gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MÜFETTİŞLERİN ÖN İNCELEME SORUMLULUKLARI

Ön inceleme yapmakla görevlendirilenlerin, delillerin karartılması gibi taraflı ve sübjektif davranış halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri raporlardaki saptamalardan ve getirdikleri tekliflerden dolayı karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak bulunmadığı hakkında.

01 Ocak 2011 Cumartesi 10:38
Müfettişlerin ön inceleme sorumlulukları

 T.C.

D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas  No   : 2006/1269
Karar No   : 2007/141
 
Özeti : Ön inceleme yapmakla görevlendirilenlerin, gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili makama sunmakla görevli olmaları nedeniyle; olay ve bulguların saptırılması, delillerin karartılması gibi taraflı ve sübjektif davranış halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri raporlardaki saptamalardan ve getirdikleri tekliflerden dolayı karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak bulunmadığı hakkında.
 
K A R A R
            Hakkında Soruşturma
            İzni İstenenler       : 1- …- Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi
                                           2- …-       "        "           "             Müfettiş Yardımcısı
            İtiraz Edilen Karar  : Hakkında soruşturma izni istenenler için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanının 15.11.2006 günlü, 451.05/706 sayılı kararı
            Karara İtiraz Eden   : Şikayetçi …
            Soruşturulacak Eylem : İlköğretim Müfettişiolan şikayetçi hakkında hukuka aykırı şekilde ve taraflı olarak soruşturma yapmak, … İl Milli Eğitim Müdür Vekili, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü hakkında yürüttükleri soruşturmada bazı şikayet konularını incelememek, birtakım delilleri toplamamak ve bu kişilerin lehine rapor düzenlemek suretiyle görevlerini kötüye kullanmak
            Eylem Tarihi : 2005 Yılı
            Milli Eğitim Bakanlığının 25.12.2006 günlü, 9546 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Milli Eğitim Bakanının 15.11.2006 günlü, 451.05/706 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Aylin Coşkun'un açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;
            Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
            4483 sayılı Yasanın 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre ön inceleme yapmakla görevlendirilenlerin, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili makama sunmakla görevli olmaları nedeniyle olay ve bulguların saptırılması, delillerin karartılması gibi taraflı ve sübjektif davranış halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri raporlardaki saptamalardan ve getirdikleri tekliflerden dolayı karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak yoktur.
            Bu nedenle, aldıkları ifadelere ve belgelere dayalı olarak soruşturma raporları düzenleyen ilgililereisnat edilen eylemin, haklarında hazırlık soruşturması yapılmasını gerekecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından Milli Eğitim Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin yetkili merci kararına yapılan itirazın  reddine, dosyanın Milli Eğitim Bakanlığına, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine 14.2.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET