gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURUN YEMEK YARDIMI ŞARTLARI

Av Murat ALIMCI, memurların mevzuat gereği yemek yardımına ilişkin, yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verileceğini, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebileceğini belirtti.

13 Ocak 2013 Pazar 22:58

Av.Murta ALIMCI açıklamasında;

Memurun yemek yardımı, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konuların "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği"nde yer alan hükümlere göre düzenlenmektedir.

Yönetmeliğin 3. maddesinde yemek yardımının nasıl verileceği düzenlenmiştir.
...
İlgili madde şu şekildedir:

"Madde 3 - Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz.

Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir."

Bu itibarla, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamında bulunan personelin yemek maliyetinin yarısından az olmamak kaydıyla 10/01/2008 tarihli ve 26752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (1) Sıra No’lu 2008 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde bedel ödemeleri kaydıyla yararlandırılmaları mümkün bulunmaktadır.

www.kamudanhaberler.com, K: Murat ALIMCI FacebookDEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No

Dayandığı Kanun Tarihi - No

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No

 

AMAÇ

 

Madde 1 -

 

KAPSAM

 

Madde 2

(Değişik fıkra: 30/03/1998 - 98/10878 K.)

 

YARDIM ŞEKLİ

 

Madde 3

Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir.

 

YEMEK SERVİSİ GİDERLERİ

 

Madde 4

Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır.

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır.

 

YARDIMIN ŞARTLARI

 

Madde 5

Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir.

Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz.

 

MEVCUT YEMEK SERVİSLERİNDEN FAYDALANMA

 

Madde 6

 

YEMEK SERVİSİ HİZMETLERİ

 

Madde 7

Servisin işlem ve hesapları kurumun teftişe yetkili amir ve elemanları tarafından yılda bir defadan az olmamak kaydıyla denetlenir.

 

DEFTER VE BELGELER

 

Madde 8

 

YEMEK MALİYETİNİN HESABI

 

Madde 9

 

ÖZEL BESLENME

 

Madde 10

Özel harekat birimi personeli ile birlikte özel görev ve harekata katılacak personel, Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile tesbit olunur.

Yıllık izin, hastalık izni, görevden uzaklaştırma veya görevden uzak kalınan hallerde bu şekil beslenmeden faydalanılamaz.

(Ek fıkra: 30/03/1998 - 98/10878 K.)

Ek Madde 1 -

Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dâhil) ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır.

Ek Madde 2 -

Ek Madde 3 -

 

GEÇİCİ MADDE

 

Geçici Madde

 

YÜRÜRLÜK

 

Madde 11

 

YÜRÜTME

 

Madde 12

CETVEL

PİŞİRME İMKANI BULUNDUĞU DURUMDA PİŞİRME İMKANI BULUNMAYAN HAREKAT DURUMUNDA

 

Besin Miktar Besin Miktar

Ekmek 900 gr. Ekmek 1.000 gr.

Pirinç 40 gr. Peksimet, grisini, büsküvi Vb. 100 gr.

Bulgur 40 gr. Et konservesi 200 gr.

Makarna 40 gr. Barbunya Konservesi 200 gr.

Un, İrmik 30 gr. Kuru Kayısı 50 gr.

Et(koyun, sığır, tavuk, balık) 150 gr. Karton ambalajda pastörize

Yumurta 2 Adet Portakal suyu 250 gr.

Kuru baklagiller Eritme peynir (Ambalajlı) 2 Adet

(Mercimek, nohut ve barbunya) 50 gr. Şeker (Kesme) 60 gr.

Patates 100 gr. Reçel-bal (poşette) 2 Adet

Domates-Portakal 200 gr. Tahin Helva 100 gr.

Diğer taze sebze-meyve 200 gr. Çay (poşette) 5 Adet

Kuru soğan 50 gr. Süt-Yoğurt 200 gr.

Peynir (Beyaz) 30 gr. Yağ 50 gr.

Şeker 70 gr. Reçel-bal 50 gr.

Tahin helva 50 gr. Salça 10 gr.

Çay 5 gr. Tuz 20 gr.

 

 

NOT:

1 - Cetveldeki besinler günlük olarak verilir.

2 - Cetveldeki besinler bir günde 6000 kaloriye tekabül edecek şekilde hesaplanır.

3 - Verilecek besin maddeleri değiştirilebilir, ancak bedelleri ödenmez.

 

- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut yemek servisleri faaliyetlerini bir ay içerisinde bu Yönetmelik esaslarına uygun hale getirirler.
(Ek madde: 25/07/2011 - 2011/2083 S.Yön./1. md.) Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden ilgili mevzuatı uyarınca diğer kamu idarelerinde geçici olarak görevlendirilenler, geçici görevli bulundukları kamu idarelerinin yemek servislerinin bulunması halinde bu idarelerin yemek servislerinden emsali personel gibi yararlandırılır. Bu kapsamda bulunan personel için ilgili idareler arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.
(Ek madde: 25/07/2011 - 2011/2083 S.Yön./1. md.) Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Bu personelden hizmetin kesintisiz olması nedeniyle görev yerinden ayrılamayacak durumda bulunanlar kumanya verilmek suretiyle bu yardımdan yararlandırılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.
(Değişik madde: 08/04/2011 - 2011/1696 S.Yön./1. md.)

Çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ile bunlarla birlikte tertibata iştirak eden diğer personele 2000 kalorilik kumanya verilir.
- Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile bunlarla birlikte özel görev ve harekata katılacak personel kurs, eğitim, harekat ve diğer görevleri sırasında ekli cetvelde belirtilen istihkaklar üzerinden beslenirler.
- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin uygulanmasında, kurum kadrolarında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik ve havagazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez.
- Yemek servisi kayıtları işletme hesabı esasına göre tutulur. Ambar kayıtları için özel bir ambar defteri tutulur. Gelir, gider ve ambar kayıtları belgeye dayanır. Defter ve belgeler en az beş yıl süreyle saklanır.
- Yemek servisinin yönetiminden kurumun idari ve mali işlerle görevli birimi sorumludur. Servis hizmetleri biri müdür, biri satın alma veya ambar memuru ve biri de muhasebe memuru olmak üzere en az üç kişilik bir komisyonca yürütülür. Ayrıca hizmetin gerektirdiği diğer personel kurum içinden sağlanabilir.
- Hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar.
- Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir.
- Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.
- Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz.
2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna göre tayın bedeli verilen personel bu yardımdan faydalanamaz. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekata katılan diğer personele yiyecek yardımı yapılır.
- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır.
Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemektir.
: 11/12/1986 - 19308
: 14/07/1965 - 657
: 19/11/1986 - 86/11220

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET