gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UZMAN ÖĞRETMENLİKTE YÜKSEK LİSANSIN TEZLİ VEYA TEZSİZ OLMASI DANIŞTAY KARARI

Yüksek lisans eğitimine dayalı uzman öğretmen unvanı istemeli uyuşmazlıkların çözümünde, davacının alanında veya eğitim bilimleri alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlayıp tamamlamadığı ile bu yüksek lisans eğitiminin tezli olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiği hakkında Esas No : 2011/3032 Karar No : 2012/6681 sayılı kararı

10 Aralık 2012 Pazartesi 03:55

 T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2011/3032
Karar No : 2012/6681
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalılar) : 1- Milli Eğitim Bakanlığı - Ankara Vekili : Hukuk Müşaviri Handan Erdem - Aynı yerde 2- Konya Valiliği Karşı Taraf : İsteğin Özeti : Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 30.11.2010 günlü, E:2010/1037, K:2010/1318 sayılı kararının dilekçelerde yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istemlerinden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi : Düşüncesi : Eksik incelemeye dayalı İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı : Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemlerin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: Dava, öğretmen olarak görev yapan ve yüksek lisans öğrenimi nedeniyle Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı'ndan muaf olan davacının, Anayasa Mahkemesi'nin 21.05.2008 günlü, E:2004/83, K:2008/107 sayılı kararından bahisle uzman öğretmen unvanı verilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 30.11.2010 günlü, E:2010/1037, K:2010/1318 sayılı kararıyla; Anayasa Mahkemesi'nce, 5204 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 1. maddesiyle, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinin sonuna eklenen 2. fıkrada yer alan hizmet içi eğitim ibaresinin, Yönetmelikle düzenlenecek hususların sayıldığı 6. fıkranın, toplam serbest öğretmen kadrosu içinde, uzman öğretmenlik kontenjan oranının %20, başöğretmenlik kontenjan oranının %10 ile sınırlanmasına ilişkin 7. fıkranın iptal edildiği göz önünde
bulundurulduğunda, yasal dayanağının kalmadığı anlaşılan davacı hakkında tesis edilen
işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idareler; dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürerek
İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedirler.
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesine 5204 sayılı Kanunla
eklenen ek 5. fıkrası: "Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini
tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış
öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz. Bu durumda olan öğretmenler
kıdem, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar ) ve sicil (iş başarımı)
ölçütlerine göre değerlendirilir." hükmünü taşımaktadır. Anılan maddenin ilk metninde yer
alan "hizmet içi eğitim" ibaresi Anayasa Mahkemesi'nin 21.05.2008 günlü, E:2004/83,
K:2008/107 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.
13.08.2005 günlü, 25905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmenlik Kariyer
Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nin Tanımlar başlıklı 4. maddesinde, ''Alan; öğretmen
adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları lisans düzeyindeki yüksek öğretim programına
bağlı olarak atandıkları öğretmenlikler," sınav muafiyeti de; "Alanında veya eğitim bilimleri
alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayan öğretmenlerin uzman
öğretmenlik...sınavından muaf tutulmaları", şeklinde tanımlanmış, 9. maddesinin 1. fıkrasında
da, "Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini
tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaftır."
hükümlerine yer verilmiş olup öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaf
olabilmek için öğretmenin, alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans
öğrenimini tamamlamış olması bir zorunluluktur.
Diğer taraftan, gerek uygulamada ve gerekse yargı içtihatlarında öteden beri yüksek
lisans eğitimi almış öğretmenlerin, bu öğrenimlerini alanlarında yapmış olmalarından,
öğretmenliğe atanmalarına esas olan branşları, eğitim bilimleri alanında ise pedagoji, eğitim
yönetimi, eğitim denetimi gibi dallardan birinden yapmış olmalarının anlaşılması gerektiği
vurgulanırken, öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olmayan ancak
yoğun ihtiyaçtan dolayı öğretmenliğe atanmış olanların lisans öğrenimlerine dayalı gördükleri
yüksek lisans öğrenimlerinin öğretmenlikle ilgili olmadığı vurgulanmakta olup, yüksek
lisansın tezli yapılacağı ise, yasanın amir hükmüdür.
Bu itibarla uyuşmazlığın çözümünde, davacının alanında veya eğitim bilimleri
alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlayıp tamamlamadığı ile bu yüksek lisans eğitiminin
tezli olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
Dava konusu olayda da, davacının bitirdiği yüksek lisans eğitiminin tezli olup
olmadığının İdare Mahkemesince re'sen araştırıldıktan sonra bir karar verilmesi gerektiği
açıktır.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarelerin temyiz istemlerinin kabulüyle Konya 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 30.11.2010 günlü, E:2010/1037, K:2010/1318 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 05.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET