gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI, 12 YILDAN FAZLA HİZMETİ BULUNAN MEMURU NAKLEN ALMAYACAK

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 19 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile yer değiştirme yönetmeliğini değiştirdi. Yapılan değişikliğe göre, diğer kurumlarda çalışıp da, Bakanlığa geçmek isteyenlerin 12 yıldan fazla hizmeti olmaması gerekmektedir. Ayrıca, yapılan yeni düzenlemeye göre, KPDS'den A ve B seviyesinde puan alanlar ile doktora yapanlar (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Tekniker), zorunlu çalışma süresine tabi olmadan Bakanlık merkez teşkilatına atanabilecek.

20 Şubat 2011 Pazar 15:20
Bayındırlık Bakanlığı, 12 yıldan fazla Hizmeti bulunan Memuru Naklen almayacak

Aşağıda yer alan tüm açıklamalar, yönetmeliğin kapsam maddesi ile sınırlıdır. Buna göre yönetmelikte yer alan düzenlemeler; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan; a) Bayındırlık ve İskân Müdürü, Bayındırlık ve İskân Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü, b) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Tekniker unvanlı personeli kapsar.

ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİNİN TESPİTİNDE HAZİRAN ESAS ALINACAK
Yapılan yeni düzenlemeye göre, zorunlu çalışma süresinin tespitinde Mart aynın sonu değil, 1 Haziran esas alınacaktır.

Yeni hüküm: “(2) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu sürenin tespitinde atama döneminin başlangıcı olan 1 Haziran tarihi esas alınır.”

Eski hüküm: (2) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu sürenin tespitinde başvuru tarihi olan Mart ayının sonu esas alınır.

YÖNETİCİ PERSONEL, ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİNİ TAMAMLAYINCAYA KADAR, EŞ VE SAĞLIK DURUMUNDAN ÖZÜR NAKLİ İSTEYEMEYECEK

“(4) Üçüncü hizmet bölgesine atanan yönetici personel, zorunlu çalışma süresini tamamlayıncaya kadar 10 uncu maddede belirtilen hükümlerden yararlanamaz.”

KALDIRILAN HÜKÜMLER

Kaldırılan 5. fıkra hükmüne göre de, alt hizmet bölgesine atanmada bölge sıra takibi uygulanacaktır.

(5) (Değişik:RG-22/5/2010-27588) Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine atanmada bölge sıra takibi uygulanmaz.

HİZMET ALANLARINA İLİŞKİN BÖLÜMDE AY TAKVİMİNİN DIŞINA ÇIKARILDI

Yeni hüküm: “(1) 10, 12, 16 ve 21 inci maddeler hariç olmak üzere yer değiştirme suretiyle atanmalar Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlanır.”


Eski hüküm: (1) 10, 12 ve 16 ncı maddeler hariç olmak üzere yer değiştirme suretiyle atanmalar Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlanır.

EŞ DURUMU NAKLİNDE, 5 GRUP PERSONEL İÇİN KOORDİNASYON YAPILMAYACAK

Eş durumu özrü maddesinde yapılan değişikliğe göre, daha önce tüm kurumlarla koordinasyon sağlanarak atama yapılması öngörülmüştü. Yeni düzenlemede, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıflarına dahil personel, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar ile hakim ve savcılar hariç, tutulmuştur. Eşi bu hizmet sınıflarında çalışan personelin nakli, koordinasyon yapılmaksızın yapılacaktır.

ADAY MEMUR NAKLİ

Daha önce, Bakanlıktaki tüm unvanlara aday memur olarak atananların, adaylığı kaldırılmadan yer değiştirme talebinde bulunamayacağı düzenlenmişti. Bu hüküm, yönetmeliğin kapsam maddesi ile sınırlanmıştır. Buna göre, sadece Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Tekniker kadrolarına aday memur olarak atananların adaylıkları süresince nakli yapılmayacaktır. Bunun dışındaki unvanlarda ise, idare uygun görürse nakillerini yapabilecektir.

MADDE 11 – (1) Özür durumundan dolayı yapılabilecek yer değiştirmelerinde;

a) Sağlık durumundan dolayı özür grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için;

1) Memurun kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğinin 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili madde hükümlerine göre alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi,

2) Personelin; eşi ve çocukları haricindeki bakmakla yükümlü olduğu diğer kimselerden birinin bakıma muhtaç olduğunun ve memurun bulunduğu yerde tedavisinin mümkün olmadığının Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili madde hükümlerine göre alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi, zorunludur.

b) Eş durumu özür grubuna dayanarak memurun, yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için;

1) Eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığına dair görev yeri belgesinin ibrazı,

2) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıflarına dahil personel, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar ile hakim ve savcılar hariç, Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur statüsünde çalışanların eşlerinin atama ve nakillerinin, ilgili kurumla koordine edilmesi,

3) Bu Yönetmeliğe tabi personelin farklı kurumda çalışan eşinin yer değiştirmeye tabi olmaması halinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmet özelliğinin dikkate alınması,

4) Yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olan eşin görev yerinin, üst durumda olan eşe bağlı olarak değiştirilmesi,

5) Eşinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında çalışması veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) veya (b) bendi kapsamında işveren sıfatıyla sigortalı olarak faaliyette bulunması halinde, en az iki yıl süre ile vergi mükellefi olduğunu ve müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptığı yerde en az bir yıl süre ile Bağ-Kur veya sigorta primi ödediğini belgelendirmesi, gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen özürleri nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özür durumunun devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Ocak ayında çalıştığı birime verirler.

(3) 10 uncu madde hükmü gereğince özürlerine istinaden nakilleri yapılanlar ile ilgili olarak;

a) Özürlerinin ortadan kalkması halinde Bakanlık, memuru özür sebebiyle ayrıldığı İl’e veya o İl’in bulunduğu görev bölgesindeki bir başka İl’e eksik kalan bölge hizmetini tamamlamak üzere naklini yapar. O bölgedeki hizmetini tamamlamış ise, görev yapmadığı daha alt hizmet bölgesine nakli yapılır.

b) Eş durumu nedeniyle görev yeri değiştirilen personelin bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlaması ve başka birimlerde de hizmetine ihtiyaç duyulması durumunda, eşinin çalıştığı kurumla koordine edilerek görev yapmadığı bölgelere ataması yapılabilir.

(4) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara aday olarak atanan personel, adaylığı kaldırılmadan yer değiştirme talebinde bulunamaz.”

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASINA ESNEME

Daha önce yapılan düzenlemede, unvan değişikliği neticesinde teknik hizmetler sınıfına atanacak olanların ilk görev yerleri 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri olarak düzenlenmişti. Yeni hükme göre, unvan değişikliği sınavı neticesinde teknik hizmetler sınıfına atanacak olanların bulundukları hizmet alanlarında (Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı ili) ihtiyaç olmaması şartıyla diğer hizmet alanlarına atamaları yapılabilabilecektir.

Yeni hüküm: – (1) Diğer unvanlarda görev yapmakta iken, öğrenim durumu değişen personelden, unvan değişikliği sınavı neticesinde teknik hizmetler sınıfına atanacak olanların bulundukları hizmet alanlarında ihtiyaç olmaması şartıyla diğer hizmet alanlarına atamaları yapılabilir.

Eski hüküm: (1) Diğer unvanlarda görev yapmakta iken, öğrenim durumu değişen personelden, unvan değişikliği sınavı neticesinde teknik hizmetler sınıfına atanacak olanların ilk görev yerleri 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE UNVANI DEĞİŞENLERİN NAKLİ

Yapılan değişikliğe göre, sadece Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Tekniker ve şube müdür kadrolarına görevde yükselme veya unvan değişikliği ile atananlar, 2 yıl boyunca yer değişikliği ile atanamayacaktır. Bunlar dışındaki unvanlara görevde yükselme veya unvan değişikliği ile atananlar için bu sınırlama kaldırılmıştır.

Yeni hüküm: (2) Görevde yükselme sınavı sonucunda ataması yapılan bu Yönetmeliğe tabi personel özür grubu da dahil iki yıl süre ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamaz.”


Eski hüküm: (2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sonucunda ataması yapılanlar özür grubu da dâhil iki yıl süre ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamaz.

EMEKLİ OLACAKLAR, YER DEĞİŞTİRME KAPSAMINDA NAKİLLERİNİN OLMAMASI İÇİN EN GEÇ MART AYI İÇİNDE BAŞVURU YAPACAK

Yeni hüküm: “(1) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan emekli hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içinde kullanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç mart ayı içinde başvuruda bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılabilir. ”


Eski hüküm: – (1) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan emekli hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içinde kullanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Nisan ayı içinde başvuruda bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİNİ 1 HAZİRAN İTİBARİYLE TAMAM LAYACAK OLAN PERSONEL DE NAKİL İSTEYEBİLECEK

BECAYİŞTE UNVANIN AYNI OLMASINA EK OLARAK MEZUN OLUNAN BÖLÜM DE AYNI OLMALI

YENİ HÜKÜMLER

“(1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan kadrolar için, yer değiştirme sureti ile atama yapılacak boş veya boşalacak kadro ve unvanlar ile başvuruların nereye ve ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(2) Özür grubu hariç olmak üzere hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma süresini tamamlayan veya 1 Haziran tarihi itibarıyla tamamlayacak personel bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 numaralı Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Talep Formu ile Mart ayı içerisinde çalıştığı birimine nakil talebinde bulunabilir.

(3) İlanda belirtilen birimler arasında 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlardan, mezun oldukları fakülte veya yüksek okulların aynı bölümünden mezun olan ve aynı unvanı taşıyan personel, gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla, karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir.”

“(6) İlanda belirtilen hizmet alanındaki aynı unvana birden fazla başvuru olması durumunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 numaralı Personel Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak atanacak personel tespit edilir.”

“(8) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan personel ilanda belirtilen hizmet alanları için en fazla üç tercihte bulunur.”

ESKİ HÜKÜMLER:

(1) Yer değiştirme sureti ile atama yapılacak boş veya boşalacak kadro ve unvanlar ile başvuruların nereye ve ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç şubat ayı sonuna kadar Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(2) Özür grubu hariç olmak üzere hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma sürelerini tamamlayan personel bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Talep Formu ile Mart ayı içerisinde nakil talebinde bulunabilir.

(3) İlanda belirtilen birimler arasında aynı unvandaki aynı öğrenim durumuna sahip personeller, gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla, karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(4) Özrü olmayan personel, hizmet sürelerini tamamlamadan başvuruda bulunamaz.

(6) İlanda belirtilen birimlerdeki aynı unvana birden fazla başvuru olması durumunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Personel Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak atanacak personel tespit edilir.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMENİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Daha önce yapılan düzenlemeye ek olarak, 30 iş gününü aşmayan hizmetlerin yürütülmesi için de, idare geçici görevlendirme yetkisi verilmiştir.

YENİ HÜKÜM: (1) Personelin geçici olarak görevlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Yürütülmekte olan bir projenin sonuçlandırılmasında,

b) Doğal afet sonucunda,

c) 30 iş gününü aşmayan hizmetlerin yürütülmesinde,

ilave personele ihtiyaç duyulması durumunda, merkez birimlerinde birim amirlerinin, taşra birimlerinde Valiliğin teklifi üzerine hizmetine ihtiyaç duyulan elemanlar ihtiyaç duyulan süre kadar geçici görevle görevlendirilebilir. Ancak (a) ve (b) bentleri için bu süre iki yılı; (c) bendi için 30 iş gününü geçemez.”

ESKİ HÜKÜM: – (1) Yürütülmekte olan bir projenin sonuçlandırılmasında veya doğal afet sonucu ilave personele ihtiyaç duyulması hallerinde merkezde birim amirlerinin, taşrada Valilerin teklifi üzerine hizmetine ihtiyaç duyulan elemanlar ihtiyaç duyulan süre kadar geçici görevle görevlendirilir. Ancak bu süre iki yılı geçemez.

KPDS'DEN A VEYA B ALANLAR İLE DOKTORA YAPNALAR, TAŞRADAN MERKEZE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK


* 21. maddenin (f) bendi yeniden düzenlenmiş ve merkeze atanma hususu tek tek tespit edilmiştir. Uygulama alanı genişletilirken, KPDS'den Ave B alanlar ile doktora yapanların merkeze atanmalarının önü açılmıştır.


MADDE 21 – (1) Aşağıda belirtilen personelin atanacağı hizmet alanları için bu Yönetmelikte belirtilen ilana, zorunlu çalışma sürelerine ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemlerine ilişkin hükümler uygulanmaz.

a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığa naklen veya açıktan atanacak personel için ihtiyaç duyulan hizmet alanlarına yapılacak atamalarda,

b) 3713 sayılı Kanun gereği yapılacak atamalarda,

c) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığa atamaları teklif edilenler ile Başbakanlıkça gönderilen atama tekliflerinin, teklif edildikleri hizmet bölgeleri veya hizmet alanlarına yapılacak atamalarda,

ç) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ancak yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmet alanlarına 3 tercih yapmaları sağlanarak talepleri doğrultusunda, talep olmaması durumunda özür durumları da dikkate alınarak re’sen atanmalarında,

d) Merkez teşkilatından taşra teşkilatına naklen atanmak isteyen personel ile 12 ve 16 ncı maddeler gereğince görev yerleri değiştirilmesi gereken personelin ihtiyaç duyulan hizmet alanlarına yapılacak atamalarda,

e) Aynı unvanda görev yapan personelin hizmet bölgeleri arasındaki karşılıklı yer değiştirme talepleri ile üst bölgeden alt bölgeye atanma taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin atamalarda,

f) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan personelden;

1) 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlardan,

2) 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamlayıp, diğer hizmet bölgelerine atananlardan çalıştığı hizmet alanında en az bir yıl hizmeti bulunanlardan,

3) Diğer hizmet bölgelerinden bulunduğu hizmet alanında fiilen üç yıl çalışmış olanlardan,

4) Bulunduğu hizmet alanında fiilen bir yıl çalışan ve toplam hizmet süresi dört yıldan fazla olanlardan,

5) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (A) ve (B) düzeyinde başarılı olanlar ile doktora eğitimini tamamlayanlardan,

hizmetine ihtiyaç duyulanların, merkez birimlerinden ayrılan personelin yıllık toplam sayısının iki katını aşmamak kaydıyla merkez teşkilatına atanmalarında,

g) 18 inci maddenin yedinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin atamalarda.

(2) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan personel;

a) 12 nci maddede belirtilen durumlar veya hizmet süresi, hizmette verimlilik, alınan cezalar ya da yapılan ödüllendirmeler, inceleme raporu ve Valiliğin gerekçeli teklifi ile yapılan tespit ve teklifler gibi hususlar dikkate alınarak aynı unvan ile veya kariyerine göre re’sen,

b) Görevlerinden ayrılmak istemeleri veya üst görevden alt göreve atanmak istemeleri halinde talebe bağlı olarak,

başka bölge veya hizmet alanlarına atama dönemlerine ve çalışma süresine bağlı olmaksızın atanabilirler.

(3) Zorunlu çalışma süresini dolduran yönetici personelin görev süresi, bulunduğu yerde hizmetine ihtiyaç duyulması veya atanacağı hizmet bölgesinde boş kadro bulunmaması halinde atamaya yetkili amirin onayı ile uzatılabilir, gerektiğinde uzatılan süre kısaltılabilir.”

12 YILDAN HİZMETİ FAZLA OLANLAR BAKANLIĞA ALINMAYACAK

Naklen veya açıktan atamalar

MADDE 24/A – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlardan veya halen çalışanlardan askerlik hariç Devlet memuriyetinde on iki yıldan az hizmeti bulunanlar, aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara söz konusu unvan için gerekli şartları sağlamak kaydıyla atanabilirler.”

YÖNETİCİ PERSONELİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMASI PROJESİ RAFA KALDIRILDI

Yönetmeliğin 19/A. maddesinde il müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürlerinin yer ve görev değişikliği esasları düzenlenmişti. Bu madde kaldırılmıştır.

Kaldırılan madde: MADDE 19/A – (Ek:RG-26/2/2010-27505)

(1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan personelden görevli bulunduğu bölgede yılın ilk günü itibarı ile zorunlu hizmet süresini dolduranlar, ocak ve şubat ayları içerisinde yer değişikliği talebinde bulunabilir.

(2) Yönetici personelin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 Yönetici Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosunda belirtilen bölgelerdeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamaları esastır. Zorunlu hizmet süresini tamamlayan personelin yeni görev yerleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Personel Değerlendirme Formunda belirtilen şekilde puanlama yapılarak tespit edilir.

(3) Üçüncü hizmet bölgesine atanan yönetici personel, görevleri süresince bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hükümlerden yararlanamaz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET