gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014-2015 YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI VE ÜCRETLERİ KARARI

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı cetvelde, ikinciöğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları ekli (II)sayılı cetvelde gösterilmiştir.

27 Eylül 2014 Cumartesi 06:31
2014-2015 YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI VE ÜCRETLERİ KARARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili Esaslar

 

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 1 - (1)2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı cetvelde, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları ekli (II)sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2)  Bir eğitim-öğretim yılında iki dönem öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, her bir dönem için alınacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde belirlenen tutarların yarısıdır.

(3) Öğrencilerden, kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açıköğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaz.

Genel esaslar

MADDE2 - (1) 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açıköğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır.

(2)  31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş sınırlaması olmaksızın öğrenim ücreti alınmaz.

(3)  Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır.Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.

(4)  İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamına giren birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri hakkında, bu Kararın 11 inci maddesi hükmü uygulanmaz.

(5) Erasmus ve Mevlana Değişim Programlan kapsamında yurtdışından gelen ve yurt­dışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kurumlarının mevzuatına tabidir.

(6)   Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Katkı payı ve öğrenim ücretini süresinde ödemeyenler hakkında yapılacak işlem MADDE 3 - (1)Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2)Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez.

Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları MADDE 4 -(l)Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti;

- önlisans ve lisans programlarında ilgisine göre ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak ve cari hizmet maliyetinin beş katını aşmamak üzere,

- lisansüstü programlarda ekli (I)sayılı cetvelde belirlenen öğrenci katkı payında:; sz olmamak üzere,

yükseköğretim kurumlan tarafından belirlenir. Ayrıca, program süresi içerisinde öğrenime devam eden mevcut öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen cari hizmet maliyetini geçemez.

(2)Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde yükseköğretim kurumlarına önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yerleştirilen öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların (B) bölümünün (a) maddesinin (2) ve (4) numaralı bentleri kapsamında olup yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen kişiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından bu Karamı ilgisine göre birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabidirler.

(3) İkinci fıkra kapsamındakilerden birinci öğretim ve açık öğretim programlarında program sürelerinde öğrenimlerine devam eden ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücretleri, bu öğrenciler adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanır.Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca müştereken belirlenir.

(4) Ülkemizdeki üniversitelere yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmaz.

(5) Yükseköğretim kurumları, tarihi ve kültürel bağlamı yoğun olduğu coğrafyalardan gelen öğrenci hareketliliğini artırmak, yurtdışında başarılı olan öğrencileri programlarına dahil edebilmek veya eğitim-öğretimleri sırasında üstün başarı gösteren öğrencileri teşvik edebilmek amacıyla, söz konusu öğrencilerden ilgili dönemde kayıt yaptıran (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) yabancı uyruklu öğrenci sayısının yüzde onunu geçmemek üzere ve yönetim kurulu kararıyla, bu maddeye göre belirlenen tutarlardan daha az öğrenim ücreti almaya yetkilidir.

Öğrenim ücretinin kullanılması

MADDE5 - (1) İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde onu, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır. Kalan kısmı ise, üniversite bütçesine dahil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılır.

Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları

MADDE6 - (l)Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(2)19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanır. Bu durumdaki öğrencilerden, o dönem için birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkıpayı kadar öğrenim ücreti alınır.

Başkabir yükseköğretim kurumunda öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE7 - (1) Biryükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başkabir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracaklarıyükseköğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.

Mecburihizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler ile Devlet burslusu olarak öğrenimgören öğrencilerin katkı payı tutarları

MADDE8 - (1) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim görenöğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı, ilgili Bakanlık veya kuruluştarafından yükseköğretim kurumlarına ödenir.

(2)24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince,Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen esaslaragöre yurtdışından yükseköğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilerinkatkı payı tutarı, ikiyüzbeş TL'dir. Bu tutar Maliye Bakanlığınca,Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesine ödenek olarakkonulur ve Başkanlıkça yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defatenaktarılır.

Adları değiştirilen fakülte veyayüksekokullar ile fakülte veya yüksekokula dönüştürülenyükseköğretim kurumlarında katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE9 - (1) İlgili mevzuatla adlarıdeğiştirilen ya da fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretimkurumlarında öğrenim gören öğrenciler, yeni fakülte veyayüksekokula ilişkin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.

Yabancıdille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti tutarları

MADDE10 - (1) Yabancı dille öğretim yapanyükseköğretim programlarında öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır.

Süresindemezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları ile artırımlı katkı payı ve öğrenim ücreti uygulaması

MADDE 11 - (1) Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, önlisans, lisans düzeydeki yükseköğretim programlarından Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen süreler, lisansüstü düzeydeki yüksek öğretim programlarından Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden (bu maddenin 2, 3, 4 ve 5inci fıkralarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla) ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

(2)  2547sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasındaki süreler içinde aynı yüksek öğretim kurumundaki öğrenimi sırasındabir derse üçüncü defa kayıt yaptıran öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin 6 ncı fıkrasına görehesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti;dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenimücretinin yüzde elli fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzdeyüz, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüz fazlası ile hesaplanarak alınır.

(3)  2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin 6 ncı fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya Öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde üçyüzü,dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde iseyüzde dörtyüzü olarak hesaplanır.

(4)  2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirlenen süreler içerisindeyandal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave dersalınması halinde, her bir ders için kredi başına ödeneceköğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin6 ncı fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretininyüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüzüolarak hesaplanır.

(5)  Lisansüstü öğrenimin, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasındaki süreleriçinde tamamlanamaması halinde, tez aşamasında ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti, lisansüstü öğrenim için belirlenen dönemlik katkıpayı veya öğrenim ücretine bu maddenin 3 üncü fıkrasındaki oranlar uygulanarakhesaplanır.

(6)  Bu maddenin 2, 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, herbir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisineoranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrencikatkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır.

Araştırma görevlilerinin öğrenim ücreti tutarları

MADDE12 - (1) İkinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler.

(2)Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri hakkında, 11 inci madde hükmü uygulanmaz.

İkinciöğretim programının kapatılması veya öğrencilerin birinci öğretim programına aktarılması halinde ödenecek tutarlar

MADDE13 - (1) 3843 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca ikinci öğretim programının kapatılmasından dolayı birinci öğretim programına aktarılan mevcut öğrenciler, birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.

(2)Öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin talebi ve YükseköğretimKurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılır ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.

Geçişyapanların katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE14 - (1) Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Devlet yükseköğretimkurumlarına geçiş yapan veya yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye'deki bir üniversitede lisansöğrenimlerini tamamlamalarına karar verilen ve yükseköğretim kurumlarınayerleştirilen mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, 4 üncü maddehükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgisine göre birinciöğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabiolur.

(2) "Yatay geçiş şartlarına uygunolarak birinci öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçişyapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öder.

(3) Yatay geçiş yapılması halinde ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti geçiş yapılan yükseköğretim kurumuna ödenir.

(4) Yatay geçiş yapan öğrencilerin geçiş öncesi ilgili döneme ait ödedikleri öğrenim ücreti tutarları, talepedilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler kaleminden iade edilir.

Devlet burslusu öğrencilerin sağlık giderleri

MADDE 15 - (1) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanun gereğince, Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışından yükseköğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilerin, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 60 mcı maddesinin yedinci fıkrasına göre ödenecek genel sağlık sigortası primleri, bu amaçla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinde tefrik edilen ödenekten karşılanır.

İKİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve SonHükümler Kayıt sildirme halinde yapılacak işlemler

MADDE16 - (1) Kayıt yaptırıp kendi isteği ilekaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Lisansüstüöğrenim gören öğrenciler

MADDE17 - (1) Lisansüstü öğrenim görenöğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulanhizmetlerden aym şekilde yararlanır.

(2) Uzaktan öğretim kapsamındalisansüstü öğrenim gören öğrencilerden alınacaköğrenim ücreti, tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücretine tabidir.

Açıköğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokullara aktarılacak öğrenci katkıpayı

MADDE 18 - (1) Açıköğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarında, fakülte ve yüksekokulların 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılına ait öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde yirmisine kadar olan kısmı söz konusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarına aktarılır. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarının birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafındanbelirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Uygulamaya ilişkin tebliğ

MADDE 19 - (1) Maliye Bakanlığı, bu Kararın uygulanması ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşünü alarak tebliğler çıkarabilir. Yürürlük

MADDE 20 - (1) Bu Karar,30/6/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.(I)SAYILI CET VEL (A) ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ VE KATKI PAYLARI


(I)SAYILI CETVEL (B) ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ VE KATKIPAYLARI

(TL)

 

 

ÖĞRENCİ CARÎ HİZMET MALİYETİ

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

ORTALAMA MALİYET

ÖĞRENCİ KATKISI

DEVLET KATKISI

I

DEVLET KONSERVATUVARI

8.535

589

7.946

n

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

8.535

470

8.065

III

MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O. TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O. EV EKONOMİSİ Y.O,

3.846

227

3,619

IV

BANKACILIK VE SİGORTA, Y.O, UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. İLAHİYAT MESLEK Y.O. SAĞLİK YÜKSEKOKULLARI ENDÜSTRİYEL SANATLAR YO. TAKI TEK. VE TASARIMI YO. BEDEN EĞİT. VE SPOR Y.O. SPOR BİLİMLERİ TEK. Y.O. FİZİK TED, VE REH. Y.O. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ULAŞTİRMA VE LOJİSTİK Y.O, UYGULAMALI TEK. VE İŞL. Y.O, TAPU KADASTRO Y.O. ORMANCILIK MYO

2.310

190

2.120

V

ENGELLİLER ENTEGRE Y.O.

3.848

190

3.658

VI

TAPU KADASTRO MYO MALİYE MYO

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO

TURİZM VE OTELCİLİK MYO

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

VETERİNER MYO

TURZ. VE OTELCİLİK İŞL, MYO

TURZ İŞL. VE OTELCİLİK Y.O.

SİVİL HAVACILIK MYO

SOSYAL BİLİMLER MYO

TEKNİK BİLİMLER MYO

UZAKTAN ÖĞRETİM MYO

ADALET YÜKSEKOKULU

1.539

190

1.349

VII

DENİZCİLİK Y.O. DENİZCİLİK MYO DENİZ İŞL. VE YÖN. Y.O.

1.923

190

1.733

VIII

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM

1.536

258

1.278


(II)SAYILI CETVEL (A) UZAKTAN ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİMÖĞRENİM ÜCRETLERİ

________________________________________ ,___________ LİR

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMİN ADI

ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETİ

I

VETERİNER FAKÜLTESİ

4.267

2.134

11

TIBBİ BİYOLOJİK BİL.PROG. FİZİK TEDAVİ VE REHAPROG.

4.267

2.134

İH

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

2.294

1.147

IV

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜH.-MIMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKN. FAK. MİMARLIK VE TASARIM FAK. İNŞAAT FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİŞİM FAKÜLTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MADEN FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK. KİMYA METALÜRJİ FAK. UÇAK VE UZAY BİL. FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ MÜH. VE DOĞA BİLİMLERİ FAK. YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

3.057

1.529

V

GEMİ İNŞ. VE DENİZ BİL. FAK. DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL TEKN. VE TASARIM FAK SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAK. MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAK. GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

3.848

1.924

V!

FEN FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Fen Programı)

2.562

1.281

VII

HUKUK FAKÜLTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

2.310

1.155

VIII

DİL TARİH VE COĞRAFYA FAK. İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL SAN EĞT.FAK. TİCARET TURZ. EĞT. FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İNSANİ VE SOSYAL BİL. FAK İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAK. İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK. EĞİTİM BİLİMLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

2.053

1.027

IX

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Edebiyat ve Sos. Prog.) İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

1.923

962


(II) SAYILI CETVEL (8)
UZAKTAN ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİMÜCRETLERİ
_________________________________________________________________________________________ _._

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMİN ADI

ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETİ

I

DEVLET KONSERVATUVARI

8.535

4,268

II

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

8.535

4.268

III

MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O. TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O. EV EKONOMİSİ Y.O.

3.846

1.923

IV

BANKACILIK VE SİGORTA. Y.O. UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. İLAHİYAT MESLEK Y.O. SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI ENDÜSTRİYEL SANATLAR YO. TAKI TEK VE TASARIMI YO. BEDEN EĞİT. VE SPOR Y.O. SPOR BİLİMLERİ TEK. Y.O. FİZİK TED. VE REH. Y.O. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK Y.O. UYGULAMALI TEK. VE İŞL. Y.O. TAPU KADASTRO Y.O ORMANCILIK MYO.

2.310

1.155

v

ENGELLİLER ENTEGRE Y.O.

3.848

1.924

VI

TAPU KADASTRO MYO MALİYE MYO

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO

TURİZM VE OTELCİLİK MYO

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAĞLIK. HİZMETLERİ MYO

VETERİNER MYO

TURZ. VE OTELCİLİK İŞL. MYO

TURZ. İŞL. VE OTELCİLİK Y.O.

SİVİL HAVACILIK MYO

SOSYAL BİLİMLER MYO

TEKNİK BİLİMLER MYO

UZAKTAN ÖĞRETİM MYO

ADALET YÜKSEKOKULU

1.539

770

vn

DENİZCİLİK Y.O. DENİZCİLİK MYO DENİZ İŞL. VE YÖN, Y.O.

1.923

962

VIII

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (Açıköğretim Programları Hariç)

1.432

716

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET