gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016 YILI MEMUR VE SÖZLEŞMELİ YEMEK BEDELİ TEBLİĞİ

Memur ve sözleşmelilerin 2016 yılı için geçerli olacak yemek bedellerini belirleyen Tebliğ 06.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

06 Şubat 2016 Cumartesi 17:41
2016 YILI MEMUR VE SÖZLEŞMELİ YEMEK BEDELİ TEBLİĞİ

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Alınacak bedeller
MADDE 4 – (1) 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.
Belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespiti
MADDE 5 – (1) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 6 – (1) 15/1/2015 tarihli ve 29237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ, 15/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ek-I

Alınacak Bedeller

Memurlardan;

15/1/2016 tarihinden 14/1/2017 tarihine kadar

D

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

1,12 TL

2)

1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

I,87TL

3)

2200'e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,29 TL

4)

3600'e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,95 TL

S)

4800'e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,90 TL

6)

4800*den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

4,33 TL

Sözleşmeli personelden;

15/1/2016 tarihinden 14/1/2017 tarihine kadar

D

Ayhk brüt sözleşme ücretleri 2.425 TL kadar (2.425 TL dahil) olanlardan

1,34 TL

2)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.090 TL kadar (4.090 TL dahil) olanlardan

2,29 TL

3)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.650 TL kadar (5.650 TL dahil) olanlardan

4,11 TL

4)

Ayhk brüt sözleşme ücretleri 5.650 TL üzerinde olanlardan

5,19 TL

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET