gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMENİN EK DERS MANEVİ TAZMİNATI

Okulda sınıf belirlemenin müdürün görevi olduğu, ayrıca ek ders ücretinin fiilen yapılan iş karşılığı verileceği davacının girmediği derslerin ücretini olmayacağı manevi zarar oluşmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

01 Ocak 2011 Cumartesi 23:11

T.C.
AYDIN
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO:2009/501
KARAR NO:2009/995 

İTİRAZ EDEN(DAVALI) :

KARŞI TARAF(DAVACI) :

VEKİLİ : 

İSTEMİN ÖZETİ : Davacı Muğla İli, Ula İlçesi, Atarük İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 03.09.2001 tarih ve 420/1280 sayılı Ula Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü işlemi ile sınıf öğretmenliği görevinin üzerinden alındığını, anılan işlemin iptali istemiyle Muğla İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın 31.7.2002 gün ve E:2001/1811,K:20002/547 sayılı kararla reddedildiğini, anılan karara yapılan itiraz üzerine Aydın Bölge İdare Mahkemesi'nin 29.7.2005 tarih ve E:2005/344, K:2005/396 sayılı kararı ile anılan işlemin iptal edildiğini belirtilerek işlem nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü 3.500-YTL maddi ve 6.000-YTL manevi zararının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada; maddi ve manevi tazminat verilmesi için hizmet kusurunun sabit olduğu gerekçesiyle 3.223.TL maddi 1.000.TL manevi tazminat verilmesine ve fazlaya ilişkin kısmın reddine ilişkin Muğla 1.İdare Mahkemesi'nin 21.11.2006 gün ve E:2005/1972, K:2006/2914 sayılı kararının; okulda sınıf belirlemenin müdürün görevi olduğu, ayrıca ek ders ücretinin fiilen yapılan iş karşılığı verileceği davacının girmediği derslerin ücretini olmayacağı manevi zarar oluşmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Mahkeme kararının hukuka uygun olup onanması gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hükmü veren Aydın Bölge İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

İstem, davacının maddi manevi tazminat talebiyle açtığı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine ilişkin Muğla 1.İdare Mahkemesi kararının kabule ilişkin kısmının bozulmasına ilişkindir.

Anayasanın 125/son maddesi uyarınca; idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür.İdarelerin tazminle sorumlu tutulabilmesi için ya kusursuz sorumluluk hali ya da, hizmet kusuru da denilen kusurlu sorumluluk halinin mevcut olması gerekir.

Hizmet kusurunda sözedebilmek içinse, hizmetin geç işlemisi, kötü işlemesi veya hiç işlememesi gerekir. Hizmet kusuru sebebiyle idareyi sorumlu tutmak için ise; hizmet kusuru sebebiyle meydana gelen eylem veya işlem arasında illiyet bulunması ve bunun sonucu aktüel bir zarar oluşması gerekir. Manevi zarardan sözedebilmek içinse; kasıtlı ve kötü niyetli olarak ilgiliye zsarar vermek amacıyla hareket edilip ilgilinin ağır elem ve ızdırabına sebeb alınması gerekir.

Bu bağlamda ihtilaf ele alınınca, davacının 3.9.2001 gün ve 420/1280 sayılı işlemle sınıf öğretmenliği görevinden (sınıfının) alındığı bu işleme karşı açılan davada, Mahkememizin 29.7.2005 gün ve E:2005/344, K:2005/396 sayılı kararıyla iptal kararı verildiği bunun üzerine davacının, yoksun kaldığı ders ücretlerine karşılık 3.500.TL maddi 6000 TL manevi tazminat talep ettiği, itiraz konusu kararla 3.223.TL maddi 1000 TL manevi tazminata hükmedildiği anlaşılmaktadır.

Bir idari işlemin iptali, tek başına hizmet kusurunun var olduğu sonucunu doğurur. Bu sebeble, iptal kararı sebebiyle davacının mahrum kaldığı ders ücretlerinin tazmininde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Ancak, bir işlemin iptali her zaman manevi tazminat gerektirmez. İptal sebebinin, işlemde özel kasdi bir hukuka aykırılık bulunması ve işlemin ağır hizmet kusuruna dayalı olması gerekir. Oysa, Mahkememizce verilen iptal kararının gerekmesi "vali yardımcısının yetkili olmadığı" şeklinde bir gerekçe olup bu gerekçe işlemci ağır hizmet kusuru ile sakat olduğu sonucunu doğurmamaktadır. Bu sebeble manevi tazminata hükmedilmesine ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, itirazın kısmen kabul kısmen reddine, itiraz konusu Muğla 1.İdare Mahkemesi'nin 21.11.2006 gün ve E:2005/1972, K:2006/2914 sayılı kararının; maddi tazminata ilişkin kısmının onanmasına, manevi tazminata ilişkin kısmının bozulmasına, manevi tazminat talebinin reddine, aşağıda dökümü yapılan 122,75.TL yargılama giderlerinin haklılık oranında 41,72.TL'si ile hükmedilen miktar üzerinden hesaplanan 174,,04 .TL nisbi karar harcının ve hüküm tarihi itibariyle 386,00.TL vekalet ücretinin davalı idareden alınıp davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin kısmın davacı üzerinde bırakılmasına, 15 gün içinde Mahkememizden karar düzeltme isteme yolu açık olmak üzere 2577 sayılı yasanın 45/4.maddesi uyarınca, 9.7.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

BAŞKAN
ZEYNEL ILICA

(26762)

ÜYE

OSMAN ERMUMCU

(32699)

ÜYE

DR.MERİÇ ERDOĞAN

(38005)


 


 


 

YARGILAMA GİDERLERİ:

I-Mahkeme Safhası

Başvuru Harcı : 11,20

Vekalet Harcı : 2,00

Posta Gideri : 63,75

TOPLAM : 76,95.TL

II-İtiraz Safhası

Başvuru Harcı : 25,80

Posta Gideri : 20,00

TOPLAM : 45,80.TL


 

Nisbi Harcı : 174,04.TL

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET