gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU ÇALIŞANLAR "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" KAPSAMINA ALINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal taraflarla yaptığı görüşmelerle iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı'na son şeklini verdi. Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenlerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere bütün çalışanlara faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak.

19 Kasım 2011 Cumartesi 07:57
KAMU ÇALIŞANLAR

 

 
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal taraflarla yaptığı görüşmelerle iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı'na son şeklini verdi. Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenlerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere bütün çalışanlara faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mevzuatı Avrupa iş Sağlığı ve Güvenliği direktiflerine uyumlu hale getirme çalışmaları kapsamında sosyal taraflarla pek çok kez biraraya geldi. Bu çalışmalar kapsamında, Bakan Çelik, memur, işçi ve işveren konfederasyonlarının başkanlarıyla geçen ay toplantı yaparak taslağı değerlendirdi Daha sonra bakanlıktan ve sosyal taraflardan temsilcilerin teknik çalışmalarını tamamlamasının ardından Bakan Çelik, başkanlarla tekrar biraraya geldi. Önceki gün gerçekleşen toplantıda, taraflar taslağa ilişkin görüşlerini son kez dile getirdi.

Mevcut yasal düzenlemede 4857 sayılı iş Kanunu'nda işçilerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler bulunmasına karşın kamu çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenleme yer almıyor, iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Taslağı'nın yasalaşmasının ardından kamu çalışanları kanun güvencesine alınacak ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ilk kez müstakil bir kanun yapılmış olacak iş sağlığı ve Güvenliği Kanunu Taslağı, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını ve mevcut sağlık, güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk hak ve yükümlülüklerini düzenliyor Taslağa göre. kanun kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine bu işyerlerinin işverenleri ile vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere bütün çalışanlara faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak Türk Silahlı Kuvvetlerinin, genel kolluk kuvvetlerinin ve Milli istihbarat Teşkilatının eğitim, operasyon, tatbikat ve benzeri kendine özgü faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, ev hizmetleri, kendi hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar kanun kapsamında olmayacak Kanunla iş kazası, işveren işyeri, meslek hastalığı tanımlamaları da yapıldı. Kanunla işverene çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlama ve tedbir alma gibi yükümlülükler getirildi -İşyeri hekimi ve sağlık personeli görevlendirilecek.

Taslağın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin maddesine göre, işveren mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sunmak için çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (B) sınıfı  az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı ile bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde işyeri hekimi görevlendirmekle yükümlü olacak. Ayrıca işyeri hekimi dışında diğer sağlık personeli de görevlendirilecek. yükümlü olacak.

İşveren, iş kazalarının ve İşyeri hekimi ve işgüvenliği uzmanının kendisine bildirilen meslek hastalıklarının işyerinde asgari çalışma süresi, çalışan bildirimini yapacak, sayısı ve işyerinin tehlike sınıfı gözönünde -Çalışanların yükümlülükleri bulundurularak yönetmelikle belirlenecek. Taslak ile "çalışanların işyeri hekimi ve işgüvenliği uzmanının tamyükümlülükleri" de belirlendi. Buna göre, süreli görevlendirilmesi gerektiği çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili durumlarda işveren, işyeri ve sağlık usul ve esaslar, aldıkları eğitim ve işvegüvenlik birimi kuracak renin bu konudaki talimatları doğrultusun-

Çalışmaktan kaçınma hakkı da kendilerinin ve etkilenen diğer çalışan Taslak ile "çalışmaktan kaçınmaların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşen hakkı" da düzenlendi. Buna göre, ciddi ve sürmemekle yükümlü olacak. yakın tehlikeyle karşı karşıya kalan Çalışanlar, işyerindeki makine, çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, cihaz, araç ve gereci kurallara uygun şekurulun zorunlu olmadığı yerlerde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve tedbirlerin alınmasını talep edebilecek. Alınan karar çalışana ve işsağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilecek Kurulun veya işverenin, çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilecek.

Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek güvenli bir yere gidecek Çalışanların bu davranışları nedeniyle çalışmadığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan hakları saklı kalacak. kilde kullanacak, makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlikeyle karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde işverene ve iş sağlığı ve güvenliği temsilcisine derhal haber verecek. 

-İş sağlığıve güvenliği çalışan temsilcisiIşveren, sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla çalışanın iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olarak görev yapmasını sağlayacak 2-50 arasında çalışan olan işyerlerinde iş sözleşmesiyle çalışanlar talep bir, 51-100 arası çalışanı bulunan etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmesini feshedebilecekler İşveren, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yapmak, rapor düzenlemekle seçilecek. işyerlerinde iki, 101-250 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç, 251-500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört, 501-1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş, 1001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı temsilci

Akdeniz Güncel

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET