gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2002/3729 İLE 631 SAYILI KHK UYARINCA ÜCRET SINIRLARI

Kapsama dahil tüm personel için 2012 yılının birinci altı aylık dönemindeki” ortalama ücret toplamı üst sınırı" 6.745 TL olarak tespit edilmiştir

13 Haziran 2012 Çarşamba 09:45

 8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
 
MADDE 1 – (1) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 2 – Kapsama dahil tüm personel için 2012 yılının birinci altı aylık dönemindeki” ortalama ücret toplamı üst sınırı" 6.745 TL olarak tespit edilmiştir."
MADDE 2 – (1) Aynı Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 3 – Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan aynî ve/veya nakdî ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2012 yılının birinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %4 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir.”
MADDE 3 – (1) Bu Karar, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET