gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 YILI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

Öğretmen olarak atamaya esas alınacak alanların, öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programlarının, öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları dersleri Tebliğler Dergisi MART 2014/2678 sayısında yayınlanan ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ile belirlendi.

20 Şubat 2015 Cuma 13:10
2015 YILI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI 

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Esasların amacı;
  a. Öğretmen olarak atamaya esas alınacak alanların,
  b. Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programlarının,
  c. Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları derslerin belirlenmesidir.

Dayanak
Madde 2 - (1) Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Millî
Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ileMillî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 3 - (1) Bu Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel; örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olanalanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Esaslarda geçen;
  a. Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; mezun oldukları lisans düzeyindeki yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları,
  b. Aylık Karşılığı Ders: Öğretmenlerin atandıkları alanlar ve yan alanları ile ekli çizelgede “Okutacağı Dersler” sütununda gösterilen dersler ve yeterliliği Kurulca kabul
edilen yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirildikleri alanlardaki dersleri,
  c. Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
  ç. Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
  d. Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,
  e. Çizelge: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik alanları ile bu alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yükseköğretim programlarını ve bu alanlara bağlı olarak aylık karşılığı okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi,
  f. Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için; program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik hizmetleri verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,
  g. Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
  ğ. Öğretmen: Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve
pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten kişiyi,
  h. Pedagojik Formasyon: Pedagojik Formasyon Eğitimini, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını,
  ı. Yan Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; yükseköğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programını veya farklı bir alanda yapılan yüksek lisans veya doktora eğitimi programını ifade eder.
Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler
Madde 5 - (1) Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yükseköğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir.

Öğrenim Durumu
Madde 6 - (1) Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla bu alanların karşısında gösterilen yükseköğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilir.

Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar
Madde 7 - (1) Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz. Ancak, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, gereken nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla pedagojik formasyonu olmayanların atamaları da yapılabilir. Bu şekilde atananların adaylık dönemi içinde pedagojik formasyon kazanmaları için gerekli önlemler alınır.
  (2) Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla, ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden
programlardan da mezun olanların ataması yapılabilir.
  (3) Herhangi bir öğretmenlik atama alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerlidir.
  (4) Daha önceki Talim ve Terbiye Kurulu kararları kapsamında öğretmenliğe atanan, ancak bu Esaslar eki Çizelgede mezun oldukları yükseköğretim programlarına ve alanlarına yer verilmeyen öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, aynı türdeki
eğitim kurumlarına yapılır.

Ortak Alanlar
Madde 8 - (1) Yabancı Dil, Rehberlik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanları ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alanlardır.

Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler
Madde 9 - (1) Öğretmenler, atandıkları alan ile varsa yan alanının ekli çizelgede “Okutacağı Dersler” sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan, ortak, zorunlu ve seçmeli derslerini, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar.

Hizmet İçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilecek Öğretmenler
Madde 10 - (1) Öğretmen ihtiyacı, ek çizelgede yer alan yükseköğretim programlarından mezun olanlarla karşılanamayan alanlara ait dersler ile yeni konulan ders veya meslek alanlarına ait derslerin hangi öğretmenlerce okutulacağı veya bu dersleri okutmak üzere hangi alan öğretmenlerinin hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirileceği,
  (2) İşletmelerle işbirliği içinde iç ve dış kaynaklı proje/protokoller kapsamında yeni açılan veya bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeni oluşturulan alanlarda öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programının bulunmaması ya da
yükseköğretim programı bulunduğu halde öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda hangi alan öğretmenlerinin yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirileceği,
  (3) Hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlerin istekleri de dikkate alınarak alan değişiklikleri ilgili birimin teklifi üzerine Kurulca belirlenir.

Alanı Kaldırılan veya İstihdam Alanı Daralan Öğretmenler
Madde 11 - (1) Alanı kaldırılan veya istihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da öğretmenlerin “Okutacağı Dersler” sütununda belirtilen derslerin öğretmenliğine, istekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar. Bu öğretmenlerin yeni alanlara atanmasında, atanacakları alana uygun eğitim verilir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi / Programına Alınacaklar
Madde 12 - (1) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarına, ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir.

Eğitim programları
Madde 13 - (1) Ek Çizelgede bazı yükseköğretim programları için katılma zorunluluğu getirilen eğitim programlarının içeriği ve uygulama esasları ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan karar
Madde 14 - (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kurul kararı ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.
Geçici Madde 1 - (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, daha önceki Kurul kararları kapsamında atandıkları alan/kurum öğretmenliği görevlerine devam ederler.
Geçici Madde 2 - (1) Bu Esaslar eki çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenliğe kaynak gösterilen programlardan mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan ve alana kaynaklık eden denk oldukları yükseköğretim programı mezunları gibi değerlendirilirler.
Geçici Madde 3 - (1) Bu kararla öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasından çıkarılan programlardan mezun olanlar ile bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte ilgili fakültelerde öğrenim görmekte olanların mezuniyetleri halinde daha önce atanabilecekleri alanlara, alanlarının kaldırılması halinde ise öğrenimlerine uygun alanlara atamalarına devam edilir. Bakanlığımız ile ilgili üniversiteler arasında imzalanan “Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında kazanılan haklar korunur.
Geçici Madde 4 - (1) “İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, 12.07.2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 Öğretim Yılı ve daha önceki öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanların, “Teknoloji ve Tasarım” alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir.
  (2) Ayrıca 2009-2010 Öğretim Yılından önce Resim-İş Öğretmenliği
Bölümünden mezun olanlar ile bu öğretim yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup mezun
olanlar Teknoloji ve Tasarım Alanı Öğretmenliğine herhangi bir öncelik tanınmadan
atanırlar.
Geçici Madde 5 - (1) Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu olup lisans tamamlama programını bitirenler aşağıdaki tabloda belirtilen alanlara atanır. Ancak, aşağıdaki çizelgede belirtilen alanlarda norm ve ihtiyaç durumuna göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlık makam onayı ile planlama yapılabilir.

Geçici Madde 6 - (1) Özel Eğitim Alanında öğretmen ihtiyacının karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programı mezunlarınca karşılanamaması durumunda, bu alana öğretmenlik alanları mezunu olup özel eğitim (Görme, İşitme ve Zihinsel Engelliler) alanında tezli/ tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunları atanırlar.

Geçici Madde 7 - (1) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunlarından 12/07/2004 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibariyle söz konusu okullara kayıtlı bulunup mezun olanlardan pedagojik formasyon eğitimini tamamlayanlar, Beden Eğitimi alanı öğretmenliğine atanırlar.

Geçici Madde 8 - (1) Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitimi Programı”nı başarıyla tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfı Alanına, öğretmen olarak görev yapmakta iken 90 saatlik “Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayanların Teknoloji ve Tasarım Alanına eğitim kurumlarının ihtiyacına göre alan değişikliği yapılabilir.

  (2) Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitim programının içeriği, yöntemi, uygulama esasları, başlama ve bitiş tarihleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde belirlenir.

Yürürlük

Madde 16 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.


EK: Çizelge

kamudanhaberler,20.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET