gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETİM ÜYESİ MAKALELERİNDE KAYNAK GÖSTERMEDEN ALINTI İDDİASI

Şüphelilerin yayınladıkları üç makalede, şikayetçilerin eserlerinden kaynak göstermeden alıntı yaptıkları konusunda yeterli şüphe bulunduğu, bu nedenle delillerin takdirinin adli yargı yerlerine ait olmak üzere, üstlerine atılı suçu işlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada mevcut olduğu anlaşıldığından, lüzum-u muhakeme kararının onanmasına, eylemlerine uyan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71 inci maddesi uyarınca yargılanmaları hakkında.

28 Aralık 2010 Salı 20:57
Öğretim üyesi makalelerinde kaynak göstermeden alıntı iddiası

 T.C.

D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas  No   : 2007/1485
Karar No   : 2008/90
 
Özeti : Şüphelilerin yayınladıkları üç makalede, şikayetçilerin eserlerinden kaynak göstermeden alıntı yaptıkları konusunda yeterli şüphe bulunduğu, bu nedenle delillerin takdirinin adli yargı yerlerine ait olmak üzere, üstlerine atılı suçu işlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada mevcut olduğu anlaşıldığından, lüzum-u muhakeme kararının onanmasına, eylemlerine uyan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71 inci maddesi uyarınca yargılanmaları hakkında.
 
KARAR
            Şüpheliler :
            1-…- Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi
            2-…- Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi
            Suç : Yayınladıkları üç makalede şikayetçilerin eserlerinden kaynak göstermeden alıntı yapmak
            Suç Tarihi : 2003 yılı ve devamı
            İncelenenen Karar : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 21.11.2007 günlü, sayısız  lüzum-u muhakeme kararı
            Karara İtiraz Edenler : ... ve ...
            İnceleme Nedeni :  İtiraz üzerine
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünün 17.12.2007 günlü, 293-15969  sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Hüseyin Oğuz'un açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;
            Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi olan şikayetçiler Prof.Dr. … ve Yrd.Doç.Dr. … tarafından 25.6.2004 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına verilen ortak dilekçe ile; adı geçen Fakültenin Matematik Bölümü araştırma görevlileri Dr. … ve Dr. …. tarafından "Applied Mathematics and Computation" ve " International Mathematical Joumal" adlı dergilerde yayınlanan makalelerde, kendilerinin daha önce yayınlamış oldukları makalelerden ve kitaplardan isim vermeden alıntı yapıldığının iddia edildiği, bu iddianın incelenmesi için Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca 29.6.2004 tarihinde üç kişilik bir inceleme komisyonu oluşturulduğu, yapılan inceleme sonucunda düzenlenen ve 22.7.2004 tarihinde Dekanlığa sunulan komisyon raporunda, şüphelilerin yazdıkları üç makalede, şikayetçilere ait iki makaleden alıntı yaptıklarının ve bu eserlerin bazılarını referans listesinde gösterdiklerinin belirtildiği, ancak komisyon raporunda, intihal olup olmadığı konusunda kesin bir görüş bildirilmediği, bu raporun 28.7.2004 tarihinde Dekanlıkça Rektörlüğe gönderilmesinden sonra Rektörlük tarafından 4.8.2004 tarihinde şüpheliler hakkında disiplin soruşturması yapılması için üç kişilik bir disiplin soruşturma komisyonu oluşturulduğu, yapılan disiplin soruşturması sonucunda hazırlanan 29.9.2004 tarihli raporda, "aşırma iddiasının doğru bir iddia olmadığı" sonucuna ulaşılarak, şüpheliler hakkında "hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak" fiilinden dolayı "kınama" cezası verilmesinin, ancak adı geçenlerin iyi halleri göz önüne alınarak "uyarma" cezasının da verilebileceğinin teklif edildiği, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca şüphelilere "uyarma" cezasının verildiği, şüphelilerce 17.11.2004 tarihinde Rektörlük makamına ayrı ayrı yazılan dilekçelerle, şikayete konu olan makalelerini "Appied Mathematics and Computation" isimli dergiden kendi istekleri ile çektiklerini, bu hususun göz önünde bulundurulmasını ve cezanın kaldırılmasını talep ettikleri, bunun üzerine Rektörlükçe 7.12.2004 tarihinde şüphelilere verilen disiplin cezasının kaldırıldığı, şikayetçiler Prof Dr. … ve Yrd. Doç.Dr. …'ın 14.1.2005 tarihinde YÖK Başkanlığına ayrı ayrı verdikleri dilekçelerde eserlerinden kaynak gösterilmeden şüphelilerce alıntı yapıldığını belirterek şikayette bulundukları, bunun üzerine YÖK Başkanlığı tarafından 12.5.2005 tarihinde konunun Yükseköğretim Denetleme Kurulunca incelenmesi talimatınının verildiği, inceleme ile görevli Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından belirlenen uzman bilirkişilerden konunun incelenmesinin istendiği, 26.12.2005 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kuruluna sunulan bilirkişi raporunda; şüphelilerin, daha önce şikayetçiler tarafından elde edilen sonuçları atıf göstermeksizin kopyaladıkları, orijinal diye ifade edilen sonuçların hemen hemen hepsinin ispatları ile birlikte başka eserlerde yer aldığı ve bilimsel etik normların dışına çıktıkları görüşüne yer verildiği, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen inceleme raporunun sonuç bölümünde şüphelilere hakkında ceza soruşturması açılmasının uygun olacağının YÖK Başkanlığına önerildiği, YÖK Başkanlığının 16.11.2006 günlü, 28146 sayılı yazısıyla Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden şüpheliler hakkında ceza soruşturması açılmasının istenmesi üzerine Rektörlükçe şüpheliler hakkında ceza soruşturması yapılması için soruşturmacı görevlendirildiği, soruşturmacı tarafından hazırlanan fezlekede yukarıda ifade edilen gelişmeler özetlenerek ve şüphelilerin yayınladıkları üç adet makalede şikayetçilerin eserlerinden kaynak göstermeden alıntı yaptıkları iddiası ile ilgili yeterli suç şüphesi bulunduğu belirtilerek şüpheliler hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilmesinin teklif edildiği, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulca soruşturmacı tarafından hazırlanan fezlekede yapılan inceleme sonucunda, Kurulca şüphelilerce yayınlanan ve soruşturmaya konu makaleler üzerinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, bu bilirkişiler tarafından  düzenlenen  raporda,  bilirkişilerden birinin, şüphelilerin yayınladıkları üç makalede  şikayetçilerin eserlerinden kaynak göstermeden alıntı yapmadıkları yönünde görüş bildirmesine karşılık, diğer iki bilirkişinin, 26.12.2005 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kuruluna sunulan bilirkişi raporundaki görüşe itibar edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdikleri, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulca anılan bilirkişi raporlarında belirtilen görüşlere ve soruşturmacı tarafından hazırlanan fezlekede getirilen teklife dayanılarak şüphelilerin lüzum-u muhakemelerine ilişkin 21.11.2007 günlü, sayısız kararın verildiği anlaşılmaktadır.
            Yükseköğretim Denetleme Kurulunca ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulca tespit edilen bilirkişilerce hazırlanan raporlar birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin yayınladıkları üç makalede şikayetçilerin eserlerinden kaynak göstermeden alıntı yaptıkları konusunda yeterli şüphe bulunduğu, bu nedenle delillerin takdirinin adli yargı yerlerine ait olmak üzere, üstlerine atılı suçu işlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada mevcut olduğu anlaşıldığından, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 21.11.2007 günlü, sayısız lüzum-u muhakeme kararının onanmasına, eylemlerine uyan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesi uyarınca yargılanmalarına, yargılamanın Konya Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne ve itiraz edenlere gönderilmesine 17.1.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET