gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MÜLAKATTA DÜŞÜK PUAN NEDENİYLE ATAMA YAPILMAYA DUR DENİLDİ

Sivas İdare Mahkemesi katıldığı münhal okul müdürlüğü ataması için yapılan mülakat sınavından düşük puan alınmasına ilişkin işlemin yürütmesi durdurulmuştur. Kararın gerekçesinde objektifliğe vurgu yapıldı.

13 Ocak 2014 Pazartesi 22:06
MÜLAKATTA DÜŞÜK PUAN NEDENİYLE ATAMA YAPILMAYA DUR DENİLDİ

Sivas İdare Mahkemesi katıldığı münhal okul müdürlüğü ataması için yapılan mülakat sınavından düşük puan alınmasına ilişkin işlemin yürütmesi durdurulmuştur. Kararın gerekçesinde, davacının yazılı sınavdan 87,879 puan alarak başarılı olduğu, mülakatta ise kendisine 53,0156 puan verilmek suretiyle başarısız sayıldığı, yapılan mülakatta başarısız sayılma işleminin yargısal denetimini sağlayacak alt yapının oluşturulmasının idarenin görevi olduğu, hukuk devleti ilkesinin yargısal denetim yapılmasını ortadan kaldıracak, imkânsız kılacak ya da güçleştirecek şekilde idari işlem tesis edilmesine izin vermediği, somut olayda sınav komisyonu tarafından düzenlenen rapor ve tutanakların objektif değerlendirme yapmaya imkan sunacak nitelikte olmadığı, mülakat komisyonu üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve davacının yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulması gerekirken bunların yapılmaması sebebiyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

Ayrıca Türk Eğitim-Sen 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin; “Yöneticilik Sınavları ve Değerlendirme” başlıklı 8/1. Madde de yer alan “sözlü sınav” ibaresinin, 8/3, 8/4, 8/6 maddelerinin ve “Sözlü Sınav Konuları ve Puan Değerleri” başlıklı 11/4. Maddesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Danıştay’da dava açıldı. 

Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında ve çok sayıda yargı kararında da, sözlü sınav uygulamasına yer verildiği takdirde, sözlü sınav usulü ve kriterlerinin genel düzenleyici işlemlerle açık ve net bir biçimde belirlenmesi, mülakat merciinin adaylara eşit ve tarafsız yaklaşıp yaklaşmadığı, sonuç gerekçelerinin somut değerlendirmeyi esas alıp almadığı ve kendilerine verilen takdir hakkının hukuka ve kamu yararına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususlarının değerlendirilmesi, sözlü ve görüntülü kayıt imkânı varken bu teknolojik imkanların kullanılması, ayrıca sözlü sınav komisyon üyelerinin soru ve cevaplarının tutanağa geçirilmesi, sözlü sınavda komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konulması, sınav öncesinde soruların ve cevaplarının hazırlanmış olması gerektiği ifade edilmiştir. Nitekim, mülakat uygulamasında takdir hakkının keyfi ve siyasi amaçlarla kullanıldığı, sendikal ayrımcılık yapıldığı somut olarak gözlenmektedir.

İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET