gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 YILI KAMU PERSONEL KANUN VE YÖNETMELİK DÜZENLEMELERİ

2011 Yılı Kamu Personel Kanun ve Yönetmelik Düzenlemelerinin Tamamı Birarada

10 Nisan 2011 Pazar 15:38
2011 Yılı Kamu Personel Kanun ve Yönetmelik Düzenlemeleri

http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
Kanun/Karar No
Konusu Tarih Sayı
  Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.04.2011 27898
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.04.2011 27896
  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.2011 27893
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif,http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif,http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
 
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 25.03.2011 27885
  Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.03.2011 27879
  Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Meslek Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.03.2011 27879
2011/1368 Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.03.2011 27870
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.03.2011 27867
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.03.2011 27861
  Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.03.2011 27861
  Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.03.2011 27861
  Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Öndegelim Esasları Hakkında Yönetmelik 01.03.2011 27861
  Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 01.03.2011 27861
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
2010/113
5371 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; 1. Maddesiyle, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na Eklenen Ek Madde 4’ün üçüncü Fıkrasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE, 2. Maddesiyle, 3359 Sayılı Yasa’ya eklenen Geçici Madde 6’nın Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE, Dair Karar (E.No:2007/24) 26.02.2011 27858
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
2010/115
2399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 3771 sayılı Yasa’nın 8. Maddesiyle Yeniden Düzenlenen 45. Maddesinin (a) Bendinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair Karar (E.No:2008/24)  26.02.2011 27858
  Çevre ve Orman?Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.02.2011 27856
  Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.02.2011 27855
  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.02.2011 27851
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.02.2011 27846
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
2010/1388
Adapazarı Büyükşehir Belediyesinde Kurulacak Su ve Kanalizasyon İdaresinin Adına, Kadrolarına, Mevcut Personelinin ve Mal Varlığının Devrine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar 13.02.2011 27845
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
2011/1327
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 11.02.2011 27843
  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.02.2011 27842
  Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.02.2011 27837
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
 
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.02.2011 27833
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
 
Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 26.01.2011 27827
  Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.01.2011 27822
  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik 18.01.2011 27819
  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.01.2011 27817
  Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 15.01.2011 27816
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
http://www.resmigazete.gov.tr/images/check.gif
 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik 12.01.2011 27813
  Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.01.2011 27810
  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 06.01.2011 27807
2011/1241 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  05.01.2011 27806

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET