gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKEĞİTİM SEN 4/C'Lİ PERSONELE SAHİP ÇIKIYOR

25 Şubat 2011 Tarih ve 27857 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8. maddede ve 6111 sayılı Yasa hükümlerini açıklamak üzere düzenlenen T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.03.2011 tarih ve 2550 sayılı Genelgesinde, devlet memurlarına tanınan aile yardımı ödeneğinden sözleşmeli personele de yararlanma hakkı tanınmış; buna karşılık 4/C’li personel aile yardımının kapsamı dışında bırakılmıştır.

05 Mart 2011 Cumartesi 14:11
Türkeğitim Sen 4/C'li Personele Sahip Çıkıyor

Bilindiği üzere Türk Eğitim Sen olarak daha önce 4/C’li personele Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar’da belirtilenlerin dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemeyeceğine ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamayacağına ilişkin ibarenin iptali için Danıştay’da dava açmıştık.

Şimdi de Türk Eğitim Sen olarak 4/C’li personelin de aile yardımı hakkından yararlanabilmesi için Danıştay’da açtığımız dava ile bahsi geçen Maliye Bakanlığı Genelgesinin ilgili hükmünün iptalini ve 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8. madde hükmü içerisinde 4/C’li personele yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep ettik.

Türk Eğitim Sen olarak 4/C’li personele yapılan her türlü ayrımcılığı ve kamu personeli arasında 4/C’lilere yapılan üvey evlat muamelesini bir insanlık ayıbı olarak görmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 4/C’li personelin haklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz.


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET