gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞ MÜFETTİŞLİĞİNİ TANIYALIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında çalışma hayatını denetlemekle görevli iş müfettişliği mesleğini tanıyalım.

30 Haziran 2014 Pazartesi 18:53
İŞ MÜFETTİŞLİĞİNİ TANIYALIM

İş Müfettişliğine Giriş 

İş Müfettişliğine giriş sınavını kazanmak şartıyla, iş müfettişi yardımcısı olarak girilir. 
 
İş Müfettişliği yardımcılığına, giriş sınavı başarı notu (yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması) en yüksek olan adaylardan başlanmak suretiyle kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar adayın ataması yapılır. 
 

İş Müfettişi Yardımcılarının Yetiştirilmesi 


İş müfettişi yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler; 
 
Birinci dönem çalışmaları; 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik gereği aday memurluk temel ve hazırlayıcı eğitimler ile başlar. Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili  114 kuruluşlarının görevleri ve organizasyon yapısının tanıtımı, çalışma mevzuatı ve iş teftişi tarihçesi ile iş teftişi ve idari teftişe ilişkin yürürlükteki mevzuatın ve bu hususlarda Bakanlıkça işlem ve faaliyetlerin öğretilmesi amacıyla teorik mesleki eğitim düzenlenir. Mesleki eğitim sürecinde, 
eğiticiler tarafından sınav yapılır. Bu sınav sonucunda yüz tam puan üzerinden alınan not, birinci dönem çalışma notu sayılır. 
 
İkinci dönem çalışmaları; Müfettişlerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle iş teftişi ve idari teftiş 
usul ve esaslarının öğrenilmesi sağlanacak şekilde düzenlenir. Müfettiş yardımcıları refakatinde 
bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin 
talimatına göre yerine getirirler. Tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor 
düzenleyemezler. Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için Başkanlıkça, mevzuat ve uygulamanın, 
teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usul ve esaslarının öğrenilmesini sağlayacak şekilde bir 
çalışma programı hazırlanır ve uygulanır. Müfettiş yardımcılarının çalışmaları, refakatinde 
bulundukları müfettişler tarafından en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlenir. Zaruri 
haller hariç, müfettiş yardımcıları üç yıllık yetiştirme dönemi içerisinde aynı müfettişin refakatinde 
altı aydan fazla kalamaz. Müfettiş yardımcılarına, refakatinde bulundukları müfettişler tarafından yüz 
tam puan üzerinden notlar verilir. Bu notların ortalaması ikinci dönem çalışma notu sayılır. 
 
Üçüncü dönem çalışmaları; Müfettiş yardımcıları için, ikinci dönem çalışmaları sırasında, 
kendilerinin de görüşleri alınarak, çalışma hayatı ile ilgili bir konuda etüd çalışması yapmak üzere 
Başkanlıkça bir konu belirlenir. Müfettiş yardımcıları bu çalışmaları, Başkanlığın danışmanlığında 
hazırlarlar. Müfettiş yardımcıları etüd çalışmalarını yeterlik sınavından üç ay önce Başkanlığa teslim 
ederler. Bu çalışmalar Başkanlıkça değerlendirilir ve yüz puan üzerinden puanlandırılır. Bu not 
üçüncü dönem notu sayılır. 
 
Yetişme notu; birinci dönem, ikinci dönem ve üçüncü dönem çalışma notlarının ortalamasıdır. 
Yetişme notunu oluşturan notların her birinin altmış puandan, yetişme notunun ise yetmiş puandan 
aşağı olmaması gerekir. 
 

İş Müfettişi Yardımcılarına Yetki verilmesi 


Birinci ve ikinci dönem çalışmaları ile iki senelik hizmet süresini tamamlayan, refakatinde çalıştıkları 
müfettişlerin çoğunluğundan ve Başkandan olumlu mütalaa alan müfettiş yardımcılarına, Başkanın 
önerisi ve Bakanın onayı ile teftiş yetkisi verilir. 
 

Yeterlik Sınavı ve İş Müfettişliğine Atanma 


Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl çalışan ve yetişme 
notu yetmiş ve yukarıda olan müfettiş yardımcıları yeterlik sınavına alınırlar. 
 
Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, yeterlik başarı sırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar. 
Yeterlik sınav notlarında eşitlik olması halinde, yetişme notu esas alınır. 
 
Ancak, iş müfettişi yardımcılarından; yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler, geçerli bir nedeni 
olduğunu belgeleyenler hariç, yeterlik sınavına girmeyenler, yetişme notu ortalaması yetmiş puanın 
altında olanlar, yardımcılıkta geçirilen süresi askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen 
süreler hariç beş yılı aşanlar Bakanlıkta Kurul dışında memur unvanlı kadrolara atanırlar. 
 

İş Başmüfettişliğine Atanma 


Müfettiş yardımcılığı dâhil Kurulda en az on yıl çalışan iş müfettişleri, Başkanın teklifi üzerine, 
kıdem sırasına göre Başmüfettişliğe atanmaktadırlar. 

K:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Kitabı 2012

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET