gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

6111 SAYILI KANUN İLE GELEN VERGİ AFLARI

6111 sayılı Kanun ile gelen vergi afları ile özellikle KOBİ'lere önemli ödeme kolaylıkları getirilmektedir. Makaledeki süreleri 6111 sayılı Kanunun Bakanlar Kurulu Kararıyla 1 ay süreyle uzatılması gözönünde bulundurularak değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

30 Nisan 2011 Cumartesi 10:40
6111 sayılı Kanun ile Gelen Vergi Afları

Torba Yasa ile getirilen vergi afları
Torba Yasa ile temel olarak kamunun birçok alacağı yeniden yapılandırıldı: özellikli birtakım düzenlemeler hariç, genel olarak kamuya borçlu oları kişilerin borçlarını ödeyebilmeleri için anapara borcu sabit kalmak şartıyla gecikme faizlerinin enflasyona göre yeniden hesaplanması ve toplam borcun 36 aya varan taksitler halinde ödenebilmesi gibi kolaylıklar sağlandı. Bilançoların gerçek sonuçları göstermesi açısından kasa, stoklar ve ortaklardan alacaklar hesapları için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Ayrıca 2006 ilâ 2009 yılları arası vergi inceleme riskini bertaraf etmek isteyen mükellefler için matrah artırımı düzenlemeleri yapıldı. Yıllardır çeşitli ekonomik ve finansal sıkıntılar içinde boğulan girişimcileri, mükellefleri bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla kamuoyunda al kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu yayınlandı.
Bu kanun ile geçmişte çeşitli finansal ve ekonomik sıkıntılar sonucunda vergi ve sigorta prim borcunu ödeyemeyen KOBİ'lere çok önemli ödeme kolaylıkları sağlandı. Ayrıca, geçmiş yıllarda istemeden de olsa kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde bulunan ve bu faaliyetleri bilançolarına fazlasıyla yansıyan KOBİ'lere matrah artırımı (yıllık kurumlar veya gelir vergisi, aylık muhtasar ve KDV beyanları) yapılmak suretiyle 2006-2009 yılları arasında vergi inceleme riskinin ortadan kaldırılması, yüksek kasa bakiyelerinin ve ortaklardan alacak tutarlarının fazlalık (gerçek olmayan) kısımları için yüzde 3 vergi ödenmek suretiyle silinebilmesi. gerçek olmayan stokların (gerekli vergisel yükümlülükler yerine getirilmek şartıyla) düzeltilebilmesi gibi imkânlar sağlandı.
Bunları biraz açacak olursak: Vergi borçlarında kilit tarih 31.12.2010. Bu tarihten önce tahakkuk eden vergiler, bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergiler ve bunlara ilişkin cezalar ve gecikme zamları, bu tarihten önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan cezalar, bu tarihten önce doğan gümrük vergileri, idari para cezalan ve gecikme faizleri yeniden yapılandırma kapsamındadır.
6111 Sayılı Kanun vergi borcu yapılandırmaları; kesinleşmiş borçlar, kesinleşmemiş veya dava safhasında olan borçlar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılacak beyanlar olmak üzere genel olarak dörde bölünmüş. Bu dört başlık ise kendi altında oldukça detaylı alt başlıklara ve düzenlemelere sahip olmuştur. Borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 2 Mayıs 2011 gününe kadar bağlı oldukları vergi idaresine başvurmaları gerekmektedir.
Borçlarını yapılandıran mükelleflerin taksitlerini zamanında ödemeleri önemli. Aksi takdirde yapılandırma haklarını kaybedecekler ve yapılandırmaya konu borçları tekrar genel esaslara göre (vergi ziyaı cezası, gecikme faizi hesaplanması, taksitlendirme yapılmaması..v.b.) tahsil edilecektir. Yapılandırmaya konu edilen vergiler için cari dönemde tahakkuk edecek vergi borçlarının da yasal süresi içinde ödenmesi şarttır. Aksi halde yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri diledikleri takdirde, tablodaki oranlardan ve asgari matrah artırım tutarlarından az olmamak üzere yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahlarını artırabilirler. Artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.
Beyannamelerini geçmiş yıllarda zamanında vermiş ve tahakkuk eden vergilerini de ödemiş olan mükellefler, artırdıkları beyanlar üzerinden yüzde 15 oranında vergi ödeyecek. Aksi takdirde vergi oranı yüzde 20 olacaktır. Yararlanmak isteyen mükelleflerin matrah artırımına ilişkin beyannamelerini 2 Mayıs 2011 gününe kadar vermesi gerekiyor. Katma değer vergisi mükelleflerinin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazı kayıtla verilenler dâhil) beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden: 2006 yılı için yüzde 3, 2007 yılı için yüzde 2,5, 2008 yılı için yüzde 2, 2009 yılı için yüzde 1,5 olarak hesaplanacak katma değer vergisini, 2 Mayıs 2011 tarihine kadar beyan etmeleri ve kanunda belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde artırım yapılan yıllarda KDV açısından inceleme ve tarhiyat yapılmayacaktır.
Mukellefler aşağıdaki oranlara göre hesapladıkları tutarları 2 Mayıs 2011 tarihine kadar idareye başvurarak beyan etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak bu ödemeler yönünden gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. Matrah artırımları sonucu tahakkuk eden vergiler ödenmezse matrah artırımı ile sağlanan imkanlar ortadan kalkmayacaktır. Ancak, söz konusu vergiler artık amme alacağı olacağından genel esaslar çerçevesinde kamu tarafından tahsil edilecektir. Beyannamelerini elektronik ortamda (e-beyanname) vermek zorunda olan mükellefler matrah artırımlarına ilişkin beyannamelerini de elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Kayıtlarda bulunmayan ama fiilen işletmede bulunan emtia ve sabit kıymetler; 31 Mayıs'a kadar e-beyanname ortamında özel bir beyannamenin doldurulması, tahakkuk eden verginin ödenmesi, kıymetlere dair bedellerin pasifte özel bir fon hesabına alınması suretiyle kayıtlara intikal ettirilebilecektir. Kayıtlarda bulunduğu halde fiilen işletmede bulunmayan emtia için ise 31.05.2011 tarihine kadar bu malların emsal satış bedellerine uygun şekilde bir fatura düzenlenecek, her türlü vergisel yükümlülük (hasılat olarak kayıtlara alınması, hesaplanan KDV'nin beyan edilmesi, ÖTV'ye tabi bir mal ise ÖTV'nin beyan edilmesi...vb.) yerine getirilecektir.
31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenen bilançoda gözüken ama gerçek olmayan kasa tutarları ve ortaklardan alacaklar için, bu tutarlar üzerinden yüzde 3 vergi beyan edilmek şartıyla düzeltilebilecektir. Bu işlemin 31 Mayıs'a kadar yapılması, bu tarihe kadar vergi dairesine de bilgi verilmesi ve beyan edilmesi gerekmektedir. Beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler kasa, ortak cari, stoklar ve sabit kıymetler için yukarıda açıklanan vergilerin beyannamelerini de elektronik ortamda (e-beyanname sisteminde) vermek zorundadırlar.
Sigorta prim borçları açısından kilit tarih 30.11.2010, idari para cezaları açısından ise 31.12.2010. Buna göre; 30.11.2010 tarihi öncesi aylara ilişkin sigorta primi, sosyal güvenlik destekleme primleri, isteğe bağlı sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve bunlara bağlı gecikme zamları ile 31.12.2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamındadır.
Sigorta prim borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 2 Mayıs 2011 gününe kadar bağlı oldukları sigorta müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Borçlarını yapılandıran mükelleflerin taksitlerini zamanında ödemeleri büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde yapılandırma haklarını kaybedecekler ve yapılandırmaya konu borçları tekrar genel esaslara göre (idari para cezası, gecikme faizi hesaplanması, taksitlendirme yapılmaması..v.b.) tahsil edilecektir. Ayrıca, cari dönem sigorta primleri de yasal süresi içinde beyan edilmez ve ödenmezse yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Matrah artırımı sonucu tahakkuk eden vergiler ile yapılandırmaya konu vergiler ve sigorta primleri istenirse kredi kartına taksitlendirme suretiyle de ödenebilecektir. Ancak, kasa stoklar ve ortak cari hesaplarının düzeltimi amacıyla tahakkuk edecek vergiler beyanname verme süresi içinde (31 Mayıs tarihine kadar) tek seferde ödenmek zorundadır. Gerek Maliye Bakanlığı gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu 6111 sayılı Kanun ile ilgili olarak tebliğ, genelge, rehber ve benzeri detaylı yayınlar yapmıştır.
 
Fortune Türkiye, Güray Öğredik, Mazars, Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET