gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU 2

Bu kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile harp okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubay okullarında öğrenim yapan asker öğrencilere uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler.

28 Aralık 2010 Salı 05:19
926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU 2

926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU İLK BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ


TÜRKSİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (2)

             Askeri Yargıtay Başkan ve üyeleri ile askeri hakim ve askeri savcıların aylıködemeleri:

             EkMadde 9 – (Ek:31/7/1970 - 1323/13 md.; Mülga 9/4/1990 - KHK - 418/45 md.)

            Yabancı bir memleket veya kurumda görev alma:

             EkMadde 10 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/13 md.; Değişik : 28/6/2001 - 4699/21 md.)

(Değişik birinci fıkra:22/5/2012-6318/55 md.) Yabancı bir memlekette veya uluslararasıkuruluşlarda görev alacak subay veya astsubaylara; Genelkurmay Başkanlığınınmuvafakati ve Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve SahilGüvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) onayı ile 5 yıla kadar maaşsızizin verilebilir.

(Değişik ikinci fıkra:22/5/2012-6318/55 md.) Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile TürkiyeCumhuriyetinin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğeruluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıylagörev alan veya barış gücünde görevlendirilen subay ve astsubaylara,Genelkurmay Başkanlığının muvafakati, Millî Savunma Bakanlığının (JandarmaGenel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının)teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıla kadar maaşlı izinverilebilir. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacaködemelerin dışında, ayrıca, aynı kararname ile tespit edilecek tutarda aylık ekücret de verilebilir.

            Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçensüreler hizmetten sayılır ve emeklilik hakları ile 205 sayılı Ordu YardımlaşmaKurumu Kanununca sağlanan hakları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti EmekliSandığı Kanununun 31 inci maddesi ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydıile saklı tutulur.

             EkMadde 11 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/13 md.)

            Bu kanunun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda yeralır.

             EkMadde 12 – (Ek: 7/7/1971 - 1424/43 md.)

            Silahlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan sınıflar için, özel kanununda gösterilenusul ve esaslara göre sözleşmeli subay alınabilir.

             EkMadde 13 – (Mülga: 1/3/2000 - 4541/8 md.)

            Ek Madde 14 – (Mülga: 1/3/2000 - 4541/8 md.)

             EkMadde 15 – (Ek: 3/7/1975 - 1923/50 md.)

            Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına verilecek şerit rozetlerin verilme usul veesasları yönetmelikte belirtilir.

             EkMadde 16 – (Ek: 3/7/1975 - 1923/50 md.)

            Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde ya da talim veya manevramaksadıyle barışta silah altına alınan yedek subay ve yedek astsubaylara,rütbe, kıdem ve kademelerine göre kıt'aya iltihaklarından itibaren, silahaltında bulundukları sürece aylık ve her türlü özlük hakları Milli SavunmaBakanlığınca ödenir.

            Özel kanunları gereğince, silah altında bulundukları sürece aylıklarınınödenmesine devam edilenler hakkında o kanunlar hükümleri saklıdır.

 

             EkMadde 17 - (Ek: 2/2/1981 - 2379/2 md.; Değişik: 19/12/1996 – KHK- 568/2 md.) (1)

            A) Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunuuyarınca aylık tazminat alanlar, hakim ödeneği alanlar ve Yurtdışına sürekligörevle gönderilenler hariç olmak üzere; Türk Silahlı Kuvveltleri kadrolarındabulunan ve aşağıda rütbeleri belirtilen personele hizalarında gösterilenoranların Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımısonucu bulunan miktarda Hizmet Tazminatı ödenir.

                                                                                                                      TAZMİNAT

             RÜTBELER                                                                               ORANLARI (%)

             Subaylar :

            Genel KurmayBaşkanı                                                                             455

            Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

            (Orgeneral ve Oramiral olmakşartıyla)                                                    400

            Orgenaral veOramiral                                                                              380

            Korgenaral veKoramiral                                                                           335

            Tümgeneral veTümamiral                                                                        310

            Tuğgeneral veTuğamiral                                                                          290

            KıdemliAlbay                                                                                          280

            Albay                                                                                                        260

            Yarbay                                                                                                      220

            KıdemliBinbaşı                                                                                        212

            Binbaşı                                                                                                     201

            KıdemliYüzbaşı                                                                                       188

            Yüzbaşı                                                                                                    180

            KıdemliÜsteğmen                                                                                    171

            Üsteğmen                                                                                                 160

            Teğmen                                                                                                     151

            Asteğmen                                                                                                102

             Astsubaylar: (Üstçavuşve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)

            II.Kad.Kd.Bçvş.                                                                                       201

            Kad.Kd.Bçvş.                                                                                           188

            Kd.Bçvş.                                                                                                   177

            Kad.Bçvş.                                                                                                 165

            Bçvş.                                                                                                        151

            Kd.Üstçvş.                                                                                                140

            Üstçvş.                                                                                                     130

            Kd.Çvş.                                                                                                    111

            Çvş.                                                                                                         102

–––––––––––––

(1) 5/2/2009 tarihli ve 5837 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle; bumaddenin (A) fıkrasının astsubaylara ait hizmet tazminat oranlarını gösterentablosuna “Astsubaylar:” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşluktaüçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

 

             Astsubaylar: (Üstçavuşve kıdemli üstçavuşlukta altışar yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)(Ek: 5/2/2009-5837/23 md.)

            II.Kad.Kd.Bçvş.                                                                                       210

            Kad.Kd.Bçvş.                                                                                          205

            Kd.Bçvş.                                                                                                  201

            Kad.Bçvş.                                                                                                188

            Bçvş.                                                                                                       177

            Kad.Kd.Üçvş.                                                                                          165

            Kd.Üçvş.                                                                                                 151

            Kad.Üçvş.                                                                                                140

            Üçvş.                                                                                                       130

            Kd.Çvş.                                                                                                   111

            Çvş.                                                                                                         102

             Uzman Jandarmalar:

            VIII.Kad.Çvş.                                                                                           130

            VII.Kad.Çvş.                                                                                            121

            VI.Kad.Çvş.                                                                                             110

            V.Kad.Çvş.                                                                                               108

            IV.Kad.Çvş.                                                                                             105

            III.Kad.Çvş.                                                                                              102

            II.Kad.Çvş.                                                                                               100

            I.Kad.Çvş.                                                                                                  94

            Çvş.                                                                                                            90

             Uzman Erbaşlar:

            UzmanÇavuş                                                                                           100

            UzmanOnbaşı                                                                                          94

             (Değişik: 29/7/1998 - 4376/5 md.) Bu Kanunun 121 inci maddesi gereğince, Tabur Komutanlığı ve BölükKomutanlığı görevleri ile bu görevlerin Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecekeşidi görev yerlerine asaleten veya boş kadrolara asaleten vekil olarakatamaları yapılan subay ve astsubaylara, Orgeneral aylığının (ek göstergedahil) brüt tutarının % 15'i oranında ek hizmet tazminatı ayrıca ödenir.

             (Ek: 20/3/1997 - KHK - 570/17 md.) Bu Kanunun 121 inci maddesi gereğince, gemilere atanan personelefiilen görev yapmaları şartıyla, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüttutarının subaylara % 20 si, astsubaylar ile Devlet memurlarına % 13 ü, uzman jandarma ve uzman erbaşlara % 10 u oranında her ayayrıca ek hizmet tazminatı ödenir. Bu tazminat, hangi kuvvet ve sınıftan olursaolsun, gemilerde fiilen seyir yapmak suretiyle geçici olarak ya da kontrol,tecrübe, denetleme yapmak veya eğitim yaptırmak amaçları için görevlendirilensubay, astsubay,uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurlara dagörevli bulundukları her gün için otuzda bir oranında ödenir. (1)

––––––––––––––

(1) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle,bu paragrafta yer alan “uzman erbaşlara” ibaresi “uzman jandarma ve uzmanerbaşlara” şeklinde, “uzman erbaş” ibaresi “uzman jandarma, uzman erbaş”şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

             Şu kadar ki; Uçuş Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri TazminatKanunu hükümlerine göre aylık yıpranma tazminatı alanlar ile 14/7/1964 tarih ve500 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri kapsamına  girenlere de yurtiçiaylıkları esas alınmak kaydıyla aynı tazminat ödenir. Bu Kanunun 14 ve 109 uncumaddelerine göre astsubaylıktan subaylığa geçenlerin hizmet tazminatı, subaynasbedilmeden önce emsal oldukları astsubayların yükseldikleri rütbe, kıdem vekademeler için öngörülen hizmet tazminatından az olamaz.

            B) Sıkıyönetim hizmet zammı hariç olmak üzere; (A) fıkrasında belirtilen ve butazminattan yararlanamayan personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları nettutarlar bu maddede sayılan ve tazminattan yararlanan personele çeşitliödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az ise aynı kıta ve karargahtakiaynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark ayrıca tazminat olaraködenir.

            C) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(1)

Ç) (Ek: 21/1/2010-5947/12md.) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan ve aşağıda rütbeleribelirtilen personelden öğretim üyesi tabip, öğretim üyesi diş tabibi, uzmantabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatındabelirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlara hizalarındagösterilen oranları geçmemek üzere orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüttutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıcaödenir.

(Ek paragraf:2/1/2014-6514/16md.) Öğretim üyesi tabip ve öğretim üyesi diş tabipleri için rütbe vedereceleri itibarıyla belirlenmiş olan sağlık hizmetleri tazminatı oranları,100 puan artırılmak suretiyle uygulanır.

 

 

 –––––––––––––––––––––

(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu fıkrada yapılandüzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananAnayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

 

 

RÜTBELER

TAZMİNAT ORANLARI(%)

Öğretim Üyesi Tabip-Diş Tabibi/Uzman Tabip

Tabip/Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar

Uzman Diş Tabibi

Diş Tabibi

General/Amiral

585

455

390

260

Kıdemli Albay

550

425

365

230

Albay

545

415

360

220

Yarbay

515

380

345

215

Kıdemli Binbaşı

500

370

340

210

Binbaşı

500

370

340

210

Kıdemli Yüzbaşı

460

320

305

175

Yüzbaşı

460

320

305

175

Kıdemli Üsteğmen

420

280

285

165

Üsteğmen

420

280

285

165

Teğmen

380

250

280

160

Asteğmen

370

240

270

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TürkSilahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli sivil öğretim üyesi tabiplere ve 657sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan uzman tabip, uzman diştabibi, tabip ve diş tabiplerine aşağıda belirtilen oranları geçmemek üzere enyüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımısonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenir.

 

DERECE

TAZMİNAT ORANLARI (%)

Öğretim Üyesi

Tabip/Uzman Tabip

Tabip/Tıpta uzmanlık

mevzuatına göre

uzman olanlar

Uzman Diş Tabibi

Diş Tabibi

1

535

400

365

235

2-3

520

390

360

230

4-5

480

340

325

195

6-7

440

300

305

185

8-9

400

270

300

180

 

               Sağlık hizmetleri tazminatının oranları ile usul ve esasları, personelinrütbesi, unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, görev yeri ve özellikleri,eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri  ve  mesleki uygulamaları ve  özellik  arz eden  riskli bölümlerde çalışma  gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Maliye Bakanlığınıngörüşü, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü üzerine Milli SavunmaBakanlığınca belirlenir.

               Sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan personele, (…)(1) 17/11/1983tarihli ve 2957 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılıKanunun 14 üncü maddesi ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre ödeme yapılmaz. (1)

–––––––––––––

(1) 11/10/2011 tarihli ve 666sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu  paragrafta yer alan “bu maddenin (C)fıkrası ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı paragrafta yer alan “ek 3üncü” ibaresi “ek 9 uncu” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

  

            D) Bu maddede belirtilen tazminatlar aylıklarla birlikte ödenir ve damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir. (Ç) fıkrası hariçsözkonusu tazminatların hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkinhükümler uygulanır. (1)

             EkMadde 18 – (Ek: 12/2/1982 - 2596/3 md.; Değişik: 24/12/1986 - KHK 265/3 md.)

            a) (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/22 md.; İptal: Ana. Mah'.nin 5/2/1992tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK - 527/15 md.) Bu Kanuna ekli V sayılı makam tazminatıcetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilengösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucubulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariçherhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümleruygulanır. (2)

            b) (Değişik: 22/11/1995 - 4137/1 md.) Bu rütbe ve görevlerdeçalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara, yukarıdaki fıkraya göre bulunacakmiktarın tamamı hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığıncaödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturasıkarşılığında Hazineden tahsil eder.

             EkMadde 19 – (Değişik: 5/4/2007-5621/2 md.)

            Bu Kanunun 36 ncı maddesindeki kıdem ve 38 inci maddesindeki üstün başarıkıdemlerinin toplamı altı yılı geçemez.

            Ek Madde 20 – (Ek: 29/7/1983 - 2870/17 md., Değişik: 29/7/1998 - 4376/6 md.)

             (Değişikbirinci fıkra: 12/6/2003-4891/2 md.) Bursla gidenler de dahil,yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personelkanunlarına tâbi kamu personelinin; Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subay, astsubayveya Devlet memuru olarak görevli eşlerine, hizmet safahatları süresince herdefasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izinverilebilir.

             (Değişikikinci fıkra: 18/6/2003 - 4902/29 md.) Aylıksız izin; GenelkurmayBaşkanlığına bağlı olanlara, Genelkurmay Başkanlığınca; Millî SavunmaBakanlığına bağlı olanlara, Millî Savunma Bakanlığınca; kuvvet komutanlıklarıile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara,kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil GüvenlikKomutanlığınca; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde olmayan memurlara ise,yetkili kurumlarınca verilir.

            İzin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır. İzinsüresinin bitiminde görevine dönmeyen subay ve astsubay hakkında Askeri CezaKanununun ilgili maddeleri uygulanır.

            Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi,rütbe kıdemliliği ve rütbe terfii işlemleri yapılmaz. Bu süre, beklemesürelerinden ve mecburi hizmet süresinden sayılmaz.

            Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük haklarıverilmez.

            Astsubaylar:

             EkMadde 21 – (Ek: 2/7/1951-5802/1 md.; Değişik: 18/6/2003 - 4902/30 md.)

 

——————————

(1) 11/10/2011 tarihli ve 666sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu  fıkrada yer alan “Sözkonusu” ibaresi“(Ç) fıkrası hariç sözkonusu” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu bentte evvelce yeralanrütbe ve görev unvanları ile gösterge rakamları; bendin 418 sayılı KHK iledeğiştirilmesi üzerine madde metninden çıkartılmış olup; "Mülga HükümlerKülliyatı"nda yeralmıştır.

 

                TürkiyeCumhuriyeti Ordusunun Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma GenelKomutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ast komuta kademelerindeeğitim, sevk ve idare ile diğer idarî işlerde subaya yardımcı olarakgörevlendirilen askerî şahıslara, astsubay adı verilir.

            Ek Madde 22 – (Ek: 31/7/1970 - 1323 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmü olup,ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)

            926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun mali hükümlerininyürürlüğe girmesi;

            a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylık ödemeleri ileilgili hükümleri "14/7/1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunununbazı  maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesineve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dairKanun" un aylık ödemelerinin yürürlüğü ile ilgili hükümleri ile birlikteve aynı usul ve esaslara göre uygulanır.

            b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve bursları, aile yardımı ödeneği,doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri ve yakacakyardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu konuları düzenleyenhükümleri ile birlikte uygulanır.

            c) Öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri bu maddenin (a) fıkrası esaslarınagöre uygulanır.

            d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153, 158, 176 ve 181inci maddeleri 1970 mali yılında uygulanamaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyonücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesineilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerineuygulanmasına 1970 mali yılında da devam olunur.

            e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hükümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek 5ve Ek 6 ncı maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuhükümlerine göre çıkarılacak Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihitakibeden aybaşından itibaren uygulanır.

            f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hükümleri uygulanıncaya kadar bu konularıdüzenleyen eski kanunların uygulanmasına devam olunur.

             EkMadde 23 – (Ek: 17/6/1992 - 3815/5 md.) Bu Kanunun 14 üncü ve 109 uncumaddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddeninikinci fıkrası kapsamına girenlerden Kanuna ekli EK-VII veya EK -VIII sayılıAylık Gösterge Tablolarından aylık alanlar, bu gösterge tablolarında 2 nciderece için öngörülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve bukadamede bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hakaylığı olarak almak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla,aylık almakta oldukları gösterge tablolarında 1 inci dereceye yükseltilirler.

             EkMadde 24 – (Ek: 17/6/1992 - 3815/5 md.)  Astsubay nasbedilmeden önce veyaastsubay iken 2 yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksekokulları bitirenlerile fakülte ve yüksekokullardan ön lisans diploması almış olan astsubaylar;EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece için ön görülen üçüncükademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve bu kademede bir yılınıtamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almak vekademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla, bulundukları aylıkgösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltilirler.

 

             EkMadde 25 – (Ek: 17/6/1992 - 3815/5 md.) (1)

             AstsubaylardanEK-VIII ve EK -VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece içinöngörülen üçüncü  ve  daha  sonraki  kademeleri kazanılmış  hak  aylığı  olarak  alanlar; üçüncü  kademede en  az bir  yılını  tamamlamak veya  daha  sonraki  kademelerde  bulunmak, son 6 yıllıksicil notu ortalaması yüzde doksan ve daha yukarısı olmak ve kademe ilerlemesiyapma şartlarını taşımak kaydıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1inci dereceye yükseltilirler.

Ek Madde 26 – (Ek:21/1/2010-5947/13 md.)

Gülhane Askeri Tıp AkademisiKomutanlığına bağlı eğitim hastaneleri ile askeri tıp fakültesinde öğretimüyesi veya tabip ihtiyacı doğması halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri SağlıkKomutanlığının talebi üzerine Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulutarafından öncelikli olarak görevlendirme yapılır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlısağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması ve Türk Silahlı KuvvetleriSağlık Komutanlığının talep etmesi halinde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlıkkurum ve kuruluşlarında veya üniversite hastanelerinde görevli öğretim üyeleriile diğer sağlık personeli, haftanın belirli gün veya saatlerinde veya belirlivakalar ve işler için Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafındangörevlendirilir.

Meslekî faaliyet ve serbestmeslek icrası yasağı(2)(3)

Ek Madde 27 – (Ek:8/8/2011-KHK-650/39 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.:2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 2/1/2014-6514/17md.)

Bu Kanun kapsamına girenler,kanunlarda belirtilen istisnalar dışında mesleki faaliyette veya serbest meslekicrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz;gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerindeçalışamaz.

Ek Madde 28 – (Ek: 22/5/2012-6318/56md.)

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılıTerörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık bağlanan Türk Silahlı Kuvvetleripersonelinin unvan ve rütbeleri, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek77 nci maddesine göre belirlenecek emsalini geçmemek üzere Türk SilahlıKuvvetleri bünyesinde göreve devam eden emsallerinin rütbe ve unvanlarınayükseltilir ve haklarında yapılacak her türlü işlemde yükseltilen unvan verütbeleri esas alınır.

Ek Madde 29 – (Ek:22/5/2012-6318/56 md.)

Türk Silahlı Kuvvetlerininfaaliyetleri ile ilgili alanlarda Genelkurmay Başkanına danışmanlık yapmaküzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personelçalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak 10kişiye kadar Genelkurmay

––––––––––––

(1) 5/2/2009 tarihli ve 5837sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan “EK-VIII” ibaresindensonra gelmek üzere “ve EK -VIII/B” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Sözkonusu  1/1/2013tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.

(3) 2/1/2014 tarihli ve sayılıKanunun 17 nci maddesiyle bu maddenin başlığı metne işlendiği şekilde yenidendüzenlemiştir.

 

 

Başkanı danışmanıçalıştırılabilir. Bu kapsamda çalıştırılanlara, (60.000) ila (100.000) göstergerakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylıksözleşme ücreti hak edildikçe ödenir ve sözleşme ücreti dışında mali ve sosyalhaklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. Bu şekildeçalıştırılacak personelin sözleşme ücreti ile sözleşme usul ve esasları, tamveya kısmi zamanlı çalıştırılacak olması dikkate alınarak GenelkurmayBaşkanlığınca belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğinihaiz kurumlarda çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ilediğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıylakurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile Genelkurmay Başkanlığıncagörevlendirilebilirler. Bu personele mali ve sosyal haklar kapsamında ayrıcabir ödeme yapılmaz.Bu kapsamdaki personel ilgili mevzuatında yer alan süresınırlamalarına tabi olmaksızın ihtiyaç duyulan hizmet süresince kurumlarındanaylıksız izinli olarak da bu madde hükümleri uyarınca Genelkurmay Başkanlığıncagörevlendirilebilir. Aylıksız izinli çalışanlara çalıştıkları görevler dikkatealınarak bu madde hükümleri uyarınca ödeme yapılır ve bunların Sosyal GüvenlikKurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devamettirilir. Bunlardan aylıksız izinli olarak çalıştırılanların GenelkurmayBaşkanlığında geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerindedeğerlendirilir ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır.Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.

Bu madde uyarınca çalıştırılanGenelkurmay Başkanı danışmanlarının sözleşme veya görevlendirmeleri GenelkurmayBaşkanının görev süresinin sona erdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızınsona ermiş sayılır. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haizkurumların personeli bu fıkrada sayılan hallerde hiçbir işleme gerekkalmaksızın kendi kurumlarındaki kadro veya pozisyonlarına dönerler.

Bu madde uyarınca, aylıksızizinli olanlar hariç, sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel, 31/5/2006tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

    Ek Madde30-(Ek: 13/7/2013-6496/22)

    Bu Kanunhükümlerine göre aylık almakta iken; terörle mücadele görevi sırasında veya bugörevinden dolayı alıkonulan ya da kaybolanların ailelerine 145 inci maddeesaslarına göre aylık ödenir. Bunlardan sonradan dönenlerin durumları mensupoldukları kuvvet komutanlıklarınca teşkil edilecek kurul tarafından incelenir.Kaçırılma ile ilgili olarak kusurlu görülenler hakkında soruşturma dosyasıtanzim edilerek yetkili makamlara intikal ettirilir. Bu kişilerin terfi vediğer özlük işlemleri adli birimlerce verilecek karara göre düzenlenir.

Ek Madde 31-(Ek:11/2/2014-6519/42 md.)

Millî Savunma Bakanı veya İçişleriBakanı, subay ve astsubayların istek üzerine, yaş haddi, adi malullük dâhilmalullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemleri ile istifaişlemlerine ilişkin onay yetkisini devredebilir.

Ek Madde 32-(Ek:11/2/2014-6519/42 md.)

Askerî hizmete ilişkin görevlerisebebiyle haklarında kamu davası açılan personelden beraat edenlerin, vekaletverdiği avukata Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret ilebelgelendirilmiş olmak şartıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflarmensup olduğu Bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 

Ek Madde 33- (Ek:11/2/2014-6519/42 md.)

Uzman erbaşlıktan astsubaylığageçenlerin yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir.

Rütbeler                                                       Yaş Haddi

Astsubay Çavuş ve KıdemliÇavuş             43

Üstçavuş ve KıdemliÜstçavuş                    52

Başçavuş                                                     54

KıdemliBaşçavuş                                        55

Uzman erbaşlar bulunduklarıderece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek astsubay nasbedilirler. Yaşhadleri dışında kalan hususlar için bunlara astsubaylar hakkındaki hükümleruygulanır.

 

ONBEŞİNCİ KISIM

                                                                 Geçici Maddeler

            General ve amirallerin hizmete devamları:

             GeçiciMadde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte general ve amiralrütbelerinde bulunanlar, 49 uncu maddede tespit edilen rütbe oranları aşılmamakşartiyle bekleme sürelerini doldurmuş olsalar dahi yaş hadleri müsait olduğutakdirde hizmete devam ettirebilirler.

            İki yıl için 4273 sayılı Kanun ile Sicil Yönetmeliğinin uygulanması:

             GeçiciMadde 2 – (Değişik: 11/6/1970 - 1301/2 md.)

            Bu kanunun 209 uncu maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen süre içinde4273 sayılı Kanunun 5, 9 ve 18 inci maddeleri ile bu maddelerin ek vedeğişiklikleri (Bu maddeler dışındaki diğer maddeler ile bunların ek vedeğişiklikleri ve geçici maddeleri hariç) ve o kanuna göre çıkarılmış SubaySicil Yönetmeliğinin terfi, kıdem sırası, emeklilik ve ayırma ile ilgilihükümleri uygulanır. Ancak, her sınıf ve rütbedeki general ve amirallerin terfive emeklilik işlemleri ile albayların terfi işlemlerinde Yüksek Askeri Şüranınmütalaası alınmak suretiyle, 49 uncu maddenin (Değerlendirmeye ait hükümlerihariç) a, b, c, d, e ve f bentlerinde belirtilen kadro, kontenjan, nispet vemiktarlarla diğer hükümleri uygulanır.

            Üçte iki oranında sicil mecburiyetinin aranmıyacağı:

             GeçiciMadde 3 – Bu Kanuna göre üçte ikisi oranında sicil teşekkül edinceye kadarrütbe terfii için 43 üncü maddenin (b) bendindeki şart aranmaz.

            Subayların yarbaylık ve albaylık bekleme süreleri:

             GeçiciMadde 4 – (Mülga: 3/7/1975 - 1923/52 md.)

            Kıdem sıraları:

             GeçiciMadde 5 – Bu Kanun hükümlerine göre subay ve astsubayların nasıp veehliyet dereceleri ve kıdem sıraları tespit edilinceye kadar mevcut kıdemsıraları muhafaza olunur.

            Kadın subayların yeniden sınıflandırılması:

             GeçiciMadde 6 – Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli muharip sınıf kadın subaylar,yardımcı sınıflardan birine geçirilmek üzere yeniden sınıflandırılırlar.

            Uçucu kadın subaylar, uçuculuk kabiliyetlerini muhafaza ettikleri süreceyeniden sınıflandırılmazlar.            

            Üsteğmen ve yüzbaşıların kıta hizmeti:

             GeçiciMadde 7 – Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte üsteğmen ve yüzbaşılıkrütbelerine ait kıta hizmetleri hakkında 4273 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

            Kıdemler:

             GeçiciMadde 8 – 4273 sayılı Kanun gereğince kendilerine tahsil, ihtısas,başasistanlık gibi öğrenimden dolayı verilen kıdemler, bu Kanunun mali hükümlerdışındaki hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte, o tahsil ve ihtısaslarabaşlamış olanlara, mezkür kanun hükümleri gereğince usulüne uygun olarakverilir.

            5802 sayılı Kanunun uygulanması:

             GeçiciMadde 9 – (Değişik: 11/6/1970 - 1301/2 md.)

            Bu kanunun 209 uncu maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen süre içinde,astsubay ve astsubaylıktan subay olacaklar hakkında 5802 sayılı AstsubayKanununun 8, 10 uncu maddenin ilk fıkrasının 1 inci ve 2 nci cümleleri, 13, 26,27, 28 inci maddeleri ve o kanuna göre çıkarılmış olan Astsubay SicilYönetmeliğinin terfi, kıdem sırası, emeklilik, ayırma ve astsubaylıktan subayolma ile ilgili hükümleri uygulanır.

            Nasıp tarihlerinin 30 Ağustosa götürülmesi:

             GeçiciMadde 10 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Silahlı Kuvvetlerdegörevli astsubaylardan, bulundukları rütbe nasıpları 30 Ağustos'a intıbaketmiyenler ile 5802 sayılı Astsubay Kanununun 12 nci maddesi gereğince astsubayçavuşlukta en az bekleme süresi olan üç yıldan fazla bekletilenlerin son rütbenasıpları bir evvelki 30 Ağustos'a götürülür. Bu nasıp düzeltmesinden dolayımaaş farkı ödenmez.

            Üçte iki oranında sicil mecburiyetinin aranmıyacağı:

             GeçiciMadde 11 – Bu Kanuna göre üçte iki oranında sicil teşekkül edinceye kadarrütbe terfi edecek astsubaylar için 91 inci maddenin (b) bendindeki şartaranmaz.

            Askeri memurlar için geçici madde:

             GeçiciMadde 12 – Silahlı Kuvvetlerde halen askeri memur olarak bulunanlara, buKanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1455 sayılı Kanun ile ek ve tadilleriuygulanmaz. Ancak, bunlar bu Kanuna tabi olup bulundukları sınıf unvanlarınımuhafaza ederler. Haklarında yaş hadleri ve diğer özlük hakları dahil eşidisubaylar ile bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

             (Ek:11/6/1970 - 1301/3 md.) Şu kadar ki 25 fiili hizmet yılını dolduruncayakadar yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilmezler.

            Erken bekleme süresine tabi olanlar:

             GeçiciMadde 13 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Deniz KuvvetleriKomutanlığında üsteğmen, binbaşı; Hava Kuvvetleri Komutanlığında uçucuüsteğmen, yüzbaşı ve binbaşı rütbelerinde bulunan subayların, bulunduklarırütbelere ait bekleme süreleri; 4273 sayılı Kanunun 5611 sayılı Kanunla değişik10 uncu maddesinde yazılı sürelerdir. Bunlar diğer rütbelere terfilerinde buKanunda yazılı bekleme sürelerine tabidirler.

            

             Subayve astsubayların kademe ilerleme intibakları:

             GeçiciMadde 14 – (Değişik: 31/7/1970 - 1323/14 md.)

            Halen aynı rütbe ve rütbe kıdemliliğinde bulunan ve kıdem süreleri farklı olansubay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarma çavuşların bulundukları rütbe verütbe kıdemliliğinin gösterge tablolarında gösterilen kademelerineintibaklarında;

            Rütbelerine nasıp tarihinden itibaren rütbe yükselmesine esas kabul edilensürenin her yılı bir kademe yılı olarak sayılıp, bu esas dahilinde rütbe verütbe kıdemliliklerinin kademelerine intıbakları yapılır.

            Aylık intibaklarında müktesep haklar:

             GeçiciMadde 15 – (Değişik: 31/7/1970 - 1323/15 md.)

            Subayların, astsubayların, uzman erbaş ve uzman jandarmaların rütbe, rütbekıdemlilikleri ve kademelerine göre bu kanuna ekli gösterge tablolarındaintibakları bu kanunun 137 nci maddesi esasları da dikkate alınarak yapılır.

            Yapılan intibak sonunda verilecek aylık tutarları;

            a) Subay ve astsubayların; 24/2/1961 tarih ve 262 sayılı Kanun ve bu kanunun ekve değişiklikleri ile tespit edilen aylık tutarlarına aynı kanunla verilentazminat, 24/2/1961 gün ve 263 sayılı Kanunla yapılan zam, 819 sayılı Kanunlaverilen avans, 926 sayılı Kanunla verilen kıta tazminatı ve yurürlüktenkaldırılan özel kanunları gereğince almakta oldukları tazminat (20/5/1933 günve 2183 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı müsaadeden faydalanarakçalışacak olan tabip ve diş tabiplerinin, 7/7/1965 gün ve 645 Sayılı Kanunlaaldıkları tazminat hariç) ve ödeneklerin de eklenmesiyle elde edilen aylıktutarlarından az olduğu takdirde aradaki fark kademe ve derece yükselmesisuretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur.

            b) Uzman jandarmaların kendi özel kanunları ,uzman erbaşların kendi özelkanunları ve 7244 sayılı Kanunla tespit edilen aylık tutarlarına 24/2/1961 günve 263 sayılı Kanunla yapılan zam 819 sayılı Kanunla verilen avans ve 926sayılı Kanunla verilen kıta tazminatının da eklenmesi suretiyle elde edilenmiktardan az olduğu takdirde aradaki fark kademe veya rütbe terfii suretiylegiderilinceye kadar ödenmekte devam olunur.

            Astsubayların rütbe intibakları:

             GeçiciMadde 16 – (Değişik: 31/7/1970 - 1323/16 md.)

            Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli astsubayların rütbe intibakları, kanunun malihükümlerinin yürürlüğe girdiği yılı takibeden yılın 31 Ağustos tarihindenitibaren aşağıdaki esaslara göre yapılır.

            Ancak, astsubaylar haiz oldukları rütbe unvanlarına göre yapılacak intibakta,daha ast bir rütbenin unvanını alacak duruma düşerlerse, bunlar, haiz olduklarıeski rütbe unvanlarını muhafaza ederler. (Ek cümle: 7/7/1971 -1424/45 md.) Bu gibi astsubayların aylık intibakları ile rütbeyükselmeleri ve kademe ilerlemeleri intibak ettirildikleri yeni rütbelerinegöre yapılır.

 

             Süresi

                 Yıl                            Eskirütbeler                                Yenirütbeler              

                 3        AstsubayÇavuş                                              Astsubay Çavuş

                 3        AstsubayÜstçavuş                                         Astsubay Kıdemli Çavuş

                 3        Astsubay Başçavuş                                        Astsubay Üstçavuş

                 3        Astsubay  kıdemliBaşçavuş                           Astsubay Kıdemli Üstçavuş

                 6        Astsubay 1 ve 2 kademeli kıdemli

                           Başçavuş                                                        Astsubay Başçavuş

                 6        Astsubay 3 ve 4 kademeli kıdemli

                           Başçavuş Astsubay Kıdemli Başçavuş

            Sözleşmeli personel:

             GeçiciMadde 17 – Harb Tarihi Dairesi ve askeri müzelerde geçici hizmetli olarakistihdam edilmekte olan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun4 üncü maddesinin (B) bendinde gösterilen şartlar aranmaz. Bunların sözleşmeliolarak istihdamlarına devam olunur.

            Nasıp düzeltmeleri:

             GeçiciMadde 18 – Nasıp düzeltmeleri:

            a) Mülga 1455 sayılı Askeri Memurlar Kanununun 5 inci maddesi gereğince askerimühendis yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere gönderilen askeri lise mezunuöğrencilerden;harb vesair sebepler dolayısiyle öğrenimi için zamanında gönderilememişolan ve öğrenimi normal süre içinde bitiren yüksek mühendislerden halen SilahlıKuvvetlerde görevli olanların, bulundukları rütbe nasıpları, öğrenime zamanındagönderilen emsallerinin rütbe nasıp tarihlerine uydurulur. Ancak, bunlardan herne sebeple olursa olsun kendi taksirleri ile öğrenimlerini zamanındabitiremiyenlerin fazla öğrenim yaptığı süre kıdemlerinden indirilir. Keza aynıdurumda olup da harb okulu mezun emsallerine göre yüzbaşılık bekleme süresinifazla yapmış olanların nasıpları, emsali harb okulu mezunu subaylarınyüzbaşılık bekleme süresine göre düzeltilir. Yukarıda belirtilen iki haldenbirden istifade etmek durumunda bulunanların yalnız bir sebepten dolayı nasıpdüzeltmesi yapılır.

            b) 29 Mayıs 1926 gün ve 863 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 5611sayılı Kanunun yürürlük tarihleri arasında üsteğmenliği üç yıldan fazla yapmışbulunan halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subayların nasıpları, üsteğmenlikteüç yıldan fazla bekledikleri süre kadar ilerletilir.

            Bu subayların emsali olup da öğrenim süreleri ve diğer kanuni kıdemlersebebiyle üsteğmenliği üç yıl ve daha az yapmış olan halen Silahlı Kuvvetlerdegörevli subayların nasıpları da yukarıdaki fıkra esaslarına göre emsallerininfaydalandıkları süre kadar ilerletilir.

            Gerek bu fıkralar ve gerekse 25/5/1965 gün ve 613 sayılı Kanun gereğincenasıpları düzeltilen general ve amirallerin terfi ve terfihlerinde düzeltilennasıpları dikkate alınmaz. Bunların terfi ve terfihleri rütbelerine mahsus enaz bekleme sürelerini bilfiil tamamladıkları tarihlerde diğer terfi şartlarınıda haiz olmaları şartiyle yapılır.

            c) Silahlı Kuvvetler hesabına harb okulu ile fakülte ve yüksek okullardaöğrenim yapmakta iken çeşitli sebeplerle öğrenimlerini bitiremiyerek muamelememuru yetiştirilen ve 1455 sayılı Kanun gereğince asteğmenlikte bir yıl fazlabekletilenlerden 6801 sayılı Kanuna göre subaylığa geçirilen ve halen SilahlıKuvvetlerde görevli olanların son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustosagötürülür.

 

             d)28 Mayıs 1960 tarihli Milli Birlik Komitesi Kararının yürürlüğe girdiği tarihtefakülte veya yüksek okulların üçüncü ve daha yukarı sınıflarında öğrenciolmaları dolayısiyle bu karardan istifade edemiyerek harb okulu emsallerindenbir yıl geri kalmış üniversite veya yüksek okul mezunu subaylardan halenSilahlı Kuvvetlerde görevli olanların son rütbe nasıpları bir yıl ileriyegötürülür.

            e) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce fakülte ve yüksek okul mezunu yedek subaylardanyardımcı sınıf muvazzaf subaylığa nakledilen ve 4273 sayılı Subaylar HeyetineMahsus Terfi Kanununun 10 uncu maddesi (f) fıkrasından istifade etmemişolanların nasıpları bu Kanunun 19 ve 35/e maddeleri hükümleri uygulanarakdüzeltilir ve müteakıp terfileri 31/a ve 32/a maddelerine göre yürütülür.

            f) Bu Kanunun yürürlüğe girdigi tarihte Kara Kuvvetlerinde görevli pilotlardan,4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunladeğiştirilen 10 uncu maddesinde yazılı (Havada) değiminden istifade etmiyenemsali Kara Kuvvetleri mensubu pilotlardan bir yıl geç terfi edenlerin sonrütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür.

            g) 1455 sayılı Kanuna tabi askeri memur iken 6801 sayılı Kanuna göre muvazzaf subaylığageçirilenlerden halen Silahlı Kuvvetlerde subay olarak görevli bulunanların1455 sayılı Kanunun 4712 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi uyarınca askerimemur yetiştirilmek üzere görmüş oldukları kurs süreleri kıdemlerine eklenir.Ancak, bunlar aynı sene liseyi bitirmiş harb okulu mezunu emsallerini geçemez.

            h) Harb okulu mezunu olup da Silahlı Kuvvetlerin komptrolörlük hizmetlerindegörevlendirilen, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Orta - DoğuTeknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi ve İktisadi ve Ticari İlimlerAkademisini bitirip halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olan subaylara bir yılkıdem verilir.

            i) (b) bendinin 3 üncü fıkrası hariç olmak üzere yukarıdaki bendler gereğinceyapılacak nasıp düzeltmesi neticesinde rütbelerine ait bekleme sürelerinidolduranlar, diğer şartları da haiz oldukları takdirde derhal terfiettirilirler. Artan süreler yeni rütbelerinde dikkate alınır.

            j) Yukarıdaki bendler gereğince yapılacak nasıp düzeltmelerinden ötürü maaşfarkı ödenmez.

             (Ekfıkralar: 31/3/1969 - 1134/1 md.)

            25 Mayıs 1965 tarihli ve 613 sayılı Kanun ile 10 Ağustos 1967 tarihli ve 926sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinin (b) ve (g) fıkraları hükümlerine göreyapılan nasıp düzeltmesinden yararlananlar hariç olmak üzere, 28 Mayıs 1961tarihli Milli Birlik Komitesi kararından 6 ay ve daha az nasıp ilerlemesi alansubayların nasıpları ile 5611 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5434sayılı Kanunun 12, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince fiili hizmetleri başlamışolan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunansubayların nasıpları bir evvelki 30 Ağustos tarihine götürülür.

            Subay nasbedildikten sonra muhtelif sebeplerle bir üst rütbeye terfilerigecikmiş olan ve bu gecikme süresi 6 aydan az bulunan subaylar hakkında aynıtarihte mezun olduğu emsalleri gibi işlem yapılır.

            Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte general, amiral ve albay rütbesinde bulunansubayların bir üst rütbeye terfilerinde bu kanun gereğince düzeltilen nasıplarıdikkate alınmaz. Bu subayların bir üst rütbeye terfileri, o rütbeleremahsus bekleme sürelerini fiilen tamamladıkları tarihte diğer terfi şartlarınıda haiz olmaları kaydı ile yapılır.

 

            Bu nasıp ilerletilmesinden dolayı yarbay ve daha aşağı rütbedeki subaylardanterfi ve terfih sırasına girenleri terfi ve terfihleri mevcut sicillerine görederhal yapılır.

            Bu nasıp ilerletilmesinden ve terfi ve terfihlerinden dolayı eski maaş farklarıödenmez.

            Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla yükseltilen aylık tutarları arasındakifarkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borçkaydedilerek aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir.

            Harb okullarını eski statülerine göre bitirecek olan subaylarla, bunlarınemsali fakülte ve yüksek okulu bitirecek subaylar hakkında uygulanacak işlem:

             GeçiciMadde 19 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile Harb Okulları Kanunununyürürlüğe gireceği tarihler arasında, harb okullarını eski statüleri uyarıncabitirecek olan subaylarla, bunların emsali fakülte veya yüksek okul mezunusubayların subaylığa nasıp, asteğmenlik, teğmenlik ve üsteğmenlik beklemesüreleri hakkında 4273 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasınadevam olunur.

            Kıta ve sicil yerleri:

             GeçiciMadde 20 – 30 Ağustos 1966 tarihinden bu Kanunun terfie ait hükümlerininfiilen yürürlüğe gireceği tarihe kadar terfi için geçerli olmak üzeregeneral-amiral ve subaylar için kıta ve sicil yeri sayılacak kadro görevleriYüksek Askeri Şüra'nın mütalaası alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığıncatespit olunur.

            Halen lojmanlarda oturanların oturma süresinin başlangıcı:

             GeçiciMadde 21 – Bu Kanunun yayınlandığı tarihte lojmanlarda oturanların devamlıolarak dört yıllık oturma süresinin başlangıcı, fiilen lojmanı işgal ettikleritarihtir. Bu Kanunun yayınlandığı tarihte, lojmanlarda oturmakta olanlardan,lojmanı fiilen işgal ettikleri tarihe göre dört yıllık oturma süresini; kanununyayınlandığı tarihte veya daha önce tamamlanmış olanlarla, ilerideki tarihlerdetamamlıyacak olanlar hakkında da 186 ncı maddedeki lojmandan çıkma ve çıkarılmahükümleri uygulanır.

            Yükümlülük bakımından 6077 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak subaylar:

             GeçiciMadde 22 – (Değişik: 28/12/1976 - 2028/1 md.)

            Bu Kanunun 113 üncü maddesi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebebiyle;kendilerine yükümlülük uygulanması gereken subaylardan halen bu yükümlülüğügerektiren öğrenim, kurs ve stajlarını bitirmiş olanlarla, bu öğrenim, kurs vestajlara başlamış olanlar ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri PersonelKanununun yürürlüğe girdiği 10/8/1967 tarihinden önce Türk Silahlı Kuvvetlerineduhul eden subay, astsubay ve askeri öğrencilerden meslekleriyle ilgili ihtisasyapacak olanlar hakkında 6077 sayılı subay ve askeri memurları mecburihizmetleri ve istifaları hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

            Halen astsubay olanların yükümlülükleri:

             GeçiciMadde 23 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerindegörevli astsubayların yükümlülükleri hakkında 5802 sayılı Astsubay Kanununun 24üncü maddesi hükmü uygulanır.

             GeçiciMadde 24 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asteğmen rütbesindebulunan yedek subayların asteğmenlik bekleme süresi altı aydır.

             GeçiciMadde 25 – Bu Kanunun 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası, 30 Ağustos 1966tarihine kadar otuz yaşını doldurmamış  aynı nitelikteki astsubaylarhakkında da uygulanır.

 

            Albay rütbesinde fazla bekliyenler:

             GeçiciMadde 26 – (Ek: 11/6/1970 - 1301/5 md.)

            Bu kanunun 209 uncu maddesi (b) bendi son fıkrasında belirtilen süre içinde;normal bekleme süresi sonunda iki yıl ve daha fazla terfi etmiyerek beklemişolan albaylardan, albaylığa nasıpları en eski olanlardan ve ayrı nasıplılararasında Yüksek Askeri Şüra tarafından yapılan ehliyet sıralamasının en sonundanbaşlamak üzere sınıflarındaki kadro ve ihtiyaç da gözönünde bulundurularakyeteri kadarı emekliye sevk edilebilir

            Yapılan ehliyet sıralamasında uygulanacak kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğindegösterilecektir.

            Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 uncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır

            Emekli olan general ve amiraller:

             GeçiciMadde 27 – (Ek: 11/6/1970 - 1301/5 md.)

            10 Ağustos 1967 tarihinden sonra 49 uncu madde hükümlerine göre kadrosuzluksebebiyle emekli edilmiş olan general ve amirallere de bu kanunla değiştirilen49 uncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; bu hükümlerdenyararlanmak isteğinde bulunan general ve amirallerin daha önce bu bendhükümlerine göre almış oldukları tazminat, bu kanuna göre ödenecek miktardandüşülür.

            Subay ve astsubay sicil yönetmeliklerinin uygulanması:

             GeçiciMadde 28 – (Ek: 11/6/1970 - 1301/5 md.)

            1 Eylül 1969 tarihinde başlıyan 1970 sicil yılında 4273 ve 5802 sayılı kanunlargereğince çıkarılmış Subay ve Astsubay sicil Yönetmelikleri (Geçici 2 ve 9 uncumaddeler esasları dahilinde) uygulanır ve terfi edecek subay ve astsubaylaranerede bulunurlarsa bulunsunlar çift hükümlü sicil tanzim edilir.

            10 Ağustos 1967 tarihinden sonra aynı Subay ve Astsubay Sicil Yönetmeliklerigereğince tanzim edilmiş siciller de 1970 ve müteakip yıllarda yapılacak terfiişlemlerinde geçerli sayılır.

            Geçici Madde 29- (Ek: 28/5/2003-4861/12 md.)

             Astsubaymeslek yüksek okulu mezunları ile fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulubitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay nasbedilenlerdensubay olanlar hariç olmak üzere diğer astsubaylardan subay nasbedildikten sonrafakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirenlerin intibakı;personelin bu okulları bitirdiğine dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatınıyaptığı tarihteki derece ve kademelerine; iki yıl süreli yüksek öğretim içinbir kademe; üç yıl süreli yüksek öğretim için iki kademe; dört yıl süreliyüksek öğretim için bir derece ilâve edilerek yapılır. İki ve üç yıl süreliyüksek öğrenimi tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonra lisansöğrenimlerini tamamlamaları hâlinde, intibak işlemleri, bir defaya mahsus olmaküzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı yapılan intibak işlemleritoplamı bir dereceden fazla olamaz. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dörtyıldan fazlası için kademe verilmez. Birden fazla fakülte veya yüksek okulöğrenimi dikkate alınmaz.

             GeçiciMadde 30- (Ek: 24/4/2008-5758/8 md.)

Bu Kanunun ek 5 inci maddesikapsamında kadrosuzluk tazminatı almaya hak kazanmış olanlar hariç olmak üzere,5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göreemeklilik hakkını elde etmiş olan kıdemli albaylardan kendi isteği ile emekliolanlara da yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 49 uncu maddenin (f) bendiesaslarına göre kadrosuzluk tazminatı ödenir.

Geçici Madde 31- (Ek:24/4/2008-5758/8 md.)

Bu Kanunun 65 inci maddesinin (ı)bendi hükümleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılanlarhakkında uygulanmaz.

Geçici Madde 32- (Ek:10/3/2011-6191/10 md.)

12 Mart 1971 tarihinden buKanunun yayımı tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari işlemlerveya Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerindenilişiği kesilenler veya vefatları hâlinde hak sahipleri, bu madde hükümlerindenyararlanabilmek için altmış gün içinde Milli Savunma Bakanlığına başvururlar.

Milli Savunma Bakanı, başvurununkabulüne veya reddine en geç altı ay içinde karar verir. MilliSavunma Bakanı, hazırlık amacıyla sadece gerekli yazışmaların yapılması hususundayardımcı olmak üzere gerektiğinde komisyonlar kurabilir ve bukomisyonlara, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilci çağırabilir.İlgililerin,Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesine esas bilgi vebelgeler Genelkurmay Başkanlığınca en geç altmış gün içinde MilliSavunma Bakanlığına gönderilir.

Başvurunun kabulü hâlinde aşağıdakihükümler uygulanır:

a) Bu kişilerin ilişiklerininkesildiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreleri TürkSilahlı Kuvvetlerinde geçmiş kabul edilir. Bu süreler karşılığında5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesiuyarınca fiili hizmet süresi zammı ve 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ncı vemülga 37 nci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükümleridikkate alınarak itibari hizmet süresi zammı verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerindenilişiklerinin kesildiği tarih ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasındakidönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veyaemekli keseneği yatırılmamış olan sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ilefiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ait kurum karşılıkları,statülerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiğitarihten aynı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın(subay olanlar hariç) sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden Milli SavunmaBakanlığına müracaat ettikleri tarihteki katsayı esas alınmak suretiyleilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil GüvenlikKomutanlığınca hesaplanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna defaten ödenir. Bu fıkranın(c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (ç) bendine göre araştırmacı kadrolarınaatananlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile göreve başlama tarihleriarasındaki süreye ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresizammı ve itibari hizmet süresine ait kurum karşılıkları, emeklilik keseneğineesas aylık derece ve kademeleri ile ek gösterge rakamları ilgili KuvvetKomutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığıncatespit edilir ve göreve başladığı kamu kurum ve kuruluşları tarafındanSosyal Güvenlik Kurumuna defaten ödenir.

b) Bu kişilerden statüsüne göreaynı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subayolanlar hariç) tamamı emekli olanların kendilerine, bunlardan vefat etmiş olanlarınhak sahiplerine, statüsüne göre aynı neşetli en son emekli olan emsalisubay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) emekli olduğutarihteki sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılanhükümleri dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış olantoptan ödeme tutarlarının toptan ödeme aldıkları tarihte bıraktıkları derece,kademe ve ek gösterge tutarları dikkate alınmak suretiyle Milli SavunmaBakanlığına başvuruda bulundukları tarihteki katsayı ve emekli keseneğineesas aylığın hesabına ait diğer unsurlar üzerinden ve faizsiz hesaplanarakbulunan tutar, kendileri veya hak sahiplerine ödenecek emekliikramiyesinden mahsup edilir. Emekli ikramiyesinin ihya tutarını karşılamaması hâlindeeksik kalan tutar kırksekiz eşit taksit hâlinde aylıklarından tahsil edilmek vemülga 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılıSosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi OlarakGeçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi hükmü uygulanmaksızın5510 sayılıKanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dâhil 5434 sayılı Kanunhükümlerine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara MilliSavunma Bakanıtarafından verilen karar tarihini takip eden ay başından itibaren,aylık bağlanması şartlarını haiz olmayanlara ise bu şartları haizoldukları tarihten itibaren emekli veya dul ve yetim aylığı bağlanır.Bunlara Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesildiği tarih ile bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürelerine karşılık emekliikramiyesi ödenir. Ancak bunlardan, daha önceden herhangi bir sosyalgüvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlara, yüksek olan aylık veya gelir bağlanır.

c) Statüsüne göre aynı neşetliemsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç)tamamı emekli olmayanlardan;

1) İsteyenlere veya vefatetmiş olanların hak sahiplerine, statüsüne göre aynı neşetli emsalisubay veya astsubayın sınıf, rütbe ve kıdemiüzerinden, 5434 sayılı Kanun hükümlerinegöre yapılmış olan toptan ödeme tutarlarının toptan ödeme aldıkları tarihtebıraktıkları derece, kademe ve ek gösterge tutarları dikkate alınmaksuretiyle Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulundukları tarihtekikatsayı ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar üzerindenve faizsiz hesaplanarak bulunan tutar, kendileri veya hak sahiplerine ödenecekemekli ikramiyesinden mahsup edilir. Emekli ikramiyesinin ihya tutarını karşılamaması hâlindeeksik kalan tutar kırksekiz eşit taksit hâlinde aylıklarından tahsil edilmek vemülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmü uygulanmaksızın 5510sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dâhil 5434 sayılı Kanunhükümlerine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara MilliSavunma Bakanı tarafından verilen karar tarihini takip eden ay başındanitibaren, aylık bağlanması şartlarını haiz olmayanlara ise bu şartları haizoldukları tarihten itibaren emekli veya dul ve yetim aylığı bağlanır.Bunlara Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesildiği tarih ile bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürelerine karşılık emekliikramiyesi ödenir. Ancak bunlardan, daha önceden herhangi bir sosyalgüvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlara, yüksek olan aylık veya gelir bağlanır.

2) İsteyenler, 657 sayılı Kanunun48 inci maddesindeki genel şartları taşımaları kaydıyla, kamukurum ve kuruluşlarının araştırmacı unvanlıkadrolarına atanmak üzereMilli Savunma Bakanlığı tarafından mali ve sosyal haklarına esas olacakderece, kademe ve rütbeleri belirtilmek suretiyle Devlet Personel Başkanlığınabildirilir. Anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde kamu kurum vekuruluşlarına bunların atamaları teklif edilir. Söz konusu teklife ilişkinyazının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibarenotuz gün içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşutarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur.Atama emri ilgiliye atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu tarafından11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. İlgililerinişe başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkinolarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinin hükümlerininuygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu sorumludur. Kamukurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en geç onbeş güniçinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleriuyarınca karargâhta görevli emsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veyaastsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar (tayın bedeli vefiilen çalışma karşılığı yapılanödemeler hariç) ödenir. Aylıklar,emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda birderece yükselmesi işlemine tabi tutulur. Bu şekilde yükseltilen aylıklarda,azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda iki kademeli kıdemlibaşçavuştur. Bunlar bu fıkranın (b) bendi veya (c) bendinin (1) numaralı altbendi hükümleri çerçevesinde emekliye ayrılabilirler.

ç) Statüsüne göre emsalleriemeklilik hakkı kazanamamış olanlardan isteyenler hakkında da üçüncü fıkranın(c) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Üçüncü fıkranın(b) ve (c) bentleri kapsamında ihya talebinde bulunanlardan, bu bentlerin hükümlerinegöre yapmışolduğu ihya ile birlikte emekli aylığı bağlanmasına yeterlihizmetlerinin olmaması durumunda, ihya tutarları tebliğ tarihindenitibaren kırksekiz eşit taksit hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.

d) Bu fıkranın (c) ve (ç)bentleri kapsamında olanlardan hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlardanisteyenler, bu madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadrosuna kurumlarıncaatanırlar ve bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleri uyarınca karargâhta görevliemsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veya astsubaya ödenmekte olan aylıkve diğer mali haklar (tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılanödemelerhariç) ödenir. Aylıklar, emsalleri esas alınarak her yıl kademeilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur.Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemlialbay, astsubaylarda iki kademeli kıdemli başçavuştur. Bunlar bu fıkranın (b)bendi veya (c) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümleri çerçevesindeemekliye ayrılabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları bu durumdaki personeleilişkin bilgileri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş güniçinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.

e) Bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihten önce, ilgili mevzuatına göre her ne suretle olursa olsun evvelceiş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adlatazminat ödenen süreler ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olansüreler, bu madde uyarınca yapılacak emekli ikramiyesiödemesinde esas alınacaksürelerden mahsup edilir.

f) Bu madde gereği yapılacak hertürlü ödemelerle ilgili zamanaşımı süresi, bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

g) Bu kişilerin varsa öğrenimgiderleri borcu tahsil edilmez.

ğ) Bu kişilere, ilişiklerininkesildiği tarihteki rütbe ve kıdemleri üzerinden emekli kimlik kartı verilirve bu kişiler emekli Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına tanınan sosyalhaklardan genel hükümlere göre yararlanırlar. Ayrıca bu kişilere, emsali subayve astsubaylar gibi silah, silah taşıma ruhsatı ve pasaport verilir.

 

h) Bu kişiler, emsallerininödemiş olduğu aidat ve aidatlara isabet eden kâr paylarını güncel tutarlarüzerinden ödemek şartıyla OYAK üyeliğinden doğan haklardan, intibaklarınınyapıldığı rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlar altında yararlanır.

ı) Bu kişilerin sicil dosyalarındayer alan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesine esas tüm bilgive belgeler, herhangi bir müracaat aranmaksızın hükümsüz sayılarakdosyalarından çıkarılır ve herhangi bir işleme esas alınmazlar.

Başvurunun reddi hâlinde, bu retişlemine karşı ilgililer altmış gün içinde Askerî Yüksek İdare Mahkemesindedava açabilirler.

            Bu madde uyarınca yapılacak atamalarda kullanılmak üzere, genel idarehizmetleri sınıfından 5 inci dereceli ikibin adet araştırmacı kadrosu ihdasedilmiştir. Bu kadroları derece değişikliği yapmak suretiyle kamu kurum vekuruluşlarına tahsis etmeye, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerineBakanlar Kurulu yetkilidir. Tahsis edilen kadrolar, Bakanlar Kurulu kararındabelirtilen kurumlara ait 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve UsulüHakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmişsayılır. (Ek cümle: 22/8/2011-KHK-651/13 md. ) 190 sayılı KanunHükmünde Kararname kapsamında yer almayan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardanisteyenlerin kurumlarınca atanması durumunda ise kurumun statüsüne uygun olarakatama yapılan sayı kadar araştırmacı unvanlı kadro başka bir işleme gerekkalmaksızın kurumun kadrolarına eklenir. İhdas edilen bu kadrolardankullanılmayanlar ile herhangi bir nedenle boşalanlar, başka bir işlemyapılmasına gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Buna ilişkin bilgilerilgili kurumlarca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Geçici Madde 33 –(Ek:22/5/2012-6318/ 58 md.)

 Bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihte halen görevde olan subay ve astsubaylar, bu maddeyi ihdas eden Kanunile değiştirilen aylık gösterge tablolarındaki lehe olan esaslar dikkatealınarak intibak ettirilirler. Bu şekilde yapılacak intibaklarda geçmişeyönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.

Geçici Madde 34 – (Ek:22/5/2012-6318/ 58 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dulve yetim aylıkları alanların, hizmet süreleri ve görevde bulunduklarısürelerdeki durumları göz önüne alınarak bu Kanundaki esaslar dahilindeintibakları yapılır. Bu şekilde yapılacak intibaklarda geçmişe yönelik maaş vemaaş farkı ödenmez.

Geçici Madde 35 –(Ek:26/6/2012-6336/ 15 md.)

 Bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten önce Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğreniminedeniyle 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca rütbebekleme süresi uzatılan askeri personelin nasıp düzeltmesi, 36 ncı maddeninbirinci fıkrasının değişik (c) bendi uyarınca geçmişe dönük olarak yenidenyapılır. Ancak, bu fıkra kapsamında yapılacak nasıp düzeltmeleri nedeniylegeçmişe yönelik maaş ve özlük hakkı farkı ödenmez.

Geçici Madde 36 –(Ek:11/2/2014-6519/43 md.)

Bu Kanun ile 50 nci maddeninbirinci fıkrasının (b) bendi ve 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)bendinde yapılan değişiklikler, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra alınansiciller için uygulanır.

 

Geçici Madde 37 –(Ek:11/2/2014-6519/43 md.)

Bu Kanun ile eklenen ek 33 üncümadde, bu Kanunun yayımı tarihinden önce uzman erbaşlıktan astsubaylığageçenler hakkında da uygulanır. Ancak bu hükmün uygulanmasında, bu Kanununyayımı tarihinden önceki süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

Kademe ilerlemeleri hakkındageçici hükümler:

             EkGeçici Madde 1 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/17 md.)

            27/7/1967 gün ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun kademeilerlemesi hakkındaki hükümleri yürürlüğe girinceye kadar subay veastsubayların kademe ilerlemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

            1. Kademe ilerlemesi şartları şunlardır:

            a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,

            b) Bulunduğu rütbede veya rütbe kıdemliliğinde terfi edebileceği bir kademebulunmak,

            c) Sicil notu müsait olmak.

            2. Bir üst derece aylığına yükselen subay ve astsubaylar yeni derecelerinin 1inci kademesine de yükselmiş sayılırlar.

           3. Bir üst dereceye yükselemeyenler ile rütbe terfii imkanı kalmayanlar ekgösterge tablolarındaki kademeler dahilinde kademe ilerlemesi ettirilebilirler.

            

            Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatlarının kesilmesi:

             EkGeçici Madde 2 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/17 md.)

             205sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu gereğince daimi ve geçici üyelerdenalınmakta olan aidatlar 1/3/1970 tarihinden geçerli olmak üzere 18 incimaddenin (A)  fıkrası esaslarına göre ödenecek yeni aylıkları üzerindenkesilir. 1/3/1970 tarihi ile yeni aylıkların fiilen ödenmeye başlandığı sürearasındaki aidat farkları, aylık farklarının ödendikleri tarihlerde 205 sayılıKanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kesilir.

            Ders ücretleri tespit edilinceye kadar uygulanacak hükümler:

             EkGeçici Madde 3 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/17 md.)

            Bu kanunun 150 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar orta ve eşidi dereceliaskeri okullarda ek ders saati için 10, yüksek dereceli okullarda ek ders saatiçin 25 lira ödenir.

            Ek görevle okutulan derslerin her saati için birinci fıkradaki ders ücretleriaynen uygulanır. Ancak, bu miktar orta dereceli okullarda ayda 250, yüksekdereceli okullar için 500 lirayı geçemez.

            Sivil okullarda Milli Güvenlik dersini okutanlara özel kanunları çıkıncayakadar her ders saati için 10 lira ücret ödenir.

            Ek 1 inci maddedeki şartları haiz olmayan albaylara özlük hakları:

             EkGeçici Madde 4 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/17 md.)

            926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun rütbe terfii hakkındakihükümleri yürürlüğe girinceye kadar, albaylığa yükselebilmek için bu kanunun ek1 inci maddesindeki şartlar aranmaz.

            Ek 1 inci maddedeki şartları haiz olmayanlardan albay olanlarla 1 inci fıkradabelirtilen süre içinde albay olacakların rütbeleri ve rütbelerine ait özlükhakları saklıdır.

            Astsubaylar hakkında uygulanacak geçici gösterge tablosu:

             EkGeçici Madde 5 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/17 md.)

            Astsubayların, 5802 sayılı Kanunla tespit edilmiş rütbe ve kademelerine göregösterge tablosu ek geçici cetvelde gösterilmiştir.

            926 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi esaslarına göre rütbe intıbaklarıyapılıncaya kadar haklarında bu gösterge tablosu uygulanır.

            926 sayılı Kanunun 14 üncu maddesi gereğince subaylığa nakledilen astsubaylarhakkında uygulanacak hükümler:

             EkGeçici Madde 6 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/17 md.)

            926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesi 2 ncifıkrası gereğince, bu kanunun yayımı tarihine kadar muvazzaf subaylığanakledilen astsubaylardan durumları 14 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uyanlarhakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.

            Kademe ilerlemesinden faydalanacak subaylar:

             EkGeçici Madde 7 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/17 md.)

            4273 sayılı Kanun ve 926 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi hükümlerine görekendilerine tahsil, ihtisas, başasistanlık kıdemleri verilenler hariç olmaküzere halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subaylardan durumları bu kanunun 141 incimaddesinin 2 nci fıkrası hükümlerine uyanlar aynı madde esaslarına göre kademeilerlemesinden faydalandırılırlar.

            İhtisas kıdemi alıp da başasistanlık kıdemi verilmeyenlere, 141 inci maddenin 2nci fıkrası esaslarına göre bir kademe ilerlemesi uygulanır.

 

            144 ve 223 sayılı kanunların uygulanmasında geçici hüküm:

             EkGeçici Madde 8 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/17 md.)

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak genel kadrokanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay başına kadar 144 sayılı UçuşHizmetleri Tazminat Kanunu ve ek ve değişiklikleri ile 223 sayılı Denizaltı,Dalgıç ve Kurbağaadam Tazminat Kanununun uygulanmasına esas olacak albay maaşı2 700 liradır.

            Açıkta, tutuklu, firar veya izin tecavüzünde bulunanlar:

             EkGeçici Madde 9 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/17 md.)

            Açıkta, tutuklu, firar veya izin tecavüzünde bulunan subay veya astsubaylarınrütbe terfileri, rütbe kıdemlilikleri ve kademe ilerlemesi işlemleri yargılamasonucuna kadar yapılmaz.

            Bunlardan haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilenler ile beraatedenler, gerekli şartları haiz iseler, emsallerinin tarihinden geçerli olmaküzere rütbe terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerleme işlemine tabitutulurlar.

             EkGeçici Madde 10 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/17 md.)

            1/3/1970 tarihi ile 28/2/1971 tarihi arasında bağlanacak emekli, malullük, dulve yetim aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 33üncü  maddesi uyarınca, bu kanunun yürürlüğünden önceki aylık tutarlarınagöre hesabedilir.

            11/6/1970 tarih ve 1301 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli olanlara, emekliaylığına hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere, bu kanunla gösterilmişaylıklarına göre hesabedilecek emekli aylıkları itibariyle belirecek farklarile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında bu kanunla gösterilmiş olan aylıklardikkate alınarak hesaplanacak farklar 1/3/1971 tarihinden sonra   kendilerineödenir. Ancak, bunlara yeni aylık tutarları üzerinden ödenecek emekliaylıkları, emekli aylıklarında genel bir artış yapılıncaya kadar, muvazzafemsallerinin aylıklarından her türlü kanuni kesinti sonucunda eline geçendenfazla olamaz.

            11/6/1970 tarih ve 1301 sayılı Kanunla değiştirilen 926 sayılı Kanunun 49 uncumadde (f) bendi ve aynı kanunla eklenen geçici 26 ncı madde hükümleri saklıdır.

             EkGeçici Madde 11 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/17 md.)

            Bu kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28/2/1971 tarihiarasında; bu kanun kapsamındaki T.C. Emekli Sandığına tabi iştirakçilerdenalınacak kesenek, (Giriş aidatı ve artış farkları dahil) karşılık ve % 1nispetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tespit edilmekle beraber,bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara isabeteden miktarlar T.C. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa ödenmeyecek miktarlarhakkında 1970 yılı Bütçe Kanununun 21 inci maddesi hükmü uygulanır.

             EkGeçici Madde 12 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/17 md.)

            1076 sayılı Yedeksubay Kanununun 29 uncu maddesine göre Türk SilahlıKuvvetlerinde halen görevli bulunan mukaveleli yedeksubaylardan istekliolanlar, sınıf temel kurslarında başarı gösterdikleri ve sicilleri de müspetolduğu takdirde muvazzaf subaylığa geçirilirler.

            Bunların rütbe terfileri, rütbe kıdemlilikleri ve kademe ilerlemesi işlemleribulundukları rütbeye nasıp tarihleri esas alınarak, 926 sayılı Türk SilahlıKuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre yapılır.

 

             EkGeçici Madde 13 – (Ek: 7/7/1971 - 1424/46 md.)

            30 Ağustos 1972 tarihinden itibaren en geç on yıl içinde, Türk SilahlıKuvvetlerindeki albay miktarı 41 inci maddede belirtilen kadro oranına indirilinceyekadar, normal bekleme süresi sonunda rütbe terfi şartlarını haiz olduklarıhalde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edemiyerek beklemiş olanalbaylardan, subaylığa nasıpları en eski olanlardan ve aynı nasıplılar arasındaYüksek Askeri Şüra tarafından yapılan ehliyet sıralamasının en sonundanbaşlamak üzere, sınıflarındaki kadro ve ihtiyaç da gözönünde bulundurularak,yeteri kadarı emekliye sevk edilebilir.

            Yapılacak ehliyet sıralamasında uygulanacak kıstaslar Subay SicilYönetmeliğinde gösterilir.

            Albay miktarı yukardaki fıkra hükümlerine göre kadro oranına indirilinceyekadar 41 inci maddedeki kadro oranı uygulanmaz.

            Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 uncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır.

             EkGeçici Madde 14 – (Ek: 7/7/1971 - 1424/46 md.; Değişik: 28/6/1978 - 2159/3 md.)                                                                    

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut  generalve amiral miktarı, kanunun yayımını izleyen 30 Ağustos tarihinden itibaren 4yıl içerisinde 49 uncu maddenin öngördüğü miktarlara çıkarılır.

            General-amiral miktarlarının artırılması 4 yıl üzerinden eşit oranlarda yılkontenjanlarına göre yapılır.

             EkGeçici Madde 15 – (Ek: 7/7/1971 - 1424/46 md.)

            Bu kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar üst rütbeyi yapamazsicili almış bulunan albaylardan, albaylıkta 6 yılını tamamlamış bulunanlaremekliye sevkedilir.

             EkGeçici Madde 16 – (Ek: 7/7/1971 - 1424/46 md.)

            Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselmiş albaylarla general - amirallerden,bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel kadrosuzluk nedeni ile emekliyesevkedilmiş bulunanlar hakkında emekliye sevkedildikleri tarihten geçerli olmaküzere 49 uncu madde (g) bendi hükümleri uygulanır.

            Bunlara, emekliye sevkedildikleri tarihle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihekadar geçen süre için ödenecek tazminat miktarının tesbitinde, eski rütbelerineeşit olanlara o tarihte verilmesi gereken tazminat miktarı dikkate alınır.

             EkGeçici Madde 17 – (Ek: 7/7/1971 - 1424/46 md.)

            Bekleme süresini tamamlıyan general ve amiraller ile subay ve astsubayların4273 ve 5802 sayılı kanunlar uyarınca çıkarılmış bulunan sicil yönetmeliklerinegöre düzenlenmiş geçerli sicillerinin hangi esaslara göre nota çevrilmeksuretiyle değerlendirileceği subay ve astsubay sicil yönetmeliklerine eklenecekgeçici maddelerde gösterilir.

             EkGeçici Madde 18 – (Ek: 7/7/1971 - 1424/46 md.)

            31/7/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun gereğince intibakları yapıldıktan sonramuhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilen subay ve astsubaylarınyeni nasıp tarihlerine göre derhal maaş kademelerine intibakları yapılır.

             EkGeçici Madde 19 – (Ek: 7/7/1971 - 1424/46 md.; Değişik: 28/12/1976 - 2028/2md.)

            1424 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 14/7/1971 tarihinden sonra Türk SilahlıKuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve askeri öğrenciler hakkında 112 ncimaddedeki 15 yıllık yükümlülük süresi uygulanır.

             EkGeçici Madde 20 – (Ek: 7/7/1971 - 1424/46 md.)

            a) 28 Mayıs 1960 tarihli Milli Birlik Komitesi kararının yürürlüğe girdiğitarihte, 5434 sayılı Kanunun 12, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince fiilihizmetleri başlamış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Silahlı Kuvvetlerdegörevli bulunan subaylar ile diğer kaynaklardan gelen emsali subaylardan:

            1. 25 Mayıs 1965 tarih ve 613 sayılı Kanundan;

            2. 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinden (d veh bendi hükümleri hariç);

            3. 13/3/1969 gün ve 1134 sayılı Kanundan,

            4. 4273 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki havada deyimine dayanılarak kazaikararlar gereğince yapılan nasıp düzeltmesinden; yararlananlar hariç olmaküzere, 10 Ağustos 1967 tarihinde Silahlı Kuvvetlerde görevli subayların vediğer kaynaklardan gelen emsali subayların nasıpları bir evvelki 30 Ağustosagötürülür.

            b) Bu nasıp ilerlemesinden dolayı yarbay ve daha ast rütbedeki subaylarınterfi, rütbe kıdemliliği ve kademe terfileri ile albayların rütbe kıdemliliğive kademe terfileri mevcut sicillerine göre derhal yapılır.

            c) Bu nasıp ilerlemesinden ötürü meydana gelecek; terfi, rütbe kıdemliliği vekademe ilerlemesinden dolayı eski maaş farkları ödenmez.

            d) Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla düzeltilen aylık tutarlarıarasındaki farkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borçkaydedilir ve aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığınaödenir.

             EkGeçici Madde 21 – (Ek: 7/7/1971 - 1424/46 md.)

            27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bukanunu değiştiren kanunlarda geçen "kademe terfii" deyimi"kademe ilerlemesi"; "yeterlik grupları" deyimi"yeterlik derecesi"; "Layn" sınıfı "Deniz"şeklinde değiştirilmiştir.

             EkGeçici Madde 22 – (Ek: 7/3/1974 - 1800/2 md.)

            Astsubaylıktan subaylığa geçenlerden 1/2/1974 tarihinde 926 sayılı Türk SilahlıKuvvetleri Personel Kanununun 45 inci maddesindeki kademe ilerlemesi şartlarınıhaiz olup da ek VII sayılı cetveldeki gösterge tablosunun 3 üncü kademesindebir yıldan fazla beklemiş olanlar, bu kanunla ihdas edilen bir üst kademeyegeçirilirler.

             EkGeçici Madde 23 – (Ek: 17/4/1975 - 1875/7 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunansubaylardan;

            a) Subaylığa nasıpları aynı olan emsalleri mülga 4273 sayılı Kanuna veya 926sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesine istinaden kıdem almış olduğu halde bukıdemden yararlanmamış bulunan kurmay veya yüksek mühendis subaylara, subaylığanasıpları aynı olan emsallerine verilen kıdemler aynen verilir.

            b) (a) fıkrası kapsamına girmeyen kurmay subaylara 3 yıl kıdem verilir.

            c) Tıpta, veterinerlikte, eczacılıkta uzmanlık belgesi almış bulunanlardan;

            1. Mülga 4273 sayılı Kanuna ve 926 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesine göreihtisas kıdemi almış bulunanlara bir yıl kıdem verilir. Bunlardan başasistanlıkkıdemi almış olanlar bu kıdemden yararlanamazlar.

            2. 1 numaralı fıkra kapsamına girmeyenlere iki yıl kıdem verilir.

 

            d) Yukarıdaki bentler kapsamı dışında kalan diğer mesleklerde yüksek lisans,yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görmüş olanlara 1 yıl, meslekleriyleilgili doktora yapanlara 2 yıl kıdem verilir.

            Ancak diğer mesleklerde yüksek lisans, yüksek öğrenim üstü uzmanlık veyadoktora nedeniyle verilecek kıdemlerin toplamı 2 yılı aşamaz.

            e) Doçent unvanını kazanmış bulunanlara bir yıl kıdem verilir.

            Bu madde gereğince kıdem alan subaylardan rütbe terfii veya rütbe kıdemliliğiyapma durumuna girmemiş olanların, bu kıdemlerle ilerledikleri kademeler, buKanunun 8 inci maddesi ile kaldırılan 141 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göreilerledikleri kademeden geride ise, bulundukları kademeye ulaşıncaya kadar bukademeyi muhafaza ederler.

            Bu kıdemler dolayısıyle terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesiyapacaklara eski maaş farkları ödenmez.

            Bunların aldıkları aylıklarla bu Kanunla düzeltilen aylık tutarları arasındakifarkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilirve aylıklarından % 5 kesilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir.

            Kıdemlerin nasıl ve ne şekilde verileceği, kıdemlerden dolayı terfilerin, rütbekıdemliliklerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğindegösterilir.

             EkGeçici Madde 24 – (Ek: 20/1/1976 - 1933/1 md.)

            926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunun 13üncü maddesiyle getirilen ek 3 üncü maddesi 1/3/1976 tarihine kadar uygulanmaz.

            Şu kadar ki; bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlarane miktarda iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı ve mali sorumluluktazminatı verileceği Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınınmüştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonraMilli Savunma Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak veyürürlüğü bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibarengeçerli olacak kararnameyle saptanır. Ve 1/3/1976 tarihine kadar yeni miktarlarüzerinden ödeme yapılır.

             EkGeçici Madde 25 – (Ek: 3/7/1975 - 1923/51 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askeri eğitimde bulunan fakülte veyayüksek okul mezunları derhal subay nasbedilir ve sınıfları ile ilgili birgöreve atandırılarak askeri eğitime devam ettirilirler.

            Bu gibilerin nasıpları, durumlarına göre 35 inci madde esaslarına göredüzeltilir. Askeri eğitimde başarılı olmayanlar hakkında 15 inci madde hükmüuygulanır.

             EkGeçici Madde 26 – (Ek: 3/7/1975 - 1923/51 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemliliği onanmış bulunan üsteğmenlerile kıdemliliği onanmamış olup da üsteğmenliğinin 4 üncü ve daha fazla yılındabulunan üsteğmenler terfi şartlarını haiz iseler derhal yüzbaşılığayükseltilirler.

         

          Bugibilerden;  üsteğmenlik nasıpları  30  Ağustos'a intibakedenlerin yübaşılık nasıpları  üsteğmenlikte  3  yılını  tamamladıkları 30  Ağustos tarihine,  üsteğmenlik nasıpları aleyhe nasıpdüzeltilmesi nedeni ile 30 Ağustos'a intibak etmeyenlerin yüzbaşılık nasıplarıise üsteğmenlikte 3 yıl tamamladıkları tarihi takip eden 30 Ağustos tarihinegötürülür ve bu nasıplarına göre Kanunun 45/f maddesi uyarınca Ek - VI veya Ek- VII sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları derhal yapılır.

             EkGeçici Madde 27 – (Ek: 3/7/1975 - 1923/51 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı rütbesinde bulunanların kıdemliyüzbaşılığa, kıdemli yüzbaşıların da önyüzbaşılığa onanmaları ile bulunduklarıkademeler gözönünde tutularak intibakları derhal yapılır.

            Bu madde kapsamına girenlerin yüzbaşılıkta normal bekleme süreleri 6 yıldır.

             EkGeçici Madde 28 – (Ek: 3/7/1975 - 1923/51 md.)

            Nasıp düzeltmeleri:

            a) Subay ve astsubayların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar,kıdemlerinden düşülen, para cezasına çevrilmiş ceza süreleri ile kısa sürelifirar ve kısa süreli izin tecavüzü müddetleri iade edilir ve nasıpları bunagöre düzeltilir. Şukadarki, paraya çevrilen hürriyeti bağlayıcı cezanın birkısmı tutuklu olarak geçmişse, tutukluluk süresi iade edilmez.

            b) (a) bendi gereğince nasıpları düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre;

            1. Terfi sırasına girenler (Albay ile general/amiraller hariç) şartları haiziseler derhal terfi ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihinegötürülür.

            2. Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gerekenler şartları haiz iselerkıdemlilikleri onanır.

            3. Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların, durumlarına göre Ek -VI, Ek - VII, Ek - VIII sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları derhalyapılır.

            Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları nedeni ile eski maaş farklarıödenmez.

             EkGeçici Madde 29 – (Ek: 3/7/1975 - 1923/51 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen suçlar nedeni ile açığaçıkarılma işlemlerinde 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesi (a) bendinin buKanunla değişmeden önceki hükmü uygulanır.

             EkGeçici Madde 30 – (Ek: 3/7/1975 - 1923/51 md.)

            Öğrenim süreleri 4 yıla çıkarılması nedeni ile liseleri 4 yıl okumuş olansubaylardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı Kuvvetlerdebulunanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu kademe ilerlemesiyükselecekleri rütbe veya rütbe kıdemliliğinin kademelerine de intikalettirilir. Ancak bu kademe ilerlemesi rütbe bekleme sürelerini etkilemez.

             EkGeçici Madde 31 – (Ek: 3/7/1975 - 1923/51 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte:

            a) Başçavuşluğun 4 üncü ve daha fazla yılında bulunanlar kademelibaşçavuşluğun;

            b) Kıdemli başçavuşluğun 4, 5, 6 ncı yılında bulunanlar kademeli kıdemlibaşçavuşluğun;                                                                 

            c) Kıdemli başçavuşluğun 7 nci ve daha fazla yılında bulunanlar 2 nci kademelikıdemli başçavuşluğun;

            Derece ve kademelerine, liyakatlerinin üst makamlarca onaylanması şartıyleintibak ettirilirler.

 

             EkGeçici Madde 32 – (Ek: 3/7/1975 - 1923/51 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı Kuvvetlerde görevli uzman jandarmaçavuşlar ile uzman erbaşlar bu Kanunla değişik Ek - IX sayılı cetveldekirütbelerine tekabül eden derece ve kademelerine intibak ettirilirler.(1)

             EkGeçici Madde 33 – (Ek: 3/7/1975 - 1923/51 md.)

            1/3/1975 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında her ne suretleolursa olsun Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman erbaşve uzman jandarmaların Silahlı Kuvvetlerden ayrıldıkları tarihlerdeki durumlarıgözönünde bulundurularak haklarında Ek Geçici 26, 27,31, 32 nci maddelerdenkendileriyle ilgili olanı uygulanır.

             EkGeçici Madde 34 – (Ek: 19/2/1980 - 2260/1 md.)

            a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 13/10/1978 günlü ve 15sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 137 nci maddesine göre aylık alanve 1 Mart 1979 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunanpersonelin, rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla, kazanılmışhak aylıkları, bir defaya mahsus olmak üzere, bir üst derecenin aynı kademesinegetirilir.

            Bu yükselmede, astsubaylıktan subay olanlardan 2 nci derecenin 2 ve sonrakikademelerinde bulunanlar ile astsubaylardan 2 nci derecenin 4 ve sonrakikademelerinde bulunanlar 1 inci derecenin son kademesi olan 1200 rakamınagetirilir.

            Astsubaylıktan subay olanlardan 2 nci derecenin 1 inci kademesinde bulunanlar 1inci derecenin 3 üncü kademesine, astsubaylardan 2 nci derecenin ilk üçkademesinde bulunanlar, 1 inci derecenin sırası ile ilk üç kademesine getirilir.

            Uzman jandarma çavuşlardan 5 - 6 ncı derecenin ilk üç kademesinde bulunanlarsırasıyla VIII sayılı cetvelin 5 inci derecesinin ilk üç kademesine, 5 - 6 ncıderecenin 4 ncü ve sonraki kademelerinde bulunanlar, VIII sayılı cetvelin 4üncü derecesinin 1 inci kademesinden başlıyarak sırasıyla bu derecenin sonrakikademelerine getirilirler.

            Uzman erbaşların kendilerine ait gösterge tablosunun üst sırasınınkademelerinde bulunanlar IX sayılı cetvelin 10 uncu derecesinin kademelerine getirilirler. (1)

            Subaylar, astsubaylıktan subay olanlar ile astsubaylar yükseldikleri dereceninek göstergelerini alırlar. Şu kadar ki gruplarına ait bulunan ek göstergerakamlarının tavanı geçilemez. Bu tavan subay grubunda bulunan yarbay ve altrütbeler için 500, astsubaylıktan subay olanlar ile astsubaylarda 400 dür.Albay ve kıdemli albaylar ile general - amiraller mevcut gösterge rakamlarınımuhafaza ederler. (2)

            Anılan personelin alt derece kademelerinde geçen süreleri aylıklarınınyükseltilmesinde üst derece kademelerinde geçmiş sayılır. İlgililerin buşekilde saptanacak kazanılmış hak aylıkları, rütbe aylıklarının bir üstderecesinin aynı kademesi üzerinden yürütülür.

——————————

(1) Metinde sözü edilen Ek - IXsayılı cetvelin uzman çavuşlar için aylık gösterge tablosu, 18/3/1986 tarih ve3269 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 26/6/1984 tarih ve 241 sayılıKHK'nin 22 nci maddesi ile hükümdeki 400 rakamı 500, 300 rakamı ise 400 olarakdeğiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir.

 

            b) Öğretim kurumlarında 1 Mart 1979 tarihinde öğrenimde bulunan askeriöğrencilerin 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde öngörülen harçlıkları, buhükümlere göre ödenir.

            c) (a) bendi kapsamına girenlerden, Kanunun yürürlük gününden önce emekli, adimalullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıklarıalanlar için de bu Kanun hükümleri uygulanır.

             EkGeçici Madde 35 – (Ek: 12/12/1980 - 2357/1 md.; Mülga: 8/11/1988 - 3488/1 md.)

             EkGeçici Madde 36 – (Ek: 12/12/1980 - 2359/2 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olupdurumları,926 sayılı Kanunun 110 uncu maddesine bu Kanunla eklenen fıkrayauyanlar, terfi şartlarını haiz iseler, söz konusu fıkra hükümleri bunlara aynenuygulanarak derhal terfi ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleritarihine götürülür.

            Bunların, kendileriyle aynı tarihte yüzbaşı olan diğer emsali subayların halen bulunduklarırütbelere intibaklarının ne şekilde yapılacağı ve hangi şartların aranacağıyönetmelikte gösterilir.

            Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle eski maaş ve maaşfarkları ödenmez ve özlük hakları verilmez.

            Bu Ek Geçici Madde kapsamına girenlerin rütbe yaş hadleri binbaşılıkta55,yarbaylıkta 56'dır.

            Mahsuplar:

             EkGeçici Madde 37 – (Ek: 2/2/1981 - 2379/3 md.)

            1 Mart 1980 tarihi ile 1/1/1981 tarihleri arasında 29/2/1980 tarih ve 8/499sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince 926 sayılı Türk Silahlı KuvvetleriPersonel Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre aylık alanlara hizmet tazminatıolarak ödenen avanslar (Fark olarak ödenenler dahil) anılan kararnamedebelirtilen esaslar gözönünde bulundurularak mahsup edilir.

            29/2/1980 tarih ve 8/499 sayılı Bakanlar Kurulu kararındaki avans hükümleri1/1/1981 tarihinden itibaren uygulanmaz. Şu kadarki, anılan Bakanlar Kurulukararında yer alan uçuş ekibine ilişkin avans hükümlerinin, bu konuda kanunidüzenleme yapılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur.

            Silahlı Kuvvetler sağlık personelinden 31/12/1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunhükümlerine göre fark tazminat alanlardan; bu fark tazminatları bu Kanunun ikincimaddesiyle getirilen yüzde yirmi tazminattan az olanlara 2368 sayılı Kanundakitazminat ödenmez. Fazla olanların tazminatından ise bu Kanunun ikinci maddesiile verilen yüzde yirmi tazminat tutarı düşüldükten sonra kalan miktar 2368sayılı Kanundaki esas ve şartlar dahilinde ödenir.

             EkGeçici Madde 38 – (Ek: 20/8/1981 - 2511/1 md.; Mülga: 8/11/1988 - 3488/1md.)

             EkGeçici Madde 39 – (Ek: 26/3/1982 - 2642/23 md.)

            Bu Kanunun yayımı tarihinde yüzbaşı rütbesinde bulunan subaylar 9 yıllıkbekleme süresine tabidir.

 

            Nasıplarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üstderecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onanan yüzbaşılara kıdemliyüzbaşı, kıdemli yüzbaşılıkta 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üsderecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onananlara onyüzbaşıdenir. Bunlar hakkında statülerine göre; 926 sayılı Türk Silahlı KuvvetleriPersonel Kanununun 137 nci maddesine ek; Ek - VI ve Ek - VII sayılıcetvellerinin bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümlerininuygulanmasına devam olunur.

             EkGeçici Madde 40 – (Ek: 26/3/1982 - 2642/23 md.)

            a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurmay subay olanlardan;

            1. Yüzbaşılara, bu rütbelerinde bir yıl, binbaşı rütbesinde bir yıl,

            2. Binbaşılardan halen bir yıl kıdem almış olanlara iki yıl, iki yıl kıdemalmış olanlara ise bir yıl,

            Kıdem verilir.

            b) Halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subaylardan (a) bendi kapsamınagirenler hariç olmak üzere bu Kanunun yayımı tarihinden önce lisansüstü öğrenimyapmış olanlar hakkında bu Kanunun 36 ncı maddesinin değişiklikten önceki (d)bendi hükümleri uygulanır.

            c) Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subaylardan, bu Kanunun yayımı tarihindenönce lisansüstü öğrenim yapmış olanlarla bu öğrenimlere başlamış olanlardan,öğrenimlerinin Silahlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan sınıf ve mesleklerde veyavarsa branşları ile ilgili olduğu Genelkurmay Başkanlığınca kabul edilenlerle,bu öğrenimleri ile ilgili sınıflara nakledilenlere de bu Kanunun 36 ncımaddesinde gösterilen kıdemler verilir.

             EkGeçici Madde 41 – (Ek: 26/3/1982 - 2642/23 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı ve binbaşı rütbe beklemesürelerinin bitiminden bir yıl önceki yılda bulunanlar hakkında; 926 sayılıTürk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38 inci maddesinin değişikliktenönceki hükümleri bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır.

             EkGeçici Madde 42 – (Ek: 26/3/1982 - 2642/23 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerineait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önceki yılda bulunanlar hakkında;926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 85 inci maddesinindeğişiklikten önceki hükümleri bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır.

             EkGeçici Madde 43 – (Ek: 26/3/1982 - 2642/23 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başçavuşluğun ilk üç yılında bulunanastsubayların 926 sayılı Kanunun 3/7/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunla değişik109 uncu maddesinden doğan hakları saklıdır.

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemli üstçavuş rütbesinde bulunanastsubaylar, diğer şartları haiz olmak kaydıyla aralıksız üç yıl süre ile verütbe şartı aranmaksızın sınava girebilirler.

             EkGeçici Madde 44 – (Ek: 26/3/1982 - 2642/23 md.)

            Subay ve astsubayların istifa etmiş sayılmalarını gerektiren sebepler buKanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşmiş olduğu takdirde haklarındadeğişiklikten önceki 112 nci madde hükümleri uygulanır.

             EkGeçici Madde 45 – (Ek: 26/3/1982 - 2642/23 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen yurt içinde ve dışında öğrenim, kursve stajda veya yurt dışı daimi görevde olanlar hakkında 113 üncü maddenindeğişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

             EkGeçici Madde 46 – (Ek: 26/3/1982 - 2642/23 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdigi tarihten önce üniversitelerin çeşitlifakültelerini veya yüksekokulları bitiren astsubaylar, bir defaya mahsus olmaküzere yaş kaydına tabi olmaksızın 14 üncü madde hükümlerine göre muvazzafsubaylığa nasbedilebilirler. Aynı tarihte fakülte veya yüksekokulu bitirenmuvazzaf subay emsallerini geçmemek kaydıyla bunlardan bekleme sürelerinin üçteikisini tamamlayanlar diğer şartları da haiz iseler yönetmelikte belirtilecekesaslara göre bir üst rütbeye terfi ettirilir ve rütbe kıdemlilikleri onanır.

            Bunların rütbelerine göre yaş hadleri aşağıda gösterilmiştir.

 

                                            Rütbeler                       Yaşhaddi

                                           Teğmen                             42

                                           Üsteğmen                         46

                                           Yüzbaşı                            50

                                           Binbaşı                             55

                                           Yarbay                              58

 

             EkGeçici Madde 47 – (Ek: 29/7/1983 - 2870/18 md.)

            26/3/1982 tarih ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk SilahlıKuvvetlerinde görevli olan ve emsalleri yüzbaşılığa terfi etmiş olduğu halde,idari veya kazai sebeplerle terfi edememiş üsteğmenler hakkında değişikliktenönceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

            Yukardaki fıkra gereğince yüzbaşılığa terfi ettirilenler hakkında da ek geçici39 uncu madde hükümleri uygulanır.

             EkGeçici Madde 48 – (Ek: 29/7/1983 - 2870/18 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, halen yurt dışında sürekli görevde olanastsubaylar hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerininuygulanmasına devam olunur.

             EkGeçici Madde 49 – (Ek: 29/7/1983 - 2870/18 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, lojmanda oturmakta olan personel, beşyıllık oturma süresini dolduruncaya kadar oturmaya devam eder. Bu süreninbitiminde 186 ncı madde hükümlerine göre lojmanı boşaltır.

             EkGeçici Madde 50 – (Ek: 1/5/1986 - 3282/7 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuvvet harp akademileri öğreniminitamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylar hakkında bu Kanunla yapılandeğişiklikten önceki 36 ncı madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

             EkGeçici Madde 51 – (Ek: 29/9/1988 - 3475/18 md.)

            Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 109 uncu maddeye göre muvazzaf subaylığanasbedilenlerden halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanlar hakkında 926 sayılıKanunun 109 uncu maddesine, bu Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenen 3 üncü fıkrahükümleri uygulanır.

             EkGeçici Madde 52 – (Ek: 31/5/1989 - 3565/3 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenim için yabancı devlet harpokullarına gönderilen öğrenciler ile bu okullardan mezun olan ve muvazzaf subaynasbedilenler hakkında 926 sayılı Kanuna bu Kanunla eklenen hükümler uygulanır.

             EkGeçici Madde 53 – (Ek: 7/12/1989 - 3593/7 md.; mülga: 6/5/1993 - 3909/2 md.)

 

             EkGeçici Madde 54 – (Ek: 7/12/1989 - 3593/7 md.)

            Binbaşılık rütbe bekleme süresi; harp okullarında 4 yıldan az süreli öğrenimetabi tutulanlar ile, bunlarla işleme tabi bulunan diğer kaynaklardan muvazzafsubay nasbedilmiş olanlara, 6 yıl olarak uygulanır.

             EkGeçici Madde 55 – (Ek: 9/8/1991 - KHK - 445/6 md.; Değiştirilerek kabul:23/1/1992 - 3768/6 md.)

            9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiğitarİhten önce, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları tedbire veya para cezasınaçevrilen subay ve astsubayların gözaltında, tutuklulukta veya açıkta geçensüreleri karşılığında kıdemlerinden düşülen müddetler iade edilir ve nasıplarıbuna göre düzeltilir.

            Birinci fıkra uyarınca nasıpları düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre;

            a) Terfi sırasına girenler (albay ve general/amiraller hariç) şartları haiziseler derhal terfi ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihinegötürülür.

            b) Rütbe kıdemlik onayı yapılması gerekenler, şartları haiz iselerkıdemlilikleri onanır.

            c) Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların ise kademe intibaklarıderhal yapılır.

            Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaşfarkları ödenmez ve özlük hakları verilmez.

             EkGeçici Madde 56 – (Ek: 9/8/1991 - KHK - 445/6 md.; Değiştirilerek kabul:23/1/1992 - 3768/6 md.)

            Altı yıllık bekleme süresine tabi binbaşılar için rütbe terfi şartında aranacaksicil oranı hakkında, 9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameile yapılan değişiklikten önceki 38 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendihükmünün uygulanmasına devam olunur.

             EkGeçici Madde 57 – (Ek: 9/8/1991 - KHK- 445/6 md.; Değiştirilerek kabul:23/1/1992 - 3768/6 md.)

            9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiğitarihten önce yabancı uyruklu kişilerle evlenmiş olmakla birlikte, henüz TürkSilahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmemiş olanların durumları, GenelkurmayBaşkanlığınca yönetmelikte belirlenen esaslara göre incelenir ve durumlarıuygun görülenlerin ilişiği kesilmez.

             EkGeçici Madde 58 – (Ek: 22/9/1991 - KHK- 459/1 md.)

            Bu Kanuna göre aylık almakta olan personelden 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılıKanun hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defayamahsus olmak üzere rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla bir üstderecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademedegeçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

            Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğegirdiği tarihten önce emekli, adi mamüllük, vazife mamüllüğü aylığı bağlananlarile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da bu Kanun Hükmünde Kararnamehükümleri uygulanır.

            Çeşitli kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerine göre kazanılmış hakaylık dereceleri bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilmiş olanların buhakları, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf veya sözleşmeli olarakatanmaları halinde intibaklarında ayrıca dikkate alınır. Daha önce memuriyetiolanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış olup da buKanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik göreviniyapmakta olanlardan daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine atananlar hakkında dabu madde hükmü uygulanır.

 

             EkGeçici Madde 59 – (Ek: 17/6/1992 - 3815/6 md.)

            926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktansubaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamınagirenlerden; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VII sayılı Aylık GöstergeTablosunun 2 nci derece üçüncü kademesinde en az bir yılını tamamlamış olanlarile EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 ncıkademelerinde bulunanlar, bu Kanun ile getirilen Ek 23 üncü maddede öngörülenşartları haiz olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge rakamından azolmamak üzere 1 inci derecenin göstergelerine yükseltirilirler.

            Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtenönce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetimaylıkları alanlar için de, birinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak bunlara geçmişeyönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

             EkGeçici Madde 60 – (Ek: 17/6/1992 - 3815/6 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2nci derece 4, 5 ve 6 ncı kademelerinden aylık almakta olup, bu Kanun ilegetirilen Ek 24 üncü maddede öngörülen şartları taşıyan astsubaylar, almaktaoldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin göstergelerineyükseltilirler.

            Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtenönce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetimaylıkları alanlar için de birinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak bunlara geçmişeyönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

             EkGeçici Madde 61 – (Ek: 27/7/1993 - KHK - 488/1 md.; Değiştirilerek kabul;13/8/1997 - 4303/1 md.)

            28.7.1993 tarihinde görevde bulunan Genelkurmay Başkanı 49 uncu maddenin (h)bendinin birinci fıkrasında sözü edilen 67 yaş tahdidine bakılmaksızın dörtyıllık görev süresini tamamlar.

             EkGeçici Madde 62 – (Ek: 9/8/1993 - KHK - 499/38 md.)

            926 sayılı Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 38 ve 44 üncümaddeleri subaylar hakkında bir üst rütbeye terfiden sonra uygulanır.

            Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olansubaylara; bir üst rütbeye yükselinceye veya bulundukları rütbenin yaş haddinekadar, 926 sayılı Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılandeğişliklerden önceki 38 ve 44 üncü maddeleri ile 45 inci maddesinin bu KanunHükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan (g) bendi hükümlerininuygulanmasına devam edilir.

             EkGeçici Madde 63 – (Ek: 9/8/1993 - KHK - 499/38 md.)

            Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce astsubay sınıfokulundan fazla süreli fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarınıbitirerek astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalma sürelerihariç, sınıf okulundan fazla olarak okudukları eğitim süresi 3 yıla kadar (3yıl dahil) rütbe bekleme sürelerinden düşülür. Bunların hangi rütbelerde nekadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.

             EkGeçici Madde 64 – (Ek: 9/8/1993 - KHK - 499/38 md.)

            926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçmek içingerekli başvuru şartlarını haiz iken, Genelkurmay Başkanlığınca geçerli mazeretolarak değerlendirilen harekat görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veyaseçme sınavına katılamayan astsubaylardan istekli olanlar, kullanamadıklarısınav haklarını bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden sonrayapılacak ilk seçme sınavından başlamak ve sınava giremedikleri süreyi geçmemeküzere kullanabilirler.

             EkGeçici Madde 65 – ( Ek: 9/8/1993 - KHK - 499/38 md.)

            Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce 926 sayılı Kanunun109 uncu  maddesine göre  astsubaylıktan subaylığa  geçmekiçin  gerekli başvuru şartlarını haiz olan astsubaylardan haklarıkısıtlananlar, önceki hükümlere göre kaybettikleri haklarını bu Kanun HükmündeKararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk seçme sınavındanbaşlamak ve 3 hizmet yılını geçmemek üzere ara vermeksizin kullanabilirler.

             EkGeçici Madde 66 – (Ek: 9/8/1993 - KHK - 499/38 md.)

            Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce 926 sayılı Kanunun109 uncu ve 110 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilmiş veEK-VII sayılı cetvele göre maaş almakta olanlar, bu cetvelde bulunduklarıderece ve kademelerine göre, bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenenEK-VII sayılı cetvelin aylık gösterge tablosundaki aynı derece ve göstergeyeaktarılırlar. Ancak, derecesi emsali astsubayların derecesinden düşük olanlar,emsalinin derecesine yükseltilerek daha önce kazanmış oldukları göstergeyeintibak ettirilirler. Bu şekilde astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerinaylıkları emsali astsubay aylığından az olamaz. Aradaki maaş farkı ödenir.

             EkGeçici Madde 67 – (Ek: 9/8/1993 - KHK - 499/38 md.)

            926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığanasbedilenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihteEK-VIII sayılı cetvelden maaş alanlar bulundukları rütbedeki derece vekademelerine bir kademe ilave edilerek EK-VII sayılı cetvele aktarılırlar.

             EkGeçici Madde 68 – (Ek: 9/8/1993 - KHK - 499/38 md.)

            Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, nasıplarındanitibaren 2 yılını tamamlamış ve liyakatleri üst makamlarca onaylanmış albaylarada kıdemli albay denir. Ancak nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkıödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

             EkGeçici Madde 69 – (Ek: 22/11/1995 - 4137/2 md.)

            (V) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunup da, buKanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olanlar ile bunların dul veyetimlerine makam tazminatı ödenmesinde, iki yıllık görev süresini doldurmaşartı aranmaz. Ancak, bu hükmün söz konusu emekliler ile bunların dul veyetimlerine uygulanmasında, bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki süreler içinherhangi bir ödeme yapılmaz.

             EkGeçici Madde 70 – (Ek: 3/10/1996 - 4185/4 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde asteğmenrütbesi ile görev yapanların asteğmen normal rütbe bekleme süresi 9 ay olarakuygulanır.

             EkGeçici Madde 71 – (Ek: 3/10/1996 - 4185/4 md.)

            926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bu Kanun ile değişik 112nci maddesi, bu Kanunun yayımı tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden henüzilişiği kesilmemiş olanlar hakkında da uygulanır.

             EkGeçici Madde 72 – (Ek: 15/1/1998 - 4323/2 md.)

            Kanunun 49 uncu maddesinin (b) bendindeki Jandarma Genel Komutanlığına ait buKanunla değiştirlen kontenjanlar için rütbe yıl kontenjanının kullanılması, JandarmaGenel Komutanlığının teşkilat yapısı gerçekleşinceye kadar olan süre içinde,kadro ve hizmet gerekleri dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanının teklifiüzerine Yüksek Askeri Şuraca saptanır.

             EkGeçici Madde 73 – (Ek: 29/7/1998 - 4376/7 md.)

            Türk Silahlı Kuvvetlerinden 31/12/1984 tarihi ile 3/7/1992 tarihleri arasındaemekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığına müstehak olarak ayrılanastsubaylar ile bunlardan dolayı kendilerine dul ve yetim aylığı bağlananlarınemekli aylıkları, bu Kanunun ek 25 inci maddesinde öngörülen şartları haizolmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1inci derecenin gösterge rakamlarına yükseltilir. Ancak, bunlara geçmişe yönelikaylık ve ikramiye farkı ödenmez.

             EkGeçici Madde 74 – (Ek: 29/7/1998 - 4376/7 md.)

            926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 29/9/1988 tarihli ve 3475sayılı Kanunla eklenen ve Anayasa Mahkemesinin 24/4/1993 tarihli  ResmiGazetede yayımlanan 31/12/1992 tarihli ve 1992/40 Esas, 1992/55 Karar sayılıkararı ile iptal edilen terfide baraj sistemine  ilişkin hükümler  nedeniyle,  bir üst rütbeye terfi edemeyen subay veastsubayların terfi edemedikleri süreleri yeniden değerlendirilir. Bunlara, 926sayılı Kanunun emsallerine uygulanan terfi şartlarına ilişkin hükümleruygulanarak terfiye hak kazananların terfileri yapılır ve yeni rütbe nasıplarıdüzeltilir. Bu işleme emsallerine yetişinceye kadar sonraki yıllarda da devamedilir.

            Yeni rütbe nasıp tarihlerine göre rütbe kıdemliliği onayı yapılmasıgerekenlerin, şartları haiz iseler rütbe kıdemlilikleri onanır. Kıdemlilikonayları hak ettikleri tarihe götürülür.

            Terfi ve rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların şartları haiz iseler kademeintibakları yapılır.

            Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaşfarkları ödenmez ve özlük hakları verilmez.

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli nedenlerle SilahlıKuvvetlerden ayrılmış olanlar hakkında da bu hükümler uygulanır. Emekliaylıkları yeni rütbe, rütbe kıdemliliği ve kademeye göre düzeltilir. Ancak budüzeltmeden dolayı maaş ve ikramiye farkları ile diğer özlük hakları verilmez.

            Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

            Bu Kanuna göre emekli aylıkları düzeltilenlerden emekli keseneği ve kurumkarşılığı farkı alınmaz.

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe tabi görevlerde çalışanlara,emekli oldukları tarihte bu Kanun hükümleri uygulanır.

            Mahkeme kararı gereğince terfi işlemleri yapılanlara geriye dönük ödenmiş olanmaaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları geri alınmaz.

             EkGeçici Madde 75 – (Ek: 29/7/1998 - 4376/7 md.)

            926 sayılı Kanunun bu Kanun ile değişik 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının(b) bendinde öngörülen ek hizmet yükümlülüğü, halen yurt dışında sürekligörevde bulunanlar için, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçecek süre ilesınırlı olmak üzere uygulanır.

             EkGeçici Madde 76 – (Ek: 1/3/2000 - 4541/9 md.)

            Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 926 sayılı Kanunun bu Kanunlayürürlükten kaldırılan hükümlerine göre kendilerine madalya ve nişan tevcihedilmiş olanların madalya ve nişanları ile bunlara ilişkin hakları,yönetmelikte düzenlenecek esaslara göre saklı tutulur.

             EkGeçici Madde 77 – (19/4/2000 - 4564/5 md.)

            Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki Deniz KuvvetleriKomutanlığına ait bu Kanunla değiştirilen kontenjanlar için rütbe yılkontenjanının kullanılması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planında hedeflenenteşkilat yapısı gerçekleşinceye kadar olan süre içinde, kadro ve hizmetgerekleri dikkate alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek AskeriŞûraca saptanır.

            Ek Geçici Madde 78 – (Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/16 md.; Mülga:10/5/2006-5497/14 md.)

             EkGeçici Madde 79 – (Ek:28/6/2001 - 4699/22 md.)

            109 ve 110 uncu maddelere göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilip, 2 Eylül1993 tarihinden önce emekli olan subaylardan EK-VII sayılı cetvele göre maaşalmakta olanlar, bu cetvelde bulundukları derece ve kademelerine göre, 499sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen EK-VII sayılı cetvelinaylık gösterge tablosundaki aynı derece ve göstergeye aktarılır. Derecesiemsali astsubayların derecesinden düşük olanlar, emsalinin derecesineyükseltilerek daha önce kazanmış oldukları göstergeye intibak ettirilirler. Buşekilde astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin emekli aylıkları, emsaliastsubay emekli aylığından az olamaz. Bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiyefarkı ödenmez.

 

Ek Geçici Madde 80 –(3/7/2003 - 4917/6 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtenönce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesinegöre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin yükselebilecekleri rütbe, rütbebekleme süreleri ve yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Rütbeler

Normal Bekleme Süreleri

Yaş Haddi

Teğmen

3 yıl

41

Üsteğmen

6 yıl

46

Yüzbaşı

6 yıl

55

 

Bunlar astsubay iken bulunduklarırütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek subaynasbedilirler. Müteakip yıllarda ulaşabilecekleri rütbelere ait ilk derece vekademeleri ile aylık gösterge tablosu EK-VII sayılı cetvelde düzenlenmiştir.Rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri dışında kalan hususlar içinbunlara subaylar hakkındaki hükümler uygulanır. Bunlardan nasbedildikleriteğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önceemsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece vekademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükseleceklerisubaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsaliastsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince, emsali subaylarhakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.

Bunlardan subay nasbedildiktensonra fakülte veya yüksekokul bitirenlerin intibakı; personelin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksek okulunu bitirdiğine dair resmî belgeyi ibraz edipmüracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, iki yıl süreli yükseköğrenim için bir kademe, üç yıl süreli yüksek öğrenim için iki kademe, dört yılsüreli yüksek öğrenim için bir derece ilave edilerek yapılır. İki ve üç yılsüreli yüksek öğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonralisans öğrenimlerini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsusolmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılanintibak işlemleri toplamı bir dereceden fazla olamaz. Beş yıl ve üzerindekiöğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe verilmez.

Bunlardan en az dört yıl sürelifakülte veya yüksek okul bitirenler, ihtiyaca göre kendi sınıflarında veyaöğrenimleriyle ilgili sınıflarda istihdam edilebilirler. Bunlara; rütbe, rütbenormal bekleme süreleri, yaş hadleri de dahil olmak üzere diğer hususlar için,muvazzaf subaylar hakkındaki hükümler uygulanır. Bu Kanunun yayımı tarihinde enaz dört yıl süreli fakülte veya yüksek okul bitirenlerden yüzbaşı rütbesindebulunup, normal rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 38 inci maddedebelirtilen rütbe terfi şartları ve esasları dahilinde binbaşı rütbesine terfiettirilirler. Bunların terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları,yüzbaşı rütbesinde normal rütbe bekleme süresini tamamladıkları takvim yılının30 Ağustosudur. Ancak, nasıp düzeltmesinden dolayı, maaş, maaş farkı ödenmez vediğer özlük hakları verilmez.

Ek Geçici Madde 81 – (3/7/2003 -4917/6 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncumaddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerden, bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten sonra; yüzbaşı rütbesinde rütbe bekleme süresini tamamlamayımüteakip, en az dört yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlar, 38 inci maddedebelirtilen terfi şartları ve esasları dahilinde, mezun oldukları tarihin takvimyılının 30 Ağustosundan geçerli olarak binbaşı rütbesine terfi ettirilirler.

 

Ek Geçici Madde 82 – (3/7/2003 -4917/6 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncümaddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerden; nasbedildikleri teğmenrütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önce emsaloldukları astsubayların   derece,  kademe  ve yükselecekleri  yeni  derece  ve kademe aylıklarına göre aylık

almaya devam ederler. Ancak,yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece vekademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit halegelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbitutulurlar.

Ek Geçici Madde 83 – (3/7/2003 -4917/6 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncumaddesine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedildikten sonra en az dört yılsüreli yüksek öğrenim mezunu olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceemekli olanlara, emekli oldukları tarihte yürürlükte bulunan hükümleruygulanır.

Ek Geçici Madde 84 – (Ek:1/3/2007-5589/3 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihten önce 109 uncu madde hükmüne göre astsubaylıktan subaylığa geçiş içinyapılan seçme sınavını kazananlara, bu Kanun ile yapılan değişikliklerdenönceki 109 uncu madde hükümleri uygulanmaya devam eder.

Ek Geçici Madde 85 – (Ek:5/4/2007-5621/3 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihten önce 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göreyüksek lisans öğrenim kıdemi alan subaylara, 36 ncı madde hükümlerine göreverilen kıdemlerin toplamı dört yılı, 36 ncı maddedeki kıdem ve 38 incimaddedeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı yedi yılı aşmayacak şekilde işlemyapılır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihten önce yüksek lisans öğrenimine başlamış veya yüksek lisans eğitiminitamamlamış ve henüz kıdem almamış olan subaylar, bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihten itibaren yedi ay içerisinde yüksek lisans öğrenim kıdemi almakmaksadıyla müracaat etmeleri halinde, bu Kanundan önceki esaslar dahilindekiyüksek lisans kıdeminden ve birinci fıkra hükümlerinden istifade ederler.

             EkGeçici Madde 86 – (Ek: 5/2/2009-5837/26 md.)

             BuKanunun yürürlüğe girdiği tarihte astsubay üstçavuş ve daha üst rütbelerdebulunan astsubaylar hakkında, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe beklemesüreleri üçer yıl olarak uygulanır.

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yukarıdaki fıkrada belirtilen rütbelerdebulunmaları gerekirken, sıhhi nedenler dolayısıyla üstçavuş rütbesine terfiedememiş olanlar ile kazai veya idari kararlar dolayısıyla üstçavuş rütbesineterfi edemeyenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 81 incimaddeye göre nasıpları emsalleri tarihine götürülenler hakkında da, emsalleriyukarıdaki fıkra hükümlerine göre üç yıllık üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşlukrütbe bekleme süresine tabi olmaları kaydıyla, üstçavuşluk ve kıdemliüstçavuşluk rütbe bekleme süreleri üçer yıl olarak uygulanır.

             EkGeçici Madde 87 – (Ek: 5/2/2009-5837/26 md.)

             Üstçavuşve kıdemli üstçavuşlardan üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanların 85inci maddeye göre yapılacak üstün başarı nedeniyle terfi değerlendirmesinde,üstçavuşların kıdemli çavuşluk ve üstçavuşluk, kıdemli üstçavuşların iseüstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerine ait her yılki sicil notunun,sicil tam notunun yüzde doksanbeş ve daha yukarısı ve sicil notu ortalamasınında sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısında olmasına ilişkin hükümuygulanır.

             EkGeçici Madde 88 – (Ek: 5/2/2009-5837/26 md.)

 Bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihte, astsubay olarak altıncı hizmet yılını tamamlamış olanlara, 109uncu maddeye göre subaylık için sınava müracaat edilebilecek en son süre olarakdokuzuncu hizmet yılını bitirmemiş olma hükmü uygulanır.  

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubayolarak dördüncü veya beşinci hizmet yılını tamamlamış olup da 109 uncu maddeninbirinci fıkrasının (a) bendine göre subaylığa müracaat hakkının bir kısmınıgeçirmiş olanlara, bu Kanunda belirtilen müracaat haklarının bittiği süredenhemen sonra kullandırılmak üzere kaybettikleri müracaat sayısı kadar haktanınır.

Ek Geçici Madde 89 – (Ek:19/6/2010-6000/19 md.)

Astsubaylıktan muvazzaf subaylığageçirilenlerden dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olmayanların, buKanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı altbendine göre yapılan kıdem sırasındaki yeri yedek subaylardan sonra gelir.

Ek Geçici Madde 90 – (Ek:19/6/2010-6000/19 md.)

Bu maddeyi ihdas eden Kanununyürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten ayrılan veya ilişiklerikesilenlerden, kendilerine tahakkuk ettirilen borçlarını ödemiş yahuttaksitlendirmiş olanlar ile yargılamaları devam edenler veya kesin hükmebağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 18 inci, 68 incive 115 inci maddelerin hükümlerinden yararlandırılır.

   Ek Geçici Madde91- (Ek: 13/7/2013-6496/23 md.)

   2 Eylül 1993tarihinden önce astsubaylıktan subaylığa geçen ve bu Kanunun ek geçici 80 incimaddesi uyarınca binbaşılığa yükselenlerin ve hâlen görevde olanların yaşhadleri, bu Kanunun 32 nci maddesinde yer alan rütbelerinde en çokkalabilecekleri süreye bakılmaksızın, binbaşılıkta 55, yarbaylıkta 56’dır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                                Çeşitli Hükümler

             1- Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere kıdem verilmiyeceği:

             Madde205 – 7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü TeşkilatKanununun 15 inci maddesi gereğince enstitüde öğrenim yapan asker kişilerekıdem verilmez.

             II- Yönetmeliklerin yürürlüğü

             Madde206 – Bu Kanunda adı geçen yönetmelikler kanunun yayımlandığı tarihtenitibaren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konur.

             III- Uzman jandarmalarla uzman çavuşlar hakkında uygulanacak hükümler:

             Madde207 – (Değişik: 31/7/1970 - 1323/12 md.)

            3 Mart 1954 gün ve 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununa tabi uzmançavuşlarla 24 Haziran 1965 gün ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzmanjandarmaların aylıkları, mahrumiyet yeri ödeneği, aile yardım ödeneği, ölümyardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği bu kanunda yazılı esaslara göre ödenir.

            Uzman çavuş ve uzman jandarmalar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademeilerlemesi ettirilebilirler.

            

 

             1.Kademe ilerlemesi şartları şunlardır:

            a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak

            b) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunmak

            c) Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir kademe bulunmak

            2. Özel kanunları hükümlerine göre rütbe terfi eden uzman jandarmalar yenirütbelerinin birinci kademesine de terfi etmiş sayılırlar.

             IV- Yürürlükten kaldırılan kanunlar:

             Madde208 – Aşağıdaki yazılı kanunlar ve bunların ek ve değişiklikleri ile diğerkanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            a) 7 Haziran 1926 gün ve 912 sayılı Ordu, Bahriye, Jandarma Zabıtan ve Memurinihakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi

            b) 9 Temmuz 1927 gün ve 1076 sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat AskeriMemurları Kanununun ve ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı hükümleri

            c) 20 Haziran 1927 gün ve 1108 sayılı Maaş Kanununun ve ek vedeğişikliklerinin, bu Kanuna aykırı hükümleri

            d) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Ordu ve Jandarma kadroları haricindekihidematı Devlette müstahdem orduya mensup muvazzaf zabit ve muvazzaf askerimemurları hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri

            e) 18 Mart 1929 gün ve 1455 sayılı Askeri Memurlar hakkındaki Kanun ile ek vedeğişiklikleri

            f) 1 Haziran 1929 gün ve 1493 sayılı Ordu İkramiyesi Kanunu ile ek vedeğişiklikleri

            g) 6 Mayıs 1933 gün ve 2161 sayılı Askeri İzin Kanunu ile ek ve değişiklikleri

            h) 26 Ekim 1934 gün ve 2590 sayılı efendi, bey,paşa gibi unvanlarınkaldırıldığına dair Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri

            i) 19 Haziran 1942 gün ve 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu ileek ve değişiklikleri

            j) 21 Şubat 1947 gün ve 5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanunu ile ek vedeğişikliklerinin bu Kanuna aykırı hükümleri

            k) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı Astsubay Kanunu ile ek ve değişiklikleri(Birinci maddesi hariç)

            l) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Subay ve Askeri Memurların mecburihizmetleri ve istifaları hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri.

 

            m) 18 Nisan 1956 gün ve 6725  sayılı Jet Tayyareciliği Uçuş HizmetleriTazminat Kanunu ile ek ve değişiklikleri,

            n) 13 Temmuz 1956 gün ve 6801 sayılı Askeri Memurların Subaylığa Nakillerihakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,

            o) 15 Mayıs 1957 gün ve 6966 sayılı Ordu Mensuplarının Nakil ve Tayinlerihakkındaki Kanun,

            ö) 8 Haziran 1959 gün ve 7333 sayılı, 7 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesine bir (f) fıkrası eklenmesine dairKanun,

            p) 29 Aralık 1960 gün ve 190 sayılı Milli Savunma Bakanlığına mahsuslojmanların bakım, onarım, idame ve muhafazalarına dair Kanunun 3 üncü maddesi,

            r) 4 Ocak 1961 gün ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 3üncü maddesinin (b) fıkrası 2 nci bendinin bu Kanuna aykırı hükümleri,

            s) 25 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askeri Hakimler ve Askeri Savcılar Kanununun4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15 ve 37 nci maddelerinin bu Kanuna aykırı hükümleri,

            ş) 9 Temmuz 1963 gün ve 266 sayılı Kanunla değiştirilen 7 Haziran 1949 tarih ve5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 üncü maddesi,

            V - Yürürlük:

             Madde209 – Bu Kanunun;

            a) Kıta tazminatına ait hükümleri 1 Aralık 1967 tarihinden geçerli olmak üzere172 nci maddede gösterilen yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihte,

            b) (Değişik : 11/6/1970 - 1301/1 md.) Kademe ilerlemesi, aylıklar,harçlıklar, mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve burslar, aile yardımödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri,emeklilik ikramiyesi (49 uncu madde uyarınca verilecek tazminatlar hariç) veyakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali hükümleriile birlikte; bu Kanunun, 28, 37-46, 50 - 57,59 - 63, 76 - 78, 80, 84 - 99, 101- 105 ve 111 inci maddeleri ile 47 nci maddesinin (c) bendi ve 65 incimaddesinin (f) ve (g) bentleri 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun mali hükümlerinin uygulandığı yılı takibeden yılın 31 Ağustostarihinde, (1)

            c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            (b) bendinde yazılı hükümler yürürlüğe girinceye kadar bu konuları düzenliyeneski hükümlerin aynen uygulanmasına devam olunur.

            Kıta tazminatı almaları sebebiyle evvelce çeşitli kanunlara istinaden aldıklarıtazminat ve ödenekleri kesilecek olanlara, 1 Aralık 1967 tarihinden, 172 ncimeddede yazılı yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihe kadar, verilmiş olan butazminat ve ödenekleri kıta tazminatından mahsup edilir. Mahsuptan artanfarklar geri alınmaz.

            VI - Uygulama:

             Madde210 – Bu Kanunun tüzüklere ait hükümlerini Bakanlar Kurulu, diğerhükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.

——————————

(1)    926 sayılıTürk Silahlı Kuvvetleri Kanununun mali hükümlerinin yürürlüğe girmesi 31/7/1970tarih ve 1323 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yeniden düzenlenmiştir Bu Kanunun sonundaki işlenemiyen hükümlerle ilgili cetvele bakınız.

 

CETVELLER

            (Ek 1, Ek 2, Ek 3 sayılı cetveller; 3/7/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52nci maddesi ile, Ek 4 ve Ek 5 Sayılı cetveller; 31/7/1970 tarih ve 1323 sayılıKanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

            EK - VI Sayılı Cetvel (Değişik :12/2/1982 - 2596/1 md.)(2)

                                SUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (3)

                                                                                 K A D E M E L E R

DerecelerRütbeler (1)         1          2         3          4          5          6           7         8               9       

                                                                                                                                               

      1        Alb.-Kd. Alb.

               General-Amiral   1500        —        —       —        —        —         —         —        —

      1       Yarbay               1320     1380     1440   1500        —        —         —         —        —

      2        Kd.Binbaşı        1155     1210    1265    1320     1380    1440         —         —        —

      3       Binbaşı              1020     1065    1110    1155    1210     1265     1320     1380        —

      4        Kd.Yüzbaşı         915       950      985    1020     1065    1110      1155     1210    1265

      5       Yüzbaşı               835       865      895      915      950       985     1020      1065    1110

      6        Kd. Üsteğmen      760       785      810      835      865       895       915        950     985

      7       Üsteğmen            705       720      740      760      785      810       835        865     895

      8       Teğmen                660       675      690      705      720      740        760       785      810

      9       Asteğmen            620       630      645      660      675      690       705        720     740

 

NOT:  Harp Okulu öğrenim süresinden (1) yıl fazla öğrenim gören fakülte veyüksekokul mezunu teğmenler 8 inci derece 2 nci;(2) yıl fazla öğrenim görenler8 nci derece 3 üncü; (3) yıl fazla öğrenim görenler 8 inci derece 4 üncükademesinden göreve başlarlar.

            EK-VII Sayılı Cetvel (Değişik:9/8/1993 - KHK- 499/22 md.)

                 A – 109 UNCU MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA

                                         GEÇENLERİN DERECE VE KADEMELERİ

ASTSUBAY İKENBULUNDUĞU SUBAYLIKTA ULAŞABİLECEĞİ RÜTBELERİN İLK KADEMELERİ

DERECEVE                                                                          Kıdemli                               Kıdemli

KADEME         GÖSTERGE     Teğmen      Üsteğmen     Üsteğmen       Yüzbaşı         Yüzbaşı

                                                                                                                                              

        8-1                    660               8-2               7-2                6-2               5-2                 4-2

        8-2                    675               8-3               7-3                6-3               5-3                 4-3

        8-3                    690               7-1               6-1                5-1               4-1                 3-1

        7-1                    705               7-2               6-2                5-2               4-2                 3-2

        7-2                    720               7-3               6-3                5-3               4-3                 3-3

        7-3                    740               6-1               5-1                4-1               3-1                 2-1

        6-1                    760               6-2               5-2                4-2               3-2                 2-2

        6-2                    785               6-3               5-3                4-3               3-3                 2-3

        6-3                    810               5-1               4-1                3-1               2-1                 1-1

        5-1                    835               5-2               4-2                3-2               2-2                 1-2

        5-2                    865               5-3               4-3                3-3               2-3                 1-3

        5-3                    895               4-1               3-1                2-1               1-1                 1-3

 

——————————

(1)   Bu cetveldeki 4,5 ve 6 ncı derecelerin karşısındaki rütbeler, 26/3/1982 tarihve 2642 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 57 nci maddesi ile EK-VI  sayılıcetvelin 1 inci derece satırı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

             B – 109 UNCU MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇİNAYLIK GÖSTERGE TABLOSU(4)

                                   KADEMELER

Dereceler          1            2            3             4             5            6             7             8                9

                                                                                                                                              

       1             1320      1380      1440       1500          —          —          —          —           —

       2             1155      1210      1265       1320      1380      1440          —          —           —

       3             1020      1065      1110       1155      1210      1265       1320      1380           —

       4               915        950         985      1020      1065      1110      1155      1210           —

       5               835        865         895        915        950        985      1020       1065      1110

       6               760        785         810        835        865        895        915         950        985

       7               705        720         740        760        785        810        835         865        895

       8               660        675         690        705        720        740        760         785        810

 

 

            EK - VIII Sayılı Cetvel (Değişik:12/2/1982 - 2596/1 md.)

ASTSUBAYLAR(ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ÜÇER YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİOLANLAR) İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (1)(2)(3)(4)

                                                                                 K A D E M E L E R

DerecelerRütbeler                        1         2         3         4         5         6         7           8            9

                                                                                                                                               

      1       II.Kad.Kd.                  1320    1380    1440   1500       —       —       —        —       —

               Bşçvş.(2)

      2        II.Kad.Kd.Bçvş.         1155   1210    1265    1320   1380    1440       —       —        —

      3        Kad.Kd.Bçvş.            1020    1065    1110   1155    1210    1265   1320    1380        —

      4        Kd.Bçvş.                    915       950     985    1020    1065   1110    1155   1210        —

      5        Kad.Bçvş.                  835       865     895      915     950      985    1020   1065    1110

      6       Bçvş.                           760       785     810      835     865      895     915      950      985

      7        Kd.Üçvş.                    705       720     740      760      785     810      835     865      895

      8       Üçvş.                          660       675     690      705     720      740     760      785      810

      9        Kd.Çvş.                      620       630     645      660     675      690     705      720      740

    10       Çvş.                            590       600     610      620     630      645     660      675      690

               

––––––––––––––

(1)    Bu tablolardaki gösterge rakamları,10/4/1989 tarih ve 366 sayılı KHK.'nin 1 inci maddesi ile değiştirilmiş vemetne işlenmiştir.

(2)    Bu cetveldeki 1 inci derece karşısındakirütbe ve göstergesi 17/6/1992 tarih ve 3815 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ileeklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3)  5/2/2009 tarihli ve 5837 sayılı Kanunun 25 incimaddesiyle; bu cetvelin başlığına “(Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçeryıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(4) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 57 nci maddesi ile EK-VII ve EK-VIII sayılı cetvellerin 1 inci derece satıları metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

               EK - VIII/A Sayılı Cetvel (Ek:28/5/2003-4861/11 md.) (1)(2)

ASTSUBAYMESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNUBİTİREREK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY  ÇAVUŞLUĞANASBEDİLEN ASTSUBAYLAR (Üstçavuşve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

                                                       KADEMELER                                   

Dereceler Rütbeler                       1          2           3         4         5       6          7         8          9

      1        II. Kad. Kd.Bçvş.      1320        1380   1440   1500       –        ––        –         –          -

      2        Kad. Kd.Bçvş.           1155        1210   1265   1320  1380       1440    –         –          –

      3        Kd.Bçvş.                   1020        1065   1110   1155  1210        1265    1320     1380     –

      4        Kad.Bçvş.                  915         950      985     1020  1065       1110    1155    1210     –

      5       Bçvş.                           835         865      895       915 950           985    1020     1065 1110

      6        Kd.Üçvş.                    760         785      810       835 865           895      915      950    985

      7       Üçvş.                          705         720      740       760 785           810      835      865    895

      8        Kd.Çvş.                      660         675      690       705 720           740      760      785    810

      9       Çvş.                               620      630       645      660  675           690      705     720    740

 

EK-VIII/BSayılı Cetvel (Ek:5/2/2009-5837/25 md.) (2)

            ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

(ÜSTÇAVUŞVE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ALTIŞAR YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR)

 

KADEMELER

Dereceler   Rütbeler                         1        2         3         4          5         6          7        8        9

      1        Kad.Kd.                       1320   1380    1440   1500       -          -         -         -         -

                  Bçvş.-

                  II.Kad.Kd.

                  Bçvş.

      2        Kd.Bçvş.-                    1155   1210    1265   1320     1380   1440      -         -         -

                  Kad.Kd.

                  Bçvş.-

                  II.Kad.Kd.

                  Bçvş.

      3        Kad.Bçvş.                   1020   1065    1110   1155     1210    1265   1320   1380      -

      4        Bçvş.                            915     950     985     1020     1065   1110    1155   1210      -

      5        Kad.Kd.Üçvş.              835     865      895     915       950     985     1020   1065  1110

      6        Kd.Üçvş.                      760     785     810      835      865      895     895     950    985

      7        Kad.Üçvş.                    705     720     740      760      785      810     810     865    895

      8        Üçvş.                           660     675     690      705      720      740     740     785    810

      9        Kd.Çvş.                        620     630     645      660      675      690     690     720    740

     10       Çvş.                             590     600     610      620      630      645     660     675    690

——————————

(1)  5/2/2009 tarihli ve 5837 sayılı Kanunun 25 incimaddesiyle; bu cetvelin başlığına “(Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçeryıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(2) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 57 nci maddesi ile EK-VIII/A ve EK-VIII/B sayılı  cetvellerin 1 inci derece satıları metne işlendiği şekildedeğiştirilmiştir.

 

EK-VIII/CSayılı Cetvel (Ek:5/2/2009-5837/25 md.) (1)

ASTSUBAYMESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNUBİTİREREK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLENASTSUBAYLAR İÇİN

AYLIKGÖSTERGE TABLOSU

(ÜSTÇAVUŞVE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ALTIŞAR YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR)

 

KADEMELER

Dereceler   Rütbeler                    1           2           3          4           5           6          7          8         9

                  Kd. Bçvş. -           1320     1380     1440    1500       –           –         –         –        –

                  Kad. Kd. Bçvş.

                  – II. Kad. Kd.

                  Bçvş.

      2          Kad. Bçvş.            1155    1210     1265    1320    1380     1440       –         –        –

      3          Bçvş.                   1020     1065     1110    1155    1210     1265   1320    1380      –

      4         Kad.Kd.Üçvş          915      950       985    1020     1065     1110   1155    1210      –

      5          Kd. Üçvş.             835       865       895     915       950      985     1020   1065   1110

      6         Kad.Üçvş               760       785      810      835      865       895     915      950     985

      7          Üçvş.                    705       720       740     760       785      810      835     865     895

      8          Kd. Çvş.               660       675       690     705       720      740      760     785     810

      9          Çvş.                      620       630       645     660       675      690      705     720      740

 

        EK-IX SAYILI CETVEL (Değişik:22/5/2012-6318/57 md.)

UZMANJANDARMA ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

KADEMELER

Dereceler

Rütbeler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

VIII.Kad.Çvş.

1320

1380

1440

1500

-

-

-

-

-

2

VIII.Kad.Çvş.

1155

1210

1265

1320

1380

1440

-

-

-

3

VII.Kad.Çvş.

1020

1065

1110

1155

1210

1265

1320

1380

-

4

VI.Kad.Çvş.

915

950

985

1020

1065

1110

1155

1210

1265

5

V.Kad.Çvş.

835

865

895

915

950

985

1020

1065

1110

6

IV.Kad.Çvş.

760

785

810

835

865

895

915

950

985

7

III.Kad.Çvş.

705

720

740

760

785

810

835

865

895

8

II.Kad.Çvş.

660

675

690

705

720

740

760

785

810

9

I.Kad.Çvş.

620

630

645

660

675

690

705

720

740

10

Çvş.

590

600

610

620

630

645

660

675

690

 

UZMANÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (Mülga:18/3/1986-3269/20 md.)

_____________________

(1) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 57 nci maddesi ile EK-VIII/C sayılı  cetvelin 1 inciderece satırı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

                                                    EK GÖSTERGE CETVELLERİ

            I Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 9/4/1990 -KHK - 418/17 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K.1992/6  sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 -KHK - 527/14 md.)

                                                                  (Subaylar İçin)

                                                                                                    1.1.1994'den          1.1.1995'den

                                                                                                    İtibaren Uy-           İtibaren Uy-

                                                                                                    gulanacak Ek          gulanacak Ek

UNVANI                                                         DERECE           Göstergeler            Göstergeler

a) Genel KurmayBaşkanı                                       1                       8000                       9000

b) KuvvetKomutanları ve Jandarma

Genel Komutanı(Orgeneral ve Oramiral

olmakkaydıyla)                                                       1                       7500                       8400

c)Orgeneral-Oramiral                                             1                       7000                       8000

d)Korgeneral-Koramiral                                         1                       6600                       7600

e)Tümgeneral-Tümamiral                                                                 6100                       7000

f)Tuğgeneral-Tugamiral                                         1                       5500                       6400

g) KıdemliAlbay                                                     1                       5000                       5800

h)Albay                                                                  1                       4100                       4800

j) DiğerSubaylar (Bu Kanunun 109uncu               1                       3200                       3600

maddesine göreastsubaylıktan subay olanlar          2                       2600                       3000

dahil)                                                                       3                       1900                       2200

                                                                                4                       1450                       1600

                                                                                5                       1100                       1300

                                                                                6                         950                       1150

                                                                                7                         850                         950

                                                                                8                         750                         850

            II Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 9/4/1990 -KHK - 418/17 md.; Mülga: 9/8/1993 - KHK - 499/36 md.)

                                             (Astsubaylıktan Subaylığa Geçenler İçin)

            III Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 9/4/1990 -KHK - 418/17 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 -KHK - 527/14 md.)

                                                               (Astsubaylar İçin)

                                      1.1.1994'den         1.1.1995'den

                                          itibaren                 itibaren

                                      Uygulanacak         Uygulanacak

             DERECE         Ek Göstergeler      Ek Göstergeler

                                                                                    

            1                              3200                     3600

            2                              2600                     3000

            3                              1900                     2200

            4                              1450                     1600

            5                              1100                     1300

            6                                950                     1150

            7                                850                       950

            8                                750                       850

 

            IV Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 9/4/1990 -KHK - 418/17 md.; İptal Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 -KHK - 527/14 md.)

                                                     (Askeri Hakim ve Savcılar İçin)

                                                                                                    1.1.1994'den          1.1.1995'den

                                                                                                    İtibaren Uy-           İtibaren Uy-

                                                                                                    gulanacak Ek          gulanacak Ek

UNVANI                                                         DERECE           Göstergeler            Göstergeler

a) I inciderecede 6 yılını tamamlamış ve

askeri yüksekyargı organları üyeliğine se-

çilme hakkınıkaybetmemişolanlara,                       1                       5000                       5800

b) 1 inciderece aylığını almış, 1 inci

sınıfageçirilmiş ve niteliklerini muha-

fazaedenlere,                                                           1                       4100                       4800

c)Diğerlerine,                                                         1                       3500                       4000

                                                                                2                       3200                       3600

                                                                                3                       2600                       3000

                                                                                4                       1900                       2300

                                                                                5                       1800                       2200

                                                                                6                       1450                       1600

                                                                                7                       1350                       1500

                                                                                8                       1100                       1300

                                                                                9                         950                       1150

 

            V SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ (Ek: 9/4/1990 -KHK - 418/21 md.; Değişik: 19/12/1996 - KHK - 568/3 md.)

 

Sıra                                                                                                                                 Tazminat

  No       Kadro ve RütbeÜnvanı                                                                                 Göstergeleri

                                                                                                                                              

  1)        GenelkurmayBaşkanı                                                                                       30.000

  2)        Orgeneral veya Oramiral olmakşartıyla; Kuvvet Komutanları ve

              Jandarma Genel Komutanı                                                                                 20.000

  3)        Orgeneral veOramiral                                                                                       15.000

  4)        Korgeneral veKoramiral                                                                                    10.000

  5)        Tümgeneral veTümamiral                                                                                   8.000

  6)        Tuğgeneral veTuğamiral                                                                                     7.000

  7)        KıdemliAlbay                                                                                                     4.500

  8)       Albay                                                                                                                   3.500

  9)       Yarbay                                                                                                                 2.000

 

            Bu Kanuna tabi olup Profesör ve Doçent ünvanına sahip olanlardan ÖğretimGörevlisi olarak usulüne uygun bir şekilde akademik kariyerinikullanabilecekleri yerlere atananlara; rütbelerine göre yukarıdaki makamtazminatı ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi emsali akademikpersonel için akademik kadro ünvanları itibariyle belirlenen makam tazminatımiktarından yüksek olanı ödenir.

                                                                             *

                                                                           * *

             27/7/1967 TARİHLİ VE 926 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN HÜKÜMLER

            1 – 31/7/1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunun 18 inci maddesi:

             Madde 18 – 926 sayılı TürkSilahlı Kuvvetleri Personel Kanununun mali hükümlerinin yürürlüğe girmesi;

            a) 926 sayılı TürkSilahlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri"14/7/1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinindeğiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanununkapsamı  dışında  kalan  kamu  personelinin aylık  ve  ücretlerinin  dair   Kanun’un aylık ödemelerinin yürürlüğü ile ilgili hükümleri ile birlikte veaynı usul ve esaslara göre uygulanır.

 

 

            b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve bursları, aile yardımı ödeneği,doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri ve yakacakyardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu konularıdüzenleyen hükümleri ile birlikte uygulanır.

            c) Öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri bu maddenin (a) fıkrası esaslarınagöre uygulanır.

            d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153, 158, 176 ve 181inci maddeleri 1970 mali yılında uygulanamaz.2005 sayılı Kanunun pansiyon ücretindirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerininuygulanmasına 1970 mali yılında da devam olunur.

            e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hükümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek 5ve Ek 6 ncı maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuhükümlerine göre çıkarılacak Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihitakibeden aybaşından itibaren uygulanır.

            f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hükümleri uygulanıncaya kadar bu konularıdüzenleyen eski kanunların uygulanmasına devam olunur.

            2) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Hükmü.

             Madde 3 – 657sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri PersonelKanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler veSavcılar Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ek göstergeden yararlanan personelinek gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            a) GenelkurmayBaşkanı,                                                                                          4500

            b) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve

JandarmaGenel Komutanı,                                                                                                    4200

            c) Orgeneral-Oramiraller, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay

Başkanı,Danıştay Başkanı ve BaşbakanlıkMüsteşarı,                                                         4000

            d) Korgeneral-Koramiraller, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Sa-

yıştay Başkanı,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, DanıştayBaşsavcısı,                                3800

            e) (Değişik: 25/1/1990 - KHK - 402/2 md.) Tümgeneral-Tümamiraller, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve DanıştayÜyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Birinci Sınıf Hakim veSavcılar, Müsteşarlar, Talim Terbiye Kurulu Başkanı, 3500

            f) Başbakanlık MüsteşarYardımcıları.                                                                     2600

            g) (Ek: 23/10/1989 - KHK - 386/2 md.) Talim ve Terbiye KuruluÜyesi)              2400

            Yukarıda unvan olarak sayılanlar dışında kalan personelin halen uygulanmaktaolan ek gösterge rakamları, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

                                        30.6.1989 itibariyle               15.7.1989 tarihinden

                                         uygulanmakta olan                itibaren uygulanacak

                                             Ek Göstergeler                        Ek Göstergeler

                                                    3300                                        3800

                                                   3000                                        3500

                                                   2700                                        3200

                                                   2400                                        2900

                                                   1950                                        2400

                                                   1800                                        2150

                                                   1650                                        2000

                                                   1500                                        1800

                                                   1200                                        1500

                                                     900                                        1100

                                                     600                                          750

                                                     450                                          550

                                                     300                                          400

                                                     150                                          200

 

            3) 13/3/1969 tarihli ve 1134 sayılı Kanunun geçici maddesi:

             Geçici Madde – Bu kanununşümulüne giripte, yayımı tarihinde sivil sektörde vazife alan müstafi subaylarda bu kanunun getirdiği haklardan istifade ederler.

            4) 12/2/1982 tarihli ve 2596 sayılı Kanunun geçici maddesi:

             Geçici Madde – Bu Kanun ileaylık gösterge tablolarında yapılmış olan değişiklik nedeniyle aylıklardameydana gelecek artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c)bendi hükmü uygulanmaz.

            5) 14/1/1988 tarihli ve 311 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:

             Geçici Madde 1 – 926 sayılı TürkSilahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 49 uncu maddesinin bu KanunHükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değişik hükmü kapsamına girenlerdenhalen emekli olanlar da yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren 65yaşına kadar bu hükümden yararlandırılırlar.

            6) 7/12/1989 tarih ve 3593 sayılı Kanunun geçici maddesi:

             Geçici Madde – (Mülga: 6/5/1993 - 3909/2 md. )

            7) 9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin hükümleri:

             Madde 36 – Aylıklarını 657sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine, 926 sayılı TürkSilahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, 2914 sayılı Yükseköğretim PersonelKanununa ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almayan personeleözel mevzuatları gereği daha yüksek bir tespit yapılmadıkça, genel idarehizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek göstergerakamına geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyle 657 sayılı DevletMemurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynıkadro, unvan veya derecesi için belirlenmiş olan ek göstergeler uygulanır.

             Madde 44 – Bu KanunHükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler yürürlüğe girinceye kadar mevcuthükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnameninuygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığıyetkilidir.

            8) 23/1/1992 tarih ve 3768 sayılı Kanunun geçici maddesi:

             Geçici Madde 1 – 9.6.1991 tarihli3755 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri ile BunlarınPersonelinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenleme Yapılmasına Dair Yetki Kanunuİle Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi"Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu" için adı geçen YetkiKanunuyla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

            9) 6/5/1993 tarih ve 3909 sayılı Kanunun geçici maddesi:

             Geçici Madde – 10 Eylül 1992tarihinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içerisinde,asteğmen rütbesi ile terhis edilen yedek subaylar, sicil notu ortalaması sicil tamnotunun % 60 ve daha yukarısı olmak kaydıyla terhis tarihinden geçerli olmaküzere teğmenliğe yükseltilirler.

            

 

 

             926 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

 

                                                                                                Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                      

                       Yürürlükten Kaldırılan

                 Kanun veya KanunHükümleri                           Tarihi         Sayısı        Maddesi

 

a)16/5/1933 gün ve 2180 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilat Kanunu ile ek vedeğişikliklerine göre subay ve astsubayları, hangi isimle olursa olsun ödenentahsisat ve tazminat hükümleri,

b)23/12/1942 gün ve 4335 sayılı Subay yüksek mühendis, askeri yüksek mühendis veaskeri mühendislere verilecek ihtisas ücreti hakkındaki Kanun ile ek vedeğişiklikleri,

c)20/12/1944 gün ve 4688 sayılı Askeri fabrikalarla askeri atelye ve tamirmüesseselerinde çalışan mütehassıs subaylara verilecek ihtisas yevmiyesihakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri,

d)7/5/1947 gün ve 5044 sayılı Askeri okullar öğretmenleri hakkındaki kanunun dersücretleri ile ilgili olup bu kanuna aykırı düşen hükümleri,

e)9/1/1950 gün ve 5509 sayılı Türkiye Büyük  Millet Meclisi MemurlarıTeşkilatı hakkındaki kanun ile ek ve değişikliklerinin Meclis Muhafız Birliğisubay ve astsubaylarına tazminat verilmesi ile ilgili hükümleri,

f)3/3/1954 gün ve 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun aylık ücretmiktarları ile ilgili  hükümleri,

g)13/12/1960 gün ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkındakikanunun 9 uncu maddesine göre Devlet Personel Heyetinin asker üyelerineverilecek ödenek ile ilgili hükmü,

h)24/2/1961 gün ve 262 sayılı, Subay ve Askeri  Memurların Maaşatına dairolan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı kanunun muaddel 3 üncü maddesi ile 5802sayılı Astsubay Kanununun 8 inci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun ile ekve değişiklikleri,

i) 24/6/1965gün ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununun aylık tutarları ile ilgilihükümleri,

 

                                                                                                Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                      

                       Yürürlükten Kaldırılan

                 Kanun veya KanunHükümleri                           Tarihi         Sayısı        Maddesi

                                                                                                                                           

j)6/7/1965 gün ve 644 sayılı Milli istihbarat Teşkilat Kanununun askerihizmetlilere ödenecek tazminat ile ilgili hükümleri,

k)7/7/1965 gün ve 645 sayılı Silahlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diştabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki Kanun ile 7/5/1970 gün ve1258 Sayılı Silahlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekimlere detazminat verilmesi hakkındaki Kanun,

l)27/7/1967 gün ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun onikincikısım ikinci bölümündeki Silahlı Kuvvetler kıta tazminatı, onüçüncü kısımbirinci bölümdeki emeklilik hakları ve aynı kanunun ek 1, 2, 3 ve 5 sayılıcetvellerinin kademeler ve göstergeler ile ilgili hükümleri,

m)25/2/1969 gün ve 1128 sayılı Silahlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendisve mühendis subaylara tazminat verilmesi hakkındaki Kanun,

n) 15Kasım 1960 tarih ve 128 sayılı Askeri öğrencilerin harçlıkları hakkındakiKanunun harçlık miktarları ile il-

gilihükümleri.                                                                            31/7/1970        1323            19

27/7/1967tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per-

sonelKanununun 39 ve 40 ncımaddeleri.                                   7/7/1971        1424            10

AynıKanunun, 42 nci maddesi                                                    7/7/1971        1424            12

AynıKanunun, 51, 52 ve 53 üncümaddeleri                               7/7/1971        1424            19

AynıKanunun 55 ve 56 ncımaddeleri                                         7/7/1971        1424            21

AynıKanunun 86, 87, 88 incimaddeleri                                     7/7/1971        1424            28

AynıKanunun 90 ve 91 incimaddeleri                                        7/7/1971        1424            30

AynıKanunun 8. kısmının 6. bölüm başlığı ile bu bölüm-

deki 95,96, 97, 98, 99 uncumaddeleri                                        7/7/1971        1424            34

AynıKanunun 112 nci maddesinin sonfıkrası                            7/7/1971        1424            36

AynıKanunun 185 inci maddesinin (c)bendi                              7/7/1971        1424            42

AynıKanunun  46 ncımaddesi                                                  17/2/1972         1611             2

AynıKanunun 141 inci  maddesinin ikincifıkrası                     17/4/1975         1875             8

AynıKanunun  Ek 7 nci ve Ek 8 inci maddeleri ile 1424 sayılı Kanunla değişikGeçici 4 üncü maddesi; 926 sayılı  Kanuna bağlı  Ek-1, Ek - 2, Ek - 3sayılı cetveller ile 635 sayılı UzmanJandarma Kanununun 21. maddesinde yer

alan derecelersütunu.                                                                   3/7/1975         1923           52

                                                                                                Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                      

                       Yürürlükten Kaldırılan

                 Kanun veya KanunHükümleri                            Tarihi          Sayısı        Maddesi

                                                                                                                                           

Aynı Kanunun,66 ncı ve 112 nci maddelerinin 3 üncü

fıkra (d)bendi.                                                                           28/6/1978        2159             4

a) 17/1/1963tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 18/4/1963 tarih ve 223sayılı Denizaltı Dalgıç ve Kurbağa Adam Tazminat Kanunun ve bu Kanunların ek vedeğişiklikleri,

b) 27/7/1967tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun ek - 5 incimaddesinin; 144 ve 223 sayılı Kanunların uygulanmasına ilişkin olarak albaymaaşını tarif eden hükümleri,

c) 27/7/1967tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri

PersonelKanunun ek 6 ncımaddesi.                                         28/2/1982        2629            22

27/7/1967 tarihve 926 sayılı Türk  Silahlı Kuvvetleri Per-

sonel Kanununun19 uncumaddesi.                                          26/3/1982        2642            24

Aynı Kanunun121 inci maddesi (e)bendi.                                29/7/1983         2870           19

Aynı Kanunun184,185 ve 186 ncımaddeleri.                           9/11/1983        2946            12

AynıKanunun  Ek - 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci

fıkraları.                                                                                     26/6/1984KHK/241            40

6320 sayılıÇavuş ve Uzman Çavuş Kanununun uzman çavuşlarla ilgili hükümleri, 926 sayılıTürk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun, EK - 2 nci maddesinin uzmançavuslarla ilgili hükümleri ile EK - IX sayılı cetve-

lin uzman çavuşlar için aylık göstergetablosu.                         18/3/1986        3269            20

23/1/1981 tarihve 2377 sayılı Kanunun 2 nci Maddesi-

nin BirinciFıkrası                                                                        5/9/1988KHK/342             2

926 sayılıKanunun 43 üncü Maddesi ile 107 nci Madde-

sine 19/8/1982tarihli ve 2703 sayılı Kanunla Eklenen Ek

Fıkra                                                                                          29/9/1988        3475            19

a) 1O/1O/1984tarih ve 3056 sayılı Kanunun (değişik) 21 inci maddesinin ikinci fıkrası,

b) 27/10/1989tarih ve 388 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birincifıkrası,

c) 2377 sayılıÖğretmenlere Eğitim ve Öğretim Hizmeti Tazminatı ödenmesi hakkında Kanun ile ekve değişiklikleri,

 

                                                                                                Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                      

                       Yürürlükten Kaldırılan

                 Kanun veya KanunHükümleri                            Tarihi          Sayısı        Maddesi

                                                                                                                                           

d)(Değişik: 12/4/1990 - KHK - 420/15 md.) 657 sayılı Devlet Memurları KanunununEk 23 üncü maddesi ile Ek 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları,

e) 926sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 9 uncu maddesi,

f) 2424sayılı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanunu ile ek vedeğişiklikleri,

g)6/12/1989 gün ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Karar-

namenin 8inci maddesinin 3 üncüfıkrası,                                   9/4/1990 KHK/418           45

a) Fazlamesai ücreti ödenmesine ilişkin;

1)17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanunun 22/9/1988 tarihli 343 sayılı KanunHükmünde Kararname ile değişik 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrası,

2)13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanunun 5/4/1988 tarihli ve 3424 sayılıKanunla değişik 10 uncu maddesi,

3)10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 351 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameile değişik 31 inci maddesi,

4)6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin son fıkrası ilegeçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası,

5)24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılıKanunla değişik 16 ncı maddesinin son fıkrası,

6)14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi,

7)27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesininson fıkrasının son cümlesi,

8)6/12/1989 tarihli ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine13/4/1990 tarihli ve 423 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (d) bendi,

9)8/4/1990 tarihli ve 417 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,

10)11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 15/5/1991 tarihli ve 3742 sayılıKanunla değişik 97 nci maddesinin (c) bendinin son fıkrası,

11) 22/6/1965tarihli ve 633 sayılı Kanuna 29/5/1991 tarihli ve 3745 sayılı Kanunla eklenenek 2 nci maddesi,

                                                                                                 Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                      

                       Yürürlükten Kaldırılan

                 Kanun veya KanunHükümleri                            Tarihi          Sayısı        Maddesi

b)4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Kanunun 3418 sayılı Kanununun 32 nci maddesiyleeklenen ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının 15/12/1990 tarihli ve 3689sayılı Kanunla değişik (a) bendi,

c) 6/3/1991tarihli ve 3701 sayılı Kanunun 42 nci maddesi,

d)8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını TakipEdenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun BirMaddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin altıncıfıkrasında yer alan "Bu hesaba yatırılan paraların % 10'u her ayın ilkhaftası içinde Ankara'da bir kamu bankasında açtırılan Adalet Bakanlığı merkezhesabına gönderilir. Mahalli hesapta toplanan paraların arta kalanı o yargıçevresinde görevli adli yargı hakim ve savcıları ile adli yargıda görevli yazıişleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ilediğer personeline (ceza infaz kurumları personeli hariç) ayda bir eşit miktardaödenir." cümleleri ile 7 ve 8 inci fıkraları,

e) Diğerkanun ve kanun hükmünde kararnamelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırıhükümleri,

f)9/4/1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin23/1/1987 tarih ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1,2 ve 3 üncümaddelerinde yer alan Yüksek Hakimlik Tazminatı göstergelerinin 1/1/1992 vemüteakip yıllarda yükseltilerek uygulanmasına ilişkin hükümleri ile 20 ncimaddesi,     5/7/1991            KHK/433                                                                                 16

27/7/1967tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek geçici 53üncü maddesi ile 3593

sayılıKanunun geçicimaddesi                                                   6/5/1993           3909             2

27/7/1967tarih ve 926 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesine 418 sayılı KHK'nin 19 uncumaddesiyle eklenen ek

fıkra                                                                                         13/7/1993  KHK/486            27

a) 29/9/1988tarihli ve 3475 sayılı Kanunla değişik 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c)bendi ile 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki "Üstünbaşarı sebebiyle terfiden bir defa yararlanılır." cümleleri,

b) 45inci maddesinin 29/9/1988 tarihli ve 3475 sayılı Kanunla değişik (g) bendi ve,

c)9/4/1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen,astsubaydan subaylığa geçenleriçin, II Sayılı Ek Gösterge Cetveli,

d) 28/2/1982tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa AdamHizmetleri Tazminat Kanununa ekli EK CETVEL'in son sütununda yer alan"Paraşütçü Geri Hizmet" ibaresi 9/8/1993KHK/499       36

 

                                                                                                 Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                      

                       Yürürlükten Kaldırılan

              Kanun veya Kanun Hükümleri                          Tarihi        Sayısı       Maddesi

27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun158, 159, 160 ve 161 inci maddeleri            2/12/1993                                                                              3920              2

27/4/1967 tarihve 926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi19/4/2000     4564        4

 

 

             926 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                              YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

    No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

                                                                                                                                             

    1453                                                          —                                                              1/9/1929

    5802                                                          —                                                              5/7/1951

    1134                                                          —                                                            21/3/1969

    1165                                                          —                                                              9/5/1969

    1191                                                          —                                                            1/12/1969

    1301                                                          —                                                            22/6/1970

    1323                                                          —                                                            14/8/1970

    1424                                                          —                                                            14/7/1971

    1611                                                          —                                                            27/7/1972

    1759                                                          —                                                              3/7/1973

    1800                                                          —                                                              1/2/1974

    1827                                                          —                                                            29/6/1974

    1875                                                          —                                                            25/4/1975

    1876                                                          —                                                            25/4/1975

    1923            20-37nci maddesine bağlı gösterge  tabloları, 38 inci maddesi, Ek Geçici 26,Ek  Geçici 27, Ek Geçici 31, Ek Geçici 32 ve

                        Ek Geçici 33 üncümaddeleri                                                                    1/3/1975

                        Diğerhükümleri                                                                                     11/7/1975

    1933                                                          —                                                            29/1/1976

    2028                                                          —                                                              6/1/1977

    2159                                                          —                                                              6/7/1978

KHK -15                                                        —                                                            1/11/1978

KHK -25                                                        —                                                  1/3/1979 tarihin-

                                                                                                                                  den geçerli ol-

                                                                                                                                        mak üzere

                                                                                                                                        28/2/1979

    2228                                                          —                                                     28/2/1979 tari-

                                                                                                                                  hinden geçerli

                                                                                                                                     olmak üzere

                                                                                                                                        25/4/1979

    2260                                                          —                                                              1/3/1979

    2357                                                          —                                                          12/12/1980

    2359                                                          —                                                          12/12/1980

 

  Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

    No.                              Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

                                                                                                                                             

    2379            Bu Kanun

                        a) 2 nci maddesi hükümleri;

                        1 –  926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 144 üncümaddesinden yararlanıp yurtdışı sürekli görevlere gönderilen personel ile 521sayılı Danıştay Kanununa 22 Mayıs 1975 gün ve 1903 sayılı Kanunla eklenen ekgeçici 2. madde hükümlerinden yararlanan personel hakkın

                                da;                                                                                                     1/3/1980

                        2 –  Yukarıda bir numaralı bent dışında kalan personelhakkında            1/1/1981

                        b) Diğerhükümleri                                                                           1/1/1981 tari-

                                                                                                                                  hinden geçerli

                                                                                                                                               olarak

                                                                                                                                          5/2/1981

    2497                                                          —                                                            24/7/1981

    2511                                                          —                                                            22/8/1981

    2532                                                          —                                                            6/10/1981

    2596                                                          —                                                              1/3/1982

    2629                                                          —                                                       1/3/1982 tari-

                                                                                                                                  hinden geçerli

                                                                                                                                     olmak üzere

                                                                                                                                        28/2/1982

    2642                                                          —                                                            30/3/1982

    2703                                                          —                                                            20/8/1982

    2825                                                          —                                                            27/5/1983

    2870                                                          —                                                            30/7/1983

    2946            5.maddesi 6 ncı fıkrası hükmü ile 6 ncı maddesihükümleri                    1/7/1984

                        Diğerhükümleri                                                                                   11/11/1983

KHK-241                                                        —                                                  1/7/1984'den ge-

                                                                                                                                       çerli olmak

                                                                                                                               üzere 29/6/1984

KHK-243                                                        —                                                          31/12/1984

    3183                                                          —                                                              2/5/1985

    3269                                                          —                                                            25/3/1986

    3282                                                          —                                                              6/5/1986

KHK-265                                                        —                                                       1/1/1987 tari-

                                                                                                                                  hinden geçerli

                                                                                                                                     olmak üzere

                                                                                                                                      31/12/1986


 

  Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

    No.                              Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

                                                                                                                                             

KHK -269        4 ncümaddesi                                                                                          1/3/1987

                        Diğerhükümleri                                                                                       2/2/1987

KHK -281                                                      —                                                              1/7/1987

KHK -306                                                      —                                                              1/1/1988

KHK - 311                                                      —                                                            29/2/1988

    3466                                                          —                                                              4/6/1988

KHK -328                                                      —                                                              1/7/1988

KHK -342                                                      —                                                            12/9/1988

    3475            7, 14,15, 16, 17 ve 18 incimaddeleri                                                  13/10/1988

                        Diğerhükümleri                                                                                     31/8/1988

KHK -351        2, 7, 15, 16 ve20                                                                                Yayımı olan

                                                                                                                                      30/12/1988

                                                                                                                                     tarihini taki-

                                                                                                                                    beden aybaşı

                        3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve18                                                                   15/1/1989

                        Diğer hükümleri                                                                                   30/12/1988

KHK -366                                                      —                                                            15/4/1989

    3565                                                          —                                                              7/6/1989

KHK -375        2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13,

                        14, 15, 18, 19, 21, 23, 25,

                        26, 29, 30 ve 31                                                                                     15/7/1989

                        28                                                                                                      Tazminat nis-

                                                                                                                                   betlerinin tes-

                                                                                                                                        pit edildiği

                                                                                                                                    tarihi izleyen

                                                                                                                                         aybaşında

                        Diğermaddeleri                                                                                        1/7/1989

    3593                                                          —                                                              1/9/1989

                                                                                                                                         tarihinden

                                                                                                                                              geçerli

                                                                                                                                               olmak

                                                                                                                                                üzere

                                                                                                                                      15/12/1989

KHK/418         a)  2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21,

                             22, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37 ve 45 inci maddeleri                       1/1/1991

                        b)  30 ve 38 incimaddeleri                                                                       1/7/1990

                        c)  34 üncümaddesi                                                                               15/1/1991

                        d)  4, 5, 11, 23, 24, 25, 26, 29 ve 40 ıncımaddeleri                     Yayımını izleyen

                                                                                                                                         aybaşında

                        e)  39 uncu maddesi 1990 - 1991 öğrenim döneminde uygulanmaya başlanmaküzere, bu konuda Bakanlar Kurulunca esas ve usullerin tesbitini izleyenaybaşında

                        f)  Diğermaddeleri                                                                                 11/4/1990


 

 

                926 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                              YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

    No.                              Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

                                                                                                                                             

KHK/433         a) 1 ve 3 üncümaddeleri                                                                          1/1/1992

                        b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;

                        1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi olanlar, 2914sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olan personelden profesör, doçentve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı KuvvetleriPersonel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Emniyet HizmetleriSınıfına dahil olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeliiçin                                                                                                               15/8/1991

                        2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına giren personeldenöğretim üyeleri  dışında kalan öğretim elemanları ile 657 sayılı DevletMemurları Kanununa tabi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve YardımcıSağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfınadahil olup da anılan Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanlarda bulunanlar,Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda KurulBaşkanları, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkanve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar, Başkan, Müdür ve Saymanlık görevlerindebulunanlariçin                                                                                                               15/1/1992

                        3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden kadroları Mülki İdareAmirliği Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri veAvukatlık Hizmetleri sınıflarına ait bulunan personeliçin      15/7/1992

                        4. Kapsama dahil diğer personeliçin                                                      15/1/1993

                        c) Diğermaddeleri                                                                             15/7/1991 ta-

                                                                                                                                   hinden geçer-

                                                                                                                                  li olmak üzere

                                                                                                                                          8/7/1991

KHK/445                                                        —                                                            26/8/1991

KHK/450                                                        —                                                            15/9/1991

                                                                                                                                         tarihinden

                                                                                                                                         geçerli ol-

                                                                                                                                        mak üzere

                                                                                                                                        13/9/1991

KHK/459                                                        —                                                          15/10/1991

KHK/475         8, 9 ve 10 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin (b)bendi                    15/1/1992

                        Diğerleri                                                                                                 10/1/1992

    3768                                                          —                                                            28/1/1992

 

 

 

                926 SAYILI KANUNE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                              YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

    No.                              Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi                                                                                                                                        

    3815                                                          —                                                              3/7/1992

    3909                                                          —                                                            30/8/1990

                                                                                                                                   tarihinden geçerli olmak üzere              12/5/1993

KHK/486                                                        —                                                            15/7/1993

KHK/488                                                        —                                                            28/7/1993

KHK/499                                                        —                                                              2/9/1993

    3920                                                          —                                         15/1/1994 tarihindengeçer            liolmak üzere         10/12/1993

KHK/527                                                        —                                                            20/5/1994

KHK/547                                                        —                                                            15/4/1995

    4137                                                          —                                                          25/11/1995

    4185                                                          —                                                          13/11/1996

    4205                                                          —                                              12/11/1996 tarihini

                                                                                                                          izleyen

                                                                                                                      aybaşında

KHK/568                                            4 üncümaddesi                                                      1/1/1997

                                                           Diğer Maddeleri                                                21/12/1996

KHK/570                                                        —                                    15/4/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı olan 3/4/1997 tarihinde

    4303                                                          —                                                            18/8/1997

    4323                                                          —                                                            18/1/1998

       4374                                                          —                                    31/8/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı olan 31/7/1998 tarihinde

          4376                                              5 inci maddesi                              21/12/1996 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı olan 2/8/1998 tarihinde

                                                           Diğermaddeleri                                                     2/8/1998

 

  Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

    No.                              Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

                                                                                                                                             

    4541                                                           —                                                              4/3/2000

    4564                                                           —                                                            22/4/2000

KHK/607                                                        —                                                              4/8/2000

KHK/629                                                        ––                                                            5/10/2000

    4635                                                           —                                                            13/4/2001

    4699                                                            ––                                                            7/7/2001

    4730                                                            ––                                                          15/1/2002

                                                                                          tarihinden geçerli olmak üzere 3/2/2002

    4788                                                            ––                                                          18/1/2003

    4861                                                            ––                                                            6/6/2003

    4891                                                             ––                                                          18/6/2003

    4902                                                            ––                                                          24/6/2003

    4917                                                            ––                                                          10/7/2003

Değiştiren                                                                                                                    Yürürlüğe

 Kanun                           926 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri                      giriş tarihi

    5365                                              38,49,84,85,126                                                 21/6/2005                   

   5473                                               Ek Madde 17           15/1/2006 tarihinden geçerli olmak

                                                                                              üzere 31/3/2006 tarihinde   

   5497               31,33,35,37,38,45,84,85,93,112,126,202,Ek Madde 19,

                           Ek Geçici Madde78                                                                          17/5/2006

   5499                                                128                                                                    17/5/2006                   

   5589                                               109,157 ve Ek Geçici Madde 84                        7/3/2007

               

   5621               Madde 36, Ek Madde 19 ile Ek Geçici Madde85                                 17/4/2007

   5758               8, 25, 36, 65, 109, 115, 150, Geçici Madde 30 ve31                             9/5/2008

   5768               68,143                                                                                                  24/6/2008

   5793               148                                                                                                          6/8/2008

   5837               78, 85, 109, 140, Ek Madde 17, 25, EK VIII, EK VIII/A,

                            EK VIII/B, EK VIII/C, Ek GeçiciMadde 86, 87 ve88                       13/2/2009   5906        83,113    3/7/2009

    5947                                                Ek Madde 17 ve26                                        30/7/2010

 6000                                  18, 37, 68, 115, Ek Geçici Madde 89, 90                        30/6/2010

   6191                                  83, 202, Ek Madde 17 ve Geçici Madde32                   22/3/2011

 

926SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATINVEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

EDİLENHÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİRLİSTE

 

 

Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

 

926 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

KHK/647

65

20/7/2011

KHK/650

Ek Madde 27

26/8/2011

KHK/651

Geçici Madde 32

27/8/2011

KHK/666

 

Ek Madde 17

 

Ek Madde 17

 

31/12/2011 tarihinden geçerli  olmak üzere 2/11/2011

15/1/2012

6318

14, 20, 112, 113, 114, 115, 126, 128, 137, 143, Ek Madde 10, Ek madde 28,    Ek Madde 29, Geçici Madde 33, Geçici Madde 34, EK-VI, EK-VII, EK-VIII, EK-VIII/A, EK-VIII/B EK-VIII/C ve  EK-IX sayılı cetveller

 

 

 

 

3/6/2012

6336

14, 36, 68, Geçici Madde 35

30/6/2012

6413

36, 50, 94, 109

16/2/2013

Anayasa

Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı

Ek Madde 27

 

 

1/1/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra

(1/7/2013)

6496

145, Ek Madde 30, Ek Geçici Madde 91

31/7/2013

 

                        

                                                                                     

 

 

Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

 

926 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

Ek Madde 17

 

 

10/10/2013

 

6514

Ek Madde 17, Ek Madde 27

18/1/2014

6519

3, 14, 35, 37, 38, 47, 49, 50, 54, 82, 84, 94, 109, 113, 120, 146, 148, Ek Madde 3, 31, 32, 33,

 Geçici Madde 36, 37

 

22/2/2014

6525

126

27/2/2014

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET