gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YAPTIĞI SÖZLEŞME İÇİN İZİN TALEBİ

İstem, davacının haftada bir gün aylıksız izinli sayılması talebinin reddi işleminin iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin Muğla 1.İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkindir.

01 Ocak 2011 Cumartesi 23:13

T.C.
AYDIN
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO:2009/636
KARAR NO:2009/1007 

İTİRAZ EDEN (DAVACI) :

VEKİLİ : 

KARŞI TARAF (DAVALI) :

VEKİLİ :

İSTEMİN ÖZETİ :Muğla Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapan davacının İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi MKA Yazılım ve Mühendislik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nde haftada bir gün tam zamanlı ve aylıklı izinli olarak görevlendirilmesi talebinin reddine ilişkin 17/03/2008 tarih ve 1715 sayılı işlemin; güz yarıyılında toplam üç saat, bahar yarıyılında ise beş saat ders görevlendirilmesinin bulunduğu, kamu yararına uygun olmadığı, bilimsel bir çalışmayı yerine getiremediği ve sözleşmenin imzalanmasına rağmen ifa edilemediği ileri sürülerek iptali istemiyle açılan davada;

Muğla Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin kuruluşunu tamamlamadığı ve 4691 sayılı kanun kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine ilişkin Muğla 1.İdare mahkemesinin 25.11.2008 gün ve E:2008/955 K:2008/2216 sayılı kararının; fakültede fazla dersi bulunmadığı, ayrıca Dekan ve bölüm başkanının uygun gördüğü bu durumda okula engel olduğunun söylenemeyeceği hafta sonu bir gün bile izin verilebileceği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Mahkeme kararının hukuka uygun olup onanması gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Aydın Bölge İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

İstem, davacının haftada bir gün aylıksız izinli sayılması talebinin reddi işleminin iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin Muğla 1.İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkindir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 3/i maddesinde " Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversiteleri," ifade edeceği, anılan Kanunun 7. maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler." hükümlerine yer verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 22. maddesinde "Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, ilgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek, yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır." hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Muğla Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapan ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi MKA Yazılım ve Mühendislik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketiyle 01/02/2008 tarihinde sözleşme imzaladığı görülen davacının anılan sözleşme kapsamında haftada bir gün tam zamanlı ve aylıklı izinli olarak görevlendirilmesi yönündeki başvurusunun; bahsi geçen fakültedeki öğretim üyesi ve araştırma görevlisi sayısının yetersiz olduğu ve yapılanmasını tamamlamadığı, Muğla Üniversitesi'nin ilgili kanun uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversitelerden olmadığı gerekçesiyle reddi üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan yasa hükümlerinin değerlendirilmesinden; araştırma için hizmetine ihtiyaç duyulanların kurum izniyle sürekli veya yarı zamanlı çalıştırılabileceği, bunun kriterinin belirlenmediği sadece kurumundan izin alması koşulunun belirlendiği görülmektedir. Bunun yanında, tüm idari işlemlerin tek amaç unsuru olup o da: kamu yararı'dır.

Bu bağlamda ihtilaf ele alınacak olursa; dava konusu işlemde sebeb olarak; fakültenin kuruluş aşamasında olduğu ve öğretim üyesine ihtiyaç duyulması gösterilmiştir. Oysa dosyadaki belgelerden, davacının güz yarı yılında 3 saat bahar yarıyılında 5 saat dersi bulunduğu, ayrıca ihtiyaç unsurunu en yakından bilecek olan bölüm Başkanı ve Dekan'ın böyle bir engel tespit etmeyerek olumlu görüş verdiği, bunun yanında istenilen izin 1 gün olup hafta sonu dahi verilebileceği göz önüne alınınca işlem sebebinin gerçekçi olmayıp kamu yararı amacıyla tesis edilmediği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Mahkeme kararında ise, yasadaki üniversite tanımından haraketle, fakültenin yapılanmasını tamamlamamış olması sebebiyle 4691 sayılı yasa kapsamında olmadığı belirtilmiştir. Oysa yasanın 3/1.maddesi; yapılanmasını tamamlamış "üniversiteyi" tarif etmekte olup fakülteyi tarif etmemektedir. Muğla Üniversitesinin yapılanmasını tamamlamadığını ise hiç kimse ileri sürmemekte, Fakültenin engel durumu olmadığı da yukarıda ortaya konulmuş bulunmaktadır.

Bu durumda, işlemde gösterilen sebeb unsuru hem yasa ile bağdaşmayıp hem gerçekliği ortaya konulamadığından, kamu yararı amacına uygun tesis edilmeyen işlemde sebeb ve amaç unsurları yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle itirazın kabulüne itiraz konusu Muğla 1.İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü gösterilen 162.80.TL yargılama gideri ile 400.00.TL vekalet ücretinin davalı idareden alınıp davacıya verilmesine, tebliğ avansından artan kısmın istemi halinde davacıya iadesine, 09/07/2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

BAŞKAN

ZEYNEL ILICA

(26762)

ÜYE

OSMAN ERMUMCU

(32699)

ÜYE

DR.MERİÇ ERDOĞAN

(38005)     

YARGILAMA GİDERLERİ

I-Mahkeme Safhası : itiraz Safhası

Başvuru Harcı : .14.00.- Başvuru Harcı : 44.80.-

Karar Harcı : 14.00. Karar Harcı 15.60-

YD Harcı : 22.90.- Posta Gideri 24.50.-

Posta Giderleri : .27.00.- Toplam 84.90.-TL.

TOPLAM : 77.90-TL

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET