gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DENETDE MÜFETTİŞLERİN KAYIPLARINI AÇIKLADI

DENETDE yaptığı basın açıklaması ile, KHK'ler ile yeniden yapılan bakanlıklarda teftiş birimlerinde müfettişlerin kayba uğratıldığı bildirildi.

31 Aralık 2011 Cumartesi 17:53
DENETDE Müfettişlerin Kayıplarını Açıkladı

DENETTE basın açıklaması;

FARKINDA MISINIZ?

Türk Kamu Yönetiminin ayrılmaz parçası olan Devlet Denetim Elemanları, 6223 sayılı Yetki Kanununa istinaden çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin, kamu denetimi sistemi ile ilgili sonuçları nedeniyle karşılaşılan tereddütler ile talep ve çözüm önerilerini, kamuoyu ile paylaşmayı gerekli bulmuştur.

 

 

1) Yeni kurulan Avrupa Birliği, Gençlik ve Spor ile Kalkınma Bakanlıklarında denetim birimi, oluşturulmamıştır. Dolayısıyla adı geçen bakanlıkların iş ve işlemlerinin denetim dışı bırakıldığı izlenimi doğmuştur.

2) Kanun Hükmünde Kararnamelere konu olan Bakanlıklarda, denetim görevini ifa eden birimler; “Teftiş Kurulu Başkanlığı” isminin yanı sıra “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı”, “Denetim Hizmetleri Başkanlığı” ve “Denetim Kurulu Başkanlığı” şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. Böylece, yatay örgütlenme modelini ve eşitler arasındaki ilişkiyi esas alan ‘’Kurul Modeli’’ yerine, hiyerarşik yapıyı önceleyen ve emir komuta zincirini esas alan “Başkanlık Modeli” nin getirilmesinin, katılımcı demokratik anlayışla bağdaşmadığı düşünülmektedir.

3) Başbakanlık ve Bakanlıklarda görev yapan denetim elemanları için “Müfettiş” unvanı genel ve kabul görmüş bir unvan olmasına rağmen, çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile bazı bakanlıklarda “Müfettiş” unvanı kullanılmaya devam ederken, bazı bakanlıklarda ise “Denetçi”, “Uzman” ve “Denetmen” unvanlarının getirildiği dikkati çekmektedir. Yeniden belirlenen isim ve unvanların yetki, görev ve sorumluklara nasıl yansıyacağı bilinmemektedir. Unvanlar ile ilgili bu değişikliğin, kurul ve kurum kültürünü zedeleyeceği düşünülmektedir.

4) 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eşit işe eşit ücret verilmesi amacıyla yapılan düzenleme kapsamında, (ek ödeme ve döner sermaye alan mensuplarımız hariç) denetim elemanları bakımından maddi anlamda kısmi iyileştirme yapıldığı görülmüştür. Ancak , bahse konu Kararname ile yapılan düzenleme neticesinde; mensuplarımızın, mali haklar açısından Kararname öncesinde emsal alınan unvanlara göre mağdur edildiği, ayrıca denetim elemanların, III sayılı Cetvelin 1 numaralı bölümünde, mesleki açıdan kariyer, liyakat ve özel yetiştirme sistemine dahil olmayan meslek mensupları ile birlikte, aynı gurupta zikredilmesinin, yanlış ve tutarsız bir düzenleme olduğu düşünülmektedir.

Mensuplarımızın, yukarıda belirtilen düzenlemelerden kaynaklandığını düşündüğümüz mağduriyetlerinin giderilmesi ve taleplerinin karşılanması halinde, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına katkılarının artacağı açıktır. Bu amaçla önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır:

a) Denetim Birimi bulunmayan bakanlıklarda, denetim birimi oluşturmak suretiyle denetimsiz kamu alanı bırakılmamalıdır.

b) Denetim Birimlerinin isimleri ve teşkilatlanma şekilleri, kurul modeli esas alınarak, demokratik ve katılımcı anlayışla yeniden düzenlenmelidir.

c) Denetim elemanlarının unvanları arasındaki farklılıkların giderilmesi ve 6223 sayılı Yetki Kanununda ulaşılmak istenen amaçlar doğrultusunda, yeniden düzenleme yapılarak, mesleki kurumsal kültür, muhafaza edilmelidir.

d) Mevcut karmaşanın ve sorunların çözülmesini temin için, “Denetim Hizmetleri Sınıfı” ihdas edilmelidir. Böylelikle, meslektaşlarımıza dair mali ve mesleki sorunların çözülmesi mutlaka daha kolay olacaktır.

Bilinmelidir ki, tespit ve tavsiyelerimiz, değişime direnmek ve gelişime set çekmek niteliğinde olmayıp, şeffaf, katılımcı ve etkin bir Kamu Yönetimi idealine dönük bir arayışın ürünüdür.

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET