gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL SİGORTA İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM-ERCÜMENT ÖZTÜRK

En son 5510 s. K. 102. maddede 17/01/2012 - 6270 S.K/11. md. ile yapılan değişiklik sonrası sosyal güvenlik idari para ceza indirimlerinde işveren lehine önemli iyileştirme yaşandı.

27 Nisan 2012 Cuma 05:02

SOSYAL SİGORTA İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM

En son 5510 s. K. 102. maddede 17/01/2012 - 6270 S.K/11. md. ile yapılan değişiklik sonrası sosyal güvenlik idari para ceza indirimlerinde işveren ve SGK’ya belge verme yükümlülüğünde olanlar lehine önemli iyileştirme yaşandı.

 

İNDİRİMDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK

İdari para cezalarının verilme şekline göre bazı cezalar kapsam dışında tutulmaktadır. Bunlar;

a)Mahkeme kararına,

b)Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler

c)Diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere

d)Kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler

İndirimlerden hariç tutulmaktadır.

 

İNDİRİM İÇİN BELGE VE BİLDİRGE BELİRLİ SÜREDE VERİLMESİ GEREKİYOR

İki durumda işverence verilecek belge veya bildirge indirimden yararlanacaktır.

a)Bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi,

b)SGK’ca, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi,

Gerekiyor.

 

HANGİ CEZALAR İNDİRİM KAPSAMINDADIR?

5510 s. K. 102. maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar kapsamdadır. Bunlar;

a)    Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri

b)    İşyeri Bildirgeleri

c)    Sigortalı İşten Ayrılma Bildirgeleri

d)    Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan  bildirimlerin on gün içinde Kuruma bildirilmemesi,

e)    Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin belgeler ile istihdama ilişkin bilgilerin Kuruma bildirilmemesi

f)     Kamu idarelerince vazife malüllüğüne sebep olan olayın Kuruma bildirilmemesi,

g)    90 ıncı maddesinin birinci fıkrasına istinaden, ihale konusu işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin ihale makamlarınca Kuruma bildirilmemesi

h)    Kamu idarelerinin yada bankaların işlem yaptığı kişilerle ilgili sigortalılık kontrolü neticesinde sigortalılığı bulunmayan kişilerin Kuruma bildirilmemesi

 

İNDİRİMLER NE ORANDA UYGULANACAK?

İndirimler öngörülen idari para cezalarının dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET