gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

666 KHK SONRASI SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME ESASLARI

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin 15/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi sebebiyle Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin ek ödeme işlemlerinin 15/01/2012 tarihinden itibaren, 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla yapılacak işlemlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

08 Ocak 2012 Pazar 18:18
666 KHK Sonrası Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Esasları

   T.C.                                    

SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/972                                                               06 Ocak 2012
Konu : 666 sayılı KHK Hk.
 
GENELGE
2012/2
Bilindiği üzere, 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış 
olan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ve 
bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca 
hazırlanan ve 1 Ocak 2012 tarihli ve 28160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  161 Seri Nolu 
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ve bazı kanun ve 
kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevlilerinin mali haklarında yapılan düzenlemelere 
ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla ayrıntılı açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele 
4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme 
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin 
altıncı fıkrası uyarınca  hazırlanan 08.05.2006 tarihli ve 3276 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe 
giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın 
Dağılım ve Sarfı İle Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme 
Yapılmasına Dair Yönerge” hükümleri doğrultusunda ek ödeme yapılmakta idi.
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin 15/01/2012 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmesi sebebiyle Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin ek ödeme işlemlerinin 15/01/2012 tarihinden itibaren, 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla yapılacak işlemlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.
1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ödenecek 
olan ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler 
uygulanacak ve bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacaktır. Bakanlık merkez teşkilatı pozisyonlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapan personele yapılacak ek ödeme, sosyal güvenlik prim kesintisine tabi tutulmayacaktır.  Bu itibarla ek ödemenin, maaşla birlikte hazırlanarak Maliye Bakanlığı Sağlık Kurumları Merkez Döner Sermaye  Saymanlığına intikal ettirilmesi ve her ayın 15 inde  personele  ödenmesi gerekmektedir.
2) 15/1/2012  tarihinden itibaren yapılacak ek ödeme, en yüksek Devlet memuru 
aylığına (9500 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutara), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde yer alan kadro, görev ve pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.
3) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde derece esasına 
göre belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının tespitinde, ilgililerin aylık aldıkları dereceler esas 
alınacaktır.  
4) Bakanlık merkez teşkilatındaki kadrolara vekalet edenlere,  161 Seri Nolu Devlet 
Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ek ödeme yapılması gerekmektedir. 
5) Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden, sağlık kurum veya 
kuruluşlarında geçici görevle  görevlendirilenlere,  kadrosunun bulunduğu Bakanlığımız merkez teşkilatı birimi tarafından bu kapsamda ek ödeme yapılması gerekmektedir. Anılan personele görev 
yaptığı sağlık kurum veya kuruluşunun döner sermayesinden ek ödeme yapılmayacaktır.
6) Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında geçici görevle görevlendirilen personele, kadrosunun bulunduğu Bakanlığımız 
merkez teşkilatı birimi tarafından bu kapsamda ek ödeme yapılacaktır.
7) 15/01/2012 tarihinden itibaren, 08.05.2006 tarihli ve 3276 sayılı Makam Onayı ile 
yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye Ġşletmelerinden Merkeze Aktarılan 
Tutarın Dağılım ve Sarfı Ġle Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek 
Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge”nin ek ödemeye ilişkin hükümleri hükümsüz hale geldiğinden anılan Yönergenin  4 üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca fazla mesaiye bağlı olarak ilave puan verilmeyecektir.  
8) 08.05.2006 tarihli ve 3276 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Sağlık 
Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye Ġşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı İle Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair 
Yönerge” ekindeki  cetvelde yer alan ek ödeme oranları uyarınca yapılan ödemelerden 
yararlanmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödemeden yararlanmaya başlayan personele, 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanacak aylık net ödeme tutarının (fazla mesaiye bağlı olarak uygulanan ilave puan hariç), (I) sayılı Cetvelde kadro ve görev unvanları için ödenmesi öngörülen aylık net ek ödeme tutarından fazla olması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın, bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenecek ve aradaki farkın sona erdiği tarihten itibaren sadece ek 9 uncu maddeye göre ek ödeme yapılacaktır.
Örneğin: Bakanlığımız merkez teşkilatında 1 inci dereceden aylık alan istatistikçi kadrosunda 
görev yapan personele 08.05.2006 tarihli ve 3276 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye Ġşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı İle Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge” ekindeki cetvelde  % 130 oranında ek ödeme yapılmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre % 120 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu personele, 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca ödenecek fark tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
İstatistikçi Ek Ödeme Oranı 
(%)
Brüt Ek Ödeme (TL) Damga Vergisi 
(TL)
Net 
Tutar 
(TL)
209 sayılı Kanunun  5 inci
maddesinin  altıncı fıkrasına 
göre hesaplanan ek ödeme
130 9500x0,06446x1,30 = 
796,08
796,08x0,0066 = 
5,25
790,83
375 sayılı KHK'nın ek 9 uncu 
maddesine göre yapılması 
öngörülen ek ödeme
120 9500x0,06446x1,20 = 
734,84
734,84x0,0066 = 
4,84
730,00
Fark Ödemesi
(209/5 ek ödeme net tutarı - 375/ek 9 ek ödeme net tutarı) 
790,83 - 730,00
60,83  
Buna göre ilgiliye, 15/1/2012 tarihindeki  60,83 TL tutarındaki fark, herhangi bir vergi ve 
kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ayrıca ödenecektir. 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanmış olan ek ödemenin toplam net tutarı olan 790,83 TL sabit olup, bu tutar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yeni ek ödemenin hesaplanmasında memur aylık katsayısındaki artışlar dikkate alınarak hesaplama yapılacak, farkın herhangi bir şekilde  kapanması halinde ise fark tazminatı ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilecektir.
9) 08.05.2006 tarihli ve 3276 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Sağlık 
Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye Ġşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı Ġle 
Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair 
Yönerge” uyarınca  01 ocak 2012 tarihinden 15 ocak 2012 tarihine kadar olan  14 günlük süreye
ilişkin  ek ödemelerin hesaplamalarının  15/01/2012 tarihinden sonra yapılarak Maliye Bakanlığı 
Sağlık Kurumları Merkez Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesi ve personele ödenmesi 
gerekmektedir.
10) 08.05.2006 tarihli ve 3276 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Sağlık 
Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye Ġşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı Ġle 
Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair 
Yönerge”nin ek ödemeye ilişkin düzenlemeleri 15/01/2012  tarihinden itibaren hükümsüz hale 
geldiğinden, Bakanlık merkez teşkilatı personeline yapılacak ek ödemeye ilişkin çıkarılmış olan 
genelge ve genel yazılar 15/01/2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
        Prof. Dr. Nihat TOSUN
                     Müsteşar
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı   

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET