gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

650 KHK İLE MEMURUN TİCARET YASAĞI AĞIRLAŞTI

Kamuoyunda gündemde öğretim görevlileri ile tıp doktorları için özellikle 650 sayılı KHK ile getirilen kısıtlamalar tartışılmakta. Halbuki diğer memurlara da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına 650 sayılı KHK’nın 38. maddesi ile aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası değiştirilerek ticaret yasağı kapsamı genişletilmiştir.

24 Eylül 2011 Cumartesi 19:40
650 KHK ile Memurun Ticaret Yasağı Ağırlaştı

          Kamuoyunda gündemde öğretim görevlileri ile tıp doktorları için özellikle 650 sayılı KHK ile getirilen kısıtlamalar tartışılmakta. Halbuki diğer memurlara da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına 650 sayılı KHK’nın 38. maddesi ile aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası değiştirilerek ticaret yasağı kapsamı genişletilmiştir.
          Getirilen düzenleme;
          “Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.”
“Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışındadır.”
Daha önceki düzenleme;
Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Böylece memurlara getirilen ticari yasakların kapsamı genişlemlektedir.
 
Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET