gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 YILINDA BELEDİYELER İLE KAMU KURUMLARI ARASINDAKİ BORÇ İŞLEMLERİ

12.05.2011 tarihinde RG'de yayınlanan Tebliği ile 6111 sayılı Kanuna bağlı uzlaştırmalarda 2005/1 ve 2 sayılı Genel Tebliğin başvuru süreleri hariç hükümleri uygulanacaktır.

16 Mayıs 2011 Pazartesi 18:32
2011 Yılında Belediyeler ile Kamu Kurumları Arasındaki Borç İşlemleri

12/05/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Büyükşehir Belediyeleri, Bunlara Bağlı Kuruluşlar, Sermayesinin Yüzde Elliden Fazlası Büyükşehir Belediyelerine Ait Şirketler İle Üyeleri Belediyelerden Oluşan Mahalli İdare Birliklerinin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Olan Kamu Ve Özel Hukuka Tabi Alacakları İle Bunların Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Olan Borçları Hakkında Takas, Mahsup Ve Kesinti İşlemleri Genel Tebliği (Tebliği No: 2011/1)

25/2/2011 tarih ve 27857 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 167 nci maddesi kapsamında uzlaşma talebinde bulunacak büyükşehir belediyeleri, bunlara bağlı kuruluşlar, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketler ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinin Uzlaşma Komisyonu'na yapacakları başvuruların usul ve esaslarının belirlenmesinde, 30/6/2005 tarih ve 25861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2005/1 sayılı Genel Tebliğ ile 29/7/2005 tarih ve 25890 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2005/2 sayılı Genel Tebliğin başvuru süresine ilişkin hükümleri dışındaki hükümleri uygulanır.

www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET