gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

657 DİSİPLİN MADDESİNDE

Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile, disiplin hukukuna ilişkin madde yeniden düzenlenerek illegal yapılarla bağlantılı isimler memuriyetten çıkarılacak. Bu kapsamında devlet memurlarına tanınan yargı güvencesi kalkacak.

25 Haziran 2016 Cumartesi 08:51
657 DİSİPLİN MADDESİNDE

Bakanlıklarca yürütülen çalışma ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki disiplin hukukuna ilişkin madde yeniden düzenlenirken, memura yönelik yargı güvencesi kaldırılıyor.

Kapsamda hangi memurlar olacak?

Milli güvenliği tehlikeye sokacak eylem, işlemlerde bulunan, terör örgütü, legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişki kuran, eylem birliği içinde olan, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütlere kullandıran, propagandasını yapanlar bu kapsamda disiplin soruşturması sonucu işine son verilecek.

Terör ve legal görünümlü illegal yapı bağlantıları tespit edilen ihraç edilecek. İdari yargı kararıyla geri dönüş kapısı kapanacak.


Ne zaman Meclise gelecek?

657 değişikliği için Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığını yaptığı 64. Hükümet eylem planında 21 Aralık 2016 tarihine kadar tamamlanacağı belirtilmişti. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Hükümetin Ahmet Davutoğlu tarafından başlatılan işlerin açıklanmıştı. 

657 değişikliği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SGK ve Devlet Personel Başkanlığı birlikte çalışma yürütüyor.


Mutabakat aranacak mı?

Kamu personeli olarak Ülkenin önemli bir kesimini  ilgilendiren bu konuda mutabakat aranması bekleniyor. Memurun iş güvencesi konusunda hassas olan sendikalar şimdiden mesafeli. 


Değiştirilmek istenen madde

657 sayılı Kanunun 125/E Devlet memurluğundan çıkarma : 

Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu

hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve

gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak,

çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.


Kapsamına terör ve legal görünümlü illegal yapı fiilleri eklenmek istenmektedir. 


Ancak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde memuriyete kabul edilmede aranan şartlar arasında;


"Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak." sayılmaktadır.


Madde içerisinde "hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,"  dan mahkum olanların memuriyetle ilişkilerinin kesilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. O zaman neden 125. madde değiştirilmek isteniyor?

Çünkü 48. madde kapsamında memurluktan çıkarmak için mahkeme kararı gerekirken 125. madde kapsamında ise idare açacağı bir soruşturma ile bunu gerçekleştirebilmesinin önü açılmaktadır.



KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET