gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

NAKİL İŞLEMİ İÇİN BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELERDE PERSONEL STATÜSÜ

Nakil İşlemi İçin Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Personel Statüsünü açıklayan Danıştay kararı...

04 Eylül 2011 Pazar 07:29
Nakil İşlemi İçin Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Personel Statüsü

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun; 1- Nakil işlemleri kavramının geniş ve kapsayıcı bir kavram olması ve bu kavramın naklen atama işlemlerinin yanısıra naklen atanma istemlerinin reddi işlemlerini de kapsaması nedeniyle davacının 4046 sayılı Yasa hükümleri uyarınca nakil hakkı tanınan personel olarak belirlenmesi isteminin reddine ilişkin işlemin, nakil işlemleri kapsamında kalan işlemlerden olduğu kabul edilerek, dava konusu uyuşmazlığın 2577 sayılı Yasa'nın 33/1. maddesi uyarınca davacının görev yaptığı yer bakımından bağlı olduğu idare mahkemesince görülüp çözümlenmesinde usul hükümlerine aykırılık bulunmadığı, 2- 3.7.2005 günlü, 5398 sayılı Yasa'nın getirdiği değişiklikten önce 2.4.2004 tarihinde özelleştirme programına alınan TEDAŞ Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'de İş Yasası'na tabi kapsam dışı personel olarak 21.12.2004 tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi ile mühendis olarak çalışan ve yasa değişikliğinden sonra aynı kadro ve pozisyonda görev yapmaya devam eden davacının 4046 sayılı Yasa'ya 5398 sayılı Yasa ile eklenen Geçici 21. madde uyarınca nakil hakkı korunan personel olması nedeniyle kapsam dışı personel sayılarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı verilmesi gerekirken bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği, 3- Öte yandan, davalı idare tarafından; davacının kapsam dışı personel olmadığı, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında kapsam dışı personel çalıştırılmadığı, davacının "Sendika Üyesi Olmayan Daimi ve Geçici İşçilerin Çalışma Esasları"na göre çalıştığı ileri sürülmekte ise de, bu durumun, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'de belirsiz süreli iş sözleşmesi ile (daimi statüde) mühendis olarak çalıştığı ve toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında tutulduğu tartışmasız olan davacının, hukuken kapsam dışı personel olarak nitelendirilmesine engel olmayacağı; zira, bir kişinin kapsam dışı personel olup olmadığının, idarece yapılan düzenlemenin ismine göre belirlenmeyip, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıp çalışmadığı ve Sendikalar Yasası'nın kısıtlayıcı hükümleri uyarınca veya toplu iş sözleşmesinin taraflarınca toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlandırılıp yararlandırılmadığı hususlarına göre belirlenmesi gerektiği, yolundaki 16.6.2011 günlü, E:2011/644, K:2011/675 sayılı kararı.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET