gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

657 SAYILI DEVLET MEMURLAR KANUNU (2014-6552 SAYILI TORBA KANUN İŞLENMİŞ)

657 sayılı Develet Memurlar Kanununda en son yapılan 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri işlenmiştir.

27 Ağustos 2012 Pazartesi 23:11
657 SAYILI DEVLET MEMURLAR KANUNU (2014-6552 sayılı Torba Kanun İşlenmiş)

DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numarası : 657
 
Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965
 
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965
 
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056

656 DEVLET MEMURLARI KANUNU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

KISIM-1
Genel Hükümler
BÖLÜM : 1
Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri
1 Kapsam
2 Amaç
3 Tekel ilkeler
4 İstihdam şekilleri
5 Dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamayacağı
BÖLÜM : 2
Ödevler ve Sorumluluklar
6 Sadakat
7 Tarafsızlık ve devlete bağlılık
8 Davranış ve işbirliği
9 Yurt dışında davranış
10 Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
11 Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
12 Kişisel sorumluluk ve zarar
13 Kişilerin uğradıkları zararlar
14 Mal bildirimi
15 Basına bilgi veya demeç verme
16 Resmî belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi
BÖLÜM : 3
Genel Haklar
17 Uygulamayı isteme hakkı
18 Güvenlik
19 Emeklilik
20 Çekilme
21 Müracaat, şikâyet ve dava açma
22 Sendika kurma
23 İzin
24 Kovuşturma ve yargılama
25 İsnat ve iftiralara karşı koruma
BÖLÜM : 4
Yasaklar
26 Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
27 Grev yasağı
28 Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
29 Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
30 Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı
31 Gizli bilgileri açıklama yasağı
KISIM - II
Sınıflandırma
32 Sınıf
33 Kadroların tespiti
34 Kadroların hazırlanması
35 Kadro cetvelleri
36 Tesis edilen sınıflar
37 Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme
38 Kademe
39 Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği
40 Memuriyete girişte yaş
41 Sınıflandırmada öğrenim unsuru
42 Yetişme ve deneme süresi
43 Göstergeler
44 Çalışma yaş hadleri
45 Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmıyacağı
KISIM - III
Devlet Memurluğuna Alınma
BÖLÜM : 1
Usul
46 Atama yapılacak boş kadroların bildirilmesi
47 Duyurma
BÖLÜM : 2
Şartlar
48 Genel ve özel şartlar
49 Sınavlara katılma
50 Sınav şartı
51 Sınav sonuçları
52 Kurumların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli
53 Özürlülerin Devlet memurluğuna alınmaları
BÖLÜM : 3
Adaylık
54 Adaylığa kabul edilme
55 Adayların yetiştirilmesi
56 Adaylık devresi içinde göreve son verme
57 Adaylık süresi sonunda başarısızlık
KISIM - IV
Hizmet Şartları ve Şekilleri
BÖLÜM : 1
Atanma
58 Asli memurluğa atanma
59 İstisnai memurluklar
60 İstisnai memurluklara atanmada aranacak şartlar
61 İstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hükümleri
62 Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi
63 İşe başlamama halinde yapılacak işlem
BÖLÜM : 2
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler
64 Kademelerde ilerleme şartları
65 Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması
66 Derece yükselmelerinde ve kademe ilerlemelerinde onay merci
67 Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları
68 Derece yükselmesinin usul ve şartları
69 İdari görevlere atanma
70 İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri
71 Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme
BÖLÜM : 3
Yer Değiştirmeler
72 Yer değiştirme suretiyle atanma
73 Karşılıklı olarak yer değiştirme
74 Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri
75 Memurların diğer kurumlardan bu Kanuna tabi kurumlara geçmeleri
76 Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi
77 Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma
78 Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme
79 Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerin hak ve
yükümlülükleri
80 Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme esasları
81 Silâh altına alınma
82 Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri
83 Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi
84 Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları
85 Seferde veya talim ve manevra için hazarda silâh altına alınanların askerlik sürelerinin kademe ve derece intibakları
86 Vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları
87 İkinci görev yasağı
88 İkinci görev verilecek memurlar ve görevler
89 Ders görevi
90 Birleşemiyecek görevler
91 Kadroları kaldırılan devlet memurları
92 Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları
93 Emeklilerin yeniden hizmete alınması
BÖLÜM: 4
Memurluğun Sona Ermesi
94 Çekilme
95 Çekilmede devir ve teslim süresi
96 Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü
97 Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları
98 Memurluğun sona ermesi
BÖLÜM: 5
Çalışma Saatleri, İzinler
99 Çalışma saatleri
100 Günlük çalışma saatlerinin tesbiti
101 Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti
102 Yıllık izin
103 Yıllık izinlerin kullanılışı:
104 Mazeret izni:
105 Hastalık izni
106 İyileşme halinde göreve dönüş
107 Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönetmelik:
108 Aylıksız izin
BÖLÜM: 6
Siciller
109 Memur kütüğü, numarası, cüzdanı, özlük dosyası
110 Sicil dosyası
111 Özlük ve sicil dosyasının önemi
112 Sicil amirleri
113 Sicil raporlarında belirtilecek hususlar
114
115 Sicil raporlarının doldurulması
116 Değerlendirme kurulları
117 Memurların uyarılmaları
118 İtiraz hakkı
119 Olumlu ve olumsuz sicil
120 Olumsuz sicil
121 Sicil yönetmeliği
122 Takdirname
123 Ödül
BÖLÜM: 7
Disiplin
124 Disiplin amiri ve disiplin cezaları
125 Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller
126 Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar
127 Zamanaşımı
128 Karar süresi
129 Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı
130 Savunma hakkı
131 Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi
132 Uygulama
133 Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi
134 Disiplin kurulları ve disiplin amirleri
135 İtiraz
136 İtiraz süresi ve yapılacak işlem
BÖLÜM: 8
Görevden Uzaklaştırma
137 Görevden uzaklaştırma
138 Yetkililer
139 Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu
140 Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma
141 Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak
ve yükümlülüğü
142 Tedbirin kaldırılması
143 Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller
144 Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında âmirin takdiri
145 Süre
KISIM - V
Mali Hükümler
146 Kapsam
147 Deyimler
148 Gösterge tabloları
149 Kademe aylığı
150 Derece aylığı
151 Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları
152 Zam ve Tazminatlar
153 Her sınıfın son aylık derecesi ve ençok aylık miktarı
154 Katsayı
155 Memurlara ödenecek aylık tutarları
156 Yurt dışında aylıklar
157 Dış memleketler aylık katsayısı
158 Adayların aylıkları
159 Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri
160 Kademe ilerlemesinde verilecek aylık
161 Derece değişikliğinde verilecek aylık
162 Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık
163 İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu
164 Aylığın Ödeme Zamanı ve Esasları
165 Açıktan atamada aylığa hak kazanma
166 Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma
167 Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma
168 Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma
169 Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları
170 İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları
171 Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri ve aylıkları
172 Görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ
edilenlerin aylıkları
173 Vekâlet aylığına hak kazanma
174 Vekâlet görevinin fiilen yapılması şartı
175 Vekâlet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler
176 Ders ve konferans ücretleri
177 Yolluk giderleri ve gündelikleri
178 Fazla çalışma ücreti
179 Temsil giderleri ve yönetmeliği
180 Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıkları
181 Yurt dışındaki memurlardan geçici görevle merkeze çağrılanların aylıkları
182 Yurt dışında görevli memurlardan farklı katsayılı memlekete atananların aylıkları
183 Hazarda eğitim ve manevra için silâh altına alınanların aylıklarının ödenmesi
184 Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silâh altına alınan memurların
aylıklarının ödenmesi
185 Sefer haline geçişte silâh altında bulunan memurların aylıkları
186 Silâh altına alınmazdan önce kadrolarından açıkta bulunanların aylıkları
KISIM - VI
Sosyal Haklar ve Yardımlar
187 Emeklilik hakları
188 Hastalık ve analık sigortası
189 Yeniden işe alıştırma
190 Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma
191 Memurların sosyal tesis ihtiyaçları
192 Devlet memurları için konut kredisi
193 Devlet memurları için konut
194 Bazı devlet memurları için konut tahsisi
195 Mahrumiyet yeri ödeneği
196 Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi
197 Miktarı
198 Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenme usulü
199 Öğrenim bursları ve yurtları
200 Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemeyeceği
201 Mahrumiyet yerinden başka yere atanan, ölen, emekliye ayrılanların burs haklarının devamı
202 Aile yardımı ödeneği
203 Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü
204 Aile yardımı ödeneğine hak kazanma
205 Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme
206 Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller
207 Doğum yardımı ödeneği
208 Ölüm yardımı ödeneği
209 Tedavi yardımı
210 Cenaze giderleri
211 Giyecek yardımı
212 Yiyecek yardımı
213 Yakacak yardımı
KISIM - VII
Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
214 Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esasları
215 Eğitim birimleri
216 Eğitim merkezleri
217 Devlet memurları eğitimi genel plânı
218 Yurt dışında yetiştirme
219 Rapor verme
220 Koordinasyon ve denetleme
221 Devlet memurluğuna eleman yetiştirilmesi
222 Seçme usulü
223 Öğrenci okutma şartlarını düzenleyen yönetmelikler
224 Mecburi hizmet
225 Mecburi hizmetle ilgili yükümlülükler
KISIM - VIII
Çeşitli Hükümler
226 Danışma kurulları
227 Yüksek danışma kurulu
228 Kamu personeli yüksek kurulu karar verme usulü
229 Devlet memurları yüksek kurulu
230 Diğer personel için kurulacak kurullar
231 Danışma kurulları ile ilgili yönetmelik
232 Türk silâhlı kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmıyacak maddeler
233 Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmaya devam
olunacak hükümler
234 İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcılarına uygulanmayacak maddeler
235 Dışişleri Bakanlığınca derhal gerekli görülecek kadrolar
236 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı kanunun değiştirilmesi
EK MADDELER
Ek Madde 1 - 7-
Ek madde 8 Geçici süreli görevlendirme
Ek Madde 9 Geçici süreli görevlendirme şartları
Ek Madde 10 - 18-
Ek Madde 19 - Kıyafet mecburiyeti
Ek Madde 20 İkamet mecburiyeti
Ek Madde 21 - Bazı görevlere atamalar
Ek Madde 22 - 33
Ek Madde 34 Yurtdışı Eğitim Masraflarının Tahsili
Ek Madde 35 Yurt İçinde Okutulan Öğrencilerin Mecburî Hizmet Yükümlülüğü
Ek Madde 36 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından
yurt dışında görevlendirme
Ek Madde 37 -
Ek Madde 38 Yurt dışı eğitim
Ek Madde 39-
KISIM - IX
Geçici Hükümler
Geç. Madde 1 - Sınıf hakkındaki tekliflerin iki ay zarfında bildirilmesi
Geç. Madde 2 - Düzenlenecek kadroların Başbakanlık
Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye
Bakanlığına bildirilmesi
Geç. Madde 3 - İntibak işlemlerinin başlangıç tarihi
Geç. Madde 4 - Sınıflara girecek personelin intibakını yapacak merci
Geç. Madde 5 - Memurların intibakında mali esaslar
Geç. Madde 6 - Daimî hizmetlilerin intibakında malî esaslar
Geç. Madde 7 -
Geç. Madde 8 - Kadroya bağlı yevmiyeli personel ile işçilerin intibakında malî esaslar
Geç. Madde 9 - Belirli sınıflara döneceklerin kıdem hakkı
Geç. Madde 10 - Belirli sınıflara dönecekler
Geç. Madde 11 - Öğretmenlik mesleğine döneceklere tanınan kıdem hakkı
Geç. Madde 12 - Memuriyet dışında sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hizmetlerinin değerlendirilmesi
Geç. Madde 13 - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde
çalıştırılan personele uygulanacak malî hükümler
Geç. Madde 14 - İntibak işlerinde uyulacak esas ve ölçüler
Geç. Madde 15 - Eski hükümlerin kimlere uygulanacağı
Geç. Madde 16 - Ödeneklerle ilgili eski hükümlerin uygulanma süresi
Geç. Madde 17 - Kademelerde ve kademe içinde intibak
Geç. Madde 18 - 334 sayılı kanundan faydalananların emekli ikramiyesi
Geç. Madde 19 - İntibak hükümlerinin şekil ve şartlarının
yönetmelikte belirtilmesi
Geç. Madde 20 - Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar eskilerinin hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı
Geç. Madde 21 - Ödemelerin başlangıç tarihi
Geç. Madde 22 - İntibak ve uygulama komisyonu
Geç. Madde 23 -
Geç. Madde 24 -
Geç. Madde 25 -
Geç. Madde 26 -
Geç. Madde 27 -
Geç. Madde 28 -
Geç. Madde 29 -
Geç. Madde 30 -
Geç. Madde 31 -
Geç. Madde 32 -
Geç. Madde 33 -
EK GEÇİCİ MADDELER
Ek Geç. Madde 1 - Sınıflara intibak
Ek Geç. Madde 2 - Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve kademelere intibakı
Ek Geç. Madde 3 - Öğrenim durumları değişenlerin intibakı
Ek Geç. Madde 4 - İntibakta esas alınacak derece ve kademeleri ayrıca tespit olunanlar
Ek Geç. Madde 5 - İstisnai memuriyet kadrolarında olanların durumu
Ek Geç. Madde 6 - Sonsuz izinli cami görevlilerinin durumu
Ek Geç. Madde 7 - Hakimler, hakim yardımcıları,savcılar, savcı yardımcıları,
Ek Geç. Madde 8 - Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları
Ek Geç. Madde 9 -
Ek Geç. Madde 10 -
Ek Geç. Madde 11 -
Ek Geç. Madde 12 - Tiyatro, opera, bale sanatkârları ve orkestra
teknik personeli
Ek Geç. Madde 13 - Belediye Opera ve Tiyatroları, Şehir ve Belediye
Konservatuvar ve Orkestrası
Ek Geç. Madde 14 - Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası üyeleri
Ek Geç. Madde 15 - Tiyatro, opera, bale sanatkârları ile
orkestra teknik personelinin intibakı
Ek Geç. Madde 16 - Devlet sanatçıları ve sanatkârlar
Ek Geç. Madde 17 - Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü
Sanatkârları
Ek Geç. Madde 18 - Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar ile sözleşmeli personel
hakkında uygulanacak hükümler
Ek Geç. Madde 19 - 657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar mensuplarına uygulanacak katsayı
Ek Geç. Madde 20 - Memur Yardımlaşma Kurumu Keseneği
Ek Geç. Madde 21 - Ek geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren personele, bu kanuna tabi
memurlara, ödenenler dışında ödeme yapılamıyacağı ve bunlara uygulanacak diğer hükümler
Ek Geç. Madde 22 -
Ek Geç. Madde 23 -
Ek Geç. Madde 24 -
Ek Geç. Madde 25 -
Ek Geç. Madde 26 -
Ek Geç. Madde 27 -
Ek Geç. Madde 28 - 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan memurlukları özel kanun, tüzük ve
yönetmelik hükümlerine dayanılarak yönetmelik almış bulunanların durumları
Ek Geç. Madde 29 - Doktora Master ve Uzmanlık yapanların intibaklarında değerlendirilecek süre
Ek Geç. Madde 30 -
Ek Geç. Madde 31 - Bu Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar personeline 68 inci maddenin uygulanacağı
Ek Geç. Madde 32 -
Ek Geç. Madde 33 -
Ek Geç. Madde 34 -
Ek Geç. Madde 35 -
Ek Geç. Madde 36 -
Ek Geç. Madde 37 -
Ek Geç. Madde 38 -
Ek Geç. Madde 39 - Memurlardan üst derecede öğrenim sayılmayan mesleki öğrenim görenlere kademe ilerlemesi
uygulanacağı
Ek Geç. Madde 40 - Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında çalışan hizmetlilerin intibakı
Ek Geç. Madde 41 - İntibaklar sırasında görevde olmayanlar hakkında uygulanacak işlem
Ek Geç. Madde 42 - Mecburi hizmetlilerin yükümlülüklerinin ortadan kalkması
Ek Geç. Madde 43 - 1, 2, 3 ve 4 üncü derece görevlere 1/12/1971 tarihinden sonra atananların bu görevlerde
evvelce geçen sürelerinin değerlendirilmesi
Ek Geç. Madde 44 - Aylık ve yevmiye tutarları arasındaki farkın tanımı Ek Geç. Madde 45 - İntibak işlemlerini yapacak mercii
Ek Geç. Madde 46 - 68 inci madde uyarınca yapılacak atamalarda dikkate alınacak süreler
Ek Geç. Madde 47 - Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile geliştirilecek haşhaş ikame bölgesi teşkilatında
çalıştırılacakların istihdam esasları
Ek Geç. Madde 48 -
Ek Geç. Madde 49 - Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerin intibakı
Ek Geç. Madde 50 - Ek geçici 40 ıncı madde kapsamına girenlerin
intibakı
Ek Geç. Madde 51 -
Ek Geç. Madde 52 -
Ek Geç. Madde 53 -
Ek Geç. Madde 54 -.
Ek Geç. Madde 55 -
Ek Geç. Madde 56 -
Ek Geç. Madde 57 -
Ek Geç. Madde 58 -
Ek Geç. Madde 59 -
Ek Geçici Madde -
Ek Geçici Madde -
Madde 237 - Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 238 - Kanunun yürürlüğe girmesi
Madde 239 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET