gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARA BİR DERECE VERİLMESİ MECLİSE SUNULDU

Meclise “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi” Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI 22/9/2014 tarihinde verildi. Teklifin kanunlaşması halinde 15 Ocak 2005 tarihinden sonra göreve başlayan memurlar ve diğer kamu görevlileri bir derece verilecektir. Böylece kapsamdaki memurların maaşları artacak.

24 Eylül 2014 Çarşamba 12:18
MEMURLARA BİR DERECE VERİLMESİ MECLİSE SUNULDU

MEMURLARA BİR DERECE VERİLMESİ MECLİSE SUNULDU

 

Meclise “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi” Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI 22/9/2014 tarihinde verildi. Teklifin kanunlaşması halinde 15 Ocak 2005 tarihinden sonra göreve başlayan memurlar ve diğer kamu görevlileri bir derece verilecektir. Böylece kapsamdaki memurların maaşları artacak.

 

Daha önce memura ve diğer kamu görevlilerine derece verilmişti. Bu kapsamda;

 

20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı kanun, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı kanun, 22.9.1991 tarihli 457, 458 ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 2.2.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun asıl, ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelin (2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar dahil),

 - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre aylık almakta olan personelin,

 - 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelin,

kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilmişti.

 

Böylelikle, anılan kanun ve kanun hükmünde kararnameler uyarınca, 15 Ocak 2005 tarihine kadar göreve başlayan memurlar ve diğer kamu görevlilerine bir derece verilmiştir.

 

Dolayısıyla, 15 Ocak 2005 tarihinden sonra göreve başlayan memurlar ve diğer kamu görevlileri bir derece uygulamasından yararlanamamıştır. Bu nedenle anılan tarihten önce ve sonra göreve başlayanlar arasında 9 yılı aşan kıdem farkı ortaya çıkmıştır.

 

Diğer taraftan Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun yaptığı bu toplantılarda, kamu işveren tarafı ile kamu görevlileri arasında tam mutabakat sağlanarak hayata geçirilmesi için görüş birliğine varılan konulardan birisi, 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesidir.

 

Bu Kanun Teklifi ile; memur ve diğer kamu görevlilerinden bir derece hakkından daha önce yararlanmamış olanlara bir derece verilerek eşitsizlik giderilmekte ve daha sonra göreve başlayacak olanlara da bir derece verilmesi düzenlenmektedir.

 

 

MEMURLAR VE DİĞERKAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

  MADDE 1.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun asıl, ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan personel (2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar dahil) ve 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre aylık almakta olan personel ve 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelden; 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı kanun, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı kanun 22.9.1991 tarihli ve 457, 458 ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 2.2.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların, kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

 

Birinci fıkra hükmü, bu fıkra kapsamına girenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malullük,vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

 

Birinci fıkra kapsamında olup da, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip birinci fıkra kapsamında belirtilen statülerde istihdam edilecek personelin giriş derece ve kademelerine bir derece ilâve edilir.

 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


İlgili Diğer Yazı;  KAMU PERSONELİNE DİSİPLİN AFFI MECLİSTE

Kamudan Haberler

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET