gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

6569 SAYILI KANUNDAKİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

6569 sayılı Kanun ile üniversitelerle ilgili önemli düzenlemeler yer almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi SHMO Yüksekokul Sekreteri Ayhan GÖKDEMİR bu konuda, tam gün uygulaması, mecburi hizmet yükümlüğü, öğrenci affı, vakıf üniversitelerinde görevlendirmeler, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti, kayıt yenileme ve kayıt silme, sağlıkta lisans tamamlama gibi düzenlemelerin uygulanmasında yaşanabilecek sıkıntılara değinmektedir.

15 Aralık 2014 Pazartesi 22:38
6569 SAYILI KANUNDAKİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

6569 SAYILI KANUNDAKİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ   

1.      Giriş

6569 sayılı “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun 26 Kasım 2014 tarih, 29187 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile ilgili kanuna, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin maddeler eklenerek, genişletilmiştir. Kanunda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile ilgili maddelerden çok, üniversitelerle ilgili önemli düzenlemeler yer almıştır.

Kanunda üniversitelerle ilgili, tam gün uygulaması, mecburi hizmet yükümlüğü, öğrenci affı, vakıf üniversitelerinde görevlendirmeler, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti, kayıt yenileme ve kayıt silme, Sağlıkta önlisans mezunlarına lisans tamamlama gibi değişiklikler yapılmıştır. Yazımızda, Kanundaki üniversitelerle ilgili düzenlemelerin açıklanması yapılmaya çalışılacaktır.

2.      Lisans Üstü Eğitimde Uzmanlık Eğitimi İle İlgili Yapılan Değişiklik

6569 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin Lisans Üstü eğitimin tanımlandığı (t) bendi;

“t) Lisans Üstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.” Şeklinde iken, yapılan değişiklikle,

“t) (Değişik birinci cümle: 19/11/2014-6569/25 md.) Lisans Üstü: Yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik, diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlikte uzmanlığını almış olanlarda, tıpkı Tıpta uzmanlığını almış olanlar gibi, yüksek lisans yapmış sayılacaklardır.

t) bendine (5) inci alt bent eklenmiştir. Eklenen bent,

“(5) (Ek: 19/11/2014-6569/25 md.) Veteriner Hekimlikte Uzmanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve veteriner hekimlere belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.” Şeklindedir.

Eklenen 5 inci bentte veteriner hekimlere ilişkin uzmanlığın tanımlaması yapılmıştır. Tıpta uzmanlık (t) bendinin 3 üncü alt bendinde tanımlanmıştır. Ancak (t) bendine eklenen Eczacılık ve diş hekimliği de yer almaktadır. Eczacılık ve Diş hekimliğine ilişkin uzmanlıkların tanımı (t) bendinin alt bentti olarak tanımı yapılarak eklenmemiştir. Eczacılık ve diş hekimliğinin de uzmanlıklarının tanımı yapılarak eklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

3.      Mecburi Hizmet Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme

6569 Sayılı Kanunun 26 ıncı maddesiyle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Öğretim Elemanı yetiştirme başlıklı 35 inci maddesinin üçüncü bendi,

“Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm dışındadır.” Şeklinde iken, yapılan değişiklikle

“(Ek fıkra: 17/8/1983 - 2880/18 md.) Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. (Ek cümle: 19/11/2014-6569/26 md.) Bu mecburi hizmet, eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemez. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm dışındadır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan Değişikliğe göre eş durumu ve sağlık mazereti olanlar mecburi hizmetlerini başka yükseköğretim kurumlarında veya kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirebileceklerdir. Akademik kadroda olan öğretim elemanın kamu kurumlarında mecburi hizmetini nasıl yapacağı konusunda uygulamada sıkıntılar yaşanacaktır. Sıkıntı yaşanmaması için bir yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

4.      Vakıf Üniversitelerine Görevlendirmeler 2 Yılla Sınırlandırması

6569 Sayılı Kanunun 27 inci maddesiyle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Kurumlar arası yardımlaşma başlıklı 40 ıncı maddesinin (b) bendi,

“b. (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/26 md.; İptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/18 md.) Öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzerine ve ilgili yönetim kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından, istekte bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlerin kadroları beş yıl süre ile saklı tutulur. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kadrosuna yapılacak atamada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında toplam en az beş yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğretim üyelerine öncelik verilir.” Şeklinde iken, yapılan değişiklikle,

“b. (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/26 md.; İptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/18 md.) Öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzerine ve ilgili yönetim kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından, istekte bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlerin kadroları beş yıl süre ile saklı tutulur. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kadrosuna yapılacak atamada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında toplam en az beş yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğretim üyelerine öncelik verilir. (Ek cümle: 19.11.2014-6569/27 md.) Vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılacak görevlendirmeler toplam iki yılı geçemez ve bu şekilde görevlendirilen öğretim üyelerine idari görev verilemez.” Şekline değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (b) bendine göre yurtiçindeki vakıf üniversitelerine yapılan görevlendirmeler hiçbir şekilde iki yılı geçmeyeceği ve görevlendirilenlere idari görev verilemeyeceği düzenlemesi getirilmiştir. Bölüm, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dalı başkanları görevi başında bulunamayacağı süreler için yardımcıları veya öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakırlar. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir başkan atanır. İdari görevi olan biri 6 aydan fazla görevlendirilemez. 6 aydan fazla görevlendirilenlerin idari görevi kendiliğinden sona erer. Yapılan değişiklikle, görevlendirme süresi, 6 aydan kısa süreli bile olsa 40/b ye göre öğretim üyelerinin, vakıf üniversitelerinde görevlendirilmesi durumunda idari görevleri sona erecektir. Öğretim üyesinin 40/b maddesine göre 1 ay bile görevlendirilse yapılan idari görevi kendiliğinden sona ereceğinden uygulamada sıkıntı çekilecektir.

Diğer taraftan yurt dışındaki vakıf üniversitelerine görevlendirmeler (Kıbrıs’taki Vakıf üniversiteleri) 2547 Sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 4 üncü bendine göre yapılmaktadır; 39 uncu maddesinin 4 üncü bendi; “(Ek: 14/5/1997- 4249/2 md.) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına 3 yılı aşmamak ve bütün özlük hakları saklı kalmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile aylıklı izin verilebilir. (Ek cümle: 24/5/2013- 6487/17 md.) Uluslararası andlaşmalarla kurulan üniversitelerde bu süre beş yıla kadar uzatılabilir.” şeklindedir. Yurt içindeki vakıf üniversitelerine 40/b maddesine göre yapılan görevlendirmeler 2 yılla sınırlandırılırken, 39/4 maddesine göre yurtdışındaki (özellikle Kıbrıs’ta bulunan) vakıf üniversitelerine yapılan görevlendirmeler 2 yıl kapsamının dışında tutulması çelişkili bir durum olarak değerlendirilmektedir.

5.      Afla İlgili Yapılan Değişiklik

6569 Sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin, Diploma alma, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar: başlıklı (c) bendi,

“c. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Kanunun 46 ıncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.” Şeklinde iken, yapılan değişiklikle,

“c. (Değişik: 19/11/2014-6569/28 md.) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.” Şeklinde değiştirilmiştir.

“Lisans programlarını azami yedi yıl” ifadesi, “öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.” Şeklinde değiştirilmiştir. Lisans eğitimi için toplam süre yedi yıl olarak belirlenmişken, yapılan değişiklikle öğrenim süresine göre 4 yıl için ayrı, beş yıl için ayrı, 6 yıl için ayrı, olarak belirlenmiştir.

“Yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar” ifadesi tamamen kaldırılarak, “Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” Şekline getirilmiştir. Lisansüstü ve yatay geçiş ve çift ana dal eğitimi için süreler yeni çıkarılacak bir yönetmelik belirleneceği ifade edilmektedir.

“Bu Kanunun 46 ıncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.” Şeklindeki ifade “Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.  Yapılan değişiklikle, öğrencilerin kayıt yenileyip yenilemediklerine ve katkı payı veya öğrenim ücretlerini yatırıp yatırmadıklarına bakılmaksızın azami belirlenen öğrenim süresince öğrencilerin ilişiği kesilemeyecektir. Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin öğrenim ücreti ve öğrenim katkı payını yatırmaları sorgulanmaksızın öğrenime devam edeceklerdir. Azami süre iki yıllık okullar için 4 yıl, dört yıllık okullar için yedi yıl, beş yıllık okullar için sekiz yıl, altı yıllık okullar için dokuz yıl olarak belirlenmiştir. Normal eğitim süresi 4 yıl olan bir okulun öğrencisi, normal öğrenim süresi olan 4 yılda okulu bitirmezse yedi yılın sonuna kadar öğrenim katkı payı yatırması gerekmektedir. Öğrencilerin 4 yılın sonunda öğrenimlerini tamamlayamamaları durumunda 7 yılın sonuna kadar öğrenim ücreti ve katkı payını ödemek istemezlerse, (ödemezlerse) kaydı silinemediğine göre alınamayan öğrenim katkı payları ve öğrenim ücretleri nasıl tahsil edeceği önemli bir sorun olacağı değerlendirilmektedir. Öğrenciden tahsil edilemeyen öğrenim katkı payı ve öğrenim ücretleri kimden nasıl tahsil edilecektir. Öğrenciye öğrenim ücreti ve öğrenim katkı payını ödemediği için diplomasının verilmemesi gibi bir yaptırım uygulanamayacağına göre, ne gibi bir uygulama yapılarak öğrenim ücreti ve öğrenim katkı payları tahsil edilecektir?

“Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.” İfadesi anlaşılamamıştır. 4 yıl Lisans normal öğrenim süresince öğrenci zaten öğrenim ücreti ve öğrenim katkı payı alınmıyor. 4 yıl harç ödemeyen ve kayıt yenilemeyen öğrenci ifadesinden normal öğrenim süresinin tamamladıktan sonra mı, yoksa normal öğrenim süresi dahil mi belli değildir. Yönetmelikte belirtilen süreden, Azami süre kast ediliyorsa bu açıkça yazılmaydı. “Üst üste 4 yıl kayıt yenilememe ve öğrenim ücreti veya katkı payını ödemeyen öğrencilerin istenirse üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kayıt silinmesi” ifadesi açık olmadığından öğrencinin öğrenim hakkının elinden alınması gibi önemli bir konunun uygulanmasında sıkıntılar yaşanacaktır. Diğer taraftan, Üst üste 4 yıl kayıt yenilememe ve öğrenim ücreti veya katkı payını ödemeyen öğrencilerin istenirse üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kayıt silinmesi ifadesindeki, 4 yıl kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 4 yıl içinde kayıt yenilemeyen ve öğrenim ücreti ve öğrenim katkı payı ödemeyenleri mi, yoksa kanunun yürürlüğe girdiği tarihte de 4 yıl kayıt yenilemeyen ve öğrenim ücreti ve öğrenim katkı payını ödemeyenleri mi, kapsadığı, belli değildir.

“Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler.”  Türkçe programlarda Yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı olacak, zorunlu tutulamayacaktır. Öğrenci istemezse hazırlık sınıfı İngilizce derslerine girmeyecek. Hazırlık sınıfı isteğe bağlıda olsa en fazla 1 yıl olabilecektir. Türkçe programlar isteğe bağlı hazırlık sınıfı açabilmek için Yükseköğretim Kurulundan Onay alması gerekecektir. Bu onay hali hazırda uygulayan programlar içinde alınacak mı belli değil.  

“Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.”  Kısmen veya tamamen olan programlarda hazırlık sınıfını iki yılda başarmayan öğrenciler, varsa eş değer Türkçe programlara geçiş yapacak, yoksa giriş puanı ile tekrar ÖSYM tarafından başka programlara yerleştirilecek

“Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.” Çıkarılan öğrenci affı derslere devam yükümlülüğünü sağlayan, hazırlık sınıfı ve birinci sınıflar için en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olanlar için üç sınav hakkı verilmesi şeklindedir.  Devam yükümlüğünü yerine getirmeyenler ile hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta bir dersten fazla, ara sınıflarda ise üç dersten fazla başarısız olan öğrenciler aftan yararlanamayacaklardır. Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilerek, öğrencilere başaramadıkları dersten başka ders seçmeleri sağlanarak ortalamalarını yükseltme olanağı sağlanmıştır. Aftan yararlanmak isteyen öğrencilere yılsonu, ara sınav olduklarına bakılmaksızın her eğitim-öğretim yılı başında sınav açılarak girmeleri sağlanacaktır. Sınavda başarılı olanlar eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeleri sağlanacaktır.

6.      Öğrenci Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretleri İle İlgili Değişiklikler

6569 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ıncı maddesinin Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri başlıklı ( c ) ve ( ç ) bendinde değişiklik yapılmıştır. ( c ) bendi,

“c. Bu maddenin (ç), (d) ve (e) fıkralarında belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır.” Şeklinde iken, yapılan değişiklikle,

“c. Bu maddenin (ç) fıkrasında belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır. ”  olarak değiştirilmiştir.

Eski bentten  (d) ve ( e ) fıkraları ifaden çıkarılmıştır. Çıkarılan (d ) ve ( e )  bentleri  “44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin (c) fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde üçyüzü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde dörtyüzü olarak hesaplanır.” Şeklindedir. (d) ve ( e ) bentlerinin ( c ) bendinden kaldırılması ile Katkı payı ve öğrenim ücretlerinin gecikmesi durumunda, katlanarak gecikme faizi alınması kaldırılmıştır.

2547 sayılı Kanunun 46 ıncı maddesinin ( ç) bendi;

“ç. 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde aynı yükseköğretim kurumundaki öğrenimi sırasında bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde yüz, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüz fazlası ile hesaplanır.” Şeklinde iken, yapılan değişiklikle,

“ç. (Değişik: 19/11/2014-6569/29 md.) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından (açık öğretim programları hariç) bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yılsonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. ”şeklinde değiştirilmiştir. Öğrenimini normal öğrenim süresinde bitiremeyen öğrencilerin, (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde yüz, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüz fazlası ile yapılan hesaplamalar yapılan değişiklikle, Yüzde elli fazlasıyla hesaplanacaktır. Bentteki her yıl katlanarak artan ve yüzde üçyüz olan hesaplamalar yüzde elli olarak sınırlandırılmıştır.

d. (Mülga: 19/11/2014-6569/29 md.)

“d. 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin (c) fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde üçyüzü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde dörtyüzü olarak hesaplanır.” Kaldırılmıştır.

e. (Mülga: 19/11/2014-6569/29 md.)

“e. 44 üncü maddenin (c) fıkrasında belirlenen süreler içerisinde yandal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüzü olarak hesaplanır.” Kaldırılmıştır

f. (Mülga: 19/11/2014-6569/29 md.)

“f. Lisansüstü öğrenimin, 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde tamamlanamaması halinde, tez aşamasında ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti, lisansüstü öğrenim için belirlenen dönemlik katkı payı veya öğrenim ücretine (d) fıkrasındaki oranlar uygulanarak hesaplanır.” Kaldırılmıştır.

7.      Yüksek Lisans Eğitimine Veterinerlikte Uzmanlık Eğitimin Eklenmesi

6569 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Usul ve şartları başlıklı 50 inci maddesinin (a) bendi,

“a. Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora ya da tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler, yükseköğretim kurumlarınca usulüne göre açılacak sınavla ve Üniversitelerarası Kurulca tespit edilecek esaslara göre seçilirler.” Şeklinde iken, yapılan değişiklikle,

“a. Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans,  veteriner hekimlikte uzmanlık, doktora ya da tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler, yükseköğretim kurumlarınca usulüne göre açılacak sınavla ve Üniversitelerarası Kurulca tespit edilecek esaslara göre seçilirler.” Şeklinde değiştirilmiştir. A bendine veteriner hekimlikte uzmanlık ifadesi eklenmiştir.

8. Vakıf Üniversitelerinin Denetimi

6569 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ek Madde 11’e ekleme yapılmıştır.

“Ek Madde 11 – (Ek: 17/8/1983 - 2880/32 md.) Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında, beklenen eğitim – öğretim düzeyinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli uyarı ve önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur.” Şeklinde iken, yapılan eklemeler ile

“(Ek fıkra: 19/11/2014-6569/31 md.) Eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekle birlikte kurucu vakfa veya üçüncü şahıslara doğrudan ya da dolaylı kaynak aktardığı Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen nesnel ve ölçülebilir kriterlere göre tespit edilen vakıf yükseköğretim kurumları hakkında, verilen süre içerisinde aktarılan kaynağın vakıf yükseköğretim kurumuna iade edilmemesi hâlinde, Yükseköğretim Kurulu gerektiğinde düzeltici, kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırma şeklinde tedbir niteliğinde kararlar alır.

(Ek fıkra: 19/11/2014-6569/31 md.) Vakıf yükseköğretim kurumlarının denetimi ve bu denetim sonucu ilgili yükseköğretim kurumu hakkında yol gösterici, düzeltici, kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırıcı önlemlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” Şekline getirilmiştir.

Vakıf üniversiteleri kurucu vakfa ve üçüncü şahıslara doğrudan veya dolaylı kaynak aktaramayacak, aktarılan varsa bunlar verilen sürede iade edilecektir. Vakıf üniversiteleri artık sadece eğitim düzeyinin yeterliliğinin yanı sıra, mali yönden de denetime tabi tutulacaklardır. Yapılacak bu denetimler Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

9.  Azami Öğrenim Sürelerine İlişkin Değişiklik

6569 Sayılı Kanunun 32 inci maddesiyle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici madde 67 eklenmiştir. “Geçici Madde 67 – (Ek: 19/11/2014-6569/32 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.” Eklenen hükme göre; öğrenime devam eden öğrencilerin daha önceki belirlenen azami süreleri dikkate alınmadan yeniden belirlenecektir. Daha önce lisans programlarından 4, 5 ve 6 yıl olmalarına bakılmaksızın azami süre 7 yıl olarak belirlenmişken, yapılan değişiklikle 4 yıllık için 7, 5 yıllık 8, 6 yıllık için 9 yıl olarak belirlenmiştir. Buna göre 6 yıllık program için 7 yıllık belirlenmiş olan azami öğrenim süresi kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 9 yıl olarak uygulanacaktır.

10.   Aftan Yararlanacak Öğrencilerin Başvuru Süresi

6569 Sayılı Kanunun 32 inci maddesiyle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici madde 68 eklenmiştir. “Geçici Madde 68 – (Ek: 19/11/2014-6569/32 md.)Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” Eklenen geçici maddeye göre, Yükseköğretim kurumlarından, bu tarihten önce ilişiği kesilmiş olan öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına bu tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, ilgili yükseköğretim kurumlarında açılmış program ve ders varsa takip eden eğitim – öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim – öğretim yılında öğretimlerine başlayabilecekler.

11.  Sağlık Önlisans Mezunlarına Lisans Tamamlama İmkânı

6569 Sayılı Kanunun 32 inci maddesiyle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici madde 69 eklenmiştir. “Geçici Madde 69 – (Ek: 19/11/2014-6569/32 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” Eklenen maddeye göre, bu tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması sahibi olanlardan; ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlar kendi alanlarında, diğerleri ise Yükseköğretim Kurumlarının belirleyeceği (ebelik ve hemşirelik programları dışındaki) ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yapabilecek. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurumunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilecek. Hemşirelik ve ebelik programları uzaktan eğitimle lisans tamamlayamayacaklar. Onun dışındaki, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencileri uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlayabileceklerdir.

12.  Tam Gün Düzenlemesi

6569 Sayılı Kanunun 32 inci maddesiyle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici madde 70 eklenmiştir. Eklenen “Geçici Madde 70 – (Ek: 19/11/2014-6569/32 md.)Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmez. Bunlardan belirtilen faaliyetlerini sona erdirmek isteyenler, 31/12/2014 tarihine kadar bu konudaki iradelerini görevli oldukları kurum yönetimlerine bildirirler ve bunların en geç 31/5/2015 tarihine kadar bu faaliyetleri sona ermiş sayılır ve çalışma uygunluk belgesi veya izni iptal edilir. Bu süre içinde mali hakları ve ek ödemeleri tam olarak ödenmeye devam olunur.

Bu madde kapsamında bulunan öğretim üyelerinden belirtilen faaliyetlerinden dolayı görevi kötüye kullandıkları yargı kararı ile tespit edilenlerin, genel hükümlere göre sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, serbest meslek veya özel sağlık kuruluşlarında çalışma uygunluk belgesi veya izni iptal edilir.

Bu madde hükmü Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri hakkında da uygulanır. Ancak bu öğretim üyelerine üniversite ödeneği ile sağlık hizmetleri tazminatı ödenmez.” Şeklindedir.

Tam Gün Yasasının en son düzenlemesi olarak bilinen, 6514 sayılı Yasanın yürürlüğünden önce, 2547 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesinin 1 ve 6 ıncı fıkraları uyarınca gerek tabip ve diş tabibi kökenli olanlar gerekse mühendis, mimar, iktisat, hukuk, vb kökenli öğretim üyeleri mesai saatleri dışında; muayenehane, büro, ofis ve benzeri yerler açmak suretiyle mesleklerini serbest olarak icra edebilirken 6514 sayılı Yasa ile imkân tamamen ortadan kaldırılmıştır.

2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrası “Öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapar” hükmüne haiz olup, bu fıkra 6514 sayılı Kanunla değiştirilmemiş aynen muhafaza edilmiştir. Öğretim üyelerine mesai dışında “muayenehane, büro, ofis ve benzeri çalışma yerler açmak” hakkı veren düzenleme, yeni tam gün yasası (6514 sayılı Yasa) ile yürürlükten kaldırılan 2547 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesinin 6 ıncı fıkrasında yapılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan 2547 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesinin 6 ıncı fıkrası şu şekildedir: “Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen haller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükümlerine tabidir. Ancak öğretim üyeleri yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetinde bulunmak ve döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmamak kaydı ile mesai saatleri dışında yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyette bulunabilir ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra edebilir. Yükseköğretim kurumlarından başka yerde çalışan öğretim üyelerine 58 inci madde ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz; bunlar rektör, dekan, enstitü, yüksekokul ve konservatuvar müdürü, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı, başhekim ve bunların yardımcısı olamaz.”

657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde yer alan, memurların mesleklerini serbest olarak icra edebilmek için muayenehane, büro, ofis gibi yerler açamayacağı hükmü; 2547 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan, öğretim elemanlarının üniversitede devamlı statüde görev yapacağı hükmü ve 2547 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesinin 6 ıncı fıkrasında yer alan, öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında mesleklerini serbest olarak icra edebileceklerine ilişkin hükmün 6514 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılması hususu birlikte değerlendirildiğinde öğretim üyelerinin muayenehane, büro, ofis gibi yerler açma imkânı ortadan kaldırılmıştır.

Eklenen Geçici maddeye göre, Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, bu tarih itibariyle mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetlerinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmeyecek. ( üniversite ödeneği ve ek ödeneğin aylık toplamı, 4 yıl üstü bir profesör için yaklaşık 2.286 TL. Bir doçent için ise 1.684 TL tutarında) Ancak bu hekimler açtıkları özel muayenehanelerini kapatır ya da özel hastanelerden ayrılmak isterlerse 31 Aralık 2014’e kadar bu konudaki beyanlarını görevli oldukları kurum yönetimlerine bildirmeleri gerekecek. Bu şekilde çalışan personelin en geç 31 Mayıs 2015’e kadar faaliyetleri sona ermiş sayılacak ve çalışma uygunluk belgesi veya izinleri iptal edilecek. Bu süre içinde mali hakları ve ek ödemeleri tam olarak ödenecek. Bu düzenleme Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri hakkında da geçerli olacak ve bu öğretim üyelerine üniversite ödeneği ile sağlık hizmetleri tazminatı ödenmeyecek.

“Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, bu tarih itibariyle mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetlerinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmeyecek” ifadesinden daha önce muayenehane açmış olanlar ve özel sağlık kurullarında çalışanlar çalışmaya devam edenler ek ödeme ve üniversite ödeneği ödenmeden çalışabilecekleri anlamı çıkmaktadır. Önceki düzenlemede yer alan “idari görev yapamamak” koşuluna yer verilmediğinden idari görev alıp alamayacakları konusu belirsizdir. Diğer taraftan bu tarihten sonra muayenehane açmak isteyen ve özel sağlık kurumlarında çalışmak isteyenlere ek ödeme ve üniversite ödeneği ödenmeden dahi çalışamayacaklardır.

13.  Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi

6569 Sayılı Kanunun 33 inci maddesiyle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Yabancı dil hazırlık eğitim – öğretimi başlıklı 49 uncu maddesinin son cümlesi çıkarılmıştır. 49 uncu madde;

“Madde 49 – Eğitim - öğretimini kısmen veya tamamen bir yabancı dilden yapan Yükseköğretim Kurumları, kaydını yaptıran öğrencileri, öğrenimde kullanılacak yabancı dilde bir yeterlilik sınavına tabi tutarlar. Yetersiz bulunan öğrenciler için esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek, bir yıla kadar süreli, bir yabancı dil hazırlık öğrenimi uygulanır. Bu lisan öğreniminde başarılı olamayan öğrencilerin bu yükseköğretim kurumu ile ilişkileri kesilir. ” şeklinde iken, son cümlesi çıkarılarak,

“Madde 49 – Eğitim - öğretimini kısmen veya tamamen bir yabancı dilden yapan Yükseköğretim Kurumları, kaydını yaptıran öğrencileri, öğrenimde kullanılacak yabancı dilde bir yeterlilik sınavına tabi tutarlar. Yetersiz bulunan öğrenciler için esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek, bir yıla kadar süreli, bir yabancı dil hazırlık öğrenimi uygulanır. (Mülga son cümle: 19/11/2014-6569/33 md.) (…)” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlarda lisans öğretiminde başarısız olan öğrencilerinin kaydının silinmesini kaldırmıştır. Artık öğrencilerin kaydı silinmeyerek, eş değer olan Türkçe programlara geçeceklerdir. Eş değer Türkçe program yoksa ÖSYM tarafından giriş puanlarına göre başka programlara da yerleştirilebileceklerdir.

14.  Sonuç:

6569 Sayılı Kanunda üniversitelerle ilgili olarak, tam gün uygulaması, mecburi hizmet yükümlüğü, öğrenci affı, vakıf üniversitelerinde görevlendirmeler, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti, kayıt yenileme ve kayıt silme, Sağlıkta lisans tamamlama gibi çok önemli konularda düzenlemeler yapılmıştır. Bu yazımızda yapılan düzenlemeler ve düzenlemelerin uygulanmasında yaşanabilecek sıkıntılara değinilmeye çalışılmıştır.  


Ayhan GÖKDEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi,  SHMO Yüksekokul Sekreteri

ayhan.gokdemir@deu.edu.tr.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET