gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE İŞÇİLERİN ZIMMET VE İHTİLAS ZARARLARINDA KEFALET SANDIĞI

Sandığın amacı, Kefalet Kanunu’nun birinci maddesinde belirtilmiştir. Sandık, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçilerin (geçici işçiler hariç) yapacakları zimmet ve ihtilasları nedeniyle verecekleri zararları karşılamak üzere kurulmuştur.

19 Mayıs 2011 Perşembe 20:17
Memur Sözleşmeli Personel ve İşçilerin Zımmet ve İhtilas Zararlarında Kefalet Sandığı

Sandığın amacı, Kefalet Kanunu’nun birinci maddesinde belirtilmiştir. Sandık, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçilerin (geçici işçiler hariç) yapacakları zimmet ve ihtilasları nedeniyle verecekleri zararları karşılamak üzere kurulmuştur.
Sandığın asli görevleri Kefalet Kanunu ile Kefalet Sandığı Nizamnamesinde belirlenmiştir.
  • Kefalete bağlı memur, işçi (geçici işçi hariç) ve sözleşmeli personelden kesilecek paraların her yerde ve zamanında kesilmesini ve bankalara yatırılmasını sağlamak,
  • Kefalete bağlı saymanlıklardan kefalet aidatlarına ilişkin olarak alınan Kefalet Bordrolarını ve kefalete ilişkin bilgileri kayıtlara geçirmek,
  • Kefalete bağlı memur, işçi (geçici işçi hariç) ve sözleşmeli personelden, kesinleşmiş hükümlere bağlı borçlarını alacaklı daire veya müesseselere, kanunun gösterdiği süre içerisinde ödemek,
  • Sandığın ödediği zimmetlerin ilgililerden geri alınması için gerekli takibi yapmak,
  • Sandığın tüm gelir ve giderlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını tutmak ve dönemsel sonuçları (mizan ve bilançolar) çıkarmak.
  • Kefaletli görevden ayrılan veya ölen memur ve müstahdemlerin Sandıktaki aidatlarını kendilerine veya mirasçılarına kanun hükümlerine göre geri ödemek.
Bu çerçevede Muhasebat Genel Müdürlüğünce, KBS Personel Modülünde kefalete tabi tutulan personelden kesilen kefalet aidatlarının dökümünün alınabileceği KEFALET MENÜSÜ oluşturulmuştur.
Yine, Sandığımız ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında da kefalet aidatlarının tahsili ve geri ödemesi konusunda protokol imzalanmış ve uygulanmasına başlanmıştır. Bu protokolden önce; Saymanlıklar kefalet aidatlarını Sandığımız hesabına Saymanlık adı ile havale etmekte, çoğu zaman dekont ve ekstrelerde gerekli açıklama yapılmadığından işler yavaş yürümekteydi. Artık Protokol kapsamında Saymanlıklar kefalet aidatlarını Sandığımızın banka hesabına Ziraat Bankasının Kurumsal Tahsilat Sistemini kullanarak yatırması ile veriler elektronik olarak alınarak KOP sistemine aktarılacağından işlemler daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilecektir.
 
Yine protokolden önce; kefalete tabi personelin kefaletli görevden ayrılması halinde, iade edilecek kefalet aidatları istenilen bir banka şubesine gönderilmekteyken, bundan sonra Ziraat Bankası’nın herhangi bir şubesinden tahsil edilebilecektir.
 
Bu konularda yapılacak işlemler hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
 
I- Kefalet Aidatlarının Kurumsal Tahsilat Sisteminden Yatırılması:
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar kefalete tabi tuttukları personelin kefalet aidatlarını 15 Mayıs 2011 tarihinden itibaren TC Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesindeki TR640001000001387756405007 numaralı hesabımıza bankanın Kurumsal Tahsilat sisteminden Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi KBS’deki Saymanlık Kodları ile yatırılması gerekmektedir.
  • On-line sistemi ile ödeme yapan saymanlıklar için KBS sistemine 1028 (Kefalet Sandığına Yapılan Ödemeler) Ödeme Tipi ile kayıt açılmıştır.
  • Döner sermayeli kuruluşların saymanlık kodları www.maliye.gov.tr/kefsan internet adresimizde ve KBS sistemi üzerinde yayınlanmıştır.
 
II- Kefalet Aidatı Kesinti Listesi:
Kefalete tabi görev yapıp Kefalet Cüzdanı olmayan ve maaş/ücreti KBS üzerinden hesaplanan personelinin bu görevinden ayrılması halinde mevduat ödemesinin birinci yarısının ödenmesi için KBS’de KEFALET menüsünde bulunan “Kefalet Kesinti Listesi”nin alınarak Reddiyat Tahakkuk Varakası ile birlikte Sandığımıza gönderilmesi yeterli olacaktır.
 
III- Reddiyat Tahakkuk Varakasının Mühürle Tasdiki:
Kefalete tabi görevde çalışmakta iken bu görevden ayrılanların birinci yarı ödemelerinin yapılabilmesi için düzenlenmesi zorunlu olan Reddiyat Tahakkuk Varakası mühürle tasdik edilmemesi gereksiz yazışmalara, fuzuli posta masrafına ve sonuçta işlemlerin aksamasına sebep olmaktadır.
 
Bu yüzden herhangi bir sebeple kefaletli görevden ayrılan personele mevduatının iade edilebilmesi için Kefalet Cüzdanı ve/veya aidat listesi ile birlikte gönderilmesi gereken “Reddiyat Tahakkuk Varakası”nın ilgilinin kefilli olarak çalıştığı son saymanlık yetkilisince, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinde Harcama Yetkilisince, usulüne uygun olarak doldurulması ve saymanlık/harcama yetkilisinin ad ve soyadının yazılıp imzalanması ve mühürle onaylanması gerekmektedir.
 
IV- Kefalet Aidatlarının Geri Ödemesi:
 Kefaletli görevden ayrılan personelin kefalet aidatları Mart 2011 ayından itibaren TC Ziraat Bankasının istenilen şubesinden (Merkezi Ödemeler Ekranından) TC Kimlik Belgesi ile geri alınabilmektedir.
 
 www.kamudanhaberler.com kaynağını gösteriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET