gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK ŞEFLİK SINAVI İPTALİ MAHKEME KARARI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 21.12.2008 tarihinde Şeflik kadrosu için yapılan Görevde Yükselme Sınavında sorulan (B kitapçığı) 57, 58, 74, 79, 45, 69, 32, 42, 48, 49, 50 soruların hatalı olduğu, eğitimde verilen ders notlarına uygun soru sorulmadığı, daha önce kurumca iptal edilen 3 soru daha bulunduğu ileri sürülerek anılan sınavın iptali mahkeme kararı.

15 Şubat 2011 Salı 15:55
SGK Şeflik Sınavı İptali Mahkeme Kararı

       T.C.

          ANKARA

5. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO         : 2009/323

KARAR NO    : 2010/721

 

 

DAVACI                         :  ………..

 

DAVALI                         : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA        

VEKİLİ                          : ………

 

DAVANIN ÖZETİ        : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 21.12.2008  tarihinde Şeflik kadrosu için yapılan Görevde Yükselme Sınavında sorulan (B kitapçığı) 57, 58, 74, 79, 45, 69, 32, 42, 48, 49, 50 soruların hatalı olduğu, eğitimde verilen ders notlarına uygun soru sorulmadığı, daha önce kurumca iptal edilen 3 soru daha bulunduğu ileri sürülerek anılan sınavın iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ       : Söz konusu sınav sorularında herhangi bir hatanın bulunmadığı davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

                                               TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Ankara 5. İdare Mahkemesi’nce, dosyanın tekemmül ettiği görülmekle yürütmenin durdurulması hakkında karar vermeksizin işin esasına geçilerek gereği görüşüldü:

 

            Dava, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 21.12.2008 tarihinde Şeflik kadrosu için yapılan Görevde Yükselme Sınavında sorulan (B kitapçığı) 57, 58, 74, 79, 45, 69, 32, 42, 48, 49, 50 soruların hatalı olduğu, eğitimde verilen ders notlarına uygun soru sorulmadığı, daha önce kurumca iptal edilen 3 soru daha bulunduğu ileri sürülerek anılan sınavın iptali istemiyle açılmıştır.   

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 16. Maddesinde “(1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:  a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; 1) Genel esaslar, 2) Temel hak ve ödevler, 3) Devletin temel organları. b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ve ulusal güvenlik. c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat. d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar. e)Halkla ilişkiler ve davranış kuralları, f) Mesleki etik ilkeler, Kurumun görevleri ve ilgili mevzuatı ile atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliğine uygun konular. (2) Görevde yükselme yazılı sınav sorularının;  % 30’u yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde yer alan konulardan, % 70’i ise (f) bendinde yer alan konulardan unvan değişikliği yazılı sınav soruları da (f) bendinde yer alan atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliğine uygun konularda oluşur.” hükmüne, 17. Maddesinde, “  (1) Görevde yükselme ve  unvan değişikliği sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Kurum tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığına ve Yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. ( 2) Sınavlar yalnızca sınav açılan birim ve unvan için geçerlidir. (3) sınavı başarmış sayılabilmek için yazılı sınavda 100  tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Başarı listesi en yüksek puandan başlamak üzere düzenlenir. Ancak başarı puanlarının aynı olması halinde atanacak personel Ek-1 değerlendirme formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Bu durumda da puanların eşit olması halinde ise sırasına göre, hizmet süresi fazla olan ve son sicil notu yüksek olan tercih edilir.” Hükmüne yer verilmiştir.

           

            Dosyanın incelenmesinden, davalı idarece 21.12.2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojiler Genel Müdürlüğü’ne, yaptırılan şeflik kadrosu  Görevde Yükselme Sınavına katılan ve 66,250 puan alarak başarısız sayılan davacı tarafından, sınavda sorulan (B kitapçığı)  57, 58, 74, 79, 45, 69, 32, 42, 48, 49, 50 soruların hatalı olduğu, eğitimde verilen ders notlarına uygun

 

   T.C.

          ANKARA

5. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO         : 2009/323

KARAR NO    : 2010/721

 

soru sorulmadığı, daha önce kurumca iptal edilen 3 soru daha bulunduğu ileri sürülerek anılan sınavın iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır. 

Uyuşmazlık konusu sınavda toplam 80 soru sorulduğu, bu soruların 56’sının görev alanı konularından olup, kalan 24 sorunun ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  Genel esaslar, Temel hak ve ödevler,  Devletin temel organları,  Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ve ulusal güvenlik, Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat, Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar, halkla ilişkiler ve davranış kuralları ile ilgili olduğu, öte yandan ilgili mevzuatında, eğitim notlarında yer alan konular haricinde sınav sorusu hazırlanamayacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığı anlaşıldığından, sınavda sorulan soruların belirlenmesinde bu yönüyle yukarıda zikredilen Yönetmeliğe aykırı bir husus görülmemiştir.

Öte yandan davacının hatalı olduğunu ileri sürdüğü sorularda, hata bulunup bulunmadığı hususunun açıklığa kavuşturulması amacıyla Mahkememizin 24.04.2009 günlü ara kararıyla bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kadir Arıcı, Prof. Dr. Nizamettin Aktay ve Doç. Dr. Aydın Başbuğ’a yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen ve 20.01.2010 günü kayda giren bilirkişi raporunda özetle, 32. sorunun iki adet cevabı bulunduğu, 49. sorunun açık olmadığı ve test tekniğine uygun hazırlanmadığı, dolayısıyla iki adet doğru cevabı bulunabileceği, 50. sorunun test tekniğine uygun hazırlanmadığı ve iki adet doğru cevabı bulunduğu ve 58. sorunun cevabının ise cevap anahtarında belirtilenin aksine (d) şıkkı olduğu; 42, 45, 48, 57, 69, 74 ve 79. sorularda ise herhangi bir hata bulunmadığı belirtilmiş, rapora davalı idarece yapılan itiraz yerinde görülmemiş, davacı tarafından yapılan itirazda 45, 69 ve 74. sorulara ilişkin olarak ileri sürülen hususları açıklığa kavuşturmak üzere Mahkememizin 17.02.2010 günlü ara kararıyla bilirkişilerden ek rapor talep edilmiş, 12.03.2010 günü kayda giren ek raporda anılan sorularda hata bulunmadığı yönünde görüş bildirilmiş, her iki raporda ortaya konan açıklamalar Mahkememizce de uygun bulunarak hükme esas alınacak nitelikte görülmüştür.

Bu durumda uyuşmazlık konusu sınavda sorulan 32, 49, 50 ve 58. soruların hatalı bulunduğu, davalı idare tarafından da daha önce 3 sorunun hatalı bulunduğu hususu göz önüne alındığında, anılan sınavın tümünün iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinden 99,00 TL posta gideri ile 320,00 TL bilirkişi ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, yürütmenin durdurulması hakkında karar verilmediğinden 25,60 TL harç ile davalı idare harçtan muaf tutulduğundan 31,20 TL harcın ve de artan posta ve bilirkişi ücretinin isteği halinde davacıya iadesine,  kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 21.05.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Başkan                                       Üye                                                           Üye

 

 

YARGILAMA GİDERLERİ                               :

Başvurma harcı                                          15,60 TL

Karar Harcı                                                15,60 TL   

Bilirkişi Ücreti                                         320,00 TL      

Posta Gideri                                               99,00 TL 

 

TOPLAM                                                450,20 TL 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET