gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

6225 SAYILI KANUN İLE 209, 5302, 3065, 5520, 3359, 1219 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname Değiştiren Kanun 26.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. 6225 sayılı Kanun ile 209, 5302, 3065, 5520, 3359, 1219 sayılı Kanunlarda değişiklik öngörüldü.

26 Nisan 2011 Salı 15:23 
Yürürlüğe giren maddeler ile sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde daha iyi ve kaliteli hizmet sunumunun sağlanması, iş ve işlemlerin hızlandırılması ve ihtiyaç olduğu halde kanuni tanzimi bulunmayan sağlık mesleklerinin düzenlenmesi amacı güdülmüştür.

Yapılan düzenlemelerle İl Özel İdaresi Bütçelerinde bekletilen ödeneklerin kullanımının sağlanabilmesi amacıyla, bu ödeneklerin aktarımına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Yine döner sermayeli işletmelerin finans ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak üzere, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet vermekte oldukları taşınmazlardaki kafeterya, büfe, otopark vb. sosyal tesislerin kira gelirleri ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun kapsamında kiralanan sağlık merkezleri ile kullanmış oldukları demirbaşların kira gelirlerinin ve uzmanlık belgesi, sertifikasyon ve sınav hizmetlerinden elde edilecek gelirlerin Döner Sermaye İşletmesinin gelirleri arasında sayılmak suretiyle ek kaynak sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca, uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve döner sermayeli işletmelerin dava ve icra işlerinin takibinin daha etkili ve süratle yapılabilmesini teminen, döner sermayeli işletmelerin dava ve icra işlerinin takibinin avukatlık hizmeti alımı suretiyle yapılması hükme bağlanmaktadır.
 
İnsanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik araştırmaların yapılmasına ilişkin usul ve esasların Kanunla düzenlenmesi ve bu araştırmalara katılacak gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenliğinin korunmasını sağlamak ve klinik araştırmaları etik yönden değerlendirmek büyük önem arz etmektedir. 
 
Bu çerçevede, konunun usul ve esaslarının tespiti ile etik kurulların ve Klinik Araştırmalar Danışma Kurulunun kanunla teşkili gerekmektedir.

Sağlık hizmeti ekibinde yer aldığı ve sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulduğu halde birçok sağlık mesleğinin kanuni tanzimleri bulunmamaktadır. Bundan dolayı kanuni tanzimleri bulunmayan sağlık mesleklerinin de düzenlenmesi; keza uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi için tabiplikte ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve yan dalları ile eğitim sürelerinin kanunla belirlenmesi lazım gelmektedir.

Ayrıca aşı temininde yaşanan güçlüklerin aşılması da son derece ehemmiyeti haiz olup; Türkiye'de aşı üretimine ilişkin yatırımların sağlanabilmesi için alım süresi 7 yıla çıkarılmaktadır.
kamudanhaberler.com
 
26 Nisan 2011 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27916
KANUN
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6225 Kabul Tarihi: 6/4/2011
MADDE 1 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılıİl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatıçerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.
MADDE 2 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.
“ı) Bakanlık sağlık kurum ve kuruluşlarının 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması, uzmanlık belgesi, sertifikasyon ve sınav hizmetlerini,
i) Diğer hizmetleri,
MADDE 3 209 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 4 Bu Kanuna tabi döner sermayeli işletmelerin her türlü iş ve işlemlerinden dolayı Maliye Hazinesi, Sağlık Bakanlığı, valilikler veya ilgili kurum ve kuruluşlar taraf gösterilmek suretiyle açılan veya açılacak adli ve idari davalar ile icra işlerinin vekil sıfatıyla takibi döner sermaye kadrolarında istihdam edilen avukatlar tarafından yapılır.
Döner sermayeli işletmelerin her türlü iş ve işlemlerinden dolayı döner sermayeli işletmenin harcama yetkilisinin onayı olmadıkça hiçbir dava açılamaz ve hiçbir icra takibi yapılamaz. Maddi veya hukuki sebeplerle dava açılmasında ve icra takibinde fayda umulmayan işlerde harcama yetkilisi tarafından mucip sebepleri gösterilmek suretiyle verilecek mütalaa derhal Sağlık Bakanlığına bildirilerek, alınacak emir ve talimata göre hareket olunur.
Harcama yetkilileri ve avukatlar müddetli işlerde hakkın düşmesini önleyecek tedbirleri almakla mükelleftirler.
Tutarı 120.000 Türk Lirasına kadar (120.000 Türk Lirası dahil) bir alacak veya bu kıymetteki bir hak veya menfaat dava ve icra yoluyla takip edilmekte iken takibata devam etmekte veya takibin aleyhe neticelenmesi halinde yüksek dereceli mahkeme veya mercie müracaatta maddi veya hukuki sebeplerle bir fayda umulmazsa avukatın mucip sebepleri gösteren mütalaası ve harcama yetkilisinin teklifi üzerine takipten vazgeçme emri vermeye valiler yetkilidir. Valiler tarafından vazgeçme teklifleri reddolunduğu ve harcama yetkilisince teklifte ısrar edildiği takdirde keyfiyet Sağlık Bakanlığına bildirilir. Valinin tasvip etmediği dava ve icra takiplerinden vazgeçmeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. İlçelerde miktar veya kıymeti 55.000 Türk Lirasına kadar (55.000 Türk Lirası dahil) olan işlerde bu yetkiler harcama yetkilisinin teklifi üzerine kaymakamlar tarafından kullanılır. Kaymakamların kabul etmedikleri teklifte harcama yetkilisi ısrar ederse valinin vereceği karar kesindir.
Tutarı 500.000 Türk Lirasına kadar (500.000 Türk Lirası dahil) bir hakkın veya menfaatin terk edilmesini gerektiren ve maddi veya hukuki sebeplerle takip edilmesinde veya yüksek dereceli mahkeme ve mercilerde tetkik olunmasını istemekte fayda umulmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçmeye Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin teklifi üzerine Sağlık Bakanı yetkilidir.
Döner sermaye işletmelerini ilgilendiren ve mahkemelere, hakeme veya icraya intikal etmiş olan işlerin sulh yoluyla hallinde menfaat görüldüğü takdirde, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin teklifi üzerine 500.000 Türk Lirasına kadar (500.000 Türk Lirası dahil) bir hakkın tanınması veya menfaatin terk edilmesini gerektiren anlaşmalar yapmaya Sağlık Bakanı yetkilidir.
Bir sözleşme mevcut olsun veya olmasın henüz yargı mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş bulunan hukuki ihtilafların sulh yoluyla hallinde menfaat görüldüğü takdirde Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirinin mütalaasına istinaden 500.000 Türk Lirasına kadar (500.000 Türk Lirası dahil) bir hakkın tanınması veya menfaatin terk edilmesini gerektiren anlaşmalar veya mukavele tadilleri yapmaya Sağlık Bakanı yetkilidir.
Konusu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığıanlaşılan veya döner sermayeli işletmeye ait hak ve menfaati muhtevi bulunmayan davalarla icra takipleri, tutarı120.000 Türk Lirası ve daha az olduğu takdirde, bu maddenin dördüncü fıkrasındaki usul dairesinde ve 120.000 Türk Lirasından fazla olduğu takdirde Sağlık Bakanlığınca iptal edilerek dava ve icra kayıtlarıterkin olunur.
Bu kabil işler hakkında verilen kararlara karşı yüksek dereceli mahkemeye müracaattan vazgeçilmesi de yukarıdaki hükümlere tabidir.
Bu maddede belirtilen parasal sınırlar, her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilir.
Mahkemelerce hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin dağıtımı hakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarınıİntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Bu maddede belirtilen dava ve icra işlerinin takibi, idarece ihtiyaç duyulması halinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki doğrudan temin usulüyle hizmet satın alma yoluyla da yaptırılabilir.
MADDE 4 209 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 5 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine avukatları tarafından takip edilen dava ve icra dosyaları Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde döner sermayeli işletmelere devredilir.
Dosya devirleri gerçekleştirilinceye kadar bu işlere ilişkin olarak Hazine avukatları tarafından yapılan işlemler döner sermayeli işletmeler adına yapılmış sayılır.
MADDE 5 209 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 6 Vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere üniversiteler ile Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında vefat eden ve tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayanlardan, hizmet bedelini ödemekle yükümlü olduğu halde ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmemiş hizmet bedelleri, fer'ileri ile birlikte terkin edilir.
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31/12/2010 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının % 50sinin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı fer’ileriyle birlikte terkin edilir. Şu kadar ki, alacak tutarı 250 Türk Lirası ve altında ise resen terkin edilir; alacak tutarının yarısının 250 Türk Lirasının altında olması halinde 250 Türk Lirası terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere gönderilen hastaların tedavi bedellerinden 31/12/2010 tarihine kadar ödenmemiş olanlar terkin edilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.
MADDE 6 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan kiralanması işlemleri ibaresi kiralanması işlemleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerişeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin parantez içinde yer alan mal ve hizmet satışları” ibaresi mal ve hizmet satışları ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerişeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 10 Herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarının veyahut ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç ve terkipleri, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için, Sağlık Bakanlığından izin alınmasının yanında;
a) Araştırmanın, öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması,
b) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,
c) Araştırmanın, insan sağlığıüzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması,
ç) Araştırma sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin uygulanmaması,
d) Araştırmayla varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığıüzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması,
e) Üzerinde araştırma yapılacak ilgilinin, araştırmanın mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı rızasının olması ve bu rızanın herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması,
f) Yapılacak araştırmayı ilgili etik kurulun uygun görmesi,
şarttır.
Belirtilen araştırmalar, üzerinde araştırma yapılacak kimselerin emniyetini sağlamaya ve araştırmanın sağlıklıbir şekilde yürütülebilmesine, takibine ve gereğinde acil müdahale yapılabilmesine elverişli ve araştırmanın vasfına uygun personel, teçhizat ve laboratuvar imkânlarına sahip olan üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, üniversitelere bağlıonaylanmış araştırma-geliştirme merkezleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ve Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından yapılabilir.
Bu araştırmalarda, bireyin hakları ve sağlığının korunması herşeyin üstünde tutulur.
Üzerinde araştırma yapılacak veya yapılan gönüllü, muvafakatini araştırmanın her aşamasında ve hiçbir şarta bağlı olmaksızın geri alabilir.
Sigorta teminatı dışında, gönüllülerin araştırmaya iştiraki veya devamının sağlanması için gönüllüye herhangi bir ikna edici teşvik veya malî teklifte bulunulamaz. Ancak, gönüllülerin araştırmaya iştiraki ile ortaya çıkacak masraflar ile sağlıklı gönüllülerin çalışma günü kaybından doğan gelir azalması araştırma bütçesinde belirtilir ve bu bütçeden karşılanır.
Araştırma sonucunda elde edilecek bilgilerin yayımlanması durumunda gönüllünün kimlik bilgileri açıklanamaz.
Sağlık Bakanlığı, araştırmanın yürütülmesi sırasında araştırmaya izin verilirken mevcut şartlardan birinin ortadan kalktığını tespit ederse klinik araştırmayı derhal durdurur. Bu şartların belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemesi veya yerine getirilmesinin mümkün olmadığının anlaşılması veyahut gönüllü sağlığının tehlikeye girmesi hallerinde doğrudan araştırma sonlandırılır.
Sağlık Bakanlığınca, insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik araştırmalara katılacak gönüllülerin hakları, sağlık güvenliği ve esenliğinin korunmasını sağlamak ve klinik araştırmaları etik yönden değerlendirmek amacıyla etik kurullar; klinik araştırmalarla ilgili konularda Bakanlığa görüş bildirmek üzere Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu teşkil olunur.
Etik kurullar, en az biri sağlık mesleği mensubu olmayan kişi ve biri de hukukçu olmak kaydıyla ve üyelerinin çoğunluğu doktora veya tıpta uzmanlık seviyesinde eğitimli sağlık mesleği mensubu olacak şekilde, en az yedi ve en çok onbeşüyeden oluşturulur. Etik kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya aralıklı olarak beş toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği düşer.
Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu ise; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı veya uygun göreceği bir Müsteşar yardımcısının başkanlığında tıbbın cerrahi, dahili ve temel bilimlerinden Bakanlıkça seçilen uzmanlığını almış veya doktorasını yapmışüçer kişi, birer klinik psikolog ve ilahiyatçı ile Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği bir hukuk müşavirinden oluşur. Kurul ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. İhtiyaç duyulması halinde Kurul ilgili uzmanlardan görüş alabilir veya Kurula davet ederek dinleyebilir. Seçilen üyelerin görev süresi iki yıl olup, görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya aralıklı olarak beş toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği düşer.
Etik kurullar ve Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
İnsanlar üzerinde bilimsel araştırma yapılmasına dair usul ve esaslar, Klinik Araştırmalar Danışma Kurulunun ve klinik araştırma alanlarına göre etik kurulların teşkili, görevleri, çalışma usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle tespit olunur.
MADDE 9 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzıİcrasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 13 a) Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur.
Klinik psikolog, nesnel ve yansıtmalıölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığının da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi işlemleri yapar. Hastalık durumlarında ise ancak ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirir.
Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Sağlık Bakanlığınca uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve yeterliliğini belgelemiş psikologlar sertifika alanlarındaki tıbbi uygulamalarda görev alabilirler.
Uzman tabibin teşhis ve yönlendirmesiyle ya da bağımsız olarak yapılabilecek mesleki uygulamalar, bu bentteki prensipler çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
b) Fizyoterapist; fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubudur.
Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar. Hastaların tedavisi yönünden rehabilitasyon ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışır ve tedavinin gidişi hakkında ilgili uzman tabibe bilgi verir.
c) Odyolog; odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan, sağlıklı bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabibin teşhis veya tedavi için yönlendirmesine bağlıolarak işitme, denge bozukluklarınıtespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen sağlık meslek mensubudur.
ç) Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen, hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme programlarını düzenleyen, toplu beslenme yerlerinde beslenme programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur.
d) Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.
e) Podolog; meslek yüksekokullarının podoloji programından mezun; bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir.
f) Sağlık fizikçisi; fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu; ilgili uzmanının gözetiminde ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; radyasyon ile yapılan teşhis, görüntüleme ve tedavi sırasında ve sonrasında, gerektiğinde radyo izotop maddeleri ve iyonize ışın kaynaklarının kullanımından, uygulanmasından, korunmasından ve arıtılmasından sorumlu sağlık meslek mensubudur.
g) Anestezi teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının anestezi programlarından mezun; anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı tabibin sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda anestezi işlemlerinin güvenli bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekenleri yapan sağlık teknisyeni/teknikeridir.
ğ) Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri; meslek yüksekokullarının tıbbi laboratuvar ve patoloji laboratuvar teknikleri programlarından mezun; bireyin sağlık durumu veya ölüm sebebi hakkında bilgi edinmek amacıyla tıbbi analiz öncesi hazırlıkları yapan, laboratuvar araç ve gereçlerini kullanarak numunelerin tıbbi testlerini ve kan merkezi çalışmalarını yapan sağlık teknikeridir.
Tıbbi laboratuvar teknisyeni; sağlık meslek liselerinin tıbbi laboratuvar programından mezun; tıbbi analiz öncesi hazırlıkları yapan, laboratuvar araç ve gereçlerini kullanarak numunelerin tıbbi testlerini ve kan merkezi çalışmalarını yapan sağlık teknisyenidir.
h) Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının tıbbi görüntüleme programlarından mezun; tıbbi görüntüleme yöntemleri ile görüntü elde eden ve kullanıma hazır hale getiren sağlık teknisyeni/teknikeridir.
ı) Ağız ve diş sağlığı teknikeri; meslek yüksekokullarının ağız ve diş sağlığı programından mezun; hasta muayenesinde diş tabibine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin hazırlanması ve kullanıma hazır halde tutulmasını sağlayan sağlık teknikeridir.
i) Diş protez teknikeri; meslek yüksekokullarının diş protez programından mezun; diş tabibi tarafından alınan ölçüüzerine, çene ve yüz protezlerini, ortodontik cihazları yapan ve onaran sağlık teknikeridir.
j) Tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının tıbbi protez ve ortez programlarından mezun; kaybedilen organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek yapay organlar ile desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanacak yardımcı cihazları ve aletleri tasarlayan, kullanıma hazır hale getiren, onarımını yapan ve uzman tabip denetiminde hastaya uygulayan sağlık teknisyeni/teknikeridir.
k) Ameliyathane teknikeri; meslek yüksekokullarının ameliyathane hizmetleri programından mezun; ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapan ve uygulama açısından destek veren sağlık teknikeridir.
l) Adli tıp teknikeri; meslek yüksekokullarının adli tıp programından mezun; kişilerin adlî muayenesinde, insan bedeninden örnek alınmasında, otopside ve adli raporların yazılmasında tabibe yardımcı olan sağlık teknikeridir.
m) Odyometri teknikeri; meslek yüksekokullarının odyometri programından mezun; endikasyonu belirlenmiş hastalara ilgili ekipmanıkullanarak gerekli testleri uygulayan sağlık teknikeridir.
n) Diyaliz teknikeri; meslek yüksekokullarının diyaliz programından mezun; tabibin yönlendirmesine göre hastaya diyaliz uygulamalarını yapan sağlık teknikeridir.
o) Fizyoterapi teknikeri; meslek yüksekokullarının fizyoterapi programından mezun; fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde, fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarına yardımcı olan sağlık teknikeridir.
ö) Perfüzyonist; perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubudur.
p) Radyoterapi teknikeri; meslek yüksekokullarının radyoterapi programından mezun; tabibin hazırladığıışın tedavi programını hastaya uygulayan sağlık teknikeridir.
r) Eczane teknikeri; meslek yüksekokullarının eczane hizmetleri programından mezun; reçetedeki ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan ve eczacılık faaliyetlerine yardım eden sağlık teknikeridir.
s) İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist); iş ve uğraşı terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun, sağlıklı kişilerde mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri yaparak, mesleği ile ilgili koruyucu ve geliştirici programları planlayan ve uygulayan; hasta kişiler için uzman tabibin teşhisine bağlı olarak bireylerin günlük yaşam, iş ve üretkenlik, boş zaman aktivitelerine katılımını artırmak, sağlık durumlarını iyileştirmek, özürlülüğüönlemek ve çevreyi düzenleyerek katılımı artırmak için gerekli iş ve uğraşı terapisi yöntemlerini uygulayan sağlık meslek mensubudur.
ş) İş ve uğraşı teknikeri (Ergoterapi teknikeri); meslek yüksekokullarının iş ve uğraşı terapisi bölümlerinden mezun, uzman tabibin tedavi planına bağlı olarak, uzman tabip veya iş ve uğraşı terapisti gözetiminde iş ve uğraşı terapisi programını uygulayan sağlık teknikeridir.
t) Elektronörofizyoloji teknikeri; meslek yüksekokullarının elektronörofizyoloji bölümünden mezun, elektronörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında ilgili uzman tabibe yardım eden ve tabibin gözetiminde çalışan sağlık teknikeridir.
u) Mamografi teknikeri; meslek yüksekokullarının mamografi teknikerliği bölümünden mezun; mamogramların kanser açısından pozitif ve negatif yönden incelemesini yaparak radyoloji uzmanının karar vermesi için değerlendirmesine hazır hale getiren, gerektiğinde mamografi çekimlerini yapan sağlık teknikeridir.
Tabipler ve diş tabipleri dışındaki sağlık meslek mensupları hastalıklarla ilgili doğrudan teşhiste bulunarak tedavi planlayamaz ve reçete yazamaz. Sağlık meslek mensuplarının iş ve görev ayrıntıları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının sağlık hizmetlerinde çalışma şartları, iş ve görev tanımları; sertifikalı eğitime ilişkin usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Tabiplerce veya tabiplerin yönlendirmesiyle ilgili sağlık meslek mensubu tarafından uygulanmak şartıyla insan sağlığına yönelik geleneksel/tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin alanları, tanımları, şartları ve uygulama usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Diploması veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 10 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 14 Tıpta uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri EK1 sayılıçizelgede; diş tabipliğinde uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri EK2 sayılıçizelgede; tıpta uzmanlık yan dalları, bağlı ana dalları ve eğitim süreleri de EK3 sayılıçizelgede belirtilmiştir. Bu çizelgelerde belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca, Tıpta Uzmanlık Kurulunun kararıüzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir.
Tıpta ve diş tabipliğinde ana uzmanlık dalı eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak tıpta ve diş tabipliğinde uzmanlık sınavları ile girilir. Yan dal uzmanlık eğitimlerine ve EK-1 sayılıçizelgenin 3 üncü sütununda belirtilen uzmanların ikinci uzmanlık eğitimlerine girişleri merkezi olarak yapılacak yan dal uzmanlık sınavı ile olur.
Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.
MADDE 11 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 7 Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, sağlık kuruluşlarında psikolojinin sertifikalı tıbbi uygulamalarında Sağlık Bakanlığınca belirlenen sürelerde çalıştığını ve yeterli tecrübeyi kazandığını belgeleyen psikologlara, Sağlık Bakanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla çalıştığı ve tecrübe kazandığı tıbbi uygulamalarda görev alma yetkisi verilir. Bu yetkinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımı işlemini en az bir yıldan beri yürütmekte olup en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlardan, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alan ve açılacak sınavlarda başarılı olanlar perfüzyonist yetkisiyle çalışabilir.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ağız ve diş teknikerliğine ilişkin iş ve işlemleri en az bir yıldan beri yürütmekte olup en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlardan, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alan ve açılacak sınavlarda başarılı olanlar ağız ve diş sağlığı teknikeri yetkisiyle çalışabilir.
Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla elde edilmiş olan meslek unvanları ve ilgili alanlarda mesleki eğitimlerine başlamış olanların hakları saklıdır. Bunların görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Bu Kanunun ek 13 üncü maddesinde ve bu maddede öngörülen yönetmelikler bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut ikincil düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Bu Kanunun ek 13 üncü maddesi ile tanımlanan sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri mesleklerinden herhangi birine ait iş ve işlemleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatına göre gerekli eğitimleri alarak yürütmekte olanların bu hakları saklıdır.
Bu madde gereğince Sağlık Bakanlığınca yapılacak eğitimler ve sınavlar bir yıl içerisinde yapılır ve bu süre içerisinde ilgililer çalışmalarına devam edebilir.
MADDE 12 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8 Bu Kanunun ek 14 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden önce ilgili mevzuatına uygun olarak uzmanlık eğitimi yapmış, eğitime başlamış veya bir uzmanlık eğitimi kontenjanına yerleşmiş olanların hakları saklıdır.
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi ana dalında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt içinde veya yurt dışında en az dört yılı eğitim kurumlarında olmak üzere altı yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıklarıaraştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunla diş tabipliğinde uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere uzmanlık belgesi verilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) Göğüs Hastalıkları ana dalına bağlı Alerji Hastalıkları yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerine İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ederler.
b) Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıklarıve Klinik Mikrobiyoloji ve Göğüs Hastalıklarıana dallarına bağlıAlerjik Hastalıklar, Alerjik Göğüs Hastalıklarıya da Alerji Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde İmmünoloji ve Alerji Hastalıklarıalanında yaptıklarıaraştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunması halinde uzmanlık belgeleri İmmünoloji ve Alerji Hastalıklarıolarak değiştirilir.
c) Enfeksiyon Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi alanların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji olarak değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık eğitimlerine devam edenlerin eğitimlerini başarıyla bitirmeleri halinde belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adıyla tescil edilir.
ç) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların bu iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunması halinde uzmanlık belgeleri Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi olarak değiştirilir. Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerine Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi adı altında devam ederler.
d) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların bu iki alanda yaptıklarıaraştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunması halinde uzmanlık belgeleri Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıklarıolarak değiştirilir. Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerine Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ederler.
e) Gelişimsel Pediatri, Cerrahi Onkoloji, Yoğun Bakım, İşve Meslek Hastalıkları, Çocuk Metabolizma Hastalıklarıve El Cerrahisi yan dallarında, bağlıana dallarda uzman olduktan sonra o yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmışbulunanlar, yaptıklarıaraştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.
MADDE 13 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Sözleşmeli personel, istihdam edildiği hizmet biriminde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki hükümler çerçevesinde başhekim, başhekim yardımcısı ve başhemşire olarak görevlendirilebilir. Bu görevleri yürüttükleri sürece kendilerine bu görevlerinden dolayı başkaca bir ücret ödenmez.
MADDE 14 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17/B maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
d) Sağlık Bakanlığının ihtiyaç duyduğu her türlü tesis, hastane, sağlık eğitim tesisi, sağlık kampüsü, sosyal donatılar ve diğer tesisleri, düzenlenecek protokol esaslarıçerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırmak; bunların bedelini, Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden, döner sermaye gelirlerinden, Sağlık Bakanlığına tahsisli veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarıüzerindeki yapılarla birlikte devrederek ödemek.
Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli taşınmazların kendisine tahsisini veya devrini talep edebilir veya kullanım protokolleri yapabilir. Bu protokoller ile oluşan yükümlülüklerini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara yaptırabilir.
Sağlık Bakanlığınca sağlık hizmetlerinde kullanılmakta olan binalardan, Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından fonksiyonellik ve/veya onarım-tadilat maliyeti açısından yapılan değerlendirme sonucunda yıkımının uygun olduğuna karar verilen binalar yıkılabilir. Yıkım kararı verecek komisyonun teşkili ile çalışma esas ve usulleri Sağlık Bakanlığınca belirlenir.
MADDE 15 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya LaboratuvarlarıKanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanuna göre laboratuvar açma yetkisine sahip olup da izinsiz laboratuvar açanın laboratuvarı, bu Kanunda yazılı usul uyarınca izin alınıncaya kadar mahallî mülkî amir tarafından kapatılır. Laboratuvar açma yetkisine sahip olmayıp da bu çeşit laboratuvar açanlar veya izinle açmış oldukları laboratuvarlarını yetkisi olmayanlara terk edenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 16 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 19 2008-2015 yılları arasında, orman yangınları ile havadan mücadele hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gerçek ve tüzel kişilerden her nevi hava aracı kiralanmasında, sağlık hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gerçek ve tüzel kişilerden her nevi hava ve deniz aracı kiralanmasında, ülkemizde aşı ve biyolojik ürün üretimini sağlayacak ileri teknoloji transferine yönelik aşı ve biyolojik ürün temininde ve ileri teknoloji ürünü yüksek maliyetli tıbbi cihaz temininde bu Kanunun 28 inci maddesinde yer alan üç yıllık süre yedi yıla kadar uygulanır.
MADDE 17 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 3 Hakkında inceleme, soruşturma, teftiş işlemi devam edenler ile örnekleme için tespit edilen sağlık hizmet sunucuları tarafından teslim edilen fatura, reçete ve eki belgeler hariç olmak üzere sağlık hizmet sunucularından temin edilen hizmet bedellerini gösterir fatura, reçete ve eki belgelerden incelemesi tamamlanarak bütçeye gider kaydedilenler, ödemenin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yıldan sonra imha edilir. Bunlardan, hakkında inceleme, soruşturma, teftiş işlemi devam eden sağlık hizmet sunucuları tarafından teslim edilen fatura, reçete ve eki belgeler ise inceleme, soruşturma, teftiş işlemi tamamlandıktan sonra yargı süreci söz konusu değilse imha edilir.
MADDE 18 5502 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 9 Hakkında inceleme, soruşturma, teftiş işlemi devam edenler ile örnekleme için tespit edilen sağlık hizmet sunucuları tarafından teslim edilen fatura, reçete ve eki belgeler hariç olmak üzere sağlık hizmet sunucularından temin edilen hizmet bedellerini gösterir fatura, reçete ve eki belgelerden, bu maddenin yürürlük tarihine kadar incelemesi tamamlanarak bütçeye gider kaydedilenler, ödemenin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yıldan sonra imha edilir. Bunlardan, hakkında inceleme, soruşturma, teftiş işlemi devam eden sağlık hizmet sunucuları tarafından teslim edilen fatura, reçete ve eki belgeler ise inceleme, soruşturma, teftiş işlemi tamamlandıktan sonra yargı süreci söz konusu değilse imha edilir.
MADDE 19 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 12 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, Müsteşarlık tarafından belirlenecek alan veya bölümlerde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, Kurum tarafından belirlenecek alan ve puan türlerine göre Kamu Personel Seçme Sınavı başarı sırasına göre tespit edilecek 2000 kişi, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan veya naklen atamaya ilişkin kadro sayısı kısıtlamalarına tabi olmaksızın, bu Kanunda öngörülen usul ve esaslara göre Kurum tarafından belirlenecek kadrolara atanırlar.
Bu amaçla, ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gümrük Müsteşarlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.
MADDE 20 Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin mülga (ç) bendi kapsamında ve mülga 29 uncu maddesi uyarınca yapılması gereken ödemelerden Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve feri tüm borçları terkin edilir.
Birinci fıkrada belirtilen alacaklara ilişkin olarak yargı mercilerinde bulunan davalardan feragat edilir ve feragat nedeniyle mahkemece yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilemez; verilmiş olan kararlar üzerine ayrıca herhangi bir işlem yapılmaz.
MADDE 21 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
25/4/2011
EK–1
Tıpta Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge
Ana Dallar
Eğitim Süreleri
1- AcilTıp
4 yıl
İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 2 yıl
2- AdliTıp
4 yıl
Patoloji uzmanları için 2 yıl
3- Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi
5 yıl
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları için 2 yıl
4- AileHekimliği
3 yıl
5- Anatomi
3 yıl
6- Anesteziyolojive Reanimasyon
4 yıl
7- AskeriSağlık Hizmetleri *
3 yıl
8- Beyinve Sinir Cerrahisi
5 yıl
9- ÇocukCerrahisi
5 yıl
10- ÇocukSağlığı ve Hastalıkları
4 yıl
11- Çocukve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 yıl
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları için
2 yıl
12- Derive Zührevi Hastalıkları
4 yıl
13- EnfeksiyonHastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 yıl
Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı tabibler için 3 yıl
14- FizikselTıp ve Rehabilitasyon
4 yıl
15- Fizyoloji
3 yıl
16- GenelCerrahi
5 yıl
17- GöğüsCerrahisi
5 yıl
Kalp veDamar Cerrahisi uzmanları için 2 yıl
Genel Cerrahiuzmanları için 3 yıl
18- GöğüsHastalıkları
4 yıl
İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
19- GözHastalıkları
4 yıl
20- HalkSağlığı
4 yıl
21- Havave Uzay Hekimliği
3 yıl
22- Histolojive Embriyoloji
3 yıl
23- İçHastalıkları
4 yıl
24- KadınHastalıkları ve Doğum
4 yıl
25- Kalpve Damar Cerrahisi
5 yıl
Göğüs Cerrahisi uzmanları için 3 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl
26- Kardiyoloji
4 yıl
İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
27- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 yıl
28- Nöroloji
4 yıl
29- NükleerTıp
4 yıl
30- Ortopedive Travmatoloji
5 yıl
31- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
5 yıl
Genel Cerrahiuzmanları için 3 yıl
32- RadyasyonOnkolojisi
4 yıl
33- Radyoloji
4 yıl
34- RuhSağlığı ve Hastalıkları
4 yıl
35- SporHekimliği
4 yıl
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları için 2 yıl
Ortopedi veTravmatoloji uzmanlarıiçin 2 yıl
36- SualtıHekimliği ve Hiperbarik Tıp
3 yıl
37- TıbbiBiyokimya
4 yıl
38- TıbbiEkoloji ve Hidroklimatoloji
3 yıl
39- TıbbiFarmakoloji
4 yıl
40- TıbbiGenetik
4 yıl
41- TıbbiMikrobiyoloji
4 yıl
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları için 2 yıl
42- Tıbbi Patoloji
4 yıl
43- Üroloji
5 yıl
*Askeri Sağlık Hizmetleri alanındaki ana dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur.
EK–2
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge
Ana Dallar
Eğitim Süreleri
1- Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
4 yıl
2- Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
3 yıl
3- Çocuk Diş Hekimliği
3 yıl
4- Endodonti
3 yıl
5- Ortodonti
4 yıl
6- Periodontoloji
3 yıl
7- Protetik Diş Tedavisi
3 yıl
8- Restoratif Diş Tedavisi
3 yıl
EK–3
Tıpta Uzmanlık Yan Dalları, Bağlı Ana Dalları ve Eğitim SürelerineDair Çizelge
Yan Dallar
Bağlı Ana Dallar
Eğitim Süreleri
1- Algoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Nöroloji
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2- Askeri Psikiyatri *
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2 yıl
3- Cerrahi Onkoloji
Genel Cerrahi
2 yıl
4- Çevre Sağlığı
Halk Sağlığı
2 yıl
5- Çocuk Acil
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
6- Çocuk Endokrinolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
7- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
8- Çocuk Gastroenterolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
9- Çocuk Genetik Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
10- Çocuk Göğüs Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
11- Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
12- Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
13- Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
Kalp ve Damar Cerrahisi
2 yıl
14- Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
15- Çocuk Metabolizma Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
16- Çocuk Nefrolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
17- Çocuk Nörolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
18- Çocuk Radyolojisi
Radyoloji
2 yıl
19- Çocuk Romatolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
20- Çocuk Ürolojisi
Üroloji
Çocuk Cerrahisi
3 yıl
3 yıl
21- Çocuk Yoğun Bakımı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
22- El Cerrahisi
Genel Cerrahi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Ortopedi ve Travmatoloji
2 yıl
2 yıl
2 yıl
23- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
İç Hastalıkları
3 yıl
24- Epidemiyoloji
Halk Sağlığı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 yıl
2 yıl
25- Gastroenteroloji
İç Hastalıkları
3 yıl
26 - Gastroenteroloji Cerrahisi
Genel Cerrahi
2 yıl
27- Geriatri
İç Hastalıkları
3 yıl
28- Harp Cerrahisi *
Genel Cerrahi
2 yıl
29- Hematoloji
İç Hastalıkları
3 yıl
30- İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
İç Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
3 yıl
3 yıl
3 yıl
31- İş ve MeslekHastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Halk sağlığı
İç Hastalıkları
3 yıl
3 yıl
3 yıl
32- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
3 yıl
33- Klinik Nörofizyoloji
Nöroloji
2 yıl
34- Nefroloji
İç Hastalıkları
3 yıl
35- Neonatoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
36- Perinatoloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
3 yıl
37- Romatoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
İç Hastalıkları
3 yıl
3 yıl
38- Sitopatoloji
Tıbbi Patoloji
2 yıl
39- Temel İmmünoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 yıl
2 yıl
40- Tıbbi Mikoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
2 yıl
41- Tıbbi Onkoloji
İç Hastalıkları
3 yıl
42- Tıbbi Parazitoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
2 yıl
43- Tıbbi Viroloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
2 yıl
44- Yoğun Bakım
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Nöroloji
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
45- Gelişimsel Pediatri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3 yıl
* Askeri Psikiyatri ve Harp Cerrahisi alanındaki yan dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur.
(1) SAYILI LİSTE
KURUMU : MÜSTEŞARLIĞIGÜMRÜK
TEŞKİLATI: TAŞRA
İHDAS EDİLEN KADROLAR
SINIF
UNVAN
DERECE
SERBEST KADRO ADEDİ
TUTULAN KADRO ADEDİ
TOPLAM
GİH
7
400
-
400
GİH
MUHAFAZA MEMURU
7
900
-
900
GİH
MEMUR
7
700
-
700
TOPLAM
2000
200
(2) SAYILI LİSTE
KURUMU : BAKANLIĞISAĞLIK
TEŞKİLATI : TAŞRA
İHDAS EDİLEN KADROLAR
SINIF
UNVAN
DERECE
SERBEST KADRO ADEDİ
TUTULAN KADRO ADEDİ
TOPLAM
SHS
Uzman Tabip
5
4800
-
4800
SHS
Uzman Tabip
4
900
-
900
SHS
Uzman Tabip
3
1800
-
1800
SHS
Uzman Tabip
2
600
-
600
SHS
Uzman Tabip
1
900
-
900
SHS
Perfüzyonist
6
100
-
100
SHS
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)
6
100
-
100
SHS
Dil ve Konuşma Terapisti
5
150
-
150
SHS
Tabip
5
1250
-
1250
TOPLAM
10600
10600
KURUMU : BAKANLIĞISAĞLIK
TEŞKİLATI : SERMAYEDÖNER
İHDAS EDİLEN KADROLAR
SINIF
UNVAN
DERECE
SERBEST KADRO ADEDİ
TUTULAN KADRO ADEDİ
TOPLAM
AH
AVUKAT
6
200
-
200

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET