gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YANLIŞ KAN GRUBU VERENLERİN SORUMLULUKLARI

Kan istem yazısı hazırlandığı, hasta yakınının kanı getirmesi için kan bankasına gönderildiği, kan bankasından hasta …'a ait 0 Rh (+) kan yerine başka bir hasta olan …'a ait A Rh (+) kanın hasta yakınına teslim edildiği...

28 Aralık 2010 Salı 20:51
Yanlış kan grubu verenlerin sorumlulukları

   T.C.

D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas  No   : 2007/1012
Karar No   : 2007/1102
 
Özeti : Dairemizin 28.12.2006 tarih ve E: 2006/1145, K: 2006/1319 sayılı kararı üzerine yeniden hazırlanan soruşturma raporunda ve buna dayanılarak verilen yetkili kurul kararında, dairemiz kararında belirtilen eksikliklerin yine tam olarak açıklığa kavuşturulmadığı, sağlık teknisyeni hakkında ek fezleke düzenlenmediği ve yeniden verilen yetkili kurul kararında bu kişi hakkında men-i muhakeme ya da lüzumu muhakeme yönünde bir karar verilmediği anlaşıldığından; ilgilinin ifadesi de alınarak hakkında ek fezleke düzenlenmesi ve birlikte işlenen suç niteliği dikkate alınarak, aynı yetkili kurulca men-i muhakeme ya da lüzum-u muhakeme yönünde bir karar verilmesi yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek incelenmek üzere dairemize gönderilmesi gerektiği hakkında.
 
 
 
KARAR
            Şüpheliler           :
                                    1- …- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
                                    2- …-                "           "           "           Araştırma Görevlisi
                                    3- …-     "           "           "                       "
                                    4- …-     "           "           "                       "
                                    5- …-     "           "           "                       "
                                    6- …-     "           "           "           Hemşiresi
                                    7-…-                 "           "           "                  "
 
            Suç      : Kan grubu 0 Rh(+) olan hasta …'a ihmal sonucu A Rh(+) kan vermek suretiyle hastanın bazı komplikasyonlara maruz kalmasına sebep olmak
            Suç Tarihi         : 2005 Yılı
            İncelenen Karar : Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 10.5.2007 günlü, sayısız men-i muhakeme kararı kararı
            Karara İtiraz Eden        : Yok
            İnceleme Nedeni           : Yasa gereği kendiliğinden
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden 23.8.2007 günlü ve 864-7092 sayılı yazısıyla gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı Tetkik Hakimi Bihter Akdaş'ın açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi  uyarınca incelendi;
            Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
Dosyanın incelenmesinden, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına 9.9.2005 tarihinde yatışı yapılan ve 10.9.2005 günü sezaryenle doğumu gerçekleştirilen hasta … için 11.9.2005 günü bir ünite kan verilmesi gerektiğine … tarafından karar verildiği, … tarafından bu durumun … ve …'ya bildirilmesi üzerine kan istem yazısı hazırlandığı, hasta yakınının kanı getirmesi için kan bankasına gönderildiği, kan bankasından hasta …'a ait 0 Rh (+) kan yerine başka bir hasta olan …'a ait A Rh (+) kanın hasta yakınına teslim edildiği ve doktorların talimatıyla kan ambalajının üzerindeki hasta ismi, protokol numarası ve kan grubuna bakılmadan hemşire tarafından 0 Rh (+) kan grubundan olan hasta …'a A Rh (+) kanın verildiği, hastaya yanlış kan grubundan kan verilmesi  nedeniyle bazı komplikasyonların meydana geldiği, bunun üzerine hastanın eşi …  vekili  Av. … tarafından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulduğu, Başsavcılık tarafından Hz.No:2005/21542, K: 2005/59 sayılı görevsizlik kararı verilerek dosyanın 7.10.2005 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildiği, rektörlükçe görevlendirilen soruşturmacı tarafından düzenlenen 19.6.2006 günlü fezlekede, olayla illiyet bağı bulunan Doktorlar …,  …,  …,  …,  …,  Hemşireler …, … ve Kan Bankası Sağlık Teknisyeni …'nun zincirleme dikkat eksikliklerinin olduğu, kan bankası ve kadın doğum anabilim dalında bundan sonra benzeri olayların meydana gelmemesi için önlemlerin alındığı, ilgililerin görevi ihmal suçunu işlemedikleri belirtilerek men-i muhakemelerinin önerildiği, bu öneri doğrultusunda Yetkili Kurulca yedi şüpheli hakkında 21.7.2006 günlü, sayısız men-i muhakeme verildiği, ancak fezleke hazırlanırken … ve …'nun savunmalarının alınmadığı, kan bankasında görevli olan ve fezlekede yer alan sekiz şüpheliden biri olan … hakkında Yetkili Kurulca her hangi bir karar verilmediği, kan istemini hangi doktorun hazırladığının belli olmadığı, hastaya verilecek kanın hastane personeli tarafından kan bankasından temin edilmesinin görevlerinin bir gereği olup olmadığının belirtilmediği, başka hastaya ait kanı hastane personeli olmayan bir kişiye (hasta yakınına) teslim eden kan bankası görevlilerinin ve son aşamada kanı kontrol etmeden hastaya verilmesine sebep olan doktor ve hemşirelerin bu olaydaki sorumluluklarının belirlenmediği, özetle olayın hangi aşamalarında hangi görevlilerin hatalı ve dikkatsiz davrandığının belli edilmediği gerekçesiyle bu yönlerden eksik incelemeye dayalı olarak düzenlenen soruşturma raporuna dayanarak Yetkili Kurulca verilen 21.7.2006 günlü, sayısız men-i muhakeme kararının bozulmasına, yukarıda belirtilen hususların açıklığa kavuşturulduğu yeni bir soruşturma raporu hazırlanarak Yetkili Kurulca yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne iade edilmesine Dairemizin 28.12.2006 tarih ve E:2006/1145 K:2007/1319 sayılı kararıyla karar verildiği, bunun üzerine yeniden yapılan soruşturma kapsamında şüpheliler … ve …'nun savunmalarının alındığı, kan istem yazısının kim tarafından hazırlandığının ve kan bankası görevlilerinin, özellikle kanı hasta yakınına teslim eden …'nun olayla ilgili kusur ve sorumluluğunun bulunup bulunmadığını tespit etmek için kan bankası sorumlusu Prof. Dr. …'ndan bilgi alındığı, adı geçen şahsın 14.2.2007 tarihli yazısında kan istemini şüphelilerden Dr. …'nın yazdığı ve … da dahil olmak üzere kan bankası görevlilerinin olayda sorumluğunun bulunmadığının belirtildiği, bütün bunlar dikkate alınarak soruşturmacı tarafından şüpheli doktorlardan hiçbirinin olayla ilgili sorumluluğunun bulunmadığı, doktorlar dışındaki şüphelilerin sorumluluğunun ise Yetkili Kurulca değerlendirileceği hususlarına yer verildiği, ancak …'nun bu fezlekede ifadesinin alınmadığı ve sorumluluğunun irdelenmediği, hazırlanan fezlekenin gereği yapılmak üzere 19.2.2007 tarihinde Üniversite Hukuk Müşavirliğine teslim edildiği, soruşturma raporuna dayanarak şüphelilerin tümü hakkında Yetkili kurulca 10.5.2007 tarih ve sayısız men-i muhakeme kararı verildiği anlaşılmıştır.
            Dairemizin 28.12.2006 tarih ve E:2006/1145, K:2006/1319 sayılı kararı üzerine yeniden hazırlanan soruşturma raporunda ve buna dayanılarak verilen Yetkili Kurul kararında, dairemiz kararında belirtilen eksikliklerin yine tam olarak açıklığa kavuşturulmadığı, kan istem yazısının hazırlanmasıyla başlayan süreçte, kan bankasından hastanın kan grubundan farklı olan kan ambalajının hasta yakınına verilmesi, kan bankasından alınan kan ambalajının üzerinde yer alan hasta ismi, protokol numarası ve kan grubu bilgilerinin sorumlu doktor ve hemşireler tarafından kontrol edilmeden, 0 Rh(+) kan grubundan olan hasta …'a A Rh(+) kanın verilmesi gibi açık hata ve kusur içeren olayın hangi aşamalarında hangi görevlilerin sorumlu olduklarının belirtilmediği dikkate alındığında, şüphelilere isnad edilen eylem hakkında yeterli şüphe bulunması nedeniyle delillerin takdiri ceza yargı yerine ait olmak üzere, üstlerine atılı suçu işlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada mevcut olduğu anlaşıldığından, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 10.5.2007 günlü, sayısız men-i muhakeme kararının bozulmasına, şüpheliler …, …, …, …, …, …, …'nın lüzum-u muhakemelerine ve eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi gereğince yargılanmalarına, yargılamanın Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, Dairemizin önceki 28.12.2006 tarih ve E:2006/1145 K:2007/1319 sayılı kararında belirtilmesine rağmen, kan bankası sağlık teknisyeni … hakkında ek fezleke düzenlenmediği ve yeniden verilen 10.5.2007 günlü, sayısız Yetkili Kurul kararında bu kişi hakkında men-i muhakeme ya da lüzumu muhakeme yönünde bir karar verilmediği anlaşıldığından, …'nun ifadesi de alınarak hakkında ek fezleke düzenlenmesi ve birlikte işlenen suç niteliği dikkate alınarak aynı yetkili kurulca men-i muhakeme ya da lüzum-u muhakeme yönünde bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre ilgiliye ve şikayetçi vekiline gerekli bildirimler yapıldıktan sonra Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için kararın bir örneğinin Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne, bir örneğinin şikayetçi vekiline tebliğine 14.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET