gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TEDAVİYİ ZAMANINDA YAPMAYAN PERSONEL HAKKINDA KARAR

Erken doğan bebeklerin retinopati riskine karşı periyodik olarak göz muayenelerinin yapılarak, zamanında retinopati teşhisinin konulamaması nedeniyle tedavinin gerçekleştirilmemesinin, cezai sorumluluk doğurduğu hakkında.

19 Aralık 2010 Pazar 20:54
Tedaviyi Zamanında Yapmayan Personel Hakkında Karar

T.C.

D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas  No   : 2008/617
Karar No   : 2008/878
 
Özeti : Erken doğan bebeklerin retinopati riskine karşı periyodik olarak göz muayenelerinin yapılarak, zamanında retinopati teşhisinin konulamaması nedeniyle tedavinin gerçekleştirilmemesinin, cezai sorumluluk doğurduğu hakkında.
 
KARAR
            Şüpheliler :  
            1- …- Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
            2- …-   Aynı  yerde   Öğretim  Üyesi
            3- …                  "           "           "
            4- …-     "       Araştırma Görevlisi
            5- …-                 "           "           "
            6- …                  "           "           "
            Suçları              : Şikayetçiler … ve …'in erken doğumla dünyaya gelen ikiz bebeklerinin tedavi ve muayenelerinde gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek bebeklerin kalıcı olarak kör olmalarına neden olmak
            Suç Tarihi         : 2005 Yılı ve devamı
            İncelenen Karar : Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 20.3.2008 günlü,  sayısız men-i muhakeme kararı
            Karara İtiraz Eden : Şikayetçiler … ve … vekili Av. …
            İnceleme Nedeni   : Yasa gereği kendiliğinden 
            Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden 12.5.2008 günlü ve 758-1748 sayılı yazısıyla gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, şikayetçiler vekili tarafından verilen itiraz dilekçesi, Tetkik Hakimi Hamza Eyidemir'in açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi  uyarınca incelendi;
            Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
            Dosyanın incelenmesinden, şikayetçilerin 28.7.2005 tarihinde prematüre (28 haftalık) olarak dünyaya gelen ikiz bebeklerinin yoğun bakımda 15 gün izlendikten sonra genel durumları düzelince servise çıkarıldıkları, 24.8.2005 tarihindeki kontrollerinde göz konsültasyonu istenildiği, aynı gün yapılan göz muayenelerinde herhangi bir problem olmadığının tespit edildiği ve iki hafta sonrası için göz kontrolü önerildiği, ancak  önerilen tarihte göz muayeneleri yapılmadan 21.9.2005 tarihinde taburcu edildikleri Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalında  yapılan 30.9.2005 tarihli kontrolde göz konsültasyonu istenilmeden bir ay sonrası için tekrar kontrole çağrıldıkları, sözkonusu kontrolü yapan Pediatri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Murat Sancaktar'ın 25.4.2006 günlü ifadesinde,  "o tarihte polikliniğin yoğun olması nedeniyle göz muayenesi önerisini yazmamış olabileceğini, ancak muayene olmaları gerektiğini sözlü olarak ifade ettiğini" belirttiği, 1.11.2005 tarihinde yapılan göz muayenelerinde prematüre retinopatisinin tespit edildiği, retinopatinin ortaya çıkması üzerine şikayetçilerin, bebeklerinin muayeneleri için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalına 14.11.2005 tarihinde müracaat ettikleri, burada düzenlenen 6.12.2005 günlü durum bildirir raporda; bebeklerde Evre V prematüre retinopatisi ve total retino dekolmanı saptandığının belirtildiği, erken doğan bebeklerin retinopati riskine karşı periyodik olarak göz muayenelerinin yapılması gerekirken yapılmadığı ve böylece  zamanında retinopati teşhisinin konulamaması nedeniyle tedavilerinin de gerçekleştirilmediği, bu nedenle, şüphelilerin üstlerine atılı suçu işlediklerini  doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada mevcut olduğu anlaşıldığından, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 20.3.2008 günlü ve sayısız men-i muhakeme kararının bozulmasına, şüphelilerin lüzum-u muhakemelerine ve eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 89 uncu maddesi gereğince yargılanmalarına, yargılamanın Sivas Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü ile şikayetçiler vekiline gönderilmesine 16.9.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET