gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KEYFİ MÜHENDİS ATAMASINA MAHKEME

Türk Enerji-Sen, DSİ Genel Müdürlüğünce yapılan mühendis atamasına yönelik açılan dava sonucu yürütmesi durduruldu.

16 Şubat 2016 Salı 12:22
KEYFİ MÜHENDİS ATAMASINA MAHKEME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE MÜHENDİS ATAMASINA MAHKEME KARARI
 
Türk Enerji-Sen, DSİ Genel Müdürlüğünce yapılan mühendis atamasına yönelik açılan dava sonucu yürütmesi durduruldu.
 
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Danıştay 16. Dairesinin yürütmeyi durdurma talebinin reddine dair kararını kaldırarak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Sınav ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin ve yine anılan yönetmeliğe dayanak teşkil eden Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 8. Maddesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.
 
Belirtilen yönetmeliğin ek 8. Maddesinde; “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdaki başarı sırasına göre ilgili genel müdürlükçe atama yapılır.” Düzenlemesi yer almaktaydı.
 
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU İTİRAZ TALEBİMİZDE YER ALAN İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN TAMAMININ YÜRÜTMESİNİ DURDURMUŞTUR
 
YÜRÜTMESİ DURDURULAN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ
 
Davalı kurum yönetmeliğinin 4/c maddesinde; Giriş Sınavı: Mühendis kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı, olarak tanımlanmıştır.
 
5. maddesinde; (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; aralarında Personel ve Eğitim Daire Başkanı yer almak kaydıyla ana hizmet birimlerinin daire başkanları ile bölge müdürleri arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek dört üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.” İbaresine
 
6. maddesinde; Sınav Komisyonu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır. İbaresine,
 
7. maddesinde; 1) Genel Müdürlüğe ait mühendis kadrolarına Giriş Sınavı ile atama yapılır. Giriş Sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına Sınav Komisyonunca karar verilir.
 
(2) Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir. İbaresine
 
8. maddesinde; Giriş sınavı duyurusu; (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Türkiye genelinde tirajı yüksek günlük gazetelerden en az birinde yayımlanmak ve Genel Müdürlük ile Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. İbaresine,
 
9. maddesinde; giriş sınavı başvuru şartlarına, 10.maddesinde; giriş sınavı başvuru işlemlerine, 11. Maddesinde başvuruların değerlendirilmesine dair hükümlere,
 
12. maddesinde; (1) Giriş Sınavının yazılı olarak yapılması halinde soruların tamamı Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazırlanır.
 
(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.
 
(3)Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. İbaresine,
 
Sözlü sınava çağrı başlıklı 13. Maddesinde; “1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adayların; yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan kadro sayısının üç katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.” İbaresine,
 
Sözlü sınav başlıklı 14. Maddesinde; “ (1) Sözlü sınavda adaylar;
 
a) Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
 
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
 
esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. İbaresine,
 
Giriş sınavı sonuçlarının ilanı ve itiraz başlıklı 15. Maddesinde; (1) Sınav Komisyonu; Giriş Sınavının yazılı ve sözlü sınav olarak iki aşamalı yapılmasına karar verilmesi halinde, yazılı sınav notunun yüzde kırkı, KPSSP3 puanının yüzde otuzu ile sözlü sınav notunun yüzde otuzunu; Giriş Sınavının sadece sözlü sınav olarak yapılması halinde ise, sözlü sınav notu ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalamasını esas alarak nihai başarı listesini hazırlar. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılmış ise, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya; Giriş Sınavı sadece sözlü olarak yapılmış ise, sözlü sınavı notu yüksek olan adaya, sözlü sınav notunun eşit olması durumunda ise KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav Komisyonunun belirlediği başarı listesi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.
 
(2) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.
 
(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde ve yapılacak sözlü sınav var ise sınav tarihinden önce incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.
 
(4) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.” Hükmüne yer almaktaydı.
 
TÜRK ENERJİ-SEN GENEL BAŞKANI MEHMET ÖZER: DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE (B) GRUBU MÜHENDİS KADROLARINA SADECE ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN MERKEZİ SINAV İLE ATAMA YAPILABİLECEK
 
Danıştay’ın verdiği karara ilişkin bir açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet Özer yaptığı açıklamada, “Danıştay’ın bu kararıyla idarenin, evrensel nitelikteki ve anayasal norm niteliğindeki eşitlik ilkesine aykırı işlem tesis etmesinin önüne geçilmiştir” dedi.
 
Mehmet Özer açıklamasında;
 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında; “Söz konusu yönetmeliğin 2. Maddesinde tanımlanan ve kapsamı belirlenen (B) grubu kadrolara yapılacak atamalarda, adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra, her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın sonuçlarını kısmen dahi etkisiz kılacağı gibi, bu sınavın tek aşamalı olarak sözlü olarak yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır.
 
Öte yandan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğündeki (B) grubu mühendis kadrolarına, merkezi sınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılması gerekirken, aynı hukuksal durumda bulunan diğer (B) grubu kadrolardan farklı olarak, bu kurumlardaki mühendis kadrolarına atamada ikinci bir sınav yapılmasının öngörülmesi, eşitlik ilkesine de aykırılık göstermektedir.” gerekçesine yer verilmiştir.
 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı ile; idarenin, evrensel nitelikteki ve anayasal norm niteliğindeki eşitlik ilkesine aykırı işlem tesis etmesinin önüne geçilmiştir. Kariyer ve liyakat ilkesine göre ilerleyen devlet teşkilatında, memuriyet görevine yeni başlayacakların eşit şartlara tabi tutulmamalarının sonuçlarının tüm kamu yaşamını etkileyeceği açıktır. İdare makamları tüm faaliyetlerinde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadırlar. İdare serbest olduğu konularda dahi aynı veya benzer durumda olan kişi ve olaylar hakkında eşit uygulamayı sağlamak için objektif düzenlemeler yapmak zorundadır. İdarenin aksine tutumu düzenli idare ilkesine ve bu ilkenin dayandığı eşitlik ilkesine aykırıdır.
 
Alınan bu karar ile Türk Enerji-Sen olarak; bir haksızlığın önüne geçilmesi hususunda önemli bir adım atılmış, dayanak niteliğindeki; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 8. Maddesinin yürürlüğü durdurularak, konunun temelden çözülmesi yoluna gidilmiştir. Kuşkusuz ki; açılan bu davanın amacı, her kim olursa olsun, ilgili herkesin; hakkı üstün tutan uygulamalara, tabi olmasını sağlamak, bir başka zaman haksızlığa uğramamalarını hüküm altına almaktır.
 
Sonuç olarak; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yargı kararının gereğini yerine getirerek, hukuka saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan ve uygulayan bir kurum olduğunu göstermelidir” dedi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET