gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 YILI İÇİN TURİZM YARDIMI YAPILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015 yılı Turizm Mali Yardımı nasıl vereceğini açıkladı.

14 Mart 2015 Cumartesi 12:02
2015 YILI İÇİN TURİZM YARDIMI YAPILACAK

GENELGE

02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 çalışması ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında ülkemiz genelindeki turizm potansiyeline sahip olan alanların tespiti ve ülkemiz turizmine kazandırılması içerikli çalışmalar Bakanlığımız tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir.
Turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilir niteliğe sahip olması; konaklama, dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında; çevrenin korunması, mahalli idarelerce yapılan hizmetlerin kesintisiz ve güncel ihtiyaçları karşılayacak nitelik ve nicelikte olması, düzenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi gibi önem arz eden hususlara bağlıdır. Bu bağlamda altyapı sorunlarının çözülmüş olması ve üst yapıların da güncel ihtiyaçları karşılayacak nitelik ve nicelikte olması sürdürülebilir nitelikteki bir turizm için yerine getirilmesi gereken temel hususları oluşturmaktadır.
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile belirlenen Bakanlığımız görev yetki ve sorumlulukları kapsamında kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri öncelikli olmak üzere turizm potansiyeline sahip olan illerin mahalli idarelerinden (Belediye, İl Özel İdaresi, Mahalli İdare Birlikleri) ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarından turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamalarına (katı atık bertaraf tesisi, atıksu arıtma tesisi-sistemleri, kanalizasyon-kolektör hattı veya şebekesi, içme suyu tesis ve sistemleri, trafo ve aydınlatma sistemleri, kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları, WC ve fosseptik, çevre, meydan, park ve yol düzenlemesi vb) ilişkin olarak hazırlanan ve mevcut ödenekler kapsamında gerçekleştirilme imkanı bulunmayan projelere mali yardım yapılması amaçlı gelen ödenek talepleri Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilmekte ve karşılanmaya çalışılmaktadır.
Mahalli İdarelerin ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen miktardaki ödenekler, Bütçe Kanununun Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip alınan genel onay çerçevesinde Mahalli İdarelere ( İl Özel İdareleri, Belediyelere ve Mahalli İdare Birliklerine ) ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına aktarılmaktadır.
Bu çerçevede söz konusu ödeneklerin izlenebilmesi, zamanında, hızlı ve amacına uygun kullandırılması için turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamalarına Bakanlığımız adına Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak yardımların aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekmektedir.
Turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerinde; 1-a) Talep yazısı,
b)Gerekçe raporu,
c)Talebe ilişkin encümen kararı (il daimi encümeni-belediye encümeni-birlik yönetim kurulu), ç) Proje uygulama alanına ait doküman (onaylı imar planı, vaziyet planı, harita, v.b.)
d)Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge (tapu, kira kontratı, tahsis belgesi ile, yol, kanalizasyon
hattı, içme suyu isale hattı vb. uygulamalar için mülkiyet sorunu olmadığına dair ilgili idarece
hazırlanarak onaylanacak beyan),
e)Uygulanacak proje ( proje yapımı talebinde istenmez),
f)Yaklaşık maliyet (Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun),
g)Yapılacak işin zaman çizelgesini veya işin yapım süresini gösteren belge ( Ek 1),
h)Yardım talep edilen işe ait önceki yıllarda Bakanlığımızca mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlığımızca yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının, herhangi bir ödenek alınmamış ise alınmadığının belirtilmesi),
ı) Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair taahhütname (Ek 2),
içeren yetkilisince imzalanmış 1 takım dosya (mali yardım talep dosyası) ile Belgelerin asılları ya da ilgili idarenin yetkilisi tarafından asimin aynıdır şekilde onaylı suretleriyle Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine) veya Bakanlığımıza müracaatın yapılması,
(Bakanlığımız veya Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işe ait özel protokol yapılmak suretiyle, turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya altyapı uygulamaları kapsamında yaptırılacak işler ile ilgili olarak bütçeden ödenek aktarılması için mali yardım talep dosyası istenmez ve bu işler için Ek 4 'teki protokol düzenlenmez.)
2-Yardım taleplerinin öncelikle Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine) yapılması ancak, Bakanlığımıza doğrudan yapılan başvuruların da işleme alınması,
3-Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)    yapılan başvurularda mali yardım talep dosyasının Valilikçe eksiksiz ve uygun olarak alınması, incelenmesi, listelenmesi, arşivlenmesı ve Valiliklere eksiksiz ve uygun olarak sunulan dosyadaki belgelere göre Ek-3 deki Malı Yardım Talep Listesinin doldurulması, "İnceleyen", "Kontrol Eden" tarafından imzalanması ve ilgili mercii tarafından onaylanarak bir üst yazı ekinde Bakanlığa iletilmesi,
4-Mahalli İdarelerin ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının bir yıl öncesinde yapılan taleplerinin karşılanmaması durumunda bu Genelge kapsamında, varsa eksik belgelerin tamamlanması ile talebin güncellenmesi, bir yıldan önceki taleplerin güneşlenmeyerek yeni talep olarak müracaat edilmesi,
5-Bakanlığa iletilen söz konusu taleplerin, mali yardım için uygun görülen miktarlarını belirlemek üzere makam onayına sunulması,
6-Gönderilen ödeneklerin ilgili idare tarafından amacına uygun ve zamanında kullanılmasını teminen Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) tarafından; işin konusu, yetkilisi/sorumlu imza sahibi, süresi ve harcamaların takibi, ödemelerin gerçekleşme şekli, ortaya çıkabilecek ihtilafların halli ve kabul işlemlerinin bir protokol ile belirlenmesi (Ek-4) ve protokol imzalanmadan ödeneklerin kullandırılmaması,
7-Bu Genelge tarihinden önceki yıllarda gönderilmiş ve henüz kullanılmamış olan veya konu değişikliği yapılarak kullanılması istenilen ve Bakanlığımızca uygun görülen işlerde de protokol (Ek-4) yapılması,
8-Uygun görülen taleplere ilişkin gönderilen ödeneğin Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) tarafından işin gerçekleşme durumuna göre ilgili idare hesabına aktarılması,
9-Ödenek gönderilen her iş için, ilgili idare tarafından inşaat süresince ve işin tamamlanmasını
müteakip   "Yapımı   işi   Kültür   ve    Turizm   Bakanlığı/nın       tarafından/katkılarıyla
yapılmaktadır/yapılmıştır." ibaresinin bulunduğu levhaların görünür şekilde yer almasının sağlanması,
10-Valiliklerce (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ) , her yılın Ocak ayı sonuna kadar, bir
önceki mali yıla ait gönderilen bütün ödenekler ile birlikte önceki yıllarda gönderilen, ancak
tamamlanamayan veya tamamlandıktan sonra ödeneği artan işlere ait bilgilerin, Ek-5 deki Ödenek
Kullanım Formu üzerine eksiksiz doldurulması ve onaylanarak gönderilmesi,
11-Mahalli İdarelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına aktarılan ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, hizmeti yerine getiren kamu kuruluşunca takıp ve kontrol edilmesi gerekmekte olup, bu iş ve işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin mali ve hukuki sorumluluk, hizmeti yerine getiren kamu kuruluşunun en üst amirine ait olduğundan; harcama belgelerinin birer nüshasından oluşan dosyanın Valiliklere ( İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) iletilerek muhafaza edilmesi,
12-Mali yardım talebi konusuna ilişkin, varsa kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ve konu ile ilgili mevzuat kapsamında alınması gerekli izinlerle birlikte her tür iş ve işlemlerin; talebin sahibi olan Mahalli İdareler ( İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri ) veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları tarafından alınmasının sağlanması ve yürütülmesi,
13-Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) tarafından, Bakanlığımızca gönderilen ödeneklerin yerinde kullanımının, titizlikle takip ve kontrol edilmesi, amaç dışı ödenek kullanımına fırsat verilmemesi, kamu kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması için azami gayret gösterilmesi,
14-İhtiyaç duyulduğunda ildeki kamu kurum ve kuruluşları teknik personelinden istifade
imkanlarının araştırılması, gerek görüldüğü takdirde Bakanlığımızdan teknik yardım talep edilebilmesi,
Uygun görülmüş olup, bu Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren ilgili idareler tarafından yürütülen iş ve işlemlerin bu Genelge hükümleri çerçevesinde yürütülmesi esastır.
"Mahalli İdarelere Yardım" içerikli olan ve Bakanlığımız tarafından Valiliklere iletilen 2014 yılı ve daha öncesine ait Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
EKLER:
1-Yapılacak İşin Yapım Süresini Gösteren Belge Örneği (1 sayfa)
2-Taahhütname Örneği (1 sayfa)
3-Mali Yardım Talep Listesi Örneği (1 sayfa)
4-Protokol Örneği ( 3 Sayfa)
5-Ödenek Kullanım Formu (1 sayfa)

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET