gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SİCİL NOTLARI KALKINCA ÖDÜL VE PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ

6111 sayılı Kanun sonrası memurların yöneticiler için doldurdukları ve kıdem ilerlemesi ile atamalarında etkili olan sicil raporu uygulamasına son verilmekte, yerine memur bilgi sistemi ile başarı, üstün başarı değerlendirilmesi ve ödül sistemi gelmektedir.

18 Mayıs 2011 Çarşamba 06:20
Sicil Notları Kalkınca Ödül ve Personel Bilgi Sistemi

6111 sayılı Kanunla birlikte memurların başarılarına esas sicil uygulamasına son verilmiştir. Hatırlayacaksınız bilgi edinme kanunu sonrasında, olumsuz veya düşük sicil notu olduğunu öğrenen kamu personeli, binlerce iptal davası açmış ve büyük ölçüde sübjektif değerlendirme nedeniyle sicil notlarını iptal ettirmişlerdi. Hatta bazıları maddi tazminat davasıyla tazminat elde etmişlerdi. Kurumların yöneticiler için objektif kriterler geliştirememesi, yöneticilerin kimi zaman değerlendirmelerini kişisel nedenlere dayandırması bunda etkili olmuştu.
6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Sicil Dosyası Madde 110, Özlük Ve Sicil Dosyasının Önemi Madde 111, Sicil Amirleri Madde 112, Sicil Raporlarında Belirtilecek Hususlar Madde 113, 114, Sicil Raporlarının Doldurulması Madde 115 Değerlendirme Kurulları Madde 116, Memurların Uyarılmaları Madde 117,  İtiraz Hakkı, Madde 118 Olumlu Ve Olumsuz Sicil Madde 119, Olumsuz Sicil Madde 120, Sicil Yönetmeliği Madde 121 mülga olmuştur.
 
6111 sayılı Kanun sonrası Kurumların sicil yönetmelikleri yasal dayanağını yitirdikleri için yürürlükten kaldırılmaktadır. Sicil Yönetmelikleri kaldırılan Kurumlar arasında; Milli Eğitim Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Telekomünikasyon Kurumu, SHÇEK, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığı,  Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Afet ve Acil Durum, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu , Orman Genel Müdürlüğü, bulunmaktadır.
13/02/2011-6111 S.K 110. Maddesi ile 657 sayılı Kanunun 122. Maddesinde BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL düzenlenmiştir. Bu maddeye göre belirli şart ve koşullarda üstün başarı belgesi verilecektir. Buna göre;
 
Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle;
Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında,
Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında,
Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde,
 
Somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.
 
Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'üne kadar ödül verilebilir.
 
Bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
 
Sicil raporları kaldırılınca yerine ‘memur bilgi sistemi’ geliyor. Her bir memur için kimlik numarası esas alınarak, bir özlük dosyası tutulacak. Özlük dosyasına, memurun kişisel ve mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulacak. Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulacak.
 
Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.
 

Erdem Özgür

kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET