gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016 VE 2017 YILLARI KAMU PERSONELİ MALİ VE SOSYAL HAKLAR GENELGESİ

2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Genelge yayınlandı.

05 Ocak 2016 Salı 14:44
2016 ve 2017 YILLARI KAMU PERSONELİ MALİ VE SOSYAL HAKLAR GENELGESİ

A) Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler

Bilindiği üzere, 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılıResmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve HizmetKollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 YıllarınıKapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarınailişkin olarak aşağıda belirtilen bazı hükümlere yer verilmiştir.

1- Toplu Sözleşmenin;

İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesininbeşinci fıkrasında, "Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen halleringerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardabelirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücrettavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını;anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecekenflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. " hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 1/1/2016-30/6/2016 döneminde geçerli olmaküzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncümaddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek göstergerakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı(0,088817), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylıkkatsayısı (1,390277), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumlulukzamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise(0,028165) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncümaddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücrettavanı 4.861,63 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar KuruluKararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkinEsasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.334,03TL'ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmelipersonelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/7/2015 tarihli ve 6235sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d)bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6,90 oranındaartırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personelpozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e)bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6,90 oranındaartırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde 2015 yılında sözleşmeli olarakçalıştırılanlardan 2016 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamuidarelerince uygun görülenlerin, söz konusu


Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f)bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %6,90 oranındaartırılmıştır.

f) 21/10/2011 tarihli ve2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK-I)'de gösterilengrupların 31/12/2015 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleriile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıylageçerli olan temel ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır.

g) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamıdışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirmekapsam ve programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin31/12/2015 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %6,90 oranındaartırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılanKanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelintoplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı BakanlarKurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı8.847,04 TL'ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali vesosyal hakları ise bu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %6,90 oranındaartırılmıştır.

2- Söz konusu Toplu Sözleşmede yer alan diğer bazıhükümlere ilişkin olarak 1/1/2016-31/12/2017 döneminde;

a) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncümaddesi uyarınca yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde, anılan maddenin ikincifıkrasının (b) bendindeki "10.000" gösterge rakamı yerine"15.000" gösterge rakamı esas alınacaktır.

b) Ayın ve haftanın bazı günleri ya da günün belirlisaatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyleistihdam edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C)fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararlarıkapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele,"1.800" gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucubulunacak tutarda ek ödeme verilecektir. Ek ödemeden mevzuatta öngörülenkesintiler yapılacaktır.

c) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncümaddesi uyarınca ödenmekte olan toplu sözleşme ikramiyesi, 750 göstergerakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınaraködenecektir.

ç) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılıKanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun HükmündeKararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici maddeve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemle 926 sayılı Türk Silahlı KuvvetleriPersonel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri uyarınca anılan ek geçicimaddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzmanjandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihlive 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihindegörevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılantarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dulve yetim aylığı alanlara, mali haklarına bu tarihten itibaren yansıtılmaksuretiyle ilave bir derece verilecektir.


d) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileyürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkinKarara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvel kapsamında;

1) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan başmüdür,kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıylayararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan,

2) Sivil savunma uzmanı kadrosunda bulunanlarındereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,

3) Şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıylayararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan,

4) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi uyarıncaaraştırmacı unvanlı memur kadrolarına atanmış olanların dereceleri itibarıylayararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,

5) Mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleriitibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,

6) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (i)bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin dereceleri itibarıyla yararlanmaktaoldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan,

7) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzmanhemşire ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına DairKanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin dereceleri itibarıylayararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,

8) İtfaiye amiri, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı veitfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı vezabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmaktaoldukları tazminat oranlarına 5 puan,

9) Orman muhafaza memuru kadrolarında bulunanlarındereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,

10) Eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlarındereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatıoranlarına 15 puan,

11) Murakıp kadrolarında bulunanların dereceleriitibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 7 puan,

12) Vaiz kadrolarında bulunanların dereceleriitibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan,

13) Turizm araştırmacılarından anılan TopluSözleşmenin Üçüncü Kısım Onbirinci Bölümünün 5 inci madde hükümlerindenyararlananlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminatoranlarına 10 ve diğerlerine ise 20 puan,

ilave edilecektir.

e) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I)sayılı Cetvele göre;

1) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 399 sayılı KanunHükmünde Kararname kapsamında görev yapan grup başmühendisi, başmühendis,başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan sözleşmelipersonelin yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi kadro vepozisyonlarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan,

3) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü kadrolarındabulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan,

4) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi GenelMüdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapanmakinistlerin yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan,


ilave edilecektir.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarınınyurtdışı teşkilatlarında sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapanpersonel de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesi kapsamındaverilen aile yardımı ödeneğinden aynı usul ve esaslar dahilindeyararlandırılacaktır.

g) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı BakanlarKurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararuyarınca geliştirme ödeneği ödemeleri sona erecek olanların bu ödemelerine31/12/2017 tarihine kadar devam edilecektir.

3- Anılan Toplu Sözleşmede, 1/1/2016-31/12/2017 dönemindemaktu olarak verilmesi öngörülen ilave ücretler, bu ücretlerden faydalanacakolan kamu görevlilerinin diğer mali haklarından bağımsız olarak ve toplusözleşmede öngörülen tutarlar üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan somaayrıca ödenecektir.

4- 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem TopluSözleşmede yer alan hükümlerden aynı şekilde 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşmede de yer alanlar, 2015 yılında olduğu gibi aynı usul veesaslar çerçevesinde uygulanmaya devam edilecektir.

B) 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe KanunundaYer Alan Bazı Hükümler

18/12/2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı MerkeziYönetim Geçici Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a)bendinde, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (K) işaretli cetvelin"II. Konferans Ücreti" ile "III. Fazla Çalışma Ücreti"bölümleri ile aynı cetvelin "IV. Diğer Ödemeler" bölümünün dördüncü,onaltıncı, onyedinci, onsekizinci ve yirminci fıkralarında yer alan tutarların1/1/2016-31/3/2016 döneminde yüzde 6,8 oranında artırılarak uygulanması hükmebağlanmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, anılan dönemde 2015 Yılı Merkezi YönetimBütçe Kanununa bağlı (K) işaretli cetvelin;

1- "II. Konferans Ücreti" bölümünde her birkonferans için belirlenmiş olan 22,25 Türk Lirası 23,76 Türk Lirası olarak,

2- "III. Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün"(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" kısmının;

a) Birinci fıkrasında saat başı fazla çalışma ücretiolarak belirlenmiş olan 1,63 Türk Lirası 1,74 Türk Lirası olarak,

b) İkinci fıkrasının, (a), (b) ve (c) bentlerinde saatbaşı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 1,71 Türk Lirası 1,83 TürkLirası olarak, (ç), (e) ve (g) bentlerinde saat başı fazla çalışma ücretiolarak belirlenmiş olan 1,63 Türk Lirası 1,74 Türk Lirası olarak, (d) ve (f)bentlerinde saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 2,80 TürkLirası 2,99 Türk Lirası olarak,

c) Üçüncü fıkrasında saat başı fazla çalışma ücretiolarak belirlenmiş olan 6,72 Türk Lirası 7,18 Türk Lirası olarak,

3- "III. Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün"(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" kısmında aylık maktu fazlaçalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 217 Türk Lirası 231,76 Türk Lirasıolarak, 233 Türk Lirası 248,84 Türk Lirası olarak, 258 Türk Lirası 275,54 TürkLirası olarak, 291Türk Lirası 310,79 Türk Lirası olarak, 347 Türk Lirası 370,60Türk Lirası


olarak, 403 Türk Lirası 430,40 Türk Lirası olarak ve536 Türk Lirası 572,45 Türk Lirası olarak,

4- "IV. Diğer Ödemeler" bölümünün;

a) Dördüncü fıkrasında yer alan 1.410 Türk Lirası1.505,88 Türk Lirası olarak,

b) Onaltıncı fıkrasında yer alan 98 Türk Lirası 104,66Türk Lirası olarak,

c) Onyedinci fıkrasında yer alan 236 Türk Lirası252,05 Türk Lirası olarak, ç) Onsekizinci fıkrasında yer alan 112 Türk Lirası119,62 Türk Lirası olarak, ç) Yirminci fıkrasında yer alan 11,60 Türk Lirası12,39 Türk Lirası olarak,

uygulanacaktır.

C) Diğer Hususlar

1- 2016 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasındaesas alınacak brüt asgari ücret tutarı 1.647 TL'dir.

2- 1/1/2016 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdemtazminatının yıllık tavan tutarı 4.092,53 TL'dir.

3- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarıncayürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 incimaddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetlerisınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen hertürlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/1/2016 tarihi itibarıyla3.839,10 TL'dir.

4- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdakimaddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecekolup, 1/1/2016-14/1/2016 tarihleri arasındaki fark tutarları isehesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET