gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 AÇIKTAN ATAMA YAPACAK KURUMLAR VE SAYILARI

Devlet Personel Başkanlığının Başbakan Onaylı yazısı ile, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamı ile bu toplam sayı dan istisna tutulacak atamaların merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen toplam sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı , kullanımı ve diğer hususları belirlenmiştir.

23 Nisan 2011 Cumartesi 01:11

Devlet Personel Başkanlığının Başbakan Onaylı yazısı ile;
 
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 01/07/2006 tarihli ve 5538 sayı lı Kanunla eklenen Ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamı ile bu toplam sayı dan istisna tutulacak atamaların merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen toplam sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı , kullanımı ve diğer hususları n Devlet Personel Baş kanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Baş bakan onay ı ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.   
 
26/12/2010 tarihli ve 6091 sayı lı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesinde de; “(1) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadroları na 2010 yı lı nda emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrı lan memur sayısı nı n yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açı ktan veya diğ er kamu idare, kurum ve kuruluş ları ndan nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4.000 adet, diğerleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir.  
 
(2) Hâkimlik ve savcı lı k meslekleri ile bu meslekten sayı lan görevlere ve Tı pta ve Diş Hekimliğ inde Uzmanlık Eğ itimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadroları na yapı lacak atamalar, Maliye Bakanlı ğı , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ı , Gelir İdaresi Baş kanlı ğı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baş kanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanları nda istihdam edilecek yardı mcı , stajyer ve kontrol memuru kadrolarına yapılacak atamalar, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre yapı lacak özürlü personel atamaları , 27/7/1967 tarihli ve 926 sayı lı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamı nda veya diğ er ilgili mevzuata göre yapı lacak askeri personel atamaları , emniyet hizmetleri sı nı fı nda bulunan kadrolara yapı lacak atamalar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayı lı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayı lı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapı lacak atamalar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayı lı Özelleş tirme Uygulamaları Hakkı nda Kanunun 22 nci maddesi ve 4/2/1924 tarihli ve 406 sayı lı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyarı nca yapı lacak personel nakilleri birinci fı krada yer alan sı nı rlamalara tâbi değ ildir.  
 
(3) İkinci fı krada sı nırlamalara tâbi olmaksı zı n atama yapı labileceğ i belirtilen kadrolardan ayrılanları n sayı sı birinci fı krada öngörülen yüzde 50 sı nı rı nı n hesabı nda dikkate alı nmaz.  
 
(4) Birinci fı kra kapsamı nda 657 sayı lı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri uyarınca yapı lacak açı ktan atamalar için Devlet Personel Baş kanlı ğı ndan izin alı nması zorunludur.   
 
(5) 2/9/1983 tarihli ve 78 sayı lı Yükseköğretim Kurumları Ö ğ retim Elemanları nı n Kadroları Hakkı nda Kanun Hükmünde Kararname eki cetvelde kadroları yer alan yükseköğretim kurumları ; öğretim üyesi dış ı ndaki boş öğ retim elemanı kadrolarına, 2010 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya baş arısı zlı k sonucu kurumlarından ayrı lan öğ retim elemanı sayı sı nın yüzde 50'sini (araştı rma görevlisi kadroları için yüzde 100'ünü) geçmeyecek şekilde açıktan veya yükseköğretim kurumları ile diğ er kamu idare, kurum ve kuruluş ları ndan naklen atama yapabilir. Bu sı nı rlar içinde öğ retim elemanı ihtiyacı nı karş ılayamayacak söz konusu yükseköğ retim kurumları için ilave 8.000 adet atama izni verilebilir. İlave olarak verilen atama izninin en az 3.500 adedi, Yükseköğ retim Kurulu koordinasyonunda Öğ retim Üyesi Yetiş tirme Programı kapsamı nda yetiştirilmek amacı yla araş tı rma görevlisi kadroları na yapı lacak atamalarda kullanı lır. Program kapsamı nda söz konusu kadrolara atanacak adayları n puan türleri esas alınarak kurumlar itibarı yla merkezi olarak yerleştirilmeleri, yurt içinde ve yurt dış ı nda yetiştirilmeleri ile yükseköğretim kurumları na sağ lanacak diğ er desteklere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.  
 
(6) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlı k Eğ itimi Yönetmeliğ i uyarı nca araştı rma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar ile 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkı nda Kanun uyarı nca yurt dı şına eğ itim amacı yla gönderilenlerden öğ retim elemanı kadroları na yapı lacak atamalar, be ş inci fı krada öngörülen sı nı rlamalara tâbi değ ildir.  
 
(7) Öğ retim üyesi kadroları ndan ayrı lanları n sayı sı ile Tıpta ve Diş Hekimliğ inde Uzmanlı k Eğ itimi Yönetmeliğ i uyarı nca atanmı ş oldukları araş tı rma görevlisi kadroları ndan ayrılanları n sayı sı beş inci fı krada öngörülen yüzde 50 veya yüzde 100 sı nı rı nı n hesabı nda dikkate alı nmaz.” hükmüne yer verilmiş tir.
 
Ancak, yukarı da iş aret edilen istisnalar dı şı nda; - Uzman (Tı pta Uzmanlı k Tüzüğ üne/Tı pta ve Diş Hekimliğ inde Uzmanlı k Eğ itimi Yönetmeliğ ine Göre), uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıları n açıktan atanmaları nda 07/05/1987 tarihli ve 3359 sayı lı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarı nca yapılacak atamalar, 
- 2011 yı lı içinde Kamu Personel Seçme Sı navı (KPSS) sonuçları na göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapı lacak atamalar,
dahil olmak üzere her türlü açı ktan atamalar ile diğ er kamu idare, kurum ve kuruluşları ndan yapı lacak memur nakilleri tespit edilen sayı dahiline bulunmaktadır. Bu mahiyette yapı lacak atamalar için hiçbir merciden izin alı nmayacaktı r. 
Ekli (I) sayılı cetvelde rezerv olarak tutulan sayını n zorunlu hallerde kullanı mı na dair hususlar, Devlet Personel Baş kanlı ğını n bağ lı olduğ u Bakan ile Maliye Bakanı nı n müş terek önerisi üzerine Baş bakan tarafı ndan belirlenecektir.
Yukarı da yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; a) Bahis konusu ilave (25.000) adet atama izni kontenjanını n kurum ve kuruluş lar  itibarı yla dağ ı lı mı nı n ekli (I) sayı lı cetvelde belirtilen ş ekilde yapı lması ,   b) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayı lı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları tarafından 657 sayı lı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre ihtiyaç duyulan zorunlu atamalar için belirli bir kı smı nı n rezerv olarak tutulması suretiyle, açı ktan atama izni talep edilen her bir personel için, teş kilatı , sı nı fı , unvanı , derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alı nması amacı yla Devlet Personel Baş kanlığ ına intikal ettirilmesi, 
c) Kurum ve kuruluşları n personel ihtiyaçları nı n karş ılanması ve yerleştirme iş lemleri yapı lan, ancak atama iş lemleri sonuçlandı rılamayanları n mağ duriyetlerinin önlenmesi bakı mı ndan, ilgili mevzuatı na göre 2010 yı lı nda verilmiş bulunan açı ktan ve naklen atama izinleri dahilinde 31/12/2010 tarihi itibarı yla;
- Naklen atama iş lemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptı ğ ı kurum veya kuruluş a gönderilmiş bulunan,
- Açı ktan yapı lacak atamalarda sı nav ilanı yapılan, - Kamu Personel Seçme Sı navı sonuçları na göre yerleştirme yapı lması Öğ renci Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Baş kanlı ğı ndan talep edilen, ancak, 2010 Yı lı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca gerekli izinleri alı nm ı ş 
olmakla birlikte çeşitli sebeplerle 2010 yı lı nda sonuçlandırılamayan atama iş lemlerinin, 2010 yı lı nda verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanı lması kaydı yla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayı lara bağ lı kalı nmaksı zı n, 2011 yı lı nda tamamlanabilmesi, 

d) Ekli (I) sayı lı cetvelde kurum ve kuruluşlar itibariyle dağ ı lı mı belirtilen sayılara, yargı kararları nı n yerine getirilmesi amacı yla yapı lacak atamaları n dahil edilmemesi,
e) Personel hareketlerinin ve giderlerinin izlenebilmesi amacı yla, belirlenen sayılar dahilinde atama yapılması halinde, ilgili aya ait atama sayı ları nı n unvan, sı nı f ve dereceler itibarı yla izleyen ayı n 15’ine kadar kurum ve kuruluşlarca Devlet Personel Baş kanlı ğ ı ve Maliye Bakanlı ğı na gönderilmesi, 
      Belirlenmiştir.

Yazı ve kadro sayıları için upload/2011kononay.pdf tıklayınız.

http://www.kamudanhaberler.com

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET