gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN ÜNİVERSİTE DIŞINDAKİ FAALİYETLERİ

Türk üniversitelerinin kalitelerinin, bilimsel yeterliliklerinin tartışıldığı şu günlerde üniversitelerimizde dikkat çeken uygulamalardan biri de öğretim görevlilerinin üniversite haricinde bir serbest meslek erbabı gibi çalışmaları...

01 Şubat 2011 Salı 21:52
Öğretim Görevlilerinin Üniversite Dışındaki Faaliyetleri

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN ÜNİVERSİTE DIŞINDA FAALİYET GÖSTERMELERİ

Türk üniversitelerinin kalitelerinin, bilimsel yeterliliklerinin tartışıldığı şu günlerde üniversitelerimizde dikkat çeken uygulamalardan biri de öğretim görevlilerinin üniversite haricinde bir serbest meslek erbabı gibi çalışmaları ve üniversite vakıflarının bu uygulamaya aracılık ederek bu işi bir gelir kapısı haline getirmeleridir. Peki öğretim görevlilerinin üniversite dışında çalışmalarına engel, sınırlayıcı mevzuatlar nelerdir?

A) Öğretim görevlilerinin üniversite haricinde çalışmasına engel mevzuat hükümleri

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Çalışma esasları başlıklı 36. maddesinde

- “Profesör ve doçentlerin bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara hasredecekleri

- Bu profesör ve doçentlerin özel kanunlarla belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi bir iş göremeyecekleri, ek görev alamayacakları, serbest meslek icra edemeyecekleri

- Bu profesör ve doçentlerin, üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet amacını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel kuruluşlardaki çalışmalarının üniversitede sürdürülmüş sayılacağı

-Bu Kurumlardan alınan her türlü ücretler döner sermayeden pay alan profesör ve doçentin bağlı bulunduğu birimin döner sermayesine gelir kaydedileceği” hüküm altına alınmıştır.

36 ıncı madde hükmüne göre, özel kanunlarla belirlenen görevler ile telif hakları niteliğindeki çalışmalar yasak kapsamında değildir. Buralardan elde edilecek gelirlerin üniversite döner sermayesine gelir kaydedilmesi gerekmemektedir. Bunların dışındaki çalışmalardan elde edilecek gelirlerin üniversite döner sermayesine gelir kaydedilmesi ve buradan öğretim görevlilerine dağıtılması gerekmektedir.

B) Kanuna aykırı olarak üniversite haricinde çalışan öğretim elemanlarına uygulanacak yaptırımlar

Yükseköğretim Kanunu'nun 36. maddesine aykırı olarak üniversite haricinde çalışan öğretim görevlilerine ne gibi yaptırımların uygulanacağı Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Adı geçen yönetmeliğin Üniversite Öğretim Mesleğinden veya Kamu Görevinden Çıkarma başlıklı 11. maddesi
“Aşağıdaki disiplin suçlarından (a) bendinde yer alanları işleyenlere üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası, (b) bendinde yer alanları işleyenlere kamu görevinden çıkarma cezası verilir. Kamu görevinden çıkarma cezası alanlar üniversite öğretim mesleğinden de çıkarılmış olurlar.

a) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

1) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu veya diğer kanunlarda yer alan hükümler uyarınca çalışmalarına yükseköğretim kurum ve üst kuruluşunun yetkili organlarınca izin verilenler hariç, yükseköğretim kurumlarından başka yerde ücretli veya ücretsiz resmi veya özel bir iş görmek, ek görev almak veya serbest meslek icra etmek,” şeklindedir.

C) Vakıf iktisadi işletmelerindeki ve şirketlerindeki mevcut uygulamalar

Üniversite vakıflarının iktisadi işletmelerinin ve şirketlerinin kanunun 36.maddesi ve disiplin yönetmeliğindeki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler karşısında şöyle bir uygulama içerisine girdiklerini görmekteyiz.

Yüksek Öğretim Kanunu'na göre üniversitede görevli olan öğretim görevlilerinin üniversite dışında (özel görevlendirmeler hariç) faaliyette bulunamayacak olması gerçeğinin aşılması amacıyla öğretim görevlileri yapacakları hizmetleri vakfın iktisadi işletmesi veya şirketi bünyesinde yapmakta, gerçekte yapılan hizmetlerin tamamı öğretim görevlileri tarafından yapılmasına rağmen YÖK mevzuatındaki engelin aşılması amacıyla Vakfın iktisadi işletmesi ve şirketi bir nevi aracılık hizmeti sunmaktadır. Firmalar tarafından üniversite vakıflarına sipariş edilen işler vakıf tarafında öğretim görevlilerine yaptırılmakta elde edilen gelirler vakıf payı düşüldükten sonra üniversite döner sermayesi yerine doğrudan öğretim görevlilerine telif ücreti olarak ödenmektedir. Bu şekilde bir yandan kanundan doğan sınırlayıcı hükümler aşılırken, diğer yandan vakıf yapmış olduğu aracılık hizmetinden dolayı ciddi gelirler elde etmekte, öğretim görevlileri de bu hizmeti üniversite döner sermayesi aracılığıyla yapmış olsaydı elde edeceği gelirden çok fazla bir şekilde elde etmiş olmaktadır.

SONUÇ

Üniversite rektörlerinin sürekli olarak kadro ve ödenek yetersizliğinden şikayet ettikleri günümüzde, öğretim görevlilerinin bu şekilde üniversite dışında faaliyet göstermesi, kanunda açık hükme rağmen mesailerini üniversite dışındaki işlere tahsis etmeleri, adeta bir serbest meslek erbabı gibi hareket etmeleri ve bu duruma YÖK tarafından herhangi bir müdahalede bulunulmaması düşündürücüdür. Bir an önce YÖK bu duruma dur demelidir.

Fatih KUTLU
http://www.stratejikboyut.com/haber/ogretim-gorevlilerinin-universite-disindaki-faaliyetleri--28295.html

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET