gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 PROGRAMINDA KAMU PERSONELİ HEDEFLERİ

2014 Yılı Programında kamu insan kaynakları hedeflerini düzenledi.

03 Kasım 2013 Pazar 09:07
2014 PROGRAMINDA KAMU PERSONELİ HEDEFLERİ

2014 Yılı Programında kamu insan kaynakları hedeflerini düzenledi. Bu Programa göre mevcut durum analizi;

Kamu kesiminde etkili bir insan kaynağı geliştirme politikası uygulanması ve kamu personel sisteminde şeffaf, anlaşılır ve yeknesak kurallara dayanan mesleki yeterliliği, performansı ve hizmetin gereklerini esas alan bir düzenlemeye gidilmesi, kamuda etkinlik ve verimliliği önemli ölçüde artıracaktır. Bu çerçevede, kamu hizmetleri ile personel sayı ve yapısının analiz edilmesi, mevcut insan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve niteliğinin artırılması ile hizmet-personel-ücret ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulması ihtiyacı önemini koruduğu ifade edildi.

 

2014 Yılında ücret artışı ve alınacak personel sayısı. Programda;

2014 yılı personel ödenekleri öngörülürken, toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde bağıtlanan; tüm kamu personeli maaş ve ücretlerinin 175 TL tutarında seyyanen artırılması, eğitim öğretim tazminatında yapılan artışlar ve diğer mali hükümler dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda, 2014 yılı merkezi yönetim bütçesi personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ve personel giderlerini karşılama ödeneği toplamının GSYH’ya oranının bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 7,5 olması beklenmektedir. Öte yandan, personel giderlerinde son yıllarda gözlenen yüksek artış sebebiyle 2014 yılında sisteme yeni girecek personel sayısının sınırlandırılması yönünde tedbir alınması öngörülmüştür. Bu çerçevede, 2014 yılında çeşitli nedenlerle kamudan ayrılan personelin yüzde 50’si kadar yeni personel alınması uygulamasına gidilmeyecek olup, merkezi yönetim kapsamındaki idarelere 40 bini kontenjan, 34 bini istisna mahiyetinde olmak üzere 74 bin yeni personel alınması programlanmıştır. Kamuda istihdam edilen personelin sayısı 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla 3.229.285 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu personelin yüzde 79’u kadrolu, yüzde 6’sı sözleşmeli ve yüzde 15’i ise işçi ve diğer personelden oluşmaktadır. 02/08/2013 tarihli yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanunla yaklaşık 100 bin sözleşmeli personele devlet memuru kadrolarına atanma hakkı getirilmiştir.


2014 Yılında yürütülecek çalışmalara baktığımızda;

       Hizmet içi eğitime yönelik proje yapılacak

Kamu personelinin yeterli hizmet içi eğitime tabi tutulamaması, işlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek bilgi ve beceriye kavuşmalarını engellemektedir. Sayısı ve içeriği yetersiz olan hizmet içi eğitim programları, belirli bir insan kaynağı geliştirme politikası çerçevesinde yürütülememektedir. Kamuda verimlilik kültürünü geliştirmek için hizmet içi eğitim programlarının yeni bir anlayış doğrultusunda ele alınma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda Devlet Personel Başkanlığı tarafından bir proje yürütülmesi öngörülmektedir.

Personel değerlendirme sistemi geliştiriliyor

Personel değerlendirme sisteminin gözden geçirilerek, personelin performansının ölçülmesinde nesnel ve açık standartların geliştirilmesi önem arz etmektedir. Sicil sistemini kaldırarak yerine personel bilgi sistemini getiren 6111 sayılı Kanun, kurumlara personelin başarı ve verimliliğini ölçebilmeleri için değerlendirme ölçütleri belirleme imkânı getirmiştir. Devlet Personel Başkanlığı bu amaçla kurumlara rehberlik etmek üzere Performans Değerlendirme Kılavuzu hazırlamaktadır.

Görevde yükselme netleşiyor

Görevde yükselme konusunun mevzuatta açık ve yeterli bir şekilde tanımlanmamış olması, kamu personelinin kurum ve kuruluşlar arasında dengesiz dağılımı, personel ve ücret düzeyinin hizmet gerekleri ile uyumsuzluğu kamu personel sisteminde göze çarpan diğer sorunlardır. 6111 sayılı Kanunla kamu sektöründe esnek çalışmaya imkân tanıyan bazı düzenlemeler yapılmış olup söz konusu düzenlemelerin uygulamaya aktarılmasına yönelik Devlet Personel Başkanlığı tarafından bir model geliştirme çalışması yürütülmektedir.

Kamuda personel veritabanları toplanıyor

Kamu personeli kayıt sisteminin tek bir veri tabanında toplanması amacına yönelik PER-NET projesinin altyapı çalışmaları Devlet Personel Başkanlığınca tamamlanmış olup uygulama veri girişine henüz açılmamıştır. Ancak kamuda çalışanlara ilişkin kadro bilgileri, yurtdışı eğitime gönderilenlere ilişkin bilgiler, engelli istihdamına dair veriler gibi projeye bağlı uygulamalar farklı sistemler üzerinden kullanıma açılmıştır. 

2014 Amaç ve hedefleri, uygulanacak politikalar

Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır.

Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Politika/ Tedbir

Sorumlu/ İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

Süre

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Kamu sektöründe işe alım ve terfi süreci liyakat, şeffaflık, nesnellik, kurallılık temelinde iyileştirilecek, çalışanların niteliklerine uygun kariyer planlaması yapılacaktır. (Kalkınma Planı p.382)

Tedbir 1. Kamu kurum ve kuruluşları için bir insan kaynakları yönetim modeli, kariyer meslekleri için de bir kariyer planlaması modeli geliştirilecektir.

Devlet Personel Başkanlığı (S), Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,  Memur Sendika ve Konfederasyonları

Aralık Sonu

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında personel sistemi, işe alımdan emeklilik sonrasına kadarki süreçleri kapsayan bir insan kaynakları yönetimi anlayışıyla ele alınması amacıyla bir model geliştirilecektir. Kariyer mesleklerine yönelik etkin bir kariyer planlaması oluşturulması amacıyla bir model hazırlanacak ve iyi uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

 

Kamu personelinin verimliliğinin artırılması amacıyla etkin bir performans sistemi oluşturulacak ve hizmet, personel, ücret ilişkisi daha sağlıklı hale getirilecektir. (Kalkınma Planı p.384)

Tedbir 2. Kamuda performansı da dikkate alan bir değerlendirme sistemi teşkil etmek amacıyla Performans Değerlendirme Kılavuzu hazırlanacaktır.

Devlet Personel Başkanlığı (S), Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TODAİE, Memur Sendika ve Konfederasyonları

Aralık Sonu

Kaldırılan sicil sisteminin yerine etkinlik ve verimlilik analizini de içeren yeni bir sistem oluşturulacak, verimlilik ve başarı ödüllendirilecek, kamuda performansı da dikkate alan bir değerlendirme sistemi teşkil etmek amacıyla Performans Değerlendirme Kılavuzu hazırlanacaktır.

 

Kamu personel sisteminde uygun iş ve kuruluşlardan başlanarak esnek çalışma modeli geliştirilecektir. (Kalkınma Planı p.385)

Tedbir 3. Kamu personel sisteminde esnek çalışma modeli geliştirilecek ve uygun görülen kuruluşlarda uygulanacaktır.

Devlet Personel Başkanlığı (S), Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Memur Sendika ve Konfederasyonları

Aralık Sonu

Konuya ilişkin usul ve esaslar hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sunulacak, uygun iş ve kuruluşlarda esnek çalışma uygulamaları başlatılacak ve diğer kamu kuruluşlarında da yaygınlaştırılmasına yönelik planlama yapılacaktır.

Kamu personelinin sayı, nitelik gibi temel özelliklerini içeren dijital veri tabanı oluşturulacaktır. (Kalkınma Planı p.386)

Tedbir 4. Kamu personeli bilgi sistemi oluşturulacaktır.

Devlet Personel Başkanlığı (S), Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, ÇSGB, TODAİE, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Aralık Sonu

Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlaması yapabilmek ve kamu personeline ilişkin ihtiyaç duyulan izlemeleri, değerlendirmeleri ve görevlendirmeleri sağlıklı bir şeklide yürütebilmek amacıyla Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde oluşturulmakta olan kamu personeli bilgi sistemi tamamlanacaktır.

Hizmet içi eğitim uygulaması, akredite edilmiş program ve kuruluşlar aracılığıyla kamu çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran, uzaktan eğitim sistemleri de kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir. (Kalkınma Planı p.387)

Tedbir 5. Kamu personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin etkinlik ve erişilebilirlik düzeyinin tespiti amacıyla araştırma yapılacaktır.

Devlet Personel Başkanlığı (S), TODAİE

Aralık Sonu

Kamu çalışanlarının verimliliğini artırmak ve insan kaynaklarında verimlilik kültürü oluşturmak amacıyla personel, yönetici ve hizmet açısından verimliliğe etki eden faktörlerin tespitine ilişkin araştırma yapılacaktır.

 Sevgi GÜMÜŞSOY

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET