gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UZMAN HEKİM İCAP NÖBETİNE DANIŞTAY SINIRLAMASI

Danıştay, branşında tek olan hekime icap nöbeti tutturulamaz kararı verdi.

28 Mart 2015 Cumartesi 18:41
UZMAN HEKİM İCAP NÖBETİNE DANIŞTAY SINIRLAMASI

Branşında tek olan bir uzman hekime aylık icap nöbet listesi düzenlenmesi işlemine karşı iptal davası açılmıştır. İdare Mahkemesi davayı reddetmiştir. Kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 5. Dairesi red kararını davacı hekim lehine bozmuştur. Danıştay 5. Dairesi bozma kararının gerekçesinde “ Görev yaptığı sağlık kurumunda tek uzman hekim olan davacıya Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği uyarınca icap nöbeti tutturulabilmesine imkan bulunmadığını” belirterek tek hekime icap nöbeti tutturulmasına yönelik işlemin hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir.

Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen karar bir hekimin dosyasında verilmiş olmakla birlikte genel bir normun yorumu üzerine verilmiş bir karardır. Bu nedenle bütün kamu sağlık kuruluşları yöneticileri ve Sağlık Bakanlığı tarafından branşında tek olan hekimlere icap nöbeti tutturulması yönünde işlemlerin sonlandırılması, hekimlerin insani çalışma koşullarında hastalara iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli organizasyonun yapılması gerekmektedir.
K:TTB
T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
EsasNo : 2013/680
Karar No : 2014/9242
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Cezmi Çağrı Türk
Vekili: Av. Birkan Karaduman
Tunus Caddesi No:21/3 - Çankaya/ANKARA
Karşı Taraf (Davalı): Çarşamba Kaymakamlığı - SAMSUN
İsteğin Özeti: Samsun 2. İdare Mahkemesince verilen 02/12/2010
günlü, E:2010/64, K:2010/1217 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması
isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi: Metin Gökdemir
Düşüncesi: Temyizi istenen karar ve dayandığı gerekçe hukuk
 ve usule uygun olduğu ve bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi
ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Samsun ili Çarşamba İlçe Devlet Hastanesinde uzman hekim olan davacı, 2010/Ocak ayı için hazırlanan
beyin ve sinir cerrahisi dalı icap nöbeti listesinin iptali istemiyle dava açmıştır.
Temyizi istenen kararla; Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesinden bahisle, branşta
sadece bir uzman hekimin bulunduğu kurumlarda o branş için icap nöbeti listesi hazırlanmayacağı, çünkü
acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak çağrıya ilgili dal uzmanının uymakla yükümlü olduğu;
ancak, davacının yapılan çağrılara icabet etmediği, bu nedenle davacının ve hastaların menfaati gözetilerek
dava konusu işlemin tesis edildiği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın
reddine hükmedilmiştir.
Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve Mahkeme kararının temyizen
incelenerek bozulmasını istemektedir.
13/01/1983 günlü, 17927 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliğinin 42. maddesinde, nöbet hizmetleri evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olarak dört şekilde
yürütüleceği ifade edildikten sonra (A) bendinde "İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak
miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev
nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden
sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her
davette gelmeye mecburdur." hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, Çarşamba Devlet Hastanesinde tek beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olan
davacının, beyin ve sinir cerrahisi dalı için hazırlanan 2010/Ocak ayı icap nöbeti listesinin iptali istemiyle
görülmekte olan davayı açtığı anlaşılmıştır.
Görev yaptığı sağlık kurumunda dalında tek uzman hekim olan davacıya, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
yönetmeliğinin anılan hükmü uyarınca, icap nöbeti tutturulabilmesine imkan bulunmadığından, dava konusu
işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Samsun 2. İdare Mahkemesince verilen
02/12/2010 günlü, E:2010/64, K:2010/1217 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.
maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince
ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen
Mahkemeye gönderilmesine, 11/12/2014 tarihinde oybirliğiyle/oyçokluğuyla karar verildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET