gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PERSONEL SORUNLARI

Türk Haber Sen Genel Yönetimi ile Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu İdarecileri arasında gerçekleşen görüşmelerde Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu personel sorunları masaya yatırıldı.

14 Mayıs 2011 Cumartesi 23:05
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Personel Sorunları


Türk Haber Sen Genel Yönetimi ile Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu İdarecileri arasında gerçekleşen görüşmelerde Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu personel sorunları masaya yatırıldı.
Yapılan görüşmelerde;
1-Kurumda yetkili sendika olarak, sendika temsilcilerinin faaliyetlerinin yürütülebilmesi için daha önce var olan ve çeşitli zamanlarda sık sık talep ettiğimiz halde bugüne kadar tahsis edilmeyen sendika temsilci odasının tekrar tahsis edilmesini,

2-Kurumda Telekomünikasyon Uzmanlıklarına atanacak personele düzenlenen yönetmelikle yabancı dil barajı ve tez hazırlama hususları getirildiği halde, İletişim Uzmanlıklarına atanacak personelden bu hususlar aranmadan (sıfır İngilizce, sıfır tez) ve söz konusu Kanuna istinaden yönetmelik düzenlenir denmesine rağmen, yönetmelik hazırlanmadan Kurul Kararı ile atamaları yapılmıştır. Bu atamalar hakkında bilgi verilmesi,
3-Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının, Yönetmelik hakkındaki görüş ve değerlendirilmeleri göz önüne alınarak yönetmelik’e eklenecek geçici bir madde ile “mevcut personelin bir kereye mahsus olmak üzere, ilk beş yıl içinde Kurumda durumuna uygun çalışan personele Yönetmelikle sınav şartı getirilmeden 5809 sayılı Kanun gereği, bir tez komisyonu kurularak, hazırlayacakları tezin kabul edilmesi veya tezli yüksek lisans veya doktora yapmaları halinde teknik uzman veya idarî uzman olarak bahse konu unvanlara atanabilmeleri hakkının tanınması, hakkındaki talebimiz değerlendirilmeye alınmadı ve haksızlıklarla dolu bir Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik çıkarıldı.(konu hususla ilgili Danıştay’a dava açılmıştır)
Bu yönetmelik ile ilgili değişikliğin yapılmaması durumunda
-2011 yılında Ekim ve Aralık aylarında 2 adet sınav yapılması;
-Bu sınavda sorulabilecek sınav soru havuzunun oluşturularak, bu havuzun personele kitapçık şeklinde verilmesi,
-Sınav ile ilgili oluşturulan Sınav Komisyonunda Sendika Temsilcimizin de bulundurulması;
-Ekim 2011 de yapılması planlanan sınav ile ilgili yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgi;
Bu durum tahminen 200 personeli ilgilendirmektedir. Kanun çıkalı yaklaşık 30 ay olmuştur. Geriye kalan sürede sınav tez olayında çoğu personel mağdur olacaktır. Oysaki Kanun gereği yâda önceki uygulamalarda herhangi bir sınav olmadan özellikle İletişim Başkanlığında yaklaşık 150 kişi İletişim Uzmanı ya da Kurumda idari teknik uzman olmuştur.
4- Kurum genelinde yapılacak bir gösterge çizelgesi ayarlaması (skala) ile gerek aynı unvanlar içinde, gerekse unvan grupları arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi,
5- Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında 4 yıllık okul mezunlarında hiçbir kriter aranmadan önceki unvanlarına da bakılmaksızın uzman kadrolarına atanmışlardır. Kurumda ise bu uygulama memur, bilgisayar işletmeni olanlar şef unvanına, şef, teknisyen, tekniker unvanlıların bir kısmı uzman kadrosuna atanmışlardır. Çoğu personel hiçbir gerekçe gösterilmeden atanmadığı için mağdur olmuştur. Daha sonra Başbakanlık genelgesi ile atama ve yükselmeler düzenlenmiş olup, bu güne kadar ataması yapılmadığından maddi manevi mağdur olan personelden,
a) Meslek Lisesi diploması almış personelin, Teknisyen kadrosuna atanması,
b)İki yıllık Meslek Yüksek okulunu bitirerek Tekniker diploması almış personelin Tekniker kadrosuna atanması,
c) 4 yıllık fakülte mezunu personelin uzman kadrosuna atanması,
için öncelikli olarak görevde yükselme sınavlarının bir an önce yapılması.
6- Bu güne kadar yapılan Kurum Etik Komisyonu çalışmaları hakkında bilgi verilmesi ve çalışmalara sendika temsilcisinin gözlemci olarak katılımı,
7- Kurumumuzun idari ve mali özerk yapıda olması nedeni ile SGK kanununa tabii olmaksızın sağlık harcamalarında da bu bağımsızlığının olması gerekir. Özel hastanelerle anlaşma yapmaya ya da özel sağlık sigortası yapmaya yetkili olması,

8-Erzurum ve Diyarbakır Bölge Müdürlüklerinin elemana ihtiyaç duyması nedeniyle diğer birimlerden eleman takviyesi yapılacağı konusunda Kurum personeli içinde bir endişe duyulmaktadır. Bu eleman eksikliğinin yeni alınacak olan İdari uzman yardımcıları ya da başka Kurumdan nakil yoluyla temin edilmesi;
Yukarı da belirtildiği üzere, Kurumda verimliliğin artması, kurumdaki huzurun sağlanması, iş barışının tesis edilmesi, çalışan personel ile kurum itibarının korunması ve oluşmuş oluşacak sorunların çözümü açısından, önemlidir. Bugün Kurumumuz çalışma ortamında Bilişim Uzmanları, Uzman Yardımcıları, Mühendisler, Şefler ve memurlar aynı işlerde Kurumun menfaatleri doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. On yıl önce kurulan ve daha uzun yıllar sektörde yol gösterici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunacak olan Kurumumuzda, personelin hiyerarşik düzenlerinin sağlanabilmesi için Elektronik Haberleşme Kanunu ile Kurul’a verilen bu hakların en adil ve sağduyu ile değerlendirilerek yaklaşık 200 personelin mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir. Çoğunluğun uğradığı bu haksızlıktan biran evvel kurtulabilmesi için gerekli girişimlerin yapılması,
konuları dile getirilmiştir.
Türk Haber Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET