gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMEDEN KADROYA GEÇEN ÖĞRETMENE YOLLUK MÜJDESİ

Danıştay 2. Dairesi Kahramanmaraş'ta 657 sayılı Yasa'nın 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli öğretmenlik yaparken, 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi uyarınca Van'a kadrolu olarak atanan davacının, bu atama nedeniyle verilmeyen yolluğunun ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve yolluğun hak ediş tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemini haklı buldu. Böylece aynı durumda olan öğretmenlere yolluk ödemesinin önü açıldı.

16 Temmuz 2014 Çarşamba 04:09
SÖZLEŞMEDEN KADROYA GEÇEN ÖĞRETMENE YOLLUK MÜJDESİ

Dava; Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Arıtaş Öztürk Lisesinde 657 sayılı Yasa'nın 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli statüde öğretmen olarak görev yapmakta iken, anılan Yasanın 4/A maddesi uyarınca Van İli, Merkez, Vali Haydar Bey Lisesine kadrolu olarak atanan davacının, bu atama nedeniyle verilmeyen yolluğunun ödenmesi istemiyle 1.3.2013 tarihinde yaptığı başvurunun reddine ilişkin 28.3.2013 günlü, 1759 sayılı işlemin iptali ve yolluğun hak ediş tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle Danıştay 2. Daireye açıldı.


Daire verdiği kararla dava konusu işlemin yasal dayanaklarını oluşturan ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesinde yer alan; Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez. ibaresi ile buna paralel olarak yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 sayılı Genelgesi'nin 11. maddesinde yer alan; Sözleşmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğödenmeyecektir. ibaresinin Danıştay İkinci Dairesi'nin 28.2.2011 günlü, E:2010/5994 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmuş olması nedeniyle oluşan yeni hukuki durum karşısında, davacının sürekli görev yolluğunu alabilmek için,  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında idareye her zaman başvurabileceği de açık olduğu, bu nedenle, Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin, yürürlükteki hukuka aykırı sonuçlar ifade ettiği açık bulunan 25.9.2013 günlü, E:2013/1519, K:2013/1535 sayılı kararında hukuki isabet görülmediğinden bahisle  Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen 25.9.2013 günlü, E:2013/1519, K:2013/1535 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama UsulüKanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.


KARAR İÇİN TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET