gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MUHASEBE DENETMENLERİ MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

Muhasebe Denetmenleri mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.

10 Aralık 2013 Salı 05:13
MUHASEBE DENETMENLERİ MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

646 sayılı KHK ile merkezi denetim elemanı olan Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve GelirlerKontrolörleriyle "Vergi Müfettişi" unvanı altında birleştirilerek doğrudan Maliye Bakanına bağlı Vergi Denetim Kuruluna bağlanan vergi denetmenlerinin özlük hakları ciddi oranda artarak durumları düzeltildiğini, bu düzenlenmenin ardından emsalleri muhasebe ve milli emlak denetmenleri, benzer bir düzenlenmenin kendileri içinde yapılmasını beklerken 659 sayılı KHK ile yaşanan talihsiz bir değişiklikle, denetimini yaptıkları birimlerde görevli muhasebe ve milli emlak uzmanlarıyla "Defterdarlık Uzmanı" unvanında birleştirilerek mağduriyete uğratıldığını. Kaldı ki bu denetmenlerle birleşen muhasebe ve milli emlak uzmanlarının maaşları denetmenlerin seviyesine çıkarılarak sabit görev yapmaları sağlanırken özlük hakları benzerlerine göre ciddi oranda nispeten gerileyen muhasebe ve milli emlak denetmenleri eskiden olduğu gibi yurdun dört bir yanında belli sürelerle yer değiştirerek görev yapma (rotasyon) mükellefiyetine tabi tutulmuşlardır. 

Bu defa, Muhasebe Denetmenleri Derneği tarafından Danıştay Onikinci Dairesinde 2013/5799 Esas numarası ile açılan Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Muhasebe ve Milli Emlak Denetmeni kökenli denetim ve inceleme yetkili Defterdarlık Uzmanlarına yönelik kısmının iptali için açılan dava sonucunda verilen kararda;"Defterdar emrine verilen Defterdarlık uzmanlarının, Defterdarlık birimlerinde denetim ve inceleme işlerini yapmak görev ve yetkisine sahip oldukları, Defterdarlık birimlerinin ise, defterdarın yönetimi altında, muhasebat, milli emlak, saymanlık, muhakemat birimleri ile personel, müdürlüğünden oluştuğu anlaşılmaktadır. Dava konusu düzenleme ile, Defterdar emrine verilen ve denetim ve inceleme ile görevlendirilen Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının, disiplin amiri Defterdar Yardımcısı, üst disiplin amiri Defterdar olarak belirlenmiş iken, denetim ve inceleme ile gorevli Defterdarlık Uzman ve yardımcısının, işlemlerini denetledikleri muhasebe müdürü, saymanlık müdürü, milli emlak müdürü, muhakemat müdürü ve personel müdürünün disiplin amirinin Defterdar, üst disiplin amirinin ise Vali olarak belirlendiği görülmektedir. Buna göre, disiplin amiri olarak daha alt kademedeki idari amire bağlı alan Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısının, daha üst kademedeki idari amire bağlı olan Defterdarlık birimleri müdürlerinin işlemlerini denetlemelerinin ve bu personel hakkında inceleme ve soruşturma yapmalarının hayatın olağan akışına aykırı olacağı bu durumun denetim fonksiyonunun gereği gibi yerine getirilmesini engelleyecegi, anlaşıldığından, söz edilen hukuki sonuçlara yol açan dava konusu düzenlemede hizmetin gereklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.Açıklanan nedenlerle, olayda 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6352 sayılı yasa ile değişik 27. Maddesinin 2.fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmiş olduğundan Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'ne ekli cetvelin III-1 ile III-1-B-a kısımlarında yer alan " Defterdarlık Uzmanı" ve "Defterdarlık Uzman Yardımcısı" ibarelerine ve anılan cetvelin (*) işaretli dip notunda yer alan "Denetim ve inceleme ile görevlendirilenler" ibaresine yönelik yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, bu kararın tebliğini izleyen (yedi) gün içerisinde Danıştay İdari Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceğinin taraflara duyurulmasına, 10/09/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi." Denilmektedir.Tüm bu gelişmelere inat Maliye Bakanlığının Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin özlük haklarında bir gerileme olmadığı dolayısı ile mağduriyetin de olmadığı görüşünden, vazgeçmesini beklemekte olan Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, umutla Maliye Bakanlığından Denetim elamanı kimliklerinin tekrar verilmesini ve eşitleri Vergi Denetmenlerine yapılan düzenlemeye paralel bir düzenleme yapılarak mağduriyetlerin giderilmesini beklemekteler.

Mehmet Şimşek

aytuvgan
14 Aralık 2013 Cumartesi 13:53

Sayın Maliye Bakanımız bu mağduriyete artık bir son vermeli, hükümetlerine bu düzenleme hiç yakışmadı.

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET