gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

6218 SAYILI KANUN İLE ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNE KADROLAR

Kanun ile; Adana'da Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulması ve bu üniversitede kullanılacak kadroların ihdas edilmesi öngörülmüştür.

14 Nisan 2011 Perşembe 08:41
6218 sayılı Kanun ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Kadrolar

14 Nisan 2011 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27905
KANUN
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN
Kanun No. 6218 Kabul Tarihi: 31/3/2011
MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
EK MADDE 143 – Adana’da Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite, rektörlüğe bağlı;
a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesinden,
b) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”
MADDE 2 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.
“105) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi”
MADDE 3 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 16 – Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”
MADDE 4 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 14 – Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”
MADDE 5 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (h) fıkrasının üçüncü paragrafının son cümlesi “Bu kapsamda ek ödemeden yararlanan personele, ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ödeme yapılmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Kanunun 5 inci maddesi 3/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13/4/2011

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET