gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU

Bu kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile harp okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubay okullarında öğrenim yapan asker öğrencilere uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler.

05 Ekim 2010 Salı 09:58
926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (1)

 

KanunNumarası: 926

KabulTarihi: 27/7/1967

Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 10/8/1967   Sayı : 12670

 

BİRİNCİKISIM

Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

I – Kapsam:

Madde 1 – Bu kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensupsubaylar, astsubaylar ile harp okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubayokullarında öğrenim yapan asker öğrencilere uygulanır.

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivilkişiler kendi özel kanunlarına tabidirler.

II – Amaç:

Madde2 – (Değişik: 3/7/1975 - 1923/1 md.)

Bu kanun subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerinyetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi vetaltifleri ile her türlü özlük haklarını düzenler.

III – Tarifler:

Madde3 – Bu kanunda yer alan bazı kavramların anlamlarıaşağıda gösterilmiştir:

——————————

(1)    a -7/7/1971tarih ve 1424 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle getirilen ek geçici 21inci maddeile bu Kanun ve değişikliklerinde geçen "kademe terfii" deyimi" kademeilerlemesi", "yeterlik grupları" deyimi" yeterlikderecesi"; "Layn" sınıfı "Deniz" şeklindedeğiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir.

b - 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 21 inci maddesiile bu Kanunda geçen" uzman çavuş" tabiri "uzman erbaş"olarak değiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir.

a) Rütbe: Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veyaastsubaylığa başlamada ve bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğincekazandıkları askeri unvanlardır.

b) Nasıp: İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbedensonraki rütbeye terfide yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihidir.

c) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren orütbede hizmet süreleri veya aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımındanüstünlük sırasıdır.

d) Normal bekleme süresi: Subayların ve astsubayların rütbeterfilerine hak kazanabilmeleri için her rütbede bekleyecekleri süredir.

e) En az bekleme süresi: Subayların ve astsubayların normalbekleme süresinden noksan bekleyecekleri süredir.

f) En çok bekleme süresi: Subayların ve astsubaylarınbulundukları rütbede en çok kalabilecekleri süredir.

g) Terfi yılı: Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıpertesi yılın 30 Ağustos tarihine kadar geçen süredir.

h) Kademe bekleme süresi: Subayların ve astsubayların kademeilerlemesi için her kademede bekleyecekleri en az bir terfi yılıdır.

i) Kademe ilerlemesi: Kademe bekleme süresi sonundaki maaşartışıdır.

j) (Değişik:11/2/2014-6519/23 md.) Yeterlik: Ahlaki, askerî,mesleki, fiziki, zihni kifayet ve üst rütbeye liyakattir.

k)(Değişik: 28/7/1998 - 4374/1 md.) Yeterlik Derecesi: Sicilnotu ortalamasına göre aynı sınıf ve rütbede olan subayların ve astsubayların kendiaralarındaki derecelenmeleridir.

l)(Değişik: 11/2/2014-6519/23 md.) Yıllık kontenjan: Herrütbedeki general ve amiral sayısının bekleme sürelerine bölümü sonucu çıkanmiktardır. Yüksek Askerî Şûra kararı ile yıllık kontenjanlarda değişiklikyapılabilir.

m)(Değişik: 11/2/2014-6519/23 md.) Sicil notu: Sicil üstüdeğerlendirme notlarının ortalaması ile general ve amiraller hariç fizikiyeterlik değerlendirme testinden elde edilen notun, sicil yönetmeliğindebelirlenecek esaslar dâhilinde, kuvvet komutanlıkları, Jandarma GenelKomutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca toplanmasıyla tespit edilennottur.

n)(Değişik: 9/1/2003-4788/1 md.) Sicil notu ortalaması :

A) 1. Teğmen rütbesi için; bulunulan rütbede alınan mutebersicil notlarınınaritmetik ortalamasıdır.

2. Üsteğmen rütbesi için; teğmenliğe nasıptan itibarenalınan muteber sicilnotlarının aritmetik ortalamasıdır.

3. Yüzbaşı rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren herrütbede alınanmuteber sicil not ortalamalarının, yüzbaşı rütbesindeki sicilnotuortalamasının % 100’ü, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının %70’ialınarak hesaplanan ortalamasıdır.

4. Binbaşı rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren herrütbede alınanmuteber sicil not ortalamalarının, binbaşı rütbesindeki sicilnotuortalamasının % 100’ü, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının %90’ı,üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarakhesaplananortalamasıdır.

5. Yarbay rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbedealınanmuteber sicil not ortalamalarının, yarbay rütbesindeki sicil notuortalamasının% 100’ü, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı,yüzbaşırütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, üsteğmen rütbesindekisicil notuortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

6. Albay rütbesi için; üsteğmenliğenasıptan itibaren herrütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, albayrütbesindeki sicil notuortalamasının % 100’ü, yarbay rütbesindeki sicil notuortalamasının % 95’i,binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı,yüzbaşı rütbesindeki sicilnotu ortalamasının % 85’i, üsteğmen rütbesindekisicil notu ortalamasının % 70’ialınarak hesaplanan ortalamasıdır.

B) 1. Astsubay çavuş rütbesi için; bulunulan rütbede alınanmuteber sicilnotlarının aritmetik ortalamasıdır.

2. Kıdemli çavuş rütbesi için; astsubay çavuşluğa nasıptanitibaren alınanmuteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.

3. Üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptanitibaren her rütbedealınan muteber sicil not ortalamalarının, üstçavuşrütbesindeki sicil notuortalamasının % 100’ü, kıdemli çavuş rütbesindeki sicilnotu ortalamasının %70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.  

4. Kıdemli üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptanitibaren herrütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli üstçavuşrütbesindekisicil notu ortalamasının % 100’ü, üstçavuş rütbesindeki sicilnotuortalamasının % 90’ı, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının%70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

5. Başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptanitibaren her rütbedealınan muteber sicil not ortalamalarının, başçavuşrütbesindeki sicil notuortalamasının % 100’ü, kıdemli üstçavuş rütbesindekisicil notu ortalamasının %90’ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının% 85’i, kıdemli çavuşrütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarakhesaplanan ortalamasıdır.

6. Kıdemli başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptanitibaren herrütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli başçavuşrütbesindekisicil notu ortalamasının % 100’ü, başçavuş rütbesindeki sicilnotuortalamasının % 95’i, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notuortalamasının %90’ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i,kıdemli çavuşrütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplananortalamasıdır.

o) (Değişik: 7/7/1971 - 1424/1 md.) Değerlendirme notu:Yüksek AskeriŞüra üyelerinin verdikleri notların ortalamasıdır.

p) (Değişik: 28/7/1998 - 4374/1 md.) Yeterlik notu:

1. General-amiral rütbelerinde; bulunulan rütbedeki sicilnotlarının ortalamasıile değerlendirme notunun toplamıdır.

2. Albay rütbesinde; sicil notu ortalaması ile değerlendirmenotununtoplamıdır.

r) (Değişik: 11/2/2014-6519/23 md.) Sicil tam notu: Siciltamnotu yüzdür.

s) (Ek: 17/4/1975 - 1875/1 md.; Değişik: 26/3/1982 - 2642/1md.) Lisansüstüöğrenim: Kuvvet Harp Akademileri, yüksek lisans (bilim uzmanlığı,yüksekmühendislik, yüksek mimarlık, master) veya doktora öğrenimleri iletıpta,diştabipliğinde, veterinerlikte ve eczacılıkta uzmanlık öğrenimine veyadoçentlikiçin yapılan öğrenime bu Kanunun uygulanmasında lisansüstü öğrenimdenir.

ş) (Ek: 29/9/1988 - 3475/1 md.; Mülga: 28/7/1998 - 4374/6md.)

t) (Ek: 29/9/1988 - 3475/1 md.; İptal: Ana. Mah.’nin31/12/1992 tarih veE: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)

u) (Ek: 29/9/1988 - 3475/1 md.; İptal: Ana. Mah.'nin31/12/1992 tarih veE: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)

ü) (Ek: 29/9/1988 - 3475/1 md.; İptal: Ana. Mah.'nin31/12/1992 tarih veE: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)

v) (Ek: 29/9/1988 - 3475/1 md.; İptal:Ana. Mah.'nin31/12/1992 tarih ve E:1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)

y) (Ek: 9/8/1993 - KHK - 499/1 md.) Kadro: Barışta TürkSilahlıKuvvetlerinin hizmetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için ihtiyaçduyduğupersonelin rütbe, sınıf ve varsa branşına göre tespit edilen miktarıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

I – Görev ve sorumluluk:

Madde4 – (Değişik: 3/7/1975 - 1923/2 md.)

Silâhlı Kuvvetlere mensup subayların ve astsubayların görevve sorumluluklarıTürk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ilediğer kanun, tüzük,yönetmelik, yönerge, talimatname ve hizmet kadrolarınınaçıklamalarında gösterilir.

II – Mal bildirimi:

Madde5 – Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerine vevelayetleri altındakiçocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak veborçları hakkında, özelkanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimindebulunurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Haklar

I – Uygulama isteme hakkı:

Madde6 – Subaylar, astsubaylar ve askeri öğrenciler, bukanuna ve bu kanunadayanılarak çıkan tüzük ve yönetmeliklerin kendilerihakkında aynenuygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

II – Güvenlik:

Madde7 – Kanunlarda ve kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzükve yönetmeliklerdeyazılı haller dışında, subaylığa, astsubaylığa ve askeriöğrenciliğe sonverilemez; aylık ve diğer hakları elinden alınamaz.

III – Emeklilik:

Madde8 – Subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerinözel kanununda yazılıbelli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.

(Ek:3/7/1975 - 1923/3 md.) Şu kadar ki subay ve astsubaylarbu kanundabelirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça emeklilikleriniisteyemezler.

(Ek:26/3/1982-2642/2 md.; Değişik son fıkra:24/4/2008-5758/1 md.) Emeklilikhakkını kazananlar, emekliliklerini Ocak, Şubat,Temmuz veya Ağustos aylarıiçinde isteyebilir. Bu aylar dışındaki emeklilikistemleri ancak, ilgili kuvvetkomutanı, Jandarma Genel Komutanı veya SahilGüvenlik Komutanının hizmetgerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabuledilebilir.

IV – Çekilme:

Madde9 – Subaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilenesaslara göresubaylıktan veya astsubaylıktan çekilebilirler.

V –  İzin:

Madde10 – Subayların ve astsubayların sıhhi izin sürelerinive diğer izinlerihakkında bu kanun hükümleri uygulanır.

İKİNCİ KISIM

Subaylar

BİRİNCİ BÖLÜM

Kaynak ve Yetiştirme

I – Kaynak:

Madde11 – Muvazzaf subay kaynakları:

a) Harp okulları,

b) Fakülte ve yüksek okullardır.

a) Harp okulları:

Madde12 – Harp okullarının kuruluşu, işleyişi ve bu okullaragiriş şartları,yetiştirilme usulleri ve diğer hususlar özel kanununa göreyürütülür.

(Ekfıkralar: 31/5/1989 - 3565/1 md.) İhtiyaç duyulansınıflarda muvazzafsubay yetiştirilmek üzere Genelkurmay Başkanlığının izni ileSilâhlı Kuvvetlerhesabına yabancı devlet harp okullarında askeri öğrenciokutulabilir. Bunlaröğrenime başladıkları tarihten itibaren ilk bir aylıkintibak süresinigeçirdikten sonra kendilerine yapılmış olan masrafları ödeselerdahiöğrencilikten ayrılamazlar.

Bu öğrencilerin harçlıkları Bakanlar Kurulu Kararı iletespit olunur.

Bunlardan, sağlık sebebi hariç olmak üzere herhangi birsebeple öğrencilikleilişkisi kesilen veya muvazzaf subay nasbedilemeyenler, kendilerineDevlettarafından yapılmış olan masrafların iki katını tazminat olarak öderler.

Yabancı devlet harp okullarından mezun olanların subaylığanasıpları, buKanunun 35 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı altbentlerihükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Türk harp okullarında öğrenim gören emsallerinden dahaönce mezun olanlar,emsalleri ile birlikte teğmen nasbedilirler.

b) Türk harp okullarında öğrenim gören emsallerinden sonramezun olanlar, okulubitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğenasbedilirler.Bunların nasıpları emsallerinin nasıp tarihine götürülür.

Yabancı devlet harp okullarında yetişen ve subaynasbedilenler, harp okulukaynaklı subaylarla aynı haklara sahip olurlar vesınıflandırmaya tabitutulurlar.

Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrencilerdearanılacak nitelikler,seçilme usulleri, bunların öğrenimleri sırasında tabiolacakları esaslar, izinve geri çağrılma, öğrencilikten çıkarılma,ödüllendirme, öğrenimleri yarıdakalanlar hakkında uygulanacak öğretim ve eğitimesasları, subaylığa nasıp vesınıflandırma, kıdem sıralarının tespiti, müfredatyönünden eksik öğretim veeğitimle ilgili esaslar ile diğer hususlaryönetmelikte gösterilir.

b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme:

Madde13 – (Değişik: 3/7/1975 - 1923/4 md.)

Liseleri bitirerek fakülte ve yüksek okullara devam hakkınıkazanmış olanlarile fakülte veya yüksek okullarda okudukları sınıfı başarı ilegeçenlerden lüzumve ihtiyaç duyulduğunda lise menşeli olmak şartiyle, SilahlıKuvvetler namınaokumak isteyen öğrenciler seçildikleri takdirde, yurt içi veyurt dışındakifakülte veya yüksek okullarda askeri öğrenci olarak öğrenimyaparlar.

II – Fakülte veya yüksek okul mezunlarının muvazzaf subaynasbedilmesi (1)

Madde14 – (Değişik: 22/5/2012- 6318/45 md.)

(Değişik birinci fıkra:26/6/2012-6336/ 12 md.) En az dörtyıl süreli fakülte veya yüksekokullarıbitiren kadın veya erkeklerden muvazzafsubay olmak için başvuranlar;düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılanyılın ocak ayının ilk günüitibarıyla yirmiyedi yaşını, lisansüstü öğrenimitamamlamış olanlarda iseotuziki yaşını bitirmemiş olmak, yedek subay olmakoşullarını taşımak, yönetmelikteöngörülen sınavlar ile uygulanacak temelaskerlik eğitiminde başarılı olmak vediğer nitelikleri de haiz bulunmakşartıyla Genelkurmay Başkanlığıncagösterilecek lüzuma göre Türk SilahlıKuvvetleri tarafından harp okullarındayetiştirilemeyen veya yeterinceyetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığanaspedilebilirler. (2)

——————————

(1) Bu madde başlığı “Fakülte veyüksekokulu bitirenlerdenmuvazzaf subay olma, sözleşmeli ve yedek subaylıktanmuvazzaf subaylığa geçme”iken, 28/6/2001 tarih ve 4699 sayılı Kanunun 1 incimaddesiyle metne işlendiğişekilde değiştirilmiştir

(2) 11/2/2014 tarihli ve 6519sayılı Kanunun 24 üncümaddesiyle, bu fıkrada yer alan “yedek subay olmakoşullarını taşımak”ibaresinden sonra gelmek üzere “, yönetmelikte öngörülensınavlar ileuygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak” ibaresieklenmiştir.

(Değişik:26/6/2012-6336/ 12 md.) En az dört yıl sürelifakülte veya yüksekokulları bitiripTürk Silahlı Kuvvetlerinde askerlikhizmetine başladıklarında düzeltilmemiş nüfuskaydına göre müracaat yapılanyılın ocak ayının ilk günü itibarıylayirmiyedi yaşını, lisansüstü öğrenimitamamlamış olanlarda iseotuziki yaşını bitirmemiş olanlardan muvazzaf subaylığageçmekisteyenler, birinci fıkrada yazılı şartlar dahilinde muvazzafsubaylığanaspedilebilirler. Bunlardan, terhislerini müteakip başvuranlar ileaskerlikhizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az dört yıl sürelifakülte veyayüksekokulları bitirip başvuranlar da birinci fıkra hükümlerinegöremuvazzaf subaylığa naspedilebilirler.

Bu madde hükümlerine göre subaynasbedilenler, 15 incimaddede öngörülen askeri eğitimi müteakip atandıklarıgörevlerde bir yıllıkdeneme (adaylık) süresine tabi tutulurlar.

Temel askerlik eğitiminde veyaaskeri eğitimde başarıgösteremeyenler, eğitimi başarı ile bitirdikten sonraatandıkları görevde biryıllık deneme süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerineuyum sağlayamayan veyasubaylığa engel hali görülenler ile deneme süresininbitimine kadar kendiistekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk SilahlıKuvvetlerinden ilişiklerikesilir ve aldıkları aylıkları dışında Devletçebunlara yapılan masraflar,kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsilolunur.

Temel askerlik eğitimindençeşitli nedenlerle ilişiğikesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler iletemel askerlik eğitiminimüteakip subay nasbedilenlerden deneme süresininbitimine kadar ayrılanlarıntemel eğitimde ve muvazzaf subaylıkta geçensüreleri askerlik hizmetindensayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülüksürelerini karşılayanlaraskerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Eksikhizmeti olanların busüreleri, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylarve Yedek AskeriMemurlar Kanunu veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı AskerlikKanunuhükümlerine göre tamamlatılır.

Muvazzaf subay adayları sağlık,disiplin, mükafat ve cezaişlemleri bakımından harp okulu öğrencilerininintibak eğitiminde tabi olduğukural ve müeyyidelere tabidir.

Temel askerlik eğitimleri, takvimyılının 30 Ağustos tarihinekadar tamamlanır. Bu kişilerin subaylık nasıplarıhangi tarihte olursa olsun,kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerineesas olacak nasıplarında onaytakvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır.Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonrasubay nasbedilenlere bu işlemden dolayıgeriye doğru maaş, maaş farkı ve diğerözlük hakları verilmez. (1)

a) Askeri eğitim:

Madde15 – (Değişik: 26/3/1982 - 2642/4 md.)

Silahlı Kuvvetler veya kendi hesabına fakülte veya yüksekokulları bitirenlerile lisansüstü öğrenimi tamamlayanlar subay nasbedildiktensonranakledildikleri sınıfları ile ilgili bir göreve atanırlar.

——————————

(1) 11/2/2014 tarihli ve 6519sayılı Kanunun 24 üncümaddesiyle, bu fıkrada yer alan “kararname” ibaresi“onay” şeklindedeğiştirilmiştir.          

(Değişik:9/8/1993 - KHK - 499/3 md.) Bunlar nasbedildiklerirütbede ilk açılacaksınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine,sınıfları ile ilgilisubay sınıf okulları olmayanlar ise özel askeri eğitimetabi tutulurlar. Başarıgösteremeyenler görevlerine dönerek sonraki dönemeğitimine katılırlar.Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenlergörevlerine iadeedilirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. 14 üncü maddeninbir ve ikincifıkralarına göre subay nasbedilenler hariç bu gibilerinnasbedildikleri rütbeyeait bekleme süresi bir yıl uzatılır.

b) Askeri öğrencilerin özlük ihtiyaçları:

Madde16 – Fakülteler veya yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetlerhesabına okuyanaskeri öğrencilerin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.

c) Askeri öğrencilikten çıkarılma:

Madde17 – Fakültelerde veya yüksek okullarda SilâhlıKuvvetler hesabına okuyanöğrenciler aşağıdaki hallerde askeri öğrencilikniteliğini kaybederler:

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespitedilecek ahlaknotunu kaybedenler,

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde, askeriöğrenci niteliğinikaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında kararverilenler,

c) Öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yönetmeliktebelirtilecek süreleriçinde tamamlıyamıyanlar,

d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden, sağlıkdurumlarısebebiyle askeri öğrenci olarak öğrenimine devam imkanı kalmıyanlar,

e) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,

f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik hakkı sonaerdirilenler,

g) (Ek: 7/12/1989 - 3593/1 md.) Yönetmelikte tespit edilecekgirişkoşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar.

d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem:

Madde18 – 17 nci madde gereğince askeri öğrenci niteliğinikaybedenlerinilişikleri kesilir.

a) (Değişik: 19/6/2010-6000/15 md.) Sağlık sebepleridışındailişikleri kesilenlere, personel ve amortisman giderleri hariç,Devlettarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçensüreiçin kanuni faizi ile birlikte hesaplanarak ödettirilir.

b) (Değişik: 7/12/1989 - 3593/2 md.) Fakülte veya yüksekokulöğrencilerinden, 17 nci maddenin (a), (b), (c), (e), (f) ve (g)bentlerigereğince askeri öğrencilik niteliğini kaybedenler, muvazzaf subayolaraktekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.

c) Bu maddenin (a) bendi gereğince askeri öğrencilikniteliğini kaybederekilişkileri kesilen öğrencilerin, Devlete olan borçlarıaskerlik hizmetlerisüresince tehir edilir.

III – Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme:

Madde19 – (Mülga: 26/3/1982 - 2642/24 md.)

IV – Yönetmelikte tesbit edilecek hususlar:

Madde20 – (Değişik: 22/5/2012 - 6318/46 md.)

Fakültelerdeveya yüksekokullarda askeri öğrenci olarakokutulacakların giriş şartları,görev ve sorumlulukları, askeri öğrenciliktençıkarılma ile ilgili işlemler,fakülte veya yüksekokullarda azami öğrenimsüreleri, askeri eğitime aithususlar, fakülte veya yüksekokul mezunları ileyedek subaylık hizmetiniyapmakta iken istekli bulunanlardan muvazzaf subaynasbedilmek üzere temelaskerlik eğitimine alınacaklarda ve muvazzaf subaylığanasbedilmelerindearanacak nitelikler ve diğer hususlar yönetmelikte tespitolunur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Subayların Sınıflandırılması

I – Subay Sınıfları:

Madde21 – (Değişik : 19/4/2000 - 4564/1 md.) Türk SilahlıKuvvetlerine mensupsubayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip,hangilerininyardımcı sınıflara dahil bulunduğu Genelkurmay Başkanlığınca tespitedilir veSubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.

Subayların sınıfları hizmet ihtiyaçları nedeniyle ilgilikuvvetkomutanlıklarının teklifi ve Genelkurmay Başkanının onayı iledeğiştirilebilir,kaldırılabilir veya yeni sınıflar ihdas edilebilir.

II – Sınıflandırma:

Madde22 – Askeri öğrenciler ve subaylar test ve mülakatsonuçlarına, bedenkabiliyetlerine, isteklerine ve kadro ihtiyaçlarına göre ikişekildesınıflandırılırlar:

a) İlk sınıflandırma,

b) Yeniden sınıflandırma.

a) İlk sınıflandırma:

Madde23 – Harp okulları öğrencilerinin sınıflara ayrılması,sınıfların kadroihtiyacına göre ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır.

(Ek:7/12/1989 - 3593/3 md.) Harp okulu öğrenimi süresince,24 üncü maddeninbirinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri gereğince yapılacakmüteakipsınıflandırmalar da, ilk sınıflandırma kapsamı içinde kabul edilir.

b) Yeniden sınıflandırma:

Madde24 – Subaylar, aşağıdaki durumlarda yenidensınıflandırılırlar:

a) Sıhhi sebepler:

Sağlık durumları mensup oldukları sınıfın hizmetineelverişli olmadığı hakkındausulüne göre sağlık kurulu raporu alanlar,sınıflandırma kurullarınca bedenkabiliyeti ve sınıflandırma yönetmeliği esaslarıdahilinde uygun görülensınıflara geçirilirler.

Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemineticesinde, birden fazlasınıfta hizmet etmesi uygun görülenler bu sınıflarınihtiyacı da varsa,istedikleri sınıflara geçirilirler.

b) (Değişik: 9/8/1991 - KHK - 445/1 md.; Aynen kabul23/1/1992 - 3768/1md.) Uçuştan ayrılanlar:

Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucusubaylar yenidensınıflandırılırlar. Ancak sınıf değişikliğini gerektireceknitelikteki sıhhisebepler hariç olmak üzere, kara havacılık ve pilot  sınıfındaki kıdemliyüzbaşı ve daha üstrütbelerdeki uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmakistemeyen subaylar yenidensınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statülerisona erer.

c) Özel hizmet niteliğini kaybedenler:

Denizaltı, dalgıç, kurbağa adam, sualtı komandobirliklerinde ve denizdekipatlayıcı maddeleri zararsız hale getirenpersonelden, özel hizmetniteliklerini kaydeben subaylar, yenidensınıflandırılarlar.

d) İkinci bir tahsil yapanlar:

Subay iken Silahlı Kuvvetler hesabına üniversite veya yüksekokullardan birinibitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler.

e) İdarece görülecek lüzum üzerine:

1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik düşüklüğügösterdiği sınıflandırmakurullarının tetkik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler,

2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle veya idarecegörülecek lüzumüzerine, sınıflarının değişmesi icabeden subaylar,

3. Yeni bir sınıf kurulmasında, bu sınıfı teşkil etmek üzerelüzumlu personeltemini için idarece, lüzum görülecek sınıf ve rütbedekisubaylar, yenidensınıflandırılırlar.

f) (Değişik: 3/7/1975 - 1923/9 md.) Birlikçe kuruluşdeğişikliğiüzerine;

Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluşdeğişikliklerinde birliğinpersoneli aynen o kuvvete nakledilebilir. Bu nakilişleminde kuvvetlerin sınıfve rütbe ihtiyaçlarına göre yapılacak protokol esasalınır. Bundan sonrapersonelin eski sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlarkabul edilmez.

g) (Ek:7/7/1971-1424/3 md.; Değişik: 18/6/2003 - 4902/18md.) Kuvvetkomutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığınca heryıl Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde belirtilen zamanlardahizmet fazlasıveya ihtiyaç duyulan personel sayısı Genelkurmay Başkanlığınabildirilir.

Genelkurmay Başkanlığınca, ilgilikuvvet komutanlıklarının,Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil GüvenlikKomutanlığının görüşlerialındıktan sonra bu personelin kuvvetlerideğiştirilebilir.

Bu personel, yeni kuvvetinde,sınıfı görevinde istihdamedilebileceği gibi ihtiyaç duyulan sınıflardaistihdam edilmek üzere, yenidensınıflandırmaya da tâbi tutulabilir.

h)(Ek: 28/6/2001 - 4699/2 md.) Eşleri farklı kuvvetleremensup subaylarınkuvvetleri, aile bütünlüklerinin korunabilmesi amacıyla,sınıflandırmayönetmeliğinde gösterilecek esas, usul ve şartlara göre; ilgilikuvvetkomutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının veya SahilGüvenlikKomutanlığının da görüşleri alındıktan sonra, GenelkurmayBaşkanlığıncadeğiştirilebilir.

III – Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği:

Madde25 – İlk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma,sınıflandırma kurullarıtarafından yapılır.

Sınıflandırma kurullarının kuruluşları, çalışma usulleri,kararlarını nasılalacakları, kurul üyelerinin nitelikleri ve sınıflandırmanınne zaman ve nasılyapılacağına ait hususlar sınıflandırma yönetmeliğindegösterilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Meslek Grupları

I – Meslek programları:

Madde26 – (Değişik: 3/7/1975 - 1923/10 md.)

Subayların  yurt  içi veya  yurt  dışında yetiştirilmeleri,  her rütbe  ve kendi sınıfı içindeyeterliklerinin  geliştirilmesi  ve sınıf ayrılıklarına göre kıt’aveya diğergörevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik derecelerine göre MeslekProgramlarıYönetmeliği ile düzenlenir.

II – Teğmen - yüzbaşıların kıt’a hizmeti:

Madde27 – Teğmen - yüzbaşı (Dahil) rütbelerindeki subaylarınbu rütbelerdekikıt’a hizmeti toplam 8 yıldan az olamaz.

(Değişik:3/7/1975 - 1923/11 md.) Şu kadar ki, 31 incimaddenin (b), (c) bendinedayanarak yapılan indirim, 36 ncı madde (d) bendiyle58 inci madde gereğinceverilen kıdem süreleri bu sekiz yıldan düşülür.

BEŞİNCİ KISIM

Subay Terfileri

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

I – Kapsam:

Madde28 – Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subayların;rütbeleri, beklemesüreleri, nasıpları, rütbe terfii ve kademe ilerlemesişartları bu kanunhükümlerine tabidir.

II – Rütbeler:

Madde29 – Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki subay rütbeleriaşağıda gösterilmiştir:

Asteğmen

Teğmen

Üsteğmen

Yüzbaşı

Binbaşı

Yarbay

Albay

Tuğgeneral - Tuğamiral

Tümgeneral - Tümamiral

Korgeneral - Koramiral

Orgeneral - Oramiral

Mareşal - Büyükamiral

Mareşal ve Büyükamirallik rütbeleri savaşta olağanüstüyararlıkları görülenhayattaki veya ölmüş orgeneral veya oramirallere kanunlaverilir.

III – Bekleme süreleri:

a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri:

Madde30 – (Değişik: 6/5/1993 - 3909/1 md.)

Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

Rütbeler                                                NormalBekleme Süreleri

Asteğmen                                                              8  Ay(1)

Teğmen                                                                  3  Yıl

Üsteğmen                                                               6  Yıl

Yüzbaşı                                                                  6  Yıl

Binbaşı                                                                    5  Yıl

Yarbay                                                                   3  Yıl

Albay                                                                    5  Yıl

Tuğgeneral -Tuğamiral                                          4  Yıl

Tümgeneral -Tümamiral                                         4  Yıl

Korgeneral -Koramiral                                          4  Yıl

Orgeneral -Oramiral                                             4  Yıl

b) En az bekleme süreleri:

Madde31 – Subayların en az bekleme süreleri aşağıdagösterilmiştir.

a) (Değişik: 28/6/1978 - 2159/1 md.) Fakülte ve yüksekokullarıbitiren subayların Harp Okulu öğrenim süresinden yıl olarak okuduklarıöğrenimsüreleri, rütbe bekleme sürelerinden düşülür.

Bu subayların Harp Okulunu bitirmiş emsaliyle nasıplarıbirleşinceye kadarhangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmeliklesaptanır.

b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlarakatılanlar içinGenelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine MillîSavunma Bakanınınteklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile barış zamanına aitnormal beklemesüreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme neticesinde biryıldan artanmiktarlar tam yıla çıkarılır.

c) (Değişik :21/7/2000-KHK-607/1 md.; Aynen kabül:10/5/2006-5497/1 md.) Üstünbaşarı kıdemi alan üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşılarınnormal bekleme süreleribir yıl eksiktir.

c) En çok bekleme süreleri:

Madde32 – Subayların en çok bekleme süreleri aşağıdagösterilmiştir:

a) Öğrenim süreleri dört yıldan az olan yüksek okul mezunusubayların teğmenlikbekleme süreleri, harp okulu mezunu emsalleri kendilerineyetişinceye kadardevam eder.

b) (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/4 md.) Subayların 30 uncumaddedegösterilen normal bekleme sürelerinin dışında rütbelerinde ençokkalabilecekleri süre; teğmen ve üsteğmenlikte o rütbenin yaş haddinekadar,diğer rütbelerde ise yüzbaşılar için subaylıktaki 21 inci, binbaşılariçinsubaylıktaki 22 nci ve yarbaylar için subaylıktaki 25 inci fiili hizmetyılınıdolduruncaya kadar olan süredir. 109 uncu madde hükümlerine göre subayolan veyüzbaşılığa yükselenlerin en çok bekleme süresi bu rütbenin yaşhaddinekadardır.

IV – Terfi zamanı:

Madde33 – Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 AğustosZafer Bayramı günüyapılır.

——————————

(1) Asteğmenler için (9) ay olanbekleme süresi, 3/10/1996tarih ve 4185 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle (11) ay, daha sonra 3/7/2003tarih ve 4917 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile (8)ay  olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/2 md.; Değiştirilerek kabul :10/5/2006-5497/2 md.) Kıdemalanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehedüzeltilenler ile açığaalınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izinsüresini geçirme hariçfirar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfiedemeyen ve rütbekıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına,muhakemenin men'ine,kamu davasının düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına,beraatine, kısa hapiscezasına veya verilen cezanın teciline, tedbire veya paracezasına çevrilmesinekarar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmışolmak şartıyla, yukarıdaki fıkra hükmüuygulanmaz. Ancak, bu durumda olanlarınrütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri,hükmün kesinleşme tarihinden geçerli olarakyapılıp emsalleri tarihinegötürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbekıdemliliklerinde maaş farkıödenmez.

(Ek fıkra: 21/7/2000-KHK-607/2 md.; Aynen kabul:10/5/2006-5497/2 md.) Terfisırasında olup da belirli oranda sicilmecburiyetini, sicil belgelerinindüzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihinekadar tamamlayacak olanlar(albaylar hariç) hakkında birinci fıkra hükmüuygulanmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

 Nasıp

I – Subaylığın nasıp ve terfi onayı:

Madde34 – (Değişik: 11/2/2014-6519/25 md.)

Subaylığa nasıp, ilgili kuvvetkomutanının (Jandarmasubayları için Jandarma Genel Komutanının, Sahil Güvenliksubayları için SahilGüvenlik Komutanının) teklifi ve Genelkurmay Başkanınınlüzum göstermesiüzerine, Millî Savunma Bakanı (Jandarma ve Sahil Güvenliksubayları içinİçişleri Bakanı) onayı ile yapılır.

Asteğmen-albay rütbeleri arasındarütbe terfileri, ilgilikuvvet komutanlığı (Jandarma subayları için JandarmaGenel Komutanlığı, SahilGüvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanlığı)Kurmay Başkanının onayı ileyapılır.

Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiralrütbelerine terfiler ilegeneral ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler 54üncü maddede belirtilenesaslarla Millî Savunma Bakanı (Jandarma ve SahilGüvenlik subayları içinİçişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalayacağı veCumhurbaşkanının onaylayacağıkararname ile yapılır.

II – Subaylığa nasıp:

Madde35 – (Değişik: 3/7/1975 - 1923/14 md.)

Harp okullarını veya fakülte ve yüksek okulları bitirenlerinsubaylığanasıpları aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Harp okullarını bitirenler, aşağıdaki istisnalar saklıkalmak koşuluyla, oyılın 30 Ağustos’unda teğmenliğe nasbedilirler.

1. Harp okullarını bitirip de teğmen nasbedilmeden öncesubaylar hakkında açığaalınmayı gerektiren bir suçtan haklarında kamu davasıaçılanlar veya herhangibir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanlarınteğmenliğe nasıplarıyapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesinesebeb olacak şekildemahkum olanlarla okul yüksek disiplin kurulunca okullailişiğinin kesilmesinekarar alınanlar hariç olmak üzere haklarında mahkumiyeteveya kovuşturmaya yerolmadığına, beraate veya kamu davasının her ne sebepleolursa olsun ortadankaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardanbaşka bir işlemyapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe nasbedilir venasıplarıemsalleri tarihine götürülür.

2. Kazai, idari veya sıhhi zorunluluklar nedeniyle harpokullarını 30Ağustos’tan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerliolarakteğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihinegötürülür.

b) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri ayınsonunda asteğmennasbedilirler.

c) Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardaokuyan askeriöğrenciler, fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundangeçerli olmaküzere teğmenliğe nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa nasbedileceklerinsınavtarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınavdönemininen son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan fakülte veyayüksekokulları bitirip de teğmenliğe nasbedilmeden önce durumları bu maddenin(a)bendi (1) ve (2) nci alt bentlerine uyanlar hakkında da aynı hükümuygulanır.

d) (Değişik:11/2/2014-6519/26 md.) Fakülte veyayüksekokulları kendi hesaplarınabitirenlerden Türk Silahlı Kuvvetlerindebranşlarıile ilgili muvazzaf subaylığageçme talebinde bulunanlar, subaylığanasıp onayı tarihinden geçerli olarakmuvazzaf subay nasbedilirler. Bupersonelin subaylık nasıpları hangi tarihteolursa olsun, kademe ilerlemesi veyaüst rütbeye yükselmelerine esas olacaknasıpları onay takvim yılının 30 Ağustostarihi esas alınır ve kademeilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 31 ve32 nci madde hükümlerine göreişlem yapılır. Nasıp düzeltilmesinden ötürü maaş,maaş farkı ödenmez ve diğerözlük hakları verilmez.

e) (Değişik:11/2/2014-6519/26 md.) Askerlik hizmetiesnasında veya terhisini müteakipmuvazzaf subaylığa geçirilmesi uygungörülenler, subaylığa nasıp onayı tarihindengeçerli olarak muvazzaf subaynasbedilirler. Bunların askerlik hizmetinde geçensüreleri nasıp tarihineeklenerek bekleme süresinden sayılır ve üst rütbeyeterfileri, bu şekildebulunan nasıplarına ve bu fıkranın (d) bendi ile 31, 32ve 64 üncü maddeleregöre yürütülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaşfarkı ödenmez ve diğerözlük hakları verilmez.

f) (Değişik:11/2/2014-6519/26 md.) Fakülte veya yüksekokullarıkendi hesabına bitiripde kendi sınıflarında veya öğrenimlerinin ilgilendirdiğiihtiyaç duyulansınıflarda muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat eden ve 14üncü maddeçerçevesinde müracaatları kabul edilen astsubaylar, subaylığa nasıponayıtarihinden geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bu personelinsubaylıknasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üstrütbeyeyükselmelerine esas olacak nasıplarında onay takvim yılının 30 Ağustostarihiesas alınır.

III – Nasıp düzeltilmesi:

Madde36 – (Değişik: 7/7/1971 - 1424/7 md.)

Kazai ve idari kararlar neticesi nasıp düzeltilmesiaşağıdaki esaslara göreyapılır:

a) (Değişik: 9/8/1991 - KHK - 445/2 md.; Aynen kabul23/1/1992 - 3768/2md.) Kısa hapis cezası, tecil edilen, tedbire veya paracezasına çevrilencezalar hariç olmak olmak üzere subayların;

1. Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyetleri halinde,infaz süresi dedikkate alınarak gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte geçensüreleri,

2. Açığı gerektiren bir suçtan mahkumiyet halinde açıkta geçensüreleri,

3. Firar veya izin tecavüzünde bulundukları askeri mahkemekararı ile sabitolanların firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri,

Kıdemlerinden düşülür.

Bu işlem, firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen sürelerbakımından hükmünkesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından,cezanın kısmenveya tamamen infazını müteakip son rütbeye nasıp tarihinindüzeltilmesisuretiyle derhal yapılır.

b) Silahlı Kuvvetler hesabınaveya izinli olarak yurt içindeveya yurt dışında her çeşit öğrenim, kurs vestaja gönderilen subaylardan,öğrenim, kurs veya stajlarını bu kanunhükümlerine göre hazırlanacakyönetmelikte gösterilen süre ve şartlar içindebitiremiyen başarısızlık veyadiğer sebeplerle bu yönetmelikte gösterilensürelerden fazla sınıfta kalmak suretiylebu süre içerisinde bitirmelerineimkan olmıyan üniversiteler, yüksek okullarveya sınıf okullarıyönetmeliklerine göre öğrencilikle  ilişikleri kesilen, devamsızlık, başarısızlık,  uygunsuz  hallerinden dolayıeğitimlerine  son  verilen  veya devre kaybedenlerinöğrenim, kurs veya stajda kaldıkları süreler kadarbekleme süreleri uzatılır.Yurt dışına öğrenim, kurs veya staja gönderilenleriçin bu süre yurt dışınaçıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süredir.

c)Harp Akademileri tahsili, Gülhane Askeri Tıp Akademisindetıpta uzmanlıköğrenimi, sıhhi sebeplerle devamsızlık, yönetmelikte gösterilenözelnitelik istiyen kurslar ve üç ay dahil daha az süreli kurslar için (b)bendihükümleri uygulanmaz.(1)

d) (Değişik: 5/4/2007 - 5621/1 md.) Kuvvet Harp Akademileriöğreniminitamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylara iki yıl, bunlardan SilahlıKuvvetlerYüksek Sevk ve İdare Akademisinden mezun olanlara ayrıca bir yılolmak üzeretoplam üç yıl; (2)

Harp Akademileri Komutanlığınca düzenlenen ve iki yarıyıllık programı içerenkomutanlık ve karargâh subaylığı öğrenimini bitirensubaylara bir yıl;

Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve SahilGüvenlik Komutanlığıpersonel temin ve yetiştirme planlarında belirtilecekihtiyaç duyulan bilimdallarında yüksek lisans öğrenimi yapanlardan; yükseklisans eğitimi bitirişnotu, lisans eğitimi bitiriş notu, sicil notu ortalaması,mükâfatlar ve cezalarile Türk Silâhlı Kuvvetleri Lisansüstü ÖğrenimYönetmeliğinde belirtilen diğerşartlar esas alınarak yapılacak sıralamadaKuvvet Komutanlıkları, JandarmaGenel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınamına ve kendi namına olmaküzere ayrı ayrı olarak bilim dalı karşılığındatahsisi yapılan kontenjanlaragiren subaylara bir yıl, bunlardan doktorayapanlara bir yıl, doğrudan doktorayapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıcabir yıl olmak üzere toplam üç yıl;

Tıpta uzmanlık belgesi alanlara, diş tabipliğinde,veterinerlikte, eczacılıktauzman belgesi alanlara veya doktora yapanlara ikiyıl, bunlardan doçentolanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;

kıdem verilir.

(Değişikikinci fıkra: 24/4/2008-5758/3 md.) Türk SilahlıKuvvetlerine muvazzafsubay olarak katılmadan önce branşları ile ilgili yukarıdabelirtilenöğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına yapmış veya subay nasbedildiktensonrabitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıflarıdeğiştirilensubaylar ile lisansüstü öğrenimi tamamladıktan sonra astsubaylıktansubaylığanasbedilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir.

Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbirşekilde üç yılıaşamaz.

Yukarıda yazılı nitelikleri haiz olanlara lisansüstü öğrenimkıdemiverilebilmesi için;

1. Müracaat tarihinde sicil notu ortalamasının, sicil tamnotunun % 90'ı vedaha üstünde olması,

2. Lisansüstü öğrenimini kendi nam ve hesabına yapanlar içinaskerî disiplin,tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi veyetenekleri,genel kültürü, ahlakî ve şahsî nitelikleri bakımından kıdem almayalayıkbulunduğuna dair "Lisansüstü Öğrenim Kıdemi NitelikBelgesi"ninmüspet olarak düzenlenmiş olması,

3. Özel kanunlara tâbi olanların, yukarıdaki şartlara ilaveolarak busıfatlarını kazanmada, kendi kanun ve yönetmeliklerinde belirtilenusûl veesasları yerine getirmiş olması,

4. Cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veyaözel af kanunlarıkapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlîsicilden çıkarılmışolsalar bile;

__________________________

(1) 26/6/2012 tarihli ve 6336sayılı Kanunun 13 üncü maddesiile bu bentte yer alan “Harp Akademileritahsili,” ibaresinden sonra gelmeküzere“Gülhane Askeri TıpAkademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi,” ibaresieklenmiştir.

(2) 26/6/2012 tarihli ve 6336sayılı Kanunun 13 üncü maddesiile bu bentte yer alan “Silâhlı KuvvetlerAkademisinden” ibaresi “SilahlıKuvvetler Yüksek Sevk veİdareAkademisinden” şeklinde değiştirilmiştir.

aa)Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit venitelikli zimmet,irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüyekullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suçuydurmak, cinsel saldırı,cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak,fuhuş, gayri tabiimukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref vehaysiyet kırıcı suçlarile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesatkarıştırma suçlarındanbirisinden mahkûm olmaması,

bb) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikteısrar, üstehakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri CezaKanununun148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmaması,

cc) (Değişik: 31/1/2013-6413/45 md.) Taksirli suçlar hariçolmaküzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan,toplamolarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terketmemecezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmaması,

gerekir.

Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıdaki bentlerde sayılansuçlardan gözetimaltına alınanlar, tutuklananlar veya kamu davası açılanlar,haklarındakiyargılama neticesine göre işleme tâbi tutulurlar.

e) (Ek: 17/4/1975 - 1875/3 md.) Nasıp düzeltilmek suretiyleyapılacakterfiler 33 üncü madde hükmüne tabidir.

f) (Ek: 29/9/1988 - 3475/2 md.; Değişik: 9/8/1993 - KHK-499/5 md.) Bumadde hükümlerine göre nasıpları leh veya aleyhe düzeltilenlerinterfiişlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve kıdemlerinin verilme usul, esasveşartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Kıdem

I – Kıdem ve kıdem sırası:

Madde37 – Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göredüzenlenir:

a) Rütbelerde kıdemler, terfi onayı metninde yazılı tarihtenbaşlar. (1)

Aynı günde subaylığa nasbedilenlerin arasındaki kıdemsırası:

Harp okulları, fakülte ve yüksek okulları bitirenlerinkıdemleri harpokullarında fakülte veya yüksek okullarda kazanılan notortalamalarına göredir.

Bunlar kendi aralarında sıralanırlar.

b) Aynı rütbe ve aynı nasıplar arasında kıdem sırası:

1. (Değişik: 28/7/1998 - 4374/2 md.) Her yıl tespit edilenyeterlikderecesine göresaptanır.                                                            

2. (Değişik:19/6/2010-6000/16 md.) Aynı rütbe ve aynınasıplı olup değişikkaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayansubaylar arasındakıdem sırası aşağıdaki önceliğe göredir:

aa) Harp okullarından mezun olansubaylar,

bb) Silahlı Kuvvetler adınafakülte ve yüksek okullardayetiştirilen subaylar,

––––––––––––––––

(1) 11/2/2014 tarihli ve 6519sayılı Kanunun 27 ncimaddesiyle, bu bentte yer alan “kararnamesinin” ibaresi“onayı” şeklindedeğiştirilmiştir.

cc) Askerlik hizmeti sırasındaveya müteakiben muvazzaf subaynasbedilenler,

dd) Sözleşmeli subaylıktanmuvazzaf subaylığa geçirilenler,

ee) Astsubaylıktan muvazzafsubaylığa geçirilenler,

ff) Sivil kaynaktan muvazzafsubaylığa geçirilenler,

gg) Sözleşmeli subaylar,

hh) Yedek subaylar.

3. (Değişik: 7/7/1971 - 1424/8 md.) Çeşitli sınıflara mensupaynırütbe ve aynı nasıplı subaylar arasında kıdem sırası:

Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dahilbulundukları yeterlikderecelerine, yeterlik dereceleri aynı olanların hizmetsürelerine göre tespitedilir. Hizmet süreleri de aynı olanların bir evvelkirütbelerindeki yeterlikdereceleri esastır.

c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerinkıdem sırası:

Yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri tespit olununcayakadar yeni sınıfınınaynı nasıplarının sonunda sıralanırlar.

d) (Ek: 9/8/1993 - KHK - 499/6 md.) Kuvvetleri ayrı olanaynı rütbeve nasıplı subayların kıdem sırası:

1. Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,

2. Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş iseler bir öncekirütbeye yükselmetarihi önce olanlar,

3. (Değişikaltbent: 18/6/2003-4902/20 md.) Bütün şartlarınaynı olması halinde mensupbulunduğu kuvvete göre sıra ile; kara, deniz, hava,jandarma, sahil güvenlik,

diğerlerine nazaran kıdemlidir.

(Ekfıkra: 21/7/2000 - KHK - 607/5 md.; Aynen kabül:10/5/2006-5497/4 md.) Yukarıdabelirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasınınbelirlenmesine ilişkin diğerusul ve esaslar, Subay Sicil Yönetmeliğindegösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Terfi Esas ve Şartları

I – Rütbe terfi şartları ve esasları:

Madde38 – (Değişik: 29/9/1988 - 3475/3 md.)

Rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir.

a) (Değişik: 11/2/2014-6519/28 md.) Bu Kanunun 54 üncümaddesindebelirtilen durumlar haricinde rütbeye mahsus bekleme süresinitamamlamış olmak,

b) (Değişik : 21/7/2000 - KHK - 607/6 md.; Aynen kabül:10/5/2006-5497/5md.) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin binbaşılarda üç,albaylardaiki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında, kıdem alanlar içinfiilibekleme süresinin (albaylar hariç) binbaşılarda iki yıllık diğerrütbelerdeüçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak,

c) Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde gösterilen kıt'ahizmetlerini yapmışolmak,                                                                 

d) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak,

e) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbekadrosunda 49 uncumaddede yazılı oranlar içinde açık bulunmak.

(Değişikikinci fıkra: 28/7/1998 - 4374/3 md.) Birincifıkrada belirtilen şartlarahaiz olan subayların terfileri aşağıdaki esaslaragöre yapılır.

a)(Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/6 md.; Aynen kabül:10/5/2006-5497/5 md.) Yükselmesırasında girmiş bulunan teğmen-yarbayların sicilnotu ortalamaları tespitedilir ve sınıfları içerisinde (kurmay subaylar kendisınıflarında), branşlaraayrılan sınıflarda ise branşları içerisinde yeterlikderecesine göresıralanırlar. Bilahare bu sıralama esas alınmak suretiyle;teğmen-binbaşılariçin sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve dahayukarısı, yarbaylariçin % 70 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedekikadro açığı kadarı enüstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üstrütbeye terfi ettirilir.Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbedekadro açığı bulunmadığıiçin terfi edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. BuKanunun 36, 58 ve 65 incimaddelerine göre 30Ağustos tarihinden sonra terfi etmedurumunda olanların,terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla,kadro açığı şartıaranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.

b)(Değişik: 18/6/2003 - 4902/21 md.) Albaylar: Kuvvetkomutanlıkları,Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca;yükselme sırasınagiren albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun %60 ve dahayukarısı olanlar tespit edilir. Bunlar, sicil notu ortalamasına görekendisınıfları içerisinde; kurmaylar, sınıflarına bakılmaksızın kendiaralarında(Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava yer kurmayları ayrı ayrı)sıralanırlar. Buşekilde sıralanan albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tamnotunun % 70 vedaha yukarısı olanların sicil dosyaları Yüksek Askerî Şûrayagönderilir. YüksekAskerî Şûra bunları, 54 üncü madde esaslarına göredeğerlendirmeye tâbi tutar.

c)  (Değişik:15/6/2005 - 5365/6 md.) Üstün başarılı üsteğmen,yüzbaşı ve binbaşıların terfiesasları: Üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların burütbelerine ait beklemesürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere aither yılki sicil notu, siciltam notunun yüzde doksanbeş ve daha yukarısı vesicil notu ortalaması da siciltam notunun yüzde doksan ve daha yukarısıolanlardan; bu rütbelerde en az ikiayrı birinci veya ikinci sicil üstündensicil notu alanlar veya rütbe beklemesüresinin bitiminden bir yıl önce alacakolanlar, sicil notu ortalaması en üstünolandan başlanarak rütbelerine görekendi sınıfları içerisinde ayrı ayrısıralanırlar. Bu şekilde sıralanansubaylardan, sicil notu ortalaması en üstünolanlardan başlanmak suretiylekuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veyaSahil Güvenlik Komutanı tarafındanuygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun,muharip sınıflar için yüzde sekizi,yardımcı sınıflar için yüzde dördü oranındabir üst rütbeye yükseltilebilirler.

d) (Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/6 md.; Aynen kabül:10/5/2006-5497/5 md.) Yükselmesırasına girmiş bulunan subaylardan görevesnasında yaralanmaları nedeniyleuzun süreli tedaviye tabi tutulanların rütbeterfii ve rütbe kıdemliliğiişlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birincifıkranın (b), (c), ve (d)bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır.

(Değişiküçüncü fıkra: 28/7/1998 - 4374/3 md.) Her yıldüzenlenecek sicilbelgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf, rütbe vegörevlerin özelliklerinegöre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlardadoldurulacağı, sicilnotunun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) ve (c)bentlerinde belirtilensebeplerle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfiişlemlerinin ne şekildeyapılacağı, sivil değerlendirme denetleme kurullarınınkuruluş ve çalışmaesasları ile görevleri ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfiusul ve şartlarıSubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

II– Terfide baraj:

Madde39 – (Mülga: 7/7/1971 - 1424/10 md.; Yeniden düzenleme:29/9/1988 - 3475/4md.)

Subayların binbaşı, yarbay ve albay rütbelerine terfiindekadro durumu,personel mevcudu ve birikim dikkate alınarak aşağıdaki esaslardahilinde barajsistemi uygulanır.

a) (İptal: Ana.Mah.'nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K:1992/55 sayılıKararı ile.)

b) Her yıl, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ü) bendindebelirtilen esaslardahilinde baraj tespit edilir.

c) Kurmay subaylar kendi sınıfları içerisindedeğerlendirilirler.

d) Her rütbe ve sınıfta, baraj içinde kalacak subaylarınbelirlenmesi için 50nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralıalt bendi hükmünegöre esasen yetersizlik nedeniyle ayırma işlemine tabiolacaklar sınıflarınınyeterlik derecesi sıralamasından çıkarılırlar. Baraj buişlemden sonra sıralamadayeterlik derecesi en düşük olan subaydan itibarenuygulanır.

III – Yeterlik derecelerinin hesaplanması:

Madde40 – (Mülga: 7/7/1971 - 1424/10 md.)

IV – Kadroların tespiti ve muvazzaf subay kadro oranları:

Madde41 – (Değişik: 22/7/1981 - 2497/1 md.)

Subay hizmet kadroları aşağıdaki esaslara göre tespitolunur.

a) (Değişik: 18/6/2003 - 4902/22 md.) Her yıl 30 Ağustostarihindensonra uygulanacak kadrolar; rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerekKara,Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı veSahilGüvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığıncahizmetihtiyacına göre tespit edilir.

b) (Değişik: 29/7/1983 - 2870/2 md.) Tespit edilen bukadrolariçindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askerî Şuranın tasvibine sunulurveYüksek Askerî Şuraca miktar ile ilgili karar alınır. (Özel kanunlarıgereğincetespit edilen albay kadroları bu miktarlar dışında tutulur.)

c) Rütbe bekleme süresini tamamlamış olan albaylardan YüksekAskerî Şüratarafından o yıl için hizmet kadrosu fazlası olduğu tespit edilenmiktar kadarı50 nci maddenin (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevkedilirler. Hizmetihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekli edilmesi uygungörülmeyen albaylar,(b) bendine göre tespit edilen miktarın dışına çıkarılarako yıl içinhizmete devam ettirilirler. Bunların müteakip yıllarda hizmete devamıiçin heryıl ayrıca 50 nci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla Yüksek AskerîŞurakararı alınır.

V – Çok sınıflı kadrolar:

Madde42 – (Mülga: 7/7/1971 - 1424/12 md.)

VI – Rütbe terfi şartları:

Madde43 – (Mülga: 29/9/1988 - 3475/19 md.)

VII – Sonraki yıllarda terfi:

Madde44 – (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/8md.)

Rütbe terfi edemeyen subaylardan:

a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı,

b) Yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylardan kadrosuzluk nedeniyleterfi edemeyenler ilesicil notu ortalaması sicil tam notunun; % 50 (dahil)'denfazla ve % 60'dan azolan yüzbaşı ve binbaşılar ile sicil notu ortalaması siciltam notunun % 60(dahil)'den fazla ve %70'den az olan yarbaylar,

c) (Değişik: 28/7/1998 - 4374/4 md.) Yükselme sırasınagirenalbayların sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 70 (dahil) veüzerindeolan, ancak Yüksek Askerî Şuraca yapılan değerlendirmede kadrosuzluknedeniyletuğgeneral-tuğamiral rütbelerine yükselemeyen albaylar ile sicilnotuortalaması sicil tam notunun % 70 (hariç)'den az olan albaylar.

Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarınıhaiz olmak kaydıylasonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 38inci maddeesaslarına göre yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar.

Yukarıdaki esaslara göre sonraki yıllarda terfi edenlerinyeni rütbelerindekibekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihleridir.Bunlardan diğer terfişartlarını haiz olduğu halde kadro açığı olmamasınedeniyle terfi edemeyenyüzbaşılar subaylıktaki 21 inci, binbaşılar subaylıktaki22 nci ve yarbaylarsubaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılı sonuna kadar her yılterfi içindeğerlendirmeye alınırlar. Bunlar terfi edemedikleri müddetçe 45 incimaddedekiesaslara göre kademe ilerlemesi, üç yılda bir de derece ilerlemesiyaparlar.

VIII – Kademe ilerlemesi şartları:

Madde45 – (Değişik: 7/7/1971 - 1424/15 md.)

Subaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademeilerlemesi yaparlar.

a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:

1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,

2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademebulunmak,

3. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısıolmak,

Yukarıdaki şartları haiz olan subaylar, her yıl kademeilerlemesi yaparlar.

b) (Değişik: 3/7/1975 - 1923/20 md.) Rütbelere ve rütbekıdemliliklerineait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerinesirayeti subaylarhakkında EK-VI, astsubaylıktan subaylığa geçenler hakkındaEK-VII sayılıçizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbemaaşı almışolmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları,Subay SicilYönetmeliğinde gösterilir.

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden subaylar,yeni rütbelerininbirinci kademesine de ilerlemiş olurlar.

Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden subaylar da yenirütbelerininbirinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademeaylıklarıevvelki aylıklarından az olduğu takdirde aradaki fark kademeilerlemesisuretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devamolunur.

e) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/9 md.) Liyakatları üstlerinceonanmışolan kıdemli üsteğmenler, kıdemli yüzbaşılar ve kıdemlibinbaşılaryükseldikleri aylık derecelerinin birinci kademesine de ilerlemişolurlar.

f) (Değişik: 3/7/1975 - 1923/20 md.) Muhtelif sebeplerlenasıptarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre subaylariçinEK-VI, astsubaylıktan subay olanlar için EK-VII sayılı cetveldekikademelereintibakları yapılır.

g) (Mülga: 9/8/1993 - KHK - 499/36 md.)

h) (Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/7 md.; Aynen kabül:10/5/2006-5497/6md.) Kademe ilerlemesi yapacak subaylardan görev esnasındayaralanmalarısebebiyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanlardan o yıla ait sicilnotu olmayanlarda(a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademeilerlemeleri sicilnotu ortalamasına göre yapılır.

IX – Askeri hakim ve yardımcıları:

Madde46 - (Mülga: 17/7/1972 - 1611/2 md.)

BEŞİNCİ BÖLÜM

General ve Amiral Terfileri

I – Rütbe terfii:

Madde47 – (Değişik: 7/7/1971 - 1424/16 md.)

Rütbe terfii şartları şunlardır:

a) (Değişik: 11/2/2014-6519/29 md.) Bu Kanunun 54 üncümaddesindebelirtilen durumlar haricinde rütbeye mahsus bekleme süresinitamamlamış olmak,

b) (Değişik: 22/7/1981 - 2497/2 md.) Rütbeye mahsus en azbir yıllıksicili bulunmak.

c)Üst rütbe kadrosunda 49 uncu maddedeki oranlar içinde açıkbulunmak,

d) Yüksek Askeri Şuraca 54 üncü madde esaslarına göreseçilmiş olmak,

e) Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen kıt’a hizmetiniyapmış olmak,

f) (Değişik: 1/5/1986 - 3282/3 md.) Korgeneral vekoramiralliğeyükselebilmek için harp akademileri öğrenimini başarı ile bitirmişbulunmak veaynı zamanda Kara Kuvvetlerinde muharip sınıfı general, DenizKuvvetlerindegüverte veya deniz sınıfı amiral ve Hava Kuvvetlerinde pilotsınıfı generaliolmak.

Yukarıdaki şartları taşıyan general ve amiraller üst rütbeyeterfiettirilirler.

II – Kademe ilerlemesi:

Madde48 – General ve amirallerin kademe ilerlemesi yapılmaz.

III – General ve amiral miktarları:

Madde49 – (Değişik: 28/6/1978 - 2159/2 md.)

General ve Amiral miktarları aşağıdaki esaslara göresaptanır.

a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde general - amiralkadroları (b) bendindegösterilen rütbe miktarlarına ait kontenjanları aşmamak,görev ve hizmet ilekadro ve teşkilat ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyleGenelkurmayBaşkanlığınca saptanır.

b) (Değişik: 29/7/1983 - 2870/3 md.) Barışta SilahlıKuvvetlerdekigeneral ve amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdakicetveldegösterilmiştir.

Rütbeler                                      K.K.K.            Dz.K.K.(1)         Hv.K.K.          J.Gn.K.(2)

Orgeneral -Oramiral                 9 (J.Dahil)              2                      2                      –

Korgeneral -Koramiral            20                             5                      8                      3

Tümgeneral - Tümamiral         44                             12                    16                      6

Tuğgeneral -Tuğamiral           96                             28                    32                    18

T 0 P L AM:                         169                             47                    58                    27

(Değişikson cümle : 19/4/2000 - 4564/2md.) Amiralkontenjanlarından ikisi 2692sayılı Kanunla eklenen kontenjan miktarıdır.

c) (Değişik: 22/7/1981 - 2497/3 md.) (b) bendindekicetveldegösterilen rütbe miktarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarınıneşit olmasıesastır. Ancak, barışta lağv, tensik, teşkilatta vaki olabilecekdeğişiklikveya hizmet gerekleri nedeniyle Genelkurmay Başkanının teklifi ve YüksekAskeriŞuranın kararı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarındakigeneltoplam sayısı aynı kalmak kaydı ile Tuğgeneral-Tuğamiral,Tümgeneral-Tümamiralve Korgeneral-Koramiral rütbelerinde değişiklikyapılabilir.

Değişiklik yapılan Tuğgeneral-Tuğamiral,Tümgeneral-Tümamiral veKorgeneral-Koramiral rütbelerine ait yıl kontenjanmiktarları buna göre yenidendüzenlenir. Ayrıca her terfi yılı için yıllıkkontenjan verilmesi mümkünolmayan Orgeneral - Oramirallerin yıllıkkontenjanlarının hangi yıllardakullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri esasalınarak Yüksek Askerî Şuracasaptanır. (3)

(Ek: 29/7/1983 - 2870/3 md.; Değişik üçüncü paragraf:15/6/2005 - 5365/7 md.) Düzenlenenbu miktarlara göre terfi sırasına girenalbaylardan tuğgeneral - tuğamiralolacakların yıl kontenjanının kara, deniz vehava kuvvetlerindeki sınıflara veJandarma Genel Komutanlığı ile Sahil GüvenlikKomutanlığındaki dağılımı, kadrove hizmet gerekleri esas alınarak GenelkurmayBaşkanının teklifi üzerine YüksekAskerî Şuraca tespit edilir.

———————————

(1) Bu cetvelin Deniz KuvvetleriKomutanlığı sütunu,19/4/2000 tarihli ve 4564 sayılı Kanunun 2 ncimaddesiyle  değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.

(2) Bu cetvelin Jandarma GenelKomutanlığı sütunu, 15/1/1998tarihli ve 4323 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyledeğiştirilmiş olup, metneişlenmiştir.

(3)11/2/2014 tarihli ve 6519sayılı Kanunun 30 uncumaddesiyle, bu bentte yer alan “Tuğgeneral-Tuğamiral,Tümgeneral-Tümamiral”ibareleri “Tuğgeneral-Tuğamiral, Tümgeneral-Tümamiral veKorgeneral-Koramiral”şeklinde değiştirilmiştir.

Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbeninbirinci yılına aitkontenjanlar verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfilerisağlanır. Bu şekildeyapılan terfilerde o rütbeye ait General - Amiralmiktarlarının tamamlanamadığıhallerde birinci yıl kontenjanı artırılabilir. Şukadar ki, yıl kontenjanıartırılarak terfi ettirilen General-Amiraller en geçüçüncü yılın sonunda rütbebekleme süresinin sonuna kadar (b) bendindegösterilen miktarlar dışınaçıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi sonunda, 47 ncimadde (f) bendi hükmüsaklı kalmak şartıyla 54 üncü madde esaslarına göredeğerlendirmeye tabi tutulurlar.

d) (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/9 md.) Hizmet ve görevihtiyacısebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruretgörülenmuharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 36generalve amiral, terfi için yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjanagöreyeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmekşartıyla,Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şuranın üçte ikiçoğunluğununkararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilirler.

Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan gruplardakigeneral - amirallerinaynı rütbede bir yıl daha hizmete devam edebilmeleri diğerkuvvetlerden yıllıkkontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfi veya hizmetedevam ederken aldığıyeterlik notu kadar veya daha fazla not alması şartıyla,yukarıdaki fıkrahükümlerine göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 ncimaddenin (f) bendihükümleri saklı kalmak kaydıyla müteakip yıl 54 üncü maddeesaslarına göreyeniden değerlendirmeye tabi tutulur.

Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin birinci veikinci fıkralarındakiesaslara göre, görev süresi uzatılarak bir yıl dahahizmete devam edenler, aynıesaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek verütbeye mahsus yaş haddinigeçmemek şartıyla üç yıl daha bulundukları rütbedehizmete devamettirilebilirler.Ayrıca bu bentteki hükümlere göre görev süresiuzatılarakhizmete devam ettirilen tabip, yüksek mühendis, mühendis, askerihakim veöğretmen sınıflarından olan tümgeneral-tümamiral,tuğgeneral-tuğamirallerdenihtiyaç duyulanlar her yıl yeniden değerlendirilmekkaydıyla GenelkurmayBaşkanının teklifi, Yüksek Askerî Şura'nın üçte ikiçoğunluğunun kararı ilerütbesinin yaş haddine kadar hizmete devamettirilebilirler.

Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre GenelkurmayBaşkanının teklifi veYüksek Askerî Şuranın kararı ile bu bendin birinci, ikincive üçüncü fıkralarıuyarınca hizmete devam ettirilen general ve amiral miktarı47'ye kadararttırılabilir.

Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına karar verilengeneral - amiraller(b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar.

e) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesindegörevligeneral-amiraller ile, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretimüyesigeneral - amiraller ve Üniversiteler Kanununa göre Doçent ve Profesörunvanınıkazanmış olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer öğrenim kurumlarındagörevligeneral- amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılaraközelkanunlarına göre hizmete devam ederler.

f) (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/9 md.) Bekleme sürelerisonundaterfi ettirilemeyen general ve amiraller emekliye sevk edilirler.

Bunlardan:

I – Bekleme ve görev süresi sonunuda emekliye sevk edilenveya bu süreleriçerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılanorgeneral-oramiraller,

II – Bekleme süresi sonunda, kadrosuzluk sebebiyle terfiettirilemeyerekemekliye sevk edilen general ve amiraller,

III – Bu maddenin (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmetedevam ettirilerekkadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye terfi ettirilmeyipemekliye sevk edilengeneral ve amiraller,

IV – 47 nci maddenin (f) bendine görekorgeneral-koramiralliğe yükselemeyen vebekleme süresi sonunda emekliye sevkedilen tümgeneral-tümamiraller,

V– Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral vealbaylar ile,

VI – Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevkedilen albay,yarbay, binbaşı ve yüzbaşılara,

emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşındanitibaren, orgeneralaylığının (ek gösterge dahil); yüzbaşılara % 30'u,binbaşılara % 50'si,yarbaylara % 55'i, albaylara % 70'i,tuğgeneral-tuğamirallere % 75'i,tümgeneral-tümamirallere % 80'i,korgeneral-koramirallere % 90'ı,orgeneral-oramirallere % 100'ü oranındakadrosuzluk tazminatı rütbelerinin vemakamının yaş haddinden az olmamak üzere65 yaşına kadar olan sürede EmekliSandığınca ödenir. Ancak bu suretle verilecekemekli aylığı ve kadrosuzluktazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevliaynı rütbedeki bütünemsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın elinegeçenden fazlaolamaz. (1)

Emekli Sandığı, 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturasıkarşılığındaHazineden tahsil eder.

Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önceölenlerinvarislerine intikal etmez.

g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay vegeneral - amirallerdenancak kadrosuzluk nedeniyle (Bekleme süresinidoldurmadan) emekliyesevkedilenlere de yeni rütbesi üzerinden (f) bendindekiesas ve usullere görekadrosuzluk tazminatı verilir.

h)(Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 - 2870/3 md.)Genelkurmay Başkanı,Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmışorgeneral-oramirallerarasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanıncaatanır ve (b)bendinde gösterilen miktarlar dışında tutulur. GenelkurmayBaşkanlığına atananorgeneral-oramirallerin yaş haddi 67 olup, bu görevde kalışsüreleri 4 yıldır.Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulunduklarıyılın 30 Ağustostarihi esas alınır.

Genelkurmay Başkanının başka bir göreve atanması veyaemekliye ayrılması, atanmasındakiusule göre yapılır.

Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde, en geç 45 güniçinde atamayapılır.

i)(Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 - 2870/3 md.) KuvvetKomutanlığınaatanan orgeneral-oramiraller 2 yıl bu görevde kalabilirler. Busüre,Genelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Bakanının inhası,Başbakanınimzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile bireryıllıksürelerle yaş haddine kadar uzatılabilir. Görevdeki kalışsürelerinintesbitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esasalınır. (2)

Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddinigeçemeyecekleri gibi,gerektiğinde atanma usulüne uygun bir işlemle KuvvetKomutanlığı görevindenalınabilirler.

Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme süresi dolanorgeneral-oramiraller(b) bendinde belirtilen miktarlar dışına çıkarılırlar.

j)(Ek: 24/5/1983 - 2825/1 md.) Hizmet ve görev ihtiyacınedeniyle hizmetedevam etmelerinde zaruret görülen orgeneral veya oramirallerinrütbe beklemesüreleri, Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanı ileBaşbakanınimzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ilebir yılakadar uzatılabilir. Bu suretle hizmete devam edecek orgeneral-oramiralsayısıbirden fazla olamaz.

Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyeceklerigibi gerektiğinderütbe bekleme süresinin uzatılması usulüne uygun bir işlemleemekliye sevkedilebilirler.

——————————

(1) 28/8/2000 tarihli ve629 sayılı  KHK  ile; bu bentte geçen “ %  9’u” ibaresi “%  30’u”, “% 10’u ibaresi “%   50’si”, %  11’i” ibaresi “%  55’i”, “% 12’si” ibaresi “%  70’i”,“%  15’i” ibaresi     “% 75’i”, “% 20’si” ibaresi “% 80’i”,“%25’i” ibaresi “% 90’ı” ve “% 30’u” ibaresi “% 100’ü” olarak değiştirilmişdahasonra söz konusu  KHK.  5/4/2001 tarih ve 4635 sayılı Kanunilekanunlaşmış ve metne işlenmiştir.

(2)11/2/2014 tarihli ve 6519sayılı Kanunun 30 uncumaddesiyle, bu bentte yer alan “bir yıl daha” ibaresi“birer yıllık sürelerleyaş haddine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Buşekilde hizmete devam ettirilen orgeneral-oramiraller (b)bendinde gösterilenmiktarlar dışına çıkarılır. (1)

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden Ayrılacak

Subaylar Hakkında Yapılacak İşlem

Madde50 – (Değişik: 7/7/1971 - 1424/18 md.)

(Değişikbirinci fıkra : 28/6/2001 - 4699/7 md.) Kadrosuzluk,yetersizlik, (…)(2) veya(d) bendindeki suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıdabelirtilen esas veşartlar dahilinde subaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerdenayırma işlemi yapılır. (2)

a)(Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/10md.)Kadrosuzluk nedeniyleayırma:

41 inci maddede öngörülen hizmet ihtiyaç kadrosunuuygulayabilmek amacıyla;

1. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde bir üst rütbedekadro açığıbulunmaması nedeniyle, takip eden yıllarda da terfi edemeyenyüzbaşılarsubaylıktaki 21 inci, binbaşılar subaylıktaki 22 nci, yarbaylarsubaylıktaki 25inci fiili hizmet yılını doldurduklarında emekliye sevkedilirler.

Gecikmeli olarak bir üst rütbeye terfi eden yüzbaşılar,binbaşı rütbesinde 22nci,binbaşılar ise yarbay rütbesinde 25 inci subaylıkhizmet yılını doldursalardahi emekliye sevk edilmezler ve bu rütbelerin normalbekleme süresi sonunakadar hizmete devam ettirilirler. Bunlar yeni rütbelerininbekleme süresisonunda ve izleyen 2 yılda 3 defa değerlendirmeye tabi tutulurlarve terfiedemedikleri takdirde emekliye sevk edilirler.

Binbaşı ve yarbay rütbelerinde terfi şartlarını haiz olduklarıhalde terfiedemeyip bekleyenlerin miktarı, 41 inci madde esaslarına göre orütbenin tespitedilen kadrosunun yüzde 10'unu geçemez; geçtiği takdirde, dereceve kademesinebakılmaksızın en eski nasıplılardan ve yeterlik durumu en düşükolanlardanbaşlanmak suretiyle yeteri kadarı emekliye sevk edilir.

2. Bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda bir üstrütbeye yükselemeyenalbayların subaylığa nasıpları en eski ve aynı nasıplıolanları arasında,öncelikle 38 ve Ek- 1 inci maddelerde belirtilen terfi şartlarınıhaizolmayanlardan başlamak üzere yeteri kadarı emekliye sevk edilir.

Bu şekilde emeklilik işlemine; terfi şartlarını taşımayan,Yüksek AskeriŞura'ca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilen sınıflardaoldukları verütbe terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadrosunda açıkbulunmadığıiçin terfi edememiş olan, terfi şartlarını taşıdıkları halde YüksekAskeriŞura’ca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflardaolduklarıiçin Yüksek Askeri Şura'ca değerlendirmeye girmeyen albayların, sicilnotu ortalamasıen düşük olanlardan başlanır.

——————————

(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 5inci maddeye bakınız.

(2) 31/1/2013 tarihli ve 6413sayılı Kanunun 45 incimaddesiyle, bu fıkrada yer alan “disiplinsizlik, ahlakidurum” ibaresi maddemetninden çıkarılmıştır.

b)(Değişik:17/4/1975 - 1876/2 md.) Yetersizlik nedeniyleayırma;

1. (Değişik: 11/2/2014-6519/31 md.) Teğmen rütbesi hariçolmak üzereson on yıl içinde, ikisi farklı birinci ve ikinci sicil üstlerindenolmak üzereüçüncü kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicil notu alansubaylar,

2. Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara görekendisinden istifadeedilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicilbelgesi ile anlaşılansubaylar;

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli SandığıKanunu hükümleriuygulanır.

c) (Mülga: 31/1/2013-6413/45 md.)

d) (Ek : 28/6/2001 - 4699/7 md.) Aşağıda belirtilensuçlardan hükümlüolma nedeniyle ayırma:

Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affauğramış olsalar bile,Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılıAskeri Ceza Kanununun131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariçbasit ve niteliklizimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, inancı kötüyekullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcıveya şeref ve haysiyetkırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlakkaçakçılığı hariçkaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmasuçlarından hükümlüolan subaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızınTürkiye CumhuriyetiEmekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Kurulları

I– Değerlendirme kurullarının teşkili:

Madde51 – (Mülga: 7/7/1971 - 1424/19 md.)

II – Terfi işlemi:

Madde52 – (Mülga: 7/7/1971 - 1424/19 md.)

III – Değerlendirme kurulları üyelerinin nitelikleri:

Madde53 – (Mülga: 7/7/1971 - 1424/19 md.)

Albaylarla general ve amirallerin terfi işlemleri:

Madde 54 – (Değişik birincifıkra: 18/6/2003 - 4902/23 md.)Yüksek Askerî Şûra; kuvvetkomutanlıklarından, Jandarma Genel Komutanlığından veSahil GüvenlikKomutanlığından 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendigereğincegönderilen ve o yıl tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı tespitedilensınıflardan olan albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerinşahsî dosyalarınıve rütbedeki sicil belgelerini (albayların, teğmenliktenitibaren; general veamirallerin, generallik ve amirallik sicil belgelerini)inceleyerek, SubaySicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirmenotu verir. Tespitedilen yeterlik notuna göre en yüksek yeterlik notualanlardan başlanmak üzereyeterlik sıralaması yapılır. Yeterlik notu, yeterliktam notunun % 85 ve dahayukarısı olan albay, general ve amirallerden yeterliknotu en yüksek olandanitibaren kadro ihtiyacı kadar bir üst rütbeye terfiettirilir.

(Değişik:22/7/1981 - 2497/5 md.) Ancak, bir üst rütbeyeyükselecek Tuğgeneral -Tuğ-amiral, Tümgeneral - Tümamiral ile Korgeneral -Koramiral sayısı,yükselecekleri rütbenin birinci yıl kontenjanına eşit veya azise, bunların üstrütbeye yükseltilme durumları Yüksek Askerî Şura üyelerininüçte ikisininkabulüne bağlıdır.

(Ek fıkra: 11/2/2014-6519/32 md.) Rütbebekleme süresinitamamlamaya bir yıl kalanlar da Yüksek Askerî Şûradeğerlendirmesine alınırlar.Bunlardan terfi ettirilenler ile kadrosuzluktanemekli edilenler rütbe beklemesürelerini tamamlamış sayılır.

(Ek: 3/7/1975 - 1923/23 md.) Savaşhali ilanından itibaren buKanunda öngörülen Yüksek Askerî Şuraya ait görev veyetkiler GenelkurmayBaşkanına intikal eder.

V– Değerlendirme kurullarının çalışmaları:

Madde55 – (Mülga: 7/7/1971 - 1424/21 md.)

VI – Değerlendirme kurul üyelerinin bağımsızlığı:

Madde56 – (Mülga: 7/7/1971 - 1424/21 md.)

Yönetmelik:

Madde57 – (Değişik: 7/7/1971 - 1424/22 md.)

Yüksek Askerî Şuranın terfi işlemlerine ait çalışma usullerive kararlarınınasıl alacağı, sair hususlar Subay Sicil Yönetmeliğindegösterilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Özel Hükümler

I – Savaş takdirnamesi alanlar:

Madde58 – Savaş takdirnamesi alan subaylara bir defayamahsus olmak üzere ikiyıl kıdem verilir. Savaş takdirnamesine hak kazananlardanölenlerin kıdemleriverilerek bu kanunda aranan kademe ve rütbe terfiişartlarına bakılmaksızınterfileri yapılır ve yeni duruma göre dul veyetimlerine emekli maaşı bağlanır.

II – Esir subaylar:

Madde59 – Esir düşen subayların esir düştüklerine dair kıt’ave kurumamirlerince veya bunların yokluğunda üstlerince; yer, tarih ve olaybelirtilmeksuretiyle tanzim edilecek raporlara göre:

a) Esarette bulundukları sürece suç işledikleri esirsubaylar içindeki enyüksek rütbeli veya kıdemli subayın yazılı bildirisi veyaesarette bulunanlartarafından imzalı olarak yapılan ve belgeye dayanan ihbarlarüzerine MillîSavunma Bakanlığınca teşkil edilecek kurul raporuna göre suçlugörülenleraskeri yargı organlarına sevk edilir. Yargılama sonucu mahküm olanlarhakkında36 ncı madde hükümleri uygulanır.

b) Esaretten dönen subaylardan terfie engel halleri olmadığıanlaşılanlarla,isnat olunan suçları sabit olmıyanlardan:

1. Esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmış olanlarderhal terfiettirilerek nasıpları emsal tarihine götürülür.

2. Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar esir düşmedenevvel terfişartlarını kazanmamış iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya kadarbekletildiktensonra sicil notu ortalamaları ve değerlendirme notlarına göreaynı rütbedekidiğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasına girer veterfi işleminetabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileriyapılır venasıpları emsal tarihine götürülür.

3. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kalmış olanlar, herrütbede 2 yıllıksicil sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notuortalamalarına vedeğerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edeceksubaylarlayeterlik derecelemesine girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar.Terfie hakkazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihinegötürülür.

c) Yukarıdaki esaslara göre yapılacak terfilerde kadromünhali aranmaz.

III – Harp gaibi subaylar:

Madde60 – Harp gaibi olup da sonradan dönen subaylar 59 uncumaddenin (a) bendiuyarınca askerî yargı organlarına sevk edilirler. Neticedeberaat edenlerinterfileri esir subaylar hakkındaki esaslara göre yapılır.

IV– Enterne edilen subaylar:

Madde61 – Yabancı devletler tarafından enterne edildiğimahkeme kararı ilesabit olan subaylar hakkında 59 uncu madde hükümleri uygulanır.

V – Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren subaylar:

Madde62 – Bulundukları rütbelerde terfi şartlarınıtamamlamış ve terfi içingerekli yeterlik derecesine girmiş subayların sıhhiizin sürelerine tabibulunmaları terfilerine engel teşkil etmez.

Sıhhi izin süreleri bekleme sürelerinden sayılır.

VI – Sınıfı değişen subaylar:

Madde63 – Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren subaylarlafakülte ve yüksekokullarda okuyanların terfilerinin ne şekilde yapılacağı SubaySicilYönetmeliğinde gösterilir.

VII – Fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların nasbı:

Madde64 – (Değişik: 28/6/2001 - 4699/8 md.)

Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardanmezun olup subaynasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursaolsun kademeilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıplarıfakülte veyayüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustostarihidir. Askerlikhizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subaynasbedilenlerin subaylıknasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesiveya üst rütbeyeyükselmelerinde esas olacak nasıpları 35 inci madde gereğince nasıplarınıngötürüldüğütakvim yılının 30 Ağustos tarihidir.

VIII – Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izintecavüzünde bulunan,cezası infaz edilmekte olan subaylar hakkında yapılacakişlem:

Madde65 – Açığa alınan veya tutuklanan subay ve askerîmemurlar hakkındaaşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10 md.) Haklarında ölüm veyaağır hapiscezasını gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da taksirlisuçlar hariçolmak üzere 5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bircürümden veyaemre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üsteveya amirehakaret, mukavemet suçlarından dolayı kamu davası açılanlar mensupolduklarıbakanlıklarca açığa çıkarılabilirler.

Ancak, emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilentaarruz, üste veyaamire hakaret, mukavemet suçlarında; nezdinde mahkeme kurulankıt’a komutanıveya kurum amiri tarafından fiilin işleniş şekli, niteliği vedisiplini ihlalderecesi bakımından açığa alınmayı gerektirip gerektirmediğihakkında bir görüşbildirilmişse bu görüş de dikkate alınır.

b) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10 md.) (a) bendi gereğinceaçığaçıkarılanlar yapmakta oldukları görevden alıkonulurlar ve kendilerinebaşkagörev verilmez.

c) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10 md.) Bunlardan;

1. (Değişik: 28/6/2001 - 4699/9 md.) Yargılama sonundaberaatlerine,haklarındaki kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadankaldırılmasınaveya duruşmanın tatiline veya davanın düşmesine veya kamudavasının reddineveya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesinigerektirmeyecekşekilde hükümlülüklerine karar verilenlerin açıkları,haklarındaki kararınkesinleşmesi beklenmeksizin kaldırılır.

2. Soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerine devamaengel olmadığıanlaşılanların açıkları, haklarında karar verilmesibeklenmeksizinkaldırılabilir.

d) (Değişik:28/6/2001 - 4699/9 md.) Hükmün aleyhe bozulmasıve mahkemece bu bozulmayauyulması veya duruşmanın tatiline dair kararın ortadankalkması veya TürkSilahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirecekşekildehükümlülüklerine karar verilmesi hallerinde de (a) bendi hükmüuygulanır.

e) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10 md.) Terfi sırasınagirenlerden;

1. Açıkta bulunanların,

2. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesinigerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olmalarınedeniyle veya (c)bendinin (2) numaralı alt bendine göre açıkları kaldırılmışolup da henüzhükümleri kesinleşmemiş olanların,

3. (Değişik: 29/7/1983 - 2870/6 md.) Tutuklu bulunan ya datahliyeedilmekle beraber kovuşturma veya duruşması devam eden veya hakkındaverilenhüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların,

4. Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç, firarveya izintecavüzünde bulunmuş olanlar ile firar veya izin tecavüzüne devamedenlerin,

Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz.

Bu gibilerin terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin neşekilde yapılacağısubay sicil yönetmeliğinde gösterilir.

f) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10 md.) Açığa alınan yadatutuklananlar;

1) Hizmet eri tazminatından ve bu Kanunda öngörülen aileyardım ödeneği,mahrumiyet yeri ödeneği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardımödeneği, tedavi vecenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yiyecek (tayınbedeli) yardımı,tahsil bursları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanmahükümlerindenyararlanmaya devam ederler.

2.(Değişikbirinci cümle: 18/7/2011 – KHK-647/1 md.) Açığaalınanlara ve tutuklulara(hakim subaylar dahil), bu süreler içinde 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun141 inci maddesinin birinci fıkrasının birincicümlesi hükmüne göre aylıködenir. Ancak, bu gibilerden haklarında kovuşturmayayer olmadığına,muhakemenin menine, beraate, her ne sebeple olursa olsun kamudavasınındüşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyenveya noksanödenen her türlü özlük hakları ödenir. (Ek cümle: 18/7/2011 –KHK-647/1md.) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yurtdışı kadrolarında görevliykenaçığaalınan veya tutuklananlara da yurtiçinde bir kadroya atanıncaya kadar, bualtbent uyarınca yurtdışı aylığı ödenir.

g) (Değişik: 3/7/1975 - 1923/25 md.) Firar veya izintecavüzündebulunanların bu fiillerinin başladığı tarihten itibaren aylık,hizmet vemakamla ilgili ödenek ve tazminatları kesilir. Ancak, kısa sürelikaçma ve izinsüresini geçirme veya mazerete dayalı olduğu adli mercilerceverilmişkararlarla saptanan izin tecavüzlerinde kesilen aylık ve makamla ilgiliödenekve tazminatları geri verilir.

h.(Değişik: 3/7/1975 - 1923/25 md.) Hapis veya ağır hapiscezalarınıninfazı sırasında subaylar er gibi iaşe edilir. Bunlara maaş ilehizmet vemakamlarına ilişkin ödenek ve tazminatları verilmez.          

ı) (Ek:24/4/2008-5758/4 md.) Soruşturma veya kovuşturmasınındevamı nedeniyleterfi edemeyen subay ve astsubaylardan; açığa çıkarılan,tutuklanan ya daaçıkları kaldırılanlar veya tahliye edilenler hakkında,davalarıneticeleninceye kadar, bu Kanunun 32 nci maddesinin (b) bendinde yeralan ençok rütbe bekleme süreleri ile 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılıTürkiyeCumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen rütbekarşılığıyaş hadleri uygulanmaz. Bunların Silahlı Kuvvetlerde kalabileceğiazami süre,emsali neşetlilerin Silahlı Kuvvetlerdeki görev süresi kadardır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

I– Genelkurmay Başkanının yaş haddi ve görev süresi:

Madde66 – (Mülga: 28/6/1978 - 2159/4 md.)

ALTINCI KISIM

Astsubaylar(1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Kaynak ve Yetiştirme

I – Kaynak:

Madde67 – (Değişik: 28/5/2003-4861/1 md.)

TürkSilâhlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları;

a) Astsubay meslek yüksek okulları,

b) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarıdır.

II- Temin ve yetiştirme

Madde 68- (Değişik: 28/5/2003-4861/2 md.)

Muvazzafastsubay olabilmek için;

a) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olmak veya,

b) (Değişik:26/6/2012-6336/14 md.) Genelkurmay Başkanlığıtarafından tespitedilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarınıkendi nam vehesabına bitirmek; dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimibitirenler içinmüracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyediyaşını,daha az süreli yükseköğrenimi bitirenler için yirmibeş yaşını bitirmemişolmak;uzman erbaşlar için 4 üncü hizmet yılını tamamlamış, 8 incihizmet yılınıbitirmemiş olmak; yönetmelikte öngörülen sınavlarile uygulanacak temel askerlikeğitiminde başarılı olmak gereklidir.

Astsubay hazırlama okulları:

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulmasıhalinde astsubay meslekyüksek okullarına kaynak oluşturacak astsubay hazırlamaokulları açılabilir. Buokullara en az ilköğretim okulu mezunu olanlar alınır.Astsubay hazırlamaokullarının müfredat ve programları, Millî EğitimBakanlığının orta öğretimokullarına ait müfredat ve programları esas alınarakhazırlanır.

b) Astsubay hazırlama okullarına girişte aranacak niteliklerile bu okullardaverilecek eğitim ve öğrenimin süre ve şekilleri, öğrencilerinazamî öğrenimsüresiyle görev ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlaryönetmelikledüzenlenir.

c) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin ihtiyaçlarıDevlet tarafındankarşılanır.

d) Astsubay hazırlama okulu öğrencileri aşağıdaki hallerdeöğrencilikniteliğini kaybederler :

1) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespitedilecek ahlâknotunu kaybedenler.

2) Yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahilinde askerîöğrencilik niteliğinikaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarındakarar verilenler.

3) Öğrenimlerini bu Kanun gereğince çıkarılacak yönetmeliktebelirtilecek süreiçinde tamamlayamayanlar.

4) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göreaskerî öğrenci olaraköğrenimine devam imkânı kalmayanlar.

5) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.

6) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarınauymadıkları sonradananlaşılanlar.

e) (d) bendi gereğince öğrencilik niteliğini kaybedenlerinTürk SilâhlıKuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık sebebi dışındaöğrencilikleilişikleri kesilenlere, personel ve amortisman giderleri hariç,Devlettarafından yapılan masraf, faizi ile birlikte ödettirilir. Bu borçlar,askerlikhizmetleri süresince tehir edilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikleilişkisikesilenler, muvazzaf subay veya astsubay olarak tekrar Türk SilâhlıKuvvetlerihizmetine alınamazlar. (2)

f) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin okullailişiklerinin kesilmesi ve ilişiklerikesilenler ile ilgili diğer hususlaryönetmelikle düzenlenir.

Astsubay meslek yüksek okullarına veya kendi nam ve hesabınafakülte, yüksekokul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubaynasbedilmek üzeretemel askerlik eğitimine alınacaklarda aranacak şartlar,bunların tâbitutulacakları seçme sınavlarına ilişkin usul ve esaslar ile temelaskerlikeğitimiyle ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.

——————————

(1) Astsubaylar için ek 21 incimaddeye bakınız.

(2) 19/6/2010 tarihli ve 6000sayılı Kanunun 17 ncimaddesiyle, bu bendin ikinci cümlesinde yer alan"kesilenlere"ibaresinden sonra gelmek üzere", personel veamortisman giderlerihariç," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmaküzere kendi nam vehesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarınıbitirenlerden bumadde hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubaynasbedilmelerinimüteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık)süresine tâbitutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresisonunda TürkSilâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel haligörülenlerile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmakisteyenlerin TürkSilâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıklarıaylıklar dışında Devlettarafından bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleriylebirlikte kendilerindentahsil olunur.

Bu şekilde ilişiği kesilenler başka askerî öğretimkurumlarına alınamazlar veTürk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdamedilemezler. 3466 sayılıUzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.

Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiğikesilenlerin temeleğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitiminimüteakip astsubaynasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanlarıntemel eğitimde vemuvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetindensayılır. Toplamhizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlaraskerlik hizmetiniyerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların busüreleri, 1076 sayılıYedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu veya 1111sayılı Askerlik Kanunuhükümlerine göre tamamlatılır.

YEDİNCİ KISIM

Astsubay Sınıflandırması

I – Sınıflar:

Madde69 – (Değişik : 19/4/2000 - 4564/3 md.)

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların sınıfları vebu sınıflardanhangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahilbulunduğu 21 incimadde esaslarına göre tespit edilir ve Astsubay SınıflandırmaYönetmeliğindegösterilir.

II - Sınıflandırma:

Madde70 – Astsubayların sınıflandırılması hakkında 22 ncimadde esaslarıuygulanır.

a) İlk sınıflandırma:

Madde71 – Astsubay adayı öğrencilerin sınıflara ayrılmasıhakkında 23 üncümadde esasları uygulanır.

b) Yeniden sınıflandırma:

Madde72 – Astsubayların yeniden sınıflandırılması hakkında(d) bendi hariçolmak üzere 24 üncü madde esasları uygulanır.

III – Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği:

Madde73 – Astsubay sınıflandırma kurulları ve SınıflandırmaYönetmeliğihakkında 25 inci madde esasları uygulanır.

SEKİZİNCİ KISIM

Astsubay Meslek İçi Eğitimi

I – Meslek içi eğitimi:

Madde74 – Astsubayların meslek içi eğitimleri hakkında 26ncı madde esaslarıuygulanır.

II – Muharip sınıf astsubayların karargâhta görevlendirilmesi:

Madde75 – Muharip sınıf astsubaylar başçavuş olmadan kurumve karargahlardaidari işlerde görevlendirilemezler.

DOKUZUNCU KISIM

Astsubay Terfileri

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

I – Kapsam:

Madde76 – Silahlı Kuvvetlere mensup astsubayların;rütbeleri, bekleme süreleri,nasıpları, rütbe ve kademe terfi şartları bu kanunhükümlerine tabidir.

II – Rütbeler:

Madde77 – Silahlı Kuvvetlerdeki astsubay rütbeleri aşağıdagösterilmiştir.

Astsubay çavuş

"    Kıdemliçavuş

"     Üstçavuş

"    Kıdemliüstçavuş

"     Başçavuş

"    KıdemliBaşçavuş

III – Bekleme süreleri:

a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri:

Madde78 – (Değişik: 5/2/2009-5837/19 md.)

Astsubaylarınnormal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir:

Rütbeler                        Normalbekleme süreleri

AstsubayÇavuş                                           3yıl

"      KıdemliÇavuş                             3 yıl

"      Üstçavuş                                      6 yıl

"       KıdemliÜstçavuş                         6 yıl

"       Başçavuş                                      6 yıl

"       KıdemliBaşçavuş                         6 yıl

b) En az bekleme süreleri:

Madde79- (Değişik: 28/5/2003-4861/3 md.)

Savaştave milletlerarası taahhütler icabı savaşlarakatılanlar için GenelkurmayBaşkanının göstereceği lüzum üzerine Millî SavunmaBakanının teklifi veBakanlar Kurulu kararı ile normal bekleme süreleri yarısınakadarindirilebilir. Bu indirme sonucunda bir yıldan artan miktarlar, tamyılaçıkarılır.

Üstün başarı kıdemi alan üstçavuş, kıdemli üstçavuşlar ilebaşçavuşların normalbekleme süreleri bir yıl eksiktir.

Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafındantespit edilecekfakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdiktensonra muvazzafastsubay olmak için başvuranlardan, temel askerlik eğitiminibaşarıyla bitiripmuvazzaf astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıftakalmalar hariçolmak üzere astsubay meslek yüksek okullarından yıl itibariylefazla olanöğrenim süreleri, kıdemlerinden sayılır ve bunların hangi rütbelerdene kadareksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.

c)En çok bekleme süreleri:

Madde80 – (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/13 md.)

Astsubayların78 inci maddede gösterilen normal beklemesüreleri dışında her rütbedekalabilecekleri süre, bu Kanundaki esaslardahilinde o rütbenin yaş haddinekadar olan süredir.

IV – Terfi zamanı:

Madde81 – Astsubayların terfi zamanı hakkında 33 üncü maddehükmü uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Nasıp

I – Astsubaylığa nasıp:

Madde82- (Değişik: 28/5/2003-4861/4 md.)

Astsubaylığa nasıp (…) (1) , ilgili kuvvet komutanı,Jandarma GenelKomutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve GenelkurmayBaşkanınınlüzum göstermesi üzerine Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanınınonayı ileyapılır. (1)

(Ekfıkra: 11/2/2014-6519/33 md.) Rütbe terfileri, ilgilikuvvet komutanlığı(Jandarma astsubayları için Jandarma Genel Komutanlığı, SahilGüvenlikastsubayları için Sahil Güvenlik Komutanlığı) Kurmay Başkanının onayıileyapılır.

Astsubay meslek yüksek okullarını başarı ile bitirenler vefakülte, yüksek okulveya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubaynasbedilmek üzere temelaskerlik eğitimine tâbi tutulanlardan başarılı olanlar,o yılın 30 Ağustostarihinde astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

Astsubay nasbedilenlerin 1076 sayılı Yedek Subaylar ve YedekAskerî MemurlarKanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre yerinegetirdikleri muvazzafaskerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri kıdemlerindensayılır ve nasıplarıbuna göre düzeltilir. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göreterfi ve kademeilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğütakvim yılının 30Ağustos tarihidir. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş ve maaşfarkları ödenmez vediğer özlük hakları verilmez.

II – Nasıp düzeltilmesi:

Madde83 – (Değişik: 17/4/1975 - 1875/6 md.)

Kazai ve idari kararlar sonucu astsubayların nasıplarınındüzeltilmesi hakkında36 ncı maddenin (a), (b), (e) bentleri hükümleriuygulanır. Ancak sıhhisebepler ile devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özelnitelik isteyen kurslarve 3 ay (dahil) daha az süreli kurslar için 36 ncımaddenin (b) bendi hükümleriuygulanmaz.

(Ekfıkra: 16/6/2009 - 5906/1 md.) Kendi nam ve hesabınayüksek lisansöğrenimi yapan astsubaylara (sözleşmeli erbaşlıktan astsubaylığageçenlerdâhil), 36 ncı maddenin (d) bendinde belirtilen esaslar dahilindekıdemverilir. (2)

(Ekfıkra: 10/3/2011-6191/10 md.) Türk Silahlı KuvvetleriAstsubay ÜstKarargâh Hizmetleri Eğitim Merkezi Komutanlığınca düzenlenen ve ikiyarı yıllıkprogramı içeren, Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri eğitimini bitirenastsubaylara,bir yıl kıdem verilir.

(Değişikson fıkra: 16/6/2009 - 5906/1 md.) Bu maddehükümlerine göre nasıpları lehveya aleyhe düzeltilenlerin terfi işlemlerinin neşekilde olacağı vekıdemlerinin verilme usul, esas ve şartları Astsubay SicilYönetmeliğindegösterilir.

–––––––––––––

(1) 11/2/2014 tarihli ve 6519sayılı Kanunun 33 üncümaddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve rütbe terfileri”ibaresi madde metnindençıkarılmıştır.

(2) 10/3/2011 tarihli ve 6191sayılı Kanunun 10 uncumaddesiyle, bu fıkrada yer alan “astsubaylara”ibaresinden sonra gelmek üzere“(sözleşmeli erbaşlıktan astsubaylığa geçenlerdâhil)” ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Kıdem

I – Kıdem ve kıdem sırası:

Madde84 – (Değişik: 2/7/2000 - KHK - 607/10 md.;Değiştirilerek kabul:10/5/2006-5497/7 md.)

Kıdemve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

a) Rütbelerde kıdemler, onay metninde yazılı tarihtenbaşlar. (1)

b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenler arasında kıdemsırası, okullardakazanılan not ortalamalarına göre tespit edilir ve bunlarkendi aralarındasıralanırlar.

c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem sırası, her yıltespit edilenyeterlik derecesine göre saptanır. Aynı rütbe ve nasıplı olup,değişikkaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan astsubaylararasındakikıdem sırası aşağıda belirtilmiştir:

1. Astsubay meslek yüksekokulu mezunları.

2. Uzman jandarmalıktan astsubay olanlar.

3. Uzman erbaşlıktan astsubay olanlar.

4. Kıt'a erbaş ve erlerinden astsubay olanlar.

5. Sözleşmeli astsubaylıktan  muvazzaf astsubayolanlar.

6. Sivil kaynaktan muvazzaf astsubay olanlar.

7. Sözleşmeli astsubaylar.

d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıplıastsubaylar arasındaki kıdemsırası aşağıdaki önceliğe göre;

1. Yeterlik dereceleri,

2. Astsubaylık hizmet süreleri,

3. Bir önceki rütbeye yükselme tarihleri,

4. Bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlikdereceleri,

5. Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadarsıra ile bir öncekirütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,

dikkate alınarak belirlenir.

e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yenisınıflarındakiyeterlik dereceleri tespit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynınasıplılarınınsonunda sıralanırlar.

f) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve aynı nasıplıastsubayların kıdem sırası;

1. Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,

2. Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş ise bir öncekirütbeye yükselme tarihiönce olanlar,

3. Bütün şartlar aynı ise mensup olduğu kuvvete göre sıraile kara, deniz,hava, jandarma, sahil güvenlik,

diğerlerine nazaran kıdemlidir.

Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasınınbelirlenmesineilişkin diğer usûl ve esaslar Astsubay Sicil Yönetmeliğindegösterilir.

–––––––––––––

(1) 11/2/2014 tarihli ve 6519sayılı Kanunun 34 üncümaddesiyle, bu bentte yer alan “bakanlık onayı” ibaresi “onay”şeklindedeğiştirilmiştir.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Terfi Esas ve Şartları

I – Rütbe terfi şartları ve esasları: (1)

Madde85 – (Değişik: 29/9/1988 - 3475/10 md.)

Astsubayların rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir.

a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak.

b)(Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/11 md.; Aynen kabul:10/5/2006-5497/8 md.) Rütbeyemahsus bekleme süresinin üçte ikisi oranında;kıdem alanlardan astsubay çavuş,astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş (üçyıllık rütbe beklemesüresine tabi olanlar) ve astsubay kıdemli üstçavuş (üçyıllık rütbebekleme süresine tabi olanlar) rütbelerinde en az bir yıllık,diğerrütbelerde fiili bekleme süresinin üçte ikisi oranında yıllık sicilibulunmak,

c) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak.

Birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olan astsubaylarınterfileri aşağıdakiesaslara göre yapılır.

a)(Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/11 md.; Aynen kabul:10/5/2006-5497/8 md.) Yükselmesırasına girmiş bulunan astsubayların, sicil notuortalamaları tespit edilir vebunlar sınıfları içerisinde yeterlik derecesinegöre sıralanır. Bilahare busıralama esas alınmak üzere sicil notu ortalamasısicil tam notunun % 60 vedaha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığıkadarı en üstün yeterlikderecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfiettirilir. Diğer terfişartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığıbulunmadığı için terifedemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. 83, 100 ve 106 ncımaddelere göre 30Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfieden emsallerininşartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadanbir üst rütbeyeterfi işlemleri derhal yapılır.

b) (Değişik:5/2/2009-5837/20 md.) Üstün başarılı üstçavuş,kıdemli üstçavuş vebaşçavuşların terfi esasları: Üstçavuş, kıdemli üstçavuş vebaşçavuşların burütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce burütbelere aither yılki sicil notu, sicil tam notunun yüzde doksanbeş ve dahayukarısı vesicil notu ortalaması da sicil tam notunun yüzde doksan ve dahayukarısındaolanlardan; bu rütbelerde en az iki ayrı birinci veya ikinci sicilüstündensicil notu alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl öncealacakolanlar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak rütbelerinegörekendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekildesıralananastsubaylardan sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmaksuretiyleKuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanıtarafındanuygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar içinyüzde sekizi,yardımcı sınıflar için yüzde dördü oranında bir üst rütbeyeyükseltilebilirler.

c)(Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/11 md.; Aynen kabul:10/5/2006-5497/8 md.) Yükselmesırasına girmiş bulunan astsubaylardan görevesnasında yaralanmaları nedeniyleuzun süreli tedaviye tabi tutulanların rütbeterfii ve rütbe kıdemliliğiişlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birincifıkranın (b) ve (c)bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır.

Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevasıile sınıf verütbelerin özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangizamanlardadoldurulacağı, sicil notunun verilme esasları ve birinci fıkranın(b)bendindeki şart nedeniyle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfiişlemlerininne şekilde yapılacağı ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usulve şartlarıAstsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

–––––––––––––

(1) 5/2/2009 tarihli ve 5837sayılı Kanunun 20 ncimaddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeyer alan “astsubayüstçavuş” ve “astsubay kıdemli üstçavuş” ibarelerinden sonragelmek üzere “(üçyıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibarelerieklenmiş ve metneişlenmiştir.

II– Terfide baraj:

Madde 86 – (Mülga: 7/7/1971 - 1424/28 md,; Yenidendüzenleme: 29/9/1988 -3475/11 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/40, K: 1992/55sayılı Kararı ile.)

III – Yeterlik derecelerinin hesaplanması:

Madde87 – (Mülga: 7/7/1971 - 1424/28 md.)

IV – Terfi işlemi:

Madde88 – (Mülga: 7/7/1971 - 1424/28 md.)

V – Kadroların bildirilmesi:

Madde89 – (Değişik: 18/6/2003 - 4902/24 md.)

Kara,Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıklarına, Jandarma GenelKomutanlığı ile SahilGüvenlik Komutanlığına ait astsubay kadroları, her yıl 30Ağustos tarihinekadar sınıfı (varsa branşı) belirtilerek GenelkurmayBaşkanlığınca saptanır.

VI – Çok sınıflı kadrolar:

Madde90 – (Mülga: 7/7/1971 - 1424/30 md.)

VII – Rütbe terfii esas ve şartları:

Madde91 – (Mülga: 7/7/1971 - 1424/30 md.)

VIII – Müteakip yıllarda terfi:

Madde92 – (Değişik: 29/9/1988 - 3475/12 md.)

Rütbe terfi edemeyen astsubaylardan:

a) Astsubay çavuş ve astsubay kıdemli çavuşların tamamı,

b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 (dahil)'denfazla ve % 60'danaz olan üstçavuş - başçavuşlar,

c) (İptal: Ana.Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K:1992/55 sayılıKararı ile)

Hizmetedevam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarınıhaiz olmak kaydıyla sonrakiyıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85inci madde esaslarına göreyeniden terfi işlemine tabi tutulurlar.

Terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresininbaşlangıcı rütbeye nasıptarihidir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin beklemesüresine tabidirler.

(Son fıkra iptal: Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/40, K: 1992/55sayılı Kararı ile.)

IX – Kademe terfii esas ve şartları:

Madde93 – (Değişik: 7/7/1971 - 1424/32 md.)

Astsubaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademeilerlemesi yaparlar.

a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:

1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,

2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademebulunmak,

3. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısıolmak.

Yukarıdaki şartları haiz olan astsubaylar, her yıl kademeilerlemesi yaparlar.

b) Rütbelere ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaşkademelerinesırayeti ek-VIII sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesisuretiyleüst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamlarıAstsubay SicilYönetmeliğinde gösterilir.

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi edenastsubaylar, yenirütbelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.

Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden astsubaylar dayeni rütbelerininbirinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbekademe aylıklarıevvelki aylıklarından az olduğu takdirde, aradaki fark kademeilerlemesisuretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devamolunur.

e)Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerinedüzeltilenlerin, yeni nasıptarihlerine göre ek - VIII sayılı cetveldekikademelere intibakları yapılır.

f)(Değişik: 29/9/1988 - 3475/13 md.) Kadrosuzluk (...) (1)sebebiylerütbe terfi edemeyenlerden (a) bendinde belirtilen şartları haizolanlar,bulundukları rütbede kademe ilerlemesi yapabilirler.

g)(Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/12 md.; Aynen kabul:10/5/2006-5497/9 md.) Kademeilerlemesi yapacak astsubaylardan görev esnasındayaralanmaları sebebiyle uzunsüreli tedaviye tabi tutulanlardan o yıla ait sicilnotu olmayanlarda, (a)bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademeilerlemeleri sicil notuortalamasına göre yapılır.

Çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacakastsubaylar hakkındayapılacak işlem:

Madde94 – (Değişik: 7/7/1971 - 1424/33 md.)

(Değişikcümle : 28/6/2001 - 4699/12 md.) Kadrosuzluk,yetersizlik, (…)(2) veya(c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlülük nedeni ileaşağıda belirtilen esasve şartlar dahilinde astsubaylar hakkında SilahlıKuvvetlerden ayırma işlemiyapılır. (2)

a) Yetersizlik sebebi ile ayırma:

1.(Değişik: 11/2/2014-6519/35 md.) Astsubay çavuş rütbesihariç olmaküzere son on yıl içinde, ikisi farklı birinci ve ikinci sicilüstlerinden olmaküzere üçüncü kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicilnotu alanastsubaylar,

2.(Mülga: 11/2/2014-6519/35 md.)

3. Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara görekendisinden istifadeedilemiyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenliyeceği sicilbelgesi ileanlaşılanlar;

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli SandığıKanunu hükümleriuygulanır.

b)(Mülga: 31/1/2013-6413/45 md.)

c) (Ek:28/6/2001 - 4699/12 md.) Aşağıda belirtilen suçlardanhükümlülükleriertelenen, para cezasına veya tedbire çevrilen veya affauğrayanlarınayrılmaları:

Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affauğramış olsalar bileDevletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılıAskeri Ceza Kanununun131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim halihariç, basit ve niteliklizimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, inancı köyütekullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcıveya şeref ve haysiyetkırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlakkaçakçılığı hariçkaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmasuçlarından hükümlüolan astsubaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızınTürkiye CumhuriyetiEmekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır

Madde95 - 99 – (Mülga: 7/7/1971 - 1424/34 md.)(3)

_______________

(1) Bu bentteki "...veterfide baraj..." ibaresiAnayasa Mahkemesinin 31/12/1992 tarih ve E:1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararıile iptal edilmiştir.

(2) 31/1/2013 tarihli ve 6413sayılı Kanunun 45 incimaddesiyle, bu fıkrada yer alan “disiplinsizlik, ahlakidurum” ibaresi maddemetninden çıkarılmıştır.

(3) 7/7/1971 tarih ve 1424 sayılıKanunun 33 ve 34 üncümaddeleri ile bu Kanunun V. ve VI. Bölüm başlıklarıkaldırılmıştır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Özel Hükümler

1 – Savaş takdirnamesi alanlar:

Madde100 – Savaş takdirnamesi alan astsubaylar hakkında 58inci madde esaslarıuygulanır.

II – Esir astsubaylar:

Madde101 – Esir düşen astsubaylar hakkında 59 uncu maddeesasları uygulanır.

III – Harb gaibi astsubaylar:

Madde102 – Harp gaibi astsubaylar hakkında 60 ıncı maddeesasları uygulanır.

IV – Enterne edilen astsubaylar:

Madde103 – Enterne edilen astsubaylar hakkında 61 inci maddeesaslarıuygulanır.

V – Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına girenastsubaylar:

Madde104 – Sıhhi izin süresinde bulunan astsubaylarınterfileri hakkında 62 ncimadde esasları uygulanır.

VI – Sınıf değiştiren astsubaylar:

Madde105 – Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren astsubaylarınterfilerinin neşekilde yapılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

VII – Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izintecavüzünde bulunan,cezası infaz edilmekte olan astsubaylar hakkında yapılacakişlem:

Madde106 – (Değişik: 3/7/1975 - 1923/32 md.)

Astsubayların açığa alınmaları ve açıklarının kaldırılmasısubaylar hakkındakihükümlere tabidir. Astsubayların açığa çıkarılmaları,açıkların kaldırılması veaçığa çıkarılan, tutuklanan, cezası infaz edilmekteolan veya firar ve izintecavüzünde bulunan astsubaylar hakkında 65 inci maddehükümlerine göre işlemyapılır.

VIII – İstifa eden veya emekli olan astsubayların durumları:

Madde107 – (Değişik birinci fıkra 29/9/1988 - 3475/14 md.)Disiplinsizlik veahlaki durum sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygungörülmeyerek sicilyoluyla çıkarılanlar hariç olmak üzere istifa eden veyaemekliye ayrılanveyahut yetersizlik nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayırmaişlemine tabi tutulanastsubaylar, rütbeleriyle yedek astsubaylığa geçirilirler.

(Değişik: 28/6/2001 - 4699/13 md.) Bunların yedeklikçağları, 5434 sayılı TürkiyeCumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncımaddesi hükümlerine tabidir.

Silahlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılanastsubaylar muvazzafolarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar.

Barışta manevra ve tatbikat amaciyle olağanüstü hallerdelüzum ve ihtiyaca göreyeteri kadarının hizmete çağrılması sair yedeklik işlemve durumları ilemeslekten çıkarılmaları Yedek Subay Kanunu hükümlerine göreyürütülür.

(Ekfıkra: 19/8/1982 - 2703/2 md.; Mülga: 29/9/1988 - 3475/19md.)

IX - Sicil yolu ile çıkarılanların muvazzaflık hizmetleri:

Madde108 – (Değişik: 29/9/1988 - 3475/15 md.) Disiplinsizlikve ahlaki durumlarısebebiyle sicil yolu ile veya mahkeme kararıyla mecburihizmetini tamamlamadanastsubaylıktan çıkarılanlardan, muvazzaflık hizmetinitamamlayanlar derhalterhis olunur.

Muvazzaflık hizmetini tamamlamayanlara bu hizmetleri erolarak tamamlatılır.

SEKİZİNCİBÖLÜM

Astsubaylıktan Subay Olma

I – Astsubaylıktan subay olma şartları:

Madde 109 – (Değişik: 3/7/2003 -4917/3 md.)

Türk Silâhlı Kuvvetlerininihtiyacı göz önüne alınarak hersene tespit edilecek kontenjan nispetindeemsali arasında temayüz etmiş en azdört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren astsubaylar; bağlı olduğukuvvet komutanlığının, JandarmaGenel Komutanlığının veya Sahil GüvenlikKomutanlığının teklifi üzerine kendisınıflarında veya askerî hâkim sınıfı hariçolmak üzere öğrenimlerininilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda aşağıdakişartlarla teğmennasbedilirler :

a) (Değişik: 5/2/2009-5837/21md.) Subaylık için sınavamüracaat tarihinde en az kıdemli çavuşrütbesinde ve astsubay olarak dördüncühizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmetyılını bitirmemiş olmak.

b) (Değişik:24/4/2008-5758/5 md.) Subaylık için sınavamüracaat tarihinde sicil notuortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan ve dahayukarısı olmak.

c) Askerî disiplin, tutum vedavranışları, görevindekibaşarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri ile genelkültürü bakımından subaylığalâyık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafındanonanmış olmak.

d) (Değişik: 1/3/2007-5589/1md.) Yapılacak seçmesınavlarında ve subaylık nosyonu kazandırmaeğitiminde başarılı olmak.

Yapılacak seçme sınavlarındabaşarı gösterenlerin sıralaması,personelin sınav notu ile almış olduğumadalya, ödül, takdir, taltif ve cezalarda dikkate alınmak suretiyleyönetmelikle belirtilen esaslara göre yapılır.

(Değişik üçüncü fıkra:1/3/2007-5589/1 md.) Bunlardan; kuvvetkomutanlıkları, Jandarma GenelKomutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığıncabelirlenen esaslar dahilindeyapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitiminibaşarı ile bitirenler,bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmennasbedilirler. Bu personelinsubaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun,kademe ilerlemesi veya üstrütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında onaytakvim yılının 30 Ağustostarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonrasubay nasbedilenlere buişlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğerözlük hakları verilmez. (1)

Bu personel, astsubay ikenbulundukları rütbe karşılığıderece ve kademelerine bir kademe ilâve edilereksubay nasbedilir.Nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece vekademe aylığıalanlar, daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademeveyükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devamederler.Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylıkderece vekademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşithâle gelince,emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbitutulurlar.Astsubaylıktan subay olan personele rütbe, rütbe normal beklemesüreleri, yaşhadleri de dahil diğer hususlar için muvazzaf subaylar hakkındakihükümleruygulanır.

Astsubaylıktan subaylığa geçmekiçin gerekli başvuruşartlarını haiz olup, Genelkurmay Başkanlığınca geçerlimazeret olarakdeğerlendirilen harekât görevleri nedeniyle başvurudabulunamayan veya seçmesınavına katılamayan astsubayların hakları, sınavagiremedikleri süre kadaruzatılır.

Astsubaylıktan subay olmaya engelhaller aşağıda belirtilmişolup, bu fıkrada belirtilenler; cezaları ertelenmiş,para cezasına çevrilmiş,genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş,hükümlülüklerine ilişkinkayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsalar da subayolamazlar :

–––––––––––––––

(1) 11/2/2014 tarihli ve 6519sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle,bu fıkrada yer alan “kararname” ibaresi“onay” şeklinde değiştirilmiştir.

a) Devletin şahsiyetine karşıişlenen suçlar ile basit venitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yeretanıklık, yalan yere yemin, cürümtasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız kadınveya erkek kaçırmak, fuhşiyatatahrik, gayrî tabiî mukarenet, dolanlı iflasgibi yüz kızartıcı veya şeref vehaysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmîihale ve alım ve satımlara fesatkarıştırma suçlarından birisinden mahkûmolmak.

b) Firar, amir veya üste fiilentaarruz, emre itaatsizlikteısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat suçları ile1632 sayılı Askerî CezaKanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardanbirisinden mahkûm olmak.

c) (Değişik:31/1/2013-6413/45 md.) Taksirli suçlar hariçolmak üzere, (a) ve (b)bentlerinde sayılan suçların dışındaki suçlardan vedisiplinsizliklerden toplamolarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis, oda hapsiveya hizmet yerini terketmeme cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmak.

Açığa alınmayı gerektiren veyayukarıdaki fıkranın (a) ve (b)bentlerinde sayılan suçlardan gözetim altınaalınanlar ya da tutuklananlar yahuthaklarında kamu davası açılanlar, budurumlarının devamı süresince sınavaalınmazlar. Bunlar hakkında soruşturmaemri verilmemesi veya hazırlıksoruşturması sonunda kovuşturmaya yer olmadığıkararı verilmesi veya yargılamaneticesine göre beraat etmeleri halinde, diğerşartları da haiz olmak kaydıylasınava kabul edilirler.

II– Astsubaylıktan subay olanların rütbeleri:

Madde110 – (Mülga: 3/7/2003 – 4917/4 md.)

III – Yönetmelik:

Madde111 – (Değişik:9/8/1993 - KHK - 499/17 md.) Yukarıdabelirtilen hükümlerintatbik şekli ve karşılığı bulunmayan sınıfların hangisınıf ve meslekimtihanlarına tabi tutulacakları,sicillerin ne şekildeverileceği ve emsalleriarasında temayüz etmiş astsubayların subaylığanasbedilmelerinde aranacaknitelikler ile seçme sınavlarının yapılma usul, esasve şartları Subay SicilYönetmeliğinde gösterilir.

ONUNCU KISIM

Yükümlülük

I – Subayların ve astsubayların yükümlülüğü:

Madde112 – (Değişik: 26/3/1982 - 2642/15 md.)

Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubaynasbedildikleri tarihtenitibaren fiilen 10 yıl hizmet etmedikçe istifaedemezler.(1)

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubayçavuşluğa nasıptarihinden itibaren hesap edilir.

(Değişik:3/10/1996 - 4185/2 md.) Aşağıdaki hallerde subay veastsubaylar istifa etmişsayılırlar;

a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, bu evlilikleriyönetmeliktebelirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygungörülmeyenler,

________________________

(1) 22/5/2012 tarihli ve 6318sayılı Kanunun 47 nci maddesiile bu fıkrada yer alan “15 yıl” ibaresi “10yıl” şeklindedeğiştirilmiştir.      

b)Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veyaTürk vatandaşlığındançıkarılanlar.

(Mülga:21/7/2000 - KHK - 607/13 md.; Aynen kabül:10/5/2006-5497/10 md.)

(Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/13 md.;İptal:Ana.Mah.nin21/5/2003 tarihli veE:2003/39, K: 2003/40 sayılı Kararı ile.)    

Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgüve bilgileriniartırmak amacıyla gitmiş olanlardan durumları yukarıdaki fıkralarhükümlerineuyanlar hakkında o fıkra hükümleri uygulanmakla birlikte oradabulunduklarısüre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masraflarındört katıayrıca tazminat olarak alınır.

(Ek fıkra: 28/5/2003-4861/7 md.;Değişik: 3/7/2003 – 4917/5md.) ) Durumları yukarıdaki fıkralara uyanlarile Türk Silâhlı Kuvvetleri’ndenher ne şekilde olursa olsun mecburî hizmetyükümlülüğünü tamamlamadan ayrılanveya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar(Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde görevyapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ilevazife malûlü olarak Türk SilâhlıKuvvetleri’nden ayrılanlar hariç), her yılkuvvet komutanlıkları, Jandarma GenelKomutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığıtarafından belirlenen; askerî öğrenci,subay ve astsubay nasbedildikten sonrakendilerine yapılan öğrenim, eğitim veyetiştirme masraflarını, yükümlülüksürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılıolarak kanunî faizi ile birliktetazminat olarak öderler. Öğrenim, eğitim veyetiştirme masraflarının hangiunsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usulve esaslar; Millî Savunma,İçişleri ve Maliye Bakanlıkları tarafından müşterekenyürürlüğe konulacakyönetmelikte belirlenir.

II – Yurtiçinde ve yurt dışında öğrenim, kurs ve stajyapanlar ile yurt dışına sürekligöreve atananların yükümlülükleri: (1)

Madde 113 – (Değişik:22/5/2012-6318/48 md.)

Subay veya astsubaynasbedildikten sonra öğrenim, kurs, stajve sürekli görev nedeniyle yurt dışınagidenler ile Silahlı Kuvvetler hesabınayurt içinde öğrenim, eğitim ve kursgörenlerin yükümlülükleri aşağıdagösterilmiştir:

a) Subay veya astsubaynasbedildikten sonra yabancımemleketlere altı ay veya daha fazla süre ileöğrenim, staj, kurs, ihtisas veyagörgü ve bilgilerini artırmak maksadıylagidenlerin yükümlülükleri, masraflarınödenme şekline bakılmaksızın, gidiş vedönüş tarihleri arasında geçen süreniniki katı kadar uzatılır.

b) Subay veya astsubaynasbedildikten sonra; SilahlıKuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte veyüksekokullarda lisans veyalisansüstü öğrenim yapanların yükümlülükleri,buralarda geçen süreler kadaruzatılır.

c) Harp Akademileri Eğitimibünyesinde verilen Kuvvet HarpAkademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisieğitimlerini bitiren subaylarınyükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadaruzatılır.

ç) Silahlı Kuvvetler hesabınayurt içinde Tıpta UzmanlıkEğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralardageçen sürelerin yarısı kadaruzatılır.

d) Pilotaj eğitimini (pilotadaylarına verilen uçuş eğitimi)bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçensürelerin üç katı kadar uzatılır.(2)

——————————

(1)  22/5/2012 tarihlive6318 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile bu madde başlığı “II – Yurt içinde vedışındaöğrenim, kurs ve staj yapanlar ile yurt dışına sürekli göreveatananlarınyükümlülükleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 11/2/2014 tarihli ve 6519sayılı Kanunun 37 ncimaddesiyle, bu bentte yer alan “iki” ibaresi “ü町eklinde değiştirilmiştir.

e) Yurt dışı sürekli göreveatanan subay veya astsubaylarınyükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadaruzatılır. Ancak, yaş haddindenveya kadrosuzluktan emekli edileceklere buyükümlülük süresi uygulanmaz.

f) (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e)bentleri gereğinceyükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıçtarihleri;

1. Yükümlülük süresinitamamlamadan gidenlerin, yükümlülüksüresini tamamladıktan sonra,

2. Yükümlülük süresinitamamlayarak gidenlerle,yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlayanların,

kadro görevine fiilenkatıldıkları tarihten başlar.

III – Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğrenimyapanların yükümlülükleri:

Madde114 – (Değişik: 1/5/1986 - 3282/6 md.)

Lise mezunlarından öğrenim maksadıyla yabancı memleketleregönderilenlerin,subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 10 yıllıkyükümlülük süresineek olarak öğrenim için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleriarasında geçensürenin bir katı kadar fazla hizmet etmeleri ile mümkündür.(2)        

.                 IV –Askeri öğrencilerin istifa hakları: (1)

Madde115- (Değişik: 24/4/2008-5758/6 md.)

a) Türk Silahlı Kuvvetlerieğitim-öğretim kurumları ile yurtiçi ve yurt dışı fakülte ve yüksek okullardaöğrenim gören askeri öğrenciler;

1) Lisans seviyesinde 4 üncü sınıfın,

2) Ön lisans seviyesinde 2 nci sınıfın,

3) Ortaöğretimde son sınıfın,

Temmuz ayının son gününe kadar okul masraflarını,

b) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarındanmezun olup da subayveya astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitiminealınanlar, yeminettikten itibaren subay veya astsubay nasbedilinceye kadargeçecek süreiçerisinde kendilerine yapılan masrafları,(3)

ödemek suretiyle istifa edebilirler. Yapılan hesaplamadapersonel ve amortismangiderleri hariç, masraflar, sarf tarihinden tahsiltarihine kadar geçen süreiçin kanuni faizi ile birlikte hesaplanır. (Ekcümleler: 19/6/2010-6000/18md.) İntibak eğitimi sırasında yapılan masraflarödemeye dahil edilmez.Ayrıca, intibak eğitimi sırasında yapılan tedavimasrafları ile vefat edenlerincenaze masrafları, Devlet tarafından karşılanır.

V – İstifaların kabul süresi:

Madde116 – (Değişik birinci fıkra: 18/6/2003 - 4902/25 md.)Yükümlülüklerinibitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak veŞubat aylarıiçinde isteyebilirler. İstifaların kabulü, müracaat tarihindenitibaren biraydan fazla geciktirilemez. Bu aylar dışındaki istifa istemleri,ancak ilgilikuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil GüvenlikKomutanınınhizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir.

Savaş hali ve savaşı gerektirecek durumun başgöstermesihallerinde subay,astsubay ve askeri memurların istifa işlemleri, BakanlarKurulu kararı ile busürelerin sonuna kadar tehiredilebilir.            

––––––––––––

(1) 19/6/2010 tarihli ve 6000sayılı Kanunun 18 incimaddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının soncümlesinde yer alan"hesaplamada" ibaresinden sonra gelmek üzere"personel veamortisman giderleri hariç," ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(2) 22/5/2012 tarihli ve 6318sayılı Kanunun 49 uncu maddesiile bu fıkrada yer alan“15 yıllık” ibaresi “10yıllık”, “iki katı” ibaresi “birkatı” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 22/5/2012 tarihli ve 6318sayılı Kanunun 50 nci  maddesi ile bu fıkrada yer alan“astsubay”ibarelerinden önce gelmek üzere “subay veya” ibareleri eklenmiştir.

ONBİRİNCİ KISIM

Hizmet Şartları ve Şekilleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Atanmalar

I – Atanmalarda esaslar:

Madde117 – Barışta kıta, karargah ve kurumlara kadrosundagösterilenrütbelerden ast rütbe ile asil olarak kimse atanamaz.

(Ek: 28/6/2001 - 4699/16 md.) Hizmet ihtiyacının zorunlukıldığı durumlarda,kadroda yazılı sınıf yerine personelin kurmaylık veya özelniteliğine ilişkinatama kodu esas alınabilir.

II – Atanmalarda dikkate alınacak hususlar:

Madde118 – Subayların ve astsubayların atanma ve yerdeğiştirmeleri, hizmetinaksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak;memleketin ekonomik, sosyal,iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlıkdurumları ve bunlara benzeryer ve bölge şartları gözönüne alınarak tespitedilecek bölgelere vegarnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınaraksıra ile yapılır:

a) Meslek programları, meslek içi eğitim esasları ve kadroihtiyacı,

b) Sağlık durumu,

c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler,

d) İstekli bulunduğu yerler.

III – Yönetmelik:

Madde119 – Yukardaki maddede yazılı esaslar dahilinde bölgeve garnizonlarıntespiti, bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göreyeniden tesbiti,buralarda kalma süreleri, atanma ve yer değiştirmelerde dikkatealınacak sairhususlar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanacakyönetmelik iletespit edilir.

IV – Göreve atanmada başlama süresi:

Madde120 – (Değişik: 11/2/2014-6519/38 md.)

Subay ve astsubaylar, ilk vegörev süresi içindeatanmalarında;

a) Aynı belediye hudutları içindeveya aynı garnizondâhilinde bulunanlar, ilişik kestikleri günü takip eden 24saat içinde, bu süreresmî tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı günmesai saati içinde,

b) Belediye hudutları dışındaveya başka bir garnizonaatanmalarda ilişik kestikleri günden itibarenyollukları hakkındaki özel kanundabelirtilen seyahat süresi dışında 15 güniçinde,

atandıkları göreve katılmakzorundadırlar.

Bu süreler dâhilinde mazeretsizgöreve katılmayanlar hakkındaözel kanunlar gereğince işlem yapılır.

Yer değiştirme suretiyle yapılanatamalarda personelinizinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda, izintecavüzünde olması veyahastanede yatması tebligata engel olmaz. Ancak birincifıkranın (a) ve (b)bentlerindeki süreler, tebligata engel olmayan hâllerinbitiminde başlar.

Atamaya tabi tutulan personeldenizinli, raporlu, tutuklu,açıkta, firarda veya izin tecavüzünde olanlar ilehastanede yatanların ilişikkesme işlemleri, kuvvet komutanlıkları, JandarmaGenel Komutanlığı veya SahilGüvenlik Komutanlığınca uygun görülmesi durumundagıyaplarında evrak üzerindenyapılabilir. Bu personelin yeni görevlerinekatılışları da gıyaplarında evraküzerinden yapılır ve özlük hakları yenibirlikleri tarafından ödenmeye başlanır.

V – Subayların ve astsubayların atanmaları:

Madde121 – Subay ve astsubayların atanmaları:

a) (Değişik: 29/7/1983 - 2870/10 md.) Asteğmen-albayrütbelerindekisubaylar ile astsubayların atanmaları;Kuvvet Komutanlıklarınca,

b) General ve amirallerin atanmaları, Kuvvet Komutanlarınınlüzum göstermesi ve GenelkurmayBaşkanının teklifi üzerine Milli SavunmaBakanının inhası, Başbakanınimzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağıkararname ile,

c) Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay İkinci Başkanı generalve amirallerinatanmaları, Genelkurmay Başkanının teklifi, Milli SavunmaBakanının inhası,Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağıkararname ile,

d) (Değişik: 18/6/2003 - 4902/26 md.) Askerî hâkimlerin,GülhaneAskerî Tıp Akademisi öğretim üyesi olan profesör ve doçentlerin veJandarmaGenel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının subay veastsubaylarınınatanmaları; özel kanunları gereğince;

Yapılır.

e) (Mülga: 29/7/1983 - 2870/19 md.)

(b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanınınteklifi üzerine,Milli Savunma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde,Genelkurmay Başkanı,talebini yazı ile Başbakana gönderir. Başbakan kararınıyazı ile Milli SavunmaBakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın bukararına uyulmasızorunludur.

VI – Sayman ve mutemetlerin devir süresi:

Madde122 – Bulunduğu görevden başka bir göreve atanan subayve astsubaylardan;sayman, mutemet veya mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere,bu görevlerine aithesaplarını ve mallarını devir ve teslim için kendilerine biraya kadar süreverilir.

VII – Savaş hali ve olağanüstü haller:

Madde123 – Savaş ve olağanüstü hallerde bu kanunun atanmayadair hükümleriGenelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum ve Milli SavunmaBakanlığınınteklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararınca tatbik edilmiyebilir.

VIII – Silahlı Kuvvetler personelinin hizmet yerleri:

Madde124 – (Değişik : 28/6/2001 - 4699/17 md.) SilahlıKuvvetlere (JandarmaGenel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)mensup muvazzaf subayve astsubaylar, Silahlı Kuvvetler içindeki hizmetlerdenbaşka bir göreveverilemezler. Ancak, zorunlu durumlarda GenelkurmayBaşkanlığının görüşüalınarak Bakanlar Kurulu kararı ile Silahlı Kuvvetlerkadrolarında gösterilmekve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ilediğer mali ve sosyal hak veyardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümlerçerçevesinde, kendi bağlıbulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile SilahlıKuvvetler dışındakiDevlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu hizmetlerindegörevlendirilebilirler. Bupersonelin görev süresi azami iki yıl olup, görevlendirmesüresi BakanlarKurulu kararında belirtilir. Genelkurmay Başkanlığının teklifiile bu sürekısaltılabilir veya uzatılabilir. Görev süresi uzatılmayan personel,yeni birkarara gerek kalmaksızın görev süresinin sonunda Silahlı Kuvvetlerdekiasligörevine iade edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

 İzinler

I – Yıllık izin:

Madde125 – Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay veastsubayların barışta heryıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu müddete yoldahil değildir. Bu iznin15 günü mazeret izni olarak kullanılır.

Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetinaksamaması esas alınmaksuretiyle kıta, karargah ve kurum amirlerincedüzenlenir.

II – Mazeret izinleri:

Madde126 – Subay ve astsubaylara 125 inci maddede yazılıonbeş günlük mazeretizinleri dışında:

a) (Değişik : 22/5/2012 - 6318/51md.) Eşinin doğum yapması,eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veyaeşinin ana, baba veya kardeşininölümü hallerinin her birinde isteği üzerine ongüne kadar; kendisinin veyaçocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedigüne kadar,

b) Yangın, zelzele, seylap gibi olağanüstü bir mazeretdolayısiyle bir yıliçinde otuz güne kadar,

Mazeret izni verilebilir.

Verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsup edilmez.

c) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışanpersonele, her yıl, yıllıkizinlerinden ayrı olarak, bir aylık izin verilir. Buizinlerin verilme şekli,yönetmelikle düzenlenir.

d) (Ek:7/7/1971 - 1424/41 md.; Değişik : 20/5/2006 - 5497/11md.) Türk SilâhlıKuvvetlerinde gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulanbranşlarda yurtiçinde öğrenim için general ve amirallere GenelkurmayBaşkanlığınca; bu Kanunkapsamına giren diğer personelden; GenelkurmayBaşkanlığına bağlı olanlaraGenelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığınabağlı olanlara MillîSavunma Bakanlığınca, kuvvet komutanlıkları, Jandarma GenelKomutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise kuvvetkomutanlıkları,Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca,özlük haklarısaklı kalmak şartıyla, öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretimprogramınınözelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaçduyulansürelerde bölümler halinde izin verilebilir.

e) (Ek:29/7/1998 - 4376/2 md.; Değişik : 22/5/2012 - 6318/51md.)  Subayve astsubaylara, bakmaklayükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatıtehlikeye girecek ana,baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağırbir kaza geçirmesi veyatedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuşolması hallerinde, bu hallerinsağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesişartıyla, istekleri üzerine, aylık veözlük hakları korunarak üç aya kadar izinverilebilir. Bu sürenin bitiminimüteakip istekleri üzerine ayrıca altı ayakadar aylıksız izin verilebilir.Aylıksız izinli olarak geçirilen sürelermecburi hizmet süresinden sayılmaz.

f) (Ek: 20/2/2014-6525/8md.) Subay ve astsubaylara; en azyüzde 70 oranında engelli ya da süreğenhastalığı olan çocuğunun (çocuğun evliolması durumunda eşinin de en az yüzde70 oranında engelli olması kaydıyla)hastalanması hâlinde hastalık raporunadayalı olarak ana veya babadan sadecebiri tarafından kullanılması kaydıyla biryıl içinde toptan veya bölümlerhâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.

III– Yurt dışı izinleri:

Madde127 – (Değişik: 18/6/2003 - 4902/27 md.)

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden general ve amirallereGenelkurmayBaşkanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden;GenelkurmayBaşkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, MillîSavunmaBakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, kuvvetkomutanlıklarıile Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığınabağlı olanlaraise, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ileSahil GüvenlikKomutanlığınca;

a) Öğrenim için öğrenim süresi kadar,

b) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yılakadar,

c) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlugörülen süre kadar,

d) Mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar,

e) Seyahat maksadıyla yıllık izin süresi kadar,

f) Askerî öğrencilere yönetmelikte gösterilecek süre veşekil dahilinde,

Yurt dışı izni verilebilir.

Bu hallerde özlük hakları aynen verilir.(1)

IV – Sıhhi izin süresi:

Madde128 – Subayların ve astsubayların sıhhi izin süresiaşağıdaki gibidir:

a) (Değişik : 28/6/2001 - 4699/19 md.) Barışta ve savaştahizmetyapamıyacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, hastalıklarıgeçici iseveya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastahanelerdegeçen teşhisve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığıiçin toplamolarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi,istirahat ve havadeğişimi işlemine tabi tutulurlar. Bu gibiler hakkındaraporlar sağlıkkurulunca verilir.

b) (Değişik : 28/6/2001 - 4699/19 md.) Kanser, her türlükötü huylutümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıklarıgibi uzunsüreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlıkkurullarıraporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üçyılıgeçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler.

c)Sağlık durumundan dolayı (Yurdun alçak veya alçak mutedilbölgelerinde faalgörev yapar) veya (Muayyen bölgelere gidemez) veya (Denizinkara teşkillerindeçalışır) şeklinde iklim değiştirme raporları alanlar ile,kıta veya diğergörevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şartabağlı olanların budurumlardaki sıhhi izin süreleri dört yıl olarak hesaplanır.Geçici olaraksağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri vedenizaltı,dalgıç ve kurbağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdekipatlayıcımaddeleri zararsız hale getiren personelden hizmetlerini yapamazkararıalanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmaz.

Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izinsürelerinidolduracakları ayın ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmaküzere tekrarmuayeneye sevk edilirler. Bunlardan sıhhi arızalarının devam ettiğive hiçbirsınıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemiyeceği anlaşılanlarhakkındaT.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

——————————

(1)    Bu maddeileilgili olarak ek 20 nci maddeye bakınız.

d) (Değişik:22/5/2012-6318/52 md.)  Kadın personele doğum yapmasından öncesekizhafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplamonaltıhafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesisekizhaftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğumtarihindensekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporuilebelgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerindeçalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesindeçalıştığısüreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibarenaylıklı izinsüresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğumöncesi sekizhaftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum sonrası sürelereeklenir.Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde anneninölümühalinde, isteği üzerine subay veya astsubay olan babaya, bu fıkrada anneiçinöngörülmüş olan süre kadar izin verilir.

Doğum yapan personele çocuklarınıemzirmeleri için aylıklıizin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı aydagünde üç saat, ikincialtı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Sütizninin hangi saatlerarasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelintercihine bırakılır.

Ayrıca doğum yapan personele,aylıklı izinlerinin bitimindenitibaren başlamak üzere, en fazla üç yaşında birçocuğu evlat edinen kadınpersonele çocuğun ana ve babasının rızasınınkesinleştiği tarihten veya vesayetdairelerinin izin verme tarihinden itibarenistekleri üzerine oniki aya kadaraylıksız izin verilir. Aylıksız izin sürelerimecburi hizmet süresindensayılmaz.

e) (Değişik: 29/7/1983 - 2870/11 md.) Barışta ve savaştagörevesnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veyakazayauğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylaryukarıdakibentlerde belirtilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadarizinlisayılırlar.

(Ek fıkra: 22/5/2012-6318/52 md.)  Bumadde kapsamında verilen izinler rütbebekleme süresinden sayılır.

V – İzinlerin kullanılması:

Madde129 – Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılmasıesastır. Ancak, hizmetsebebiyle izinlerini kısmen veya tamamenkullanamıyanların izinleri mütaakıpsene içinde verilebilir. Bu müddet hiçbirsuretle 60 günü geçemez.

VI – İzin sürelerinin hizmetten sayılması:

Madde130 – İzin süreleri subay ve astsubaylarınhizmetlerinden sayılır.

VII – Olağanüstü haller:

Madde131 – Savaş ve olağanüstü hallerde ve sıkıyönetimmüddetince GenelkurmayBaşkanının göstereceği lüzum üzerine, Milli SavunmaBakanının teklifi ve MilliSavunma Bakanı ile Başbakanın imzalıyacakları ortakkararnameyle izin sürelerikısaltılabilir veya kaldırılabilir.

VIII – Jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerinceverilen izinler:

Madde132 – 5442 sayılı Kanun gereğince jandarma subay veastsubaylarına idareamirlerince verilen izinler yıllık izinlerindenmahsubedilir.

IX – Yabancı memleket ordularında hizmet etmek içingönderilenler:

Madde133 – (Değişik: 18/6/2003 - 4902/28 md.)

Yabancımemleket ordularında hizmet yapmak üzere gönderileceksubaylara, Millî SavunmaBakanlığınca; Jandarma ve Sahil Güvenlik subaylarına,İçişleri Bakanlığıncadört yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu şekildegörevlendirilenlerinaylıkları Millî Savunma, Jandarma Genel Komutanlığı veyaSahil GüvenlikKomutanlığı bütçelerinden ödenir. Bunların yabancı memleketlerdegeçen hizmetsüreleri, fiilî hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır.

X – Yönetmelik:

Madde134 – İzinlerin verilme usulleri, izin vermeye yetkilimakamlar ve sairhususlar ile bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancımemleketlere izinligideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları ve o yerlerdekiyaşama veçalışmalarının ne yolda takip ve kontrol edilecekleri ve ne gibihallerde geriçağrılacakları ile ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı veİçişleriBakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek yönetmelik ile tespitolunur.

ONİKİNCİ KISIM

Mali Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Aylıklar, Ek Görevler, Yolluk ve Harçlıklar

I – Kapsam:

Madde135 – Subay ve astsubayların aylık ve ödenekleri ilehizmetle ilgili herçeşit ödemeler ve askeri öğrencilerin harçlıkları,özel kanunhükümleri saklıkalmak şartı ile bu kanunda yazılı esaslar dahilindeyürütülür.(1)

II – Tarifler:

Madde136 – Bu kanunda geçen:

a) (Değişik: 31/7/1970 - 1323/3 md.) Aylık; Silahlı Kuvvetleremensupsubay ve astsubayların fiili kadrolarına, rütbe, kıdem ve kademeyıllarına görekendilerine ay itibariyle ödenen parayı,

b) Harçlık; askeri öğrencilere her ay bulundukları okullarave sınıflara göreödenen parayı,

c) Temsil giderleri; belirli makamları işgal edenleregörevleri icabı gerçekgiderleri karşılamak üzere bütçeye konulan ödenekten özelyönetmeliğihükümlerine göre ödenen parayı,

d) (Değişik: 9/8/1991 - KHK - 445/5 md.; Aynen kabul23/1/1992 - 3768/5md.) Ödül; bu Kanunun ilgili bölümlerinde belirtilenhallerden dolayıverilen nakdi ve ayni armağanı,

e) (Ek: 31/7/1970 - 1323/3 md.; Değişik: 20/1/1976 - 1933/1md.) (1)İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olanişlerdeçalışanlara ödenen parayı,

(2) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz edenhizmetlerdeçalışanlara ödenen parayı,

(3) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevdetutulmasında veya belliyerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlariçin ödenen parayı,

(4) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştaya hesap vermekleyükümlü saymanlaraödenen parayı,

İfade eder. (2)

III – Gösterge tabloları:

Madde137 – (Değişik: 3/7/1975 - 1923/37 md.)

Silahlı Kuvvetlerdeki subayların, astsubaylıktan subayolanların,astsubayların, uzman erbaş ve uzman jandarmaların aylıkları, rütbe,rütbedekikıdem ve kademe esasına göre saptanır.

(Değişik: 12/2/1982 - 2596/1 md.) En düşük gösterge rakamı560, en yükseği1500'dür. (3)

(Değişik:12/2/1982 - 2596/1 md.; Mülga: 22/5/2012-6318/53md.)

Rütbe rütbe kıdemliliği ve kademelere göre,

a) Subayların gösterge tablosu Ek -VI sayılı cetvelde.

b) Astsubaylıktan subay olanların gösterge tablosu Ek - VIIsayılı cetvelde,

——————————

(1)    Buhükmünuygulanmasında ek 23 üncü maddeye bakınız.

(2)    Bu hükmün uygulanmasındaek3 üncü maddeye bakınız.

(3)    Bugöstergeler10/4/1989 tarih ve 366 sayılı KHK ile değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

c) (Değişik: 28/6/2001 - 4699/20 md.) Astsubaylar hakkındakigösterge tablolarıEk-VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir. Yükseköğrenim yapmışolan astsubaylarınintibakları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Genelİdare HizmetleriSınıfında aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilenderece vekademelerden hizmete başlamış kabul edilerek yapılır.Bu intibaklarpersonelinfakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitirdiğine dair resmibelgeyiibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, 2 yılsüreliyüksek öğrenim için 1 kademe, 3 yıl süreli yüksek öğrenim için 2 kademe,4 yılsüreli yüksek öğrenim için 1 derece ilave edilerek yapılır. 2 ve 3 yılsüreliyüksek öğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, dahasonralisans öğrenimini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defayamahsusolmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazlayapılanintibak işlemleri toplamı 1 dereceden fazla olamaz, 5 yıl veüzerindekiöğrenimlerin 4 yıldan fazlası için kademe verilmez.

Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirdiktensonra astsubaysınıf okulunu bitirip astsubay nasbedilenlerin yüksek öğrenimintibaklarıastsubay çevuşluğa nasıplarında yapılır.Yüksek öğrenim intibakıyapılanastsubayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri,intibak yoluylaverilenderece ve kademe miktarı kadar fazladır.

(Ek:28/5/2003-4861/9 md.) Astsubay meslek yüksek okulumezunları ve kendi namve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksekokulunu bitirerek temelaskerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğanasbedilenler, EK - VIII/Asayılı cetvele göre 9 uncu derecenin birincikademesinden göreve başlarlar.Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisanstamamlama eğitimi yaptıklarıveya en az dört yıl ve daha fazla süreli birfakülte veya yüksek okulubitirdikleri takdirde, mezun olduklarına dair resmîbelgeyi ibraz edipmüracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine ikikademe ilâve edilerekintibakları yapılır. Birden fazla fakülte veya yüksek okulöğrenimi dikkatealınmaz. Bu şekilde intibakı yapılan astsubayların sonrakirütbelerinin ilkkademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadarfazladır.

(Ek:28/5/2003-4861/9 md.) Uzman jandarma ve uzmanerbaşlardan muvazzafastsubaylığa nasbedilenlerden, nasbedildikleri astsubayçavuş rütbesininaylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar; daha önceemsal olduklarıuzman jandarma veya uzman erbaşların derece, kademe veyükselecekleri yeniderece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devamederler. Ancak,yükselecekleri astsubaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindekiderece ve kademeaylıkları, daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzmanerbaşlarınderece ve kademe aylıklarına eşit veya fazla hâle gelince, emsaliastsubaylarhakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.

d) Uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuşların göstergetablosu Ek - IXsayılı cetvelde gösterilmiştir. (1)

(Değişik:9/8/1993 - KHK - 499/20 md.) Ancak yukarıdakigösterge rakamlarına;

a) Subaylar için I sayılı ek gösterge cetvelinde, (109 uncumaddeye göreastsubaylıktan subay olanlar dahil)

b) Astsubaylar için III sayılı ek gösterge cetvelinde,

c) Askeri hakimler için IV sayılı ek gösterge cetvelinde,

rütbe ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamlarıeklenir.

Ancak, Askeri hakim ve savcılar için IV sayılı ek göstergecetvelinde veya özelkanunlar gereğince saptanan ek gösterge rakamları I sayılıcetvelde eşidirütbeleri itibariyle saptanan ek gösterge rakamlarından farklıise, kendilerinefazla olan ek gösterge rakamları uygulanır.

——————————

(1)    18/3/1986tarihve 3269 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile Ek-IX sayılı cetvelin uzmançavuşlariçin aylık gösterge tablosu yürürlükten kaldırılmıştır.

IV – Katsayı:

Madde138 – Subay ve astsubay maaş tutarlarının hesabı içingöstergetablolarındaki gösterge rakamlarının çarpılacağı katsayı, Devletmemurları içintespit edilen katsayıdır.

(Ek:12/2/1982 - 2596/2 md.) Katsayı değişimi, aylıklardaartış veya eksilişsayılmaz.

V – Kademe aylığı:

Madde139 – (Değişik: 31/7/1970 - 1323/5 md.)

Subay ve astsubayların rütbe ve rütbe kıdemliliklerine aitgöstergetablolarındaki aylık derecelerinden, bu dereceye ait hizmet yıllarına,bukanunun ilgili bölümündeki esaslara göre tespit edilmiş kademelerden herbiriiçin tespit  edilen gösterge rakamınatekabül eden aylıktır.

VI – Rütbe aylığı:

Madde140 – (Değişik: 26/3/1982 - 2642/20 md.)

Rütbe aylığı; subay ve astsubayların gösterge tablosundakirütbe ve rütbekıdemliliklerinin her biri için saptanan aylıktır.

(Değişikikinci fıkra: 5/2/2009-5837/22 md.) Nasıplarındanitibaren iki yılınıtamamlayan ve liyakatleri üst makamlarca onaylanan albaylarakıdemli albay,nasıplarından itibaren üç yılını tamamlayan ve göstergetablosunun bir üstderecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onananüsteğmenlerekıdemli üsteğmen, yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, binbaşılara kıdemlibinbaşı,üstçavuşlara kademeli üstçavuş, kıdemli üstçavuşlara kademeli kıdemliüstçavuş,başçavuşlara kademeli başçavuş, kıdemli başçavuşlara kademeli kıdemlibaşçavuş,kademeli kıdemli başçavuşlara iki kademeli kıdemli başçavuş denir.

Onama işlemleri bu Kanunun 33 üncü maddesinde gösterilenzamanda yapılır.

Onama işlemleri yapılanlar yükseldikleri aylık derecesininbirinci kademesinede ilerlemiş olurlar.

VII – Rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin ilk ve en yüksekkademe aylıkları:

Madde141 – (Değişik: 31/7/1970 - 1323/7 md.)

Kanunda gösterilen gösterge tablolarında yer alan rütbe verütbekıdemliliklerinden her birindeki birinci aylık göstergesine tekabüledenmiktar, o rütbe ve rütbe kıdemliliğinin ilk kademe aylığını, sonaylıkgöstergesine tekabül eden miktar en yüksek kademe aylığını gösterir.

(İkincifıkra mülga: 17/4/1975-1875/8 md.)

VIII – Ödenecek brüt aylık tutarı:

Madde142 – (Değişik: 31/7/1970 - 1323/8 md.)

Kanunda yer alan her rütbe ve rütbe kıdemliliğine aitgösterge tablolarındakirakamların katsayı ile çarpılmasından elde edilecekmiktar ödenecek brüt aylık tutarını gösterir. (1)

IX – Harçlıklar:

Madde143 – (Değişik: 6/11/1996 - 4205/1 md.)

Askeri öğrencilerin harçlıkları aşağıda gösterilmiştir.

a) Harp okullarında, üniversite ve yüksekokullarda öğrenimdebulunan askeriöğrencilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının:

Birincisınıfta                                         %50'si,

İkincisınıfta                                          %55'i,

Üçüncüsınıfta                                       % 60'ı,

Dördüncü sınıfta                                   % 65'i,

Beşincisınıfta                                        % 70'i,

Altıncısınıfta                                         %75'i,

Yedinci sınıfta                                      % 80'i,

b) Yedeksubay okulu öğrencilerine teğmen rütbesi 1 incikademe brüt aylığının %50'si,

(1)    Buhükmünuygulanmasında ek 9 uncu maddeye bakınız.

c) (Değişik:11/6/2008-5768/3 md.) Askeri lise öğrencilerineteğmen rütbesi 1’incikademe brüt aylığının;

Hazırlama sınıfında  % 25'i,

Dokuzuncu sınıfta    % 30'u,

Onuncu sınıfta          %35'i,

Onbirinci sınıfta       % 40'ı,

Onikinci sınıfta         % 45’i,

d) (Değişik:11/6/2008-5768/3 md.) Astsubay hazırlama veastsubay meslek yüksek okuluöğrencilerine, bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılıCetvele göre hesaplanacakastsubay çavuş rütbesinin 1 inci kademe brütaylığının;

Hazırlama okulu dokuzuncu sınıfta  % 40'ı,

Hazırlama okulu onuncu sınıfta       % 45'i,

Hazırlama okulu onbirinci sınıfta    % 50'si,

Hazırlama okulu onikinci sınıfta       % 55'i,

Meslek yüksek okulu birinci sınıfta  % 80’i,

Meslek yüksek okulu ikinci sınıfta   % 85’i

e) Askeri ortaokul öğrencilerine teğmen rütbesinin 1 incikademe brütaylığının:

Birincisınıfta                                         %15'i,

İkincisınıfta                                          %17'si,

Üçüncüsınıfta                                       % 20'si,

(Ek:28/5/2003-4861/10 md.) Kendi nam ve hesabına fakülte,yüksek okul veyameslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmeküzere temelaskerlik eğitimine alınanlara, bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılıCetvele görehesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brütaylığının % 90'ıtutarında harçlık ödenir. 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılıKanun hükümlerisaklıdır.

(Ek fıkra:22/5/2012-6318/54 md.) Kendi nam ve hesabına fakülte veyayüksekokulları bitirenlerdensubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitiminealınanlar, asteğmenler içinilgili mevzuatında öngörülen aylık ve mali haklarile sosyal yardımlardan (tayinbedeli hariç) aynen yararlandırılırlar.28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunhükümleri saklıdır.

(Ek fıkra:22/5/2012-6318/54 md.) Harçlıkların küsuratlı çıkması durumunda,ödemelerde küsuratlar tama(1 Türk Lirasına) iblağ edilir.

Harçlıklardan vergi ve diğer kesintiler yapılmaz. Harçlıklarhaczedilemez.

X – Yurt dışı aylıkları:

Madde144 – (Değişik birinci fıkra: 23/12/1988 - KHK 351/7md.) SilahlıKuvvetlerin yurt dışı kadrolarında görev alan subay veastsubaylarınaylıkları,142 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından,alınacak vergive kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildiktensonra (OYAKkesintisi hariç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncımaddesindekiesaslar dahilinde tespit edilecek miktar üzerinden ödenir.

(Mülgaikinci fıkra: 23/12/1988 - KHK 351/7 md.)

(Ek:26/3/1982 - 2642/21 md.) Staj ve öğrenim için yurtdışına gönderilen personelebu amaçla yapılacak aylık ödemeler Bakanlar Kurulukararı ile tespit olunur.

XI– Aylığın ödeme zamanı:

Madde145 – Subay, astsubay ve askeri öğrencilerin aylık veharçlıkları, herayın başında peşin olarak ödenir.

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşin ödenenaylık veya harçlıkgeri alınmaz.

Savaşta, subay ve astsubayların, aylıklarından kendi rızasıile düzenliyeceğiformül çizelge üzerine ailelerine veya diledikleri kimselerebırakacaklarımiktarlar ile bunun ödenme şekli ve ilgili diğer hususlar biryönetmelikledüzenlenir.

(Ek:3/7/1975 - 1923/40 md.; Değişik: 13/7/2013-6496/21 md.)Bu Kanunhükümlerine göre aylık almakta iken; esir veya harp gaibi olanlar yahutenterneedilenler ile terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevindendolayıalıkonulan ya da kaybolanların ailelerine kanuni kesintiler dışındakalanmaaşlarının tamamı ödenir. Bunların aileleri doğum-ölüm yardımı, tahsilbursu,lojman ve sağlık tesislerinden yararlanmaya devam ederler. Yapılanmaaşödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerine aylıkbağlanmasıhâlinde, bu aylığın bağlandığı tarihten itibaren kesilir. Ancak bu aylığınbaşlangıçtarihine kadar yapılan ödemeler ilgililerden tahsil edilmez. TürkMedenîKanununun gaipler hakkındaki hükümleri saklıdır.

XII– İlk atanmada aylığa hak kazanma:

Madde146 – İlk defa göreve atanan subay ve astsubaylar, onaymetninde yazılınasıp tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hakkazanırlar. (1)

(Ek:9/4/1990 - KHK - 418/18 md;Değişik: 5/7/1991 - KHK -433/8 md.; iptal: Ana.Mah'.nin 5/5/1992 tarih ve E. 1991/33, K. 1992/32 sayılıKararı ile.;Yenidendüzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/13 md.) Ancak,Türk SilahlıKuvvetlerinebağlı okullardan mezun olanlardan yeni görev yerlerine atamasıyapılan subay veastsubayların takip eden aybaşına kadar olan döneme ait kıstaylıkları peşinödenir.

XIII – Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma:

Madde147 – Subay ve astsubaylar kademe ilerlemesinde onaymetninde yazılıtarihi takip eden aybaşından itibaren kademe maaşına müstahakolurlar.

XIV – Rütbe terfiinde ve kıdemlilik aylığa hak kazanma:

Madde148 – (Değişik: 31/7/1970 - 1323/10 md.)

Rütbe terfi veya rütbe kıdemliliği onanan subay veastsubaylar (…) (2) onaymetninde yazılı yükselme tarihini takibeden aybaşındanitibaren yeni rütbe veyakıdemliliğin birinci kademe aylığına hak kazanırlar.(2)

(Ekfıkra: 24/7/2008-5793/2 md.) Ancak, her yıl 30 Ağustos ZaferBayramı günürütbe terfii veya rütbe kıdemliliği onanan subay ve astsubaylararütbe terfiiveya rütbe kıdemliliğinin onaylandığı tarihten itibaren, takip edenaybaşınakadar olan döneme ait aylık farkları kıst olarak ödenir.

–––––––––––––

(1) 11/2/2014 tarihli ve 6519sayılı Kanunun 39 uncumaddesiyle, bu fıkrada yer alan “kararname veya karar”ibaresi “onay” şeklindedeğiştirilmiştir.

(2) 11/2/2014 tarihli ve 6519sayılı Kanunun 40 ıncımaddesiyle, bu fıkrada yer alan “kararname, karar veya”ibaresi madde metnindençıkarılmıştır.

XV – Ek görev aylığına hak kazanma ve bunun ödenme şekli:

Madde149 – 7356 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ekgörev verilen subayve astsubaylara mezkür kanunun 11 inci maddesi gereğince ekgörev aylığıverilir.

XVI – Ek ders ücreti:

Madde150 – (Değişik: 31/7/1970 - 1323/11 md.)

Her derecedeki askeri okullarda ve Meslek ProgramlarıYönetmeliği gereğinceaçılan kurslarda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğretmenatanamaması halinde5044 sayılı Kanunun esaslarına göre öğretmenler ile subay veastsubaylara dersgörevi verilebilir.

Birinci fıkra gereğince kendilerine ders görevi verilenlereders saati başınaödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.

(Ek:3/7/1975 - 1923/41 md.; Değişik üçüncü fıkra:24/4/2008-5758/7 md.) Askerieğitim ve öğretim kurumları dışında her derecedekieğitim ve öğretim kurumlarıile üniversite, akademi, okul, kurs veya benzerikuruluşlarda da subay veastsubaylara haftada yedi saati geçmemek üzere ücretleek ders göreviverilebilir. Ancak, milli güvenlik bilgisi dersi için yedisaatlik kısıtlamauygulanmaz. Bu fıkra hükmü uyarınca ek ders göreviverilenlere, 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre ekders ücreti ödenir.

XVII– Yolluk giderleri ve gündelikleri:

Madde151 – Subay ve astsubaylardan, görevin ifası içinsürekli veya geçici olarakgörev yerinden ayrılanların yolluk giderleri vegündelikleri özel kanunhükümlerine göre ödenir.

XVIII – Temsil giderleri:

Madde152 – Silahlı Kuvvetlerin hangi kadrolarındabulunanların görevleri icabıtemsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bununmiktarları Milli Savunma veİçişleri Bakanlıkların teklifleri ile BakanlarKurulunca tespit edilir.

Temsil giderlerinin sarfı ile ilgili usul ve şartlar vebunların sarf alanlarıMilli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müşterekentanzim edilecek biryönetmelikte belirtilir.

XIX – Aile yardım ödeneği:

Madde153 – (Değişik birinci fıkra: 29/7/1998 - 4376/ 4 md.)Evli bulunansubaylara ve astsubaylara her ne şekilde olursa olsun menfaatkarşılığıçalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylıkalmayan eşi veçocukları için devlet memurlarına ödenen miktarda aile yardımıödeneği ödenir.

Dul subay ve astsubayların çocukları için yukarıki fıkralarhükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme, bu yardımın hangitarafa ve ne orandaverileceğini de kararında belirtir.

Subay ve astsubayın geçimini sağladığı üvey çocukları veevlat edindikleriçocukları için de bu ödenek verilir.

XX – Aile yardım ödeneğinin ödeme usulü:

Madde154 – Aile yardımı ödeneği subay ve astsubayların heray aylıkları ilebirlikte ödenir.

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnızkocaya verilir.

Aile yardım ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabitutulmaksızın ödenir veborç için haczedilemez.

XXI – Aile yardım ödeneğine hak kazanma:

Madde155 – Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımıödeneğineevlendikleri; çocukları için ödenen yardıma da çocuklarının doğduğutarihitakip eden aybaşından itibaren hak kazanırlar.

XXII – Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:

Madde156 – Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımıödeneği hakkınıboşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneğihakkını da çocuğunölümü veya 157 nci maddedeki hallerin vukuunu takip edenaybaşından itibarenkaybederler.

XXIII – Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller:

Madde157 – (Değişik: 1/3/2007-5589/2 md.)

Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneğiverilmez:

a) Evlenen çocuklar.

b) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği haldeevlenmemiş kızçocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlıkkurulu raporuylatespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devamolunur.).

c)Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzelkişiler yanında her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar(öğrenim yapmakta ikentatil devresinde çalışanlar hariç).

ç) Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

XXIV - Mahrumiyet yeri ödeneği:

Madde158 - (Mülga : 2/12/1993 - 3920/2.md.)

XXV – Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi:

Madde159 – (Mülga : 2/12/1993 - 3920/2.md.)

XXVI – Mahrumiyet yeri ödeneğinin miktarı:

Madde160 – (Mülga : 2/12/1993 - 3920/2. md.)

XXVII – Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödeme usulü:

Madde161 – (Mülga : 2/12/1993 - 3920/2.md.)

XXVIII - Sürekli görevle yurt dışında bulunanlardan yurtiçinde bir göreveatananların aylıkları:

Madde162 – Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay veastsubaylardan, bugörevlerine başladıktan sonra yurt içinde bir göreveatananlara atanma emrininkendilerine tebliği tarihine kadar olan aylıkları 144üncü maddeye göre ödenir.

Ancak, bu subay ve astsubayların yurt içinde bir göreveatanmalarında yerlerineatananların gelişine kadar bekliyeceklerine dair emirdesarahat bulunanlarınaylıkları, atanma tarihinden itibaren en çok iki ayödenmeye devam edilir.

XXIX – Yurt dışında görevde bulunanlardan geçici görevlemerkeze çağrılanlarınaylıkları:

Madde163 – Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay veastsubaylar, geçicigörevle en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilirler. Busüre içinde aylığıkatsayılı ödenir.

XXX – Yurt dışında görevli bulunanlardan farklı katsayılıbaşka bir memleketeatananların aylıkları:

Madde164  – Yurtdışında sürekli bir görevde bulunan subay veastsubaylardan farklı ödemekatsayısı uygulanan başka bir memlekete naklenatananlar, (142) nci maddeesasları gereğince (144) üncü maddeye göre aylıkalırlar.

XXXI – Yurt dışında görevli bulunanlardan bir başkamemlekete geçici olarakgönderilenlerin aylıkları:

Madde165 – Yurt dışında görevli bulunan subay veastsubaylardan, geçici görevlebir başka memlekete gönderilenlerden, geçicigörev süresi bir aya kadarolanların (Bir ay dahil) aylıkları; esas görevlioldukları yabancı memleketeait katsayılı aylıklarıdır.

Bu tarihten itibaren esas görevli bulunduğu yabancımemleketteki görevebaşladığı tarihe kadar olan süre için:

a) Geçici görevle bulunduğu memleketin katsayılı aylıktutarı, almakta olduğukat sayılı aylığından fazla ise, aradaki fark günlükolarak kendisinehareketinden evvel veya vazifesine döndükten sonra ödenir.

b) Geçici görevde bulunduğu memleketin katsayılı aylıktutarı, kendi katsayılıaylığından az ise aradaki fark kendisinden alınmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Silahlı Kuvvetler Kıta Tazminatı

Madde166 - 172 – (Mülga: 31/7/1970 - 1323/19 md.)

ONÜÇÜNCÜ KISIM

Sosyal Haklar ve Yardımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Emeklilik Hakları

Madde173 - 175 – (Mülga: 31/7/1970 - 1323/19 md.).

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımlar

I – Doğum yardım ödeneği:

Madde176 – (Değişik birinci fıkra: 26/6/1984 - KHK 241/19md.) Subay veastsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere, Devlet memurlarına ödenenmiktardadoğum yardımı ödeneği verilir.

Ana ve babanın ikisinin de subay veya birisinin subaydiğerinin Devlet memuruveyahut da babasının astsubay ananın Devlet memuruolması halinde, doğum yardımödeneği babaya verilir.

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklariçin bu yardım, anayaverilir.

Doğum yardım ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabitutulmaksızın ve ödeme emriaranmaksızın, saymanlarca derhal ödenir. Bu yardımborç için haczedilmez.

II– Ölüm yardım ödeneği:

Madde177 – (Değişik birinci fıkra: 19/12/1996 - KHK 568/1md.) Subay ve astsubaylardan;memur olmayan eşi ile aile yardım ödeneğinemüstehak çocuğu ölenlere Orgeneralaylığı (ek gösterge dahil) tutarında,kendisinin ölümü halinde ise, sağlığındabildiri ile gösterdiği kişiye,sağlığında bildiri vermemiş ise eşine veçocuklarına, bunlar yoksa ana vebabasına, bunlar da yoksa kardeşlerineOrgeneral aylığının (ek gösterge dahil)iki katı tutarında ölüm yardım ödeneğiverilir.

Ölüm yardım ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabitutulmaksızın ve ödeme emriaranmaksızın, saymanlarca derhal ödenir. Bu yardımborç için haczedilemez.

Yurt dışında sürekli görevle bulunan subay ve astsubaylaraverilecek ölümyardım ödeneğinde, 144 üncü maddede yazılı katsayı uygulanmaz.

III – Tedavi ve cenaze masrafları:

Madde178 – Tedavi ve cenaze masrafları, 211 sayılı TürkSilahlı Kuvvetleri İçHizmet Kanun ve Yönetmeliğinde gösterildiği şekildeuygulanır.

IV – Yakacak yardımı:

Madde179 – (Değişik: 3/7/1975 - 1923/44 md.)

Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve nemiktarda ve neşekilde yakacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacak kanun veyönetmelik,subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarma çavuşlar hakkında daaynenuygulanır.

V – Giyecek ve yiyecek yardımı:

Madde180 – Giyecek ve yiyecek yardımı özel kanun veyönetmeliklerdegösterildiği şekilde verilir.

VI – Tahsil bursları ve yurtlar:

Madde181 – Mahrumiyet yerlerinde görevli subay veastsubayların bulunduklarıyerlerde orta dereceli okullar bulunmadığı takdirde,bu dereceli okulda okumahakkını kazanan çocuklarını, yatılı okulda okutmakisterlerse pansiyon ücretiindirimlerinden faydalanırlar. Bu hususlarda Devletmemurları hakkında uygulananesaslara tabidirler.

Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmıyanyerlerdeki birgöreve atanan veya ölen veyahut da emekliye ayrılan subay veastsubaylarınçocukları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonunakadar devam eder.

Milli Savunma Bakanlığı öğrenci yurtlarından istifadeetmekte olan ortadereceli okulda okuyan çocukları için, subay ve astsubaylartarafından ödenenücretin yarısı Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.

VII – Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği:

Madde182 – Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan subayve astsubaylarınçocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene buhaktanfaydalanamazlar.

VIII – Vazifede malûl kalan ve ölenlerin ailelerine ödenecektazminatlar:

Madde183 – Subay ve astsubaylardan vazife esnasında malûlkalan ve ölenlereödenecek tazminatlar özel kanunlarla yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lojmandan Faydalanma ve Mülk Konutu

A) Lojmandan faydalanma:

I – Kapsam:

Madde184 – (Mülga: 9/11/1983 - 2946/12 md.)

II – Tahsis:

Madde185 – (Mülga: 9/11/1983 - 2946/12 md.)

III – Lojmandan çıkma ve çıkarılma:

Madde186 – (Mülga: 9/11/1983 - 2946/12 md.)

B) Mülk konutu:

I – Subay ve Astsubaylar için mülk konutu:

Madde187 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/36 md.)

Subay ve astsubayların T.C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10yıl ve daha fazlaolanlara, istekleri halinde Toplu Konut Fonundan özelşartlarla ve önceliklekonut kredisi verilebilir.

Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun tahsilive her yıl ödenecektoplam kredi tutarı diğer hususlar Toplu Konut ve KamuOrtaklığı İdaresiBaşkanlığınca hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir.

ONDÖRDÜNCÜ KISIM

Taltifler

BİRİNCİ BÖLÜM

Savaş Takdirnamesi

I – Savaş taktirnamesi:

Madde188 – (Değişik: 1/3/2000 - 4541/1 md.)

Devlet Savaşmadalyasının verilmesini gerektiren hallerinüstünde başarılı sevk ve idarekabiliyeti veya görev icabı üstün kahramanlık vecesaret göstermek suretiylemuharebenin gidişini değiştirecek veya savaşneticesine tesir edecek durumlarmeydana getiren subay ve astsubaylara, üstmakamlarca müteselsilen tasdikolunacak inhalar üzerine savaş takdirnamesiverilir.

a) İki defa 2 nci derecede savaş madalyası alanlar: (1)

Madde 189 – (Değişik: 1/3/2000 - 4541/2 md.)

İki defa 2 nci derecede savaş madalyası ile taltifedilenlere, bir savaştakdirnamesi verilir.                                               

b) Taktirnamenin verilmesi:

Madde190 – Savaş takdirnamesi, Silahlı Kuvvetler Komutanınıninhası üzerineMilli Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalıyacağı veCumhurbaşkanınınonaylıyacağı kararname ile verilir. Silahlı KuvvetlerKomutanının inhasına esasolacak teklifler, hiç bir makam tarafından iptaledilemez. Olumsuz mütalaasıolanlar yazılı mütalaalarını silsilesi ile SilahlıKuvvetler Komutanınagönderirler.

——————————

(1)    Maddebaşlığı“iki defa 2 nci Derecede SavaşMadalyası Alanlar” iken 1/3/2000 tarih ve4541sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM (1)

Madalyalar

I – Madalyaların çeşidi:

Madde191 – (Değişik: 1/3/2000 - 4541/3 md.)

SilahlıKuvvetler mensupları ile Silahlı Kuvvetlere yararlıhizmet yapan Türk veyabancı kişiler ile birlik sancaklarına, savaşta ve barıştayaptıklarıfedakârlık, gösterdikleri kahramanlık ve üstün başarılar karşılığındaaşağıdayazılı madalyalar verilir.

a) Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Madalyası,

c) Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve FeragatMadalyası,

d) Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası,

e) Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası,

f) Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası.

Nişanların çeşidi (2)

Madde192 – (Değişik: 1/3/2000 - 4541/4 md.)

Yabancı devlet büyüklerine, komutanlarına, diğer asker vesivil kişilereaşağıdaki Türk Silahlı Kuvvetleri nişanları verilir.

a) Şeref Nişanı,

b) Övünç Nişanı,

c) Liyakat Nişanı,

Madde 193 – (Mülga: 1/3/2000 - 4541/8 md.)

Madde 194 – (Mülga: 1/3/2000 - 4541/8 md.)

Madde 195 – (Mülga: 1/3/2000 - 4541/8 md.)

II – Diğer devletler tarafından verilen madalya venişanların takılması:

Madde 196 – (Değişik: 1/3/2000 - 4541/5 md.)

Diğerdevletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından TürkSilahlı Kuvvetlerinemensup kişilere tevcih edilen madalya ve nişanlar ilebunlara ait rozet veminyatürler, Genelkurmay Başkanlığınca tasvip ve tesciledildikten sonrayönetmelikte belirlenecek esaslara göre takılabilir.

III – Madalya ve nişanların sahibinin ölümü halindeyapılacak işler:

Madde197 – Bu Kanun hükümlerine göre verilen madalyalarla,dost devletlertarafından asker kişilere verilen madalya ve nişanlar,sahiplerinin ölümü halindekanunî mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılar bumadalya ve nişanlarıtakamazlar. Madalya almaya hak kazanmış kişi madalyayıalmadan ölmüşse, madalyakanunî mirasçılarına verilir.

IV –Birden fazla madalyaya hak kazananlar :

Madde198 – Aynı zamanda ve aynı yerde yapılan görev vehizmet bu Kanunda yazılımadalyalardan birden fazlasına hak kazandırıyorsayalnız en yüksek derecedeolanı verilir.

——————————

(1)    Bubölümleilgili olarak ek 13 üncü ve 14 üncü maddelere bakınız.

(2)    Bumaddebaşlığı, “Savaş Madalyası” iken, 1/3/2000 tarih ve 4541 sayılı Kanunlametneişlendiği şekilde değiştirilmiştir.

V– Madalya ve nişanların geri alınması ve mirasçılaraintikali: (1)

Madde199 – (Değişik: 3/7/1975 - 1923/46 md.)

(Ekbirinci fıkra: 12/6/2003-4891/1 md.) Devlet aleyhine işlenen suçlarile yüz kızartıcısuçlar nedeniyle mahkûm olup, bu cezaları kesinleşenkişilerin madalya venişanları geri alınır.

Madalyave nişan alan veya almaya hak kazananların ölümlerihalinde bu madalya venişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birinebırakılmamış ise, enbüyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına yoksa kızçocuklarına, çocuklarıyoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine,eşinin de yokluğuhalinde Medeni Kanun hükümlerine göre diğer kanunimirasçılarına intikal eder.

Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümlerihalinde bu madalya venişanlar en büyüklerinden başlamak üzere erkekçocuklarına, yoksa kızçocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksaannesine, annesi yoksa eşine,eşinin de yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerinegöre diğer kanunimirasçılarına intikal eder.

Kendilerine madalya ve nişan intikal edecek olanlarınanlaşmaları halindeyukarıdaki fıkralarda gösterilen sıraya uyulmayabilir.

(Ek:1/3/2000 - 4541/6 md.) Ancak madalya ve nişan intikaleden vârisin, Devletaleyhine işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniylehüküm giymiş olmasıdurumunda madalya ve nişan bir sonraki hak sahibi vâriseintikal eder. Madalyave nişanın intikalinden sonra bahse konu suçlarıişleyenlerden madalya venişanları geri alınır.Bu konudaki yargılama devamettiği sürece madalya venişanların intikal işlemi bekletilir.

VI – Madalyaların tescili:

Madde200 – Bu Kanun gereğince verilen madalyalar,beratlarına dayanılarakGenelkurmay Başkanlığınca tescil edilereknumaralanırlar.

VII – İstiklal madalyası:

Madde201 – İstiklal Madalyası Kanunu ile ek vedeğişikliklerindeki İstiklalMadalyasına ait hükümler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödüller

I – Ödül: (2)

Madde202 – (Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/14 md.; Aynenkabul: 10/5/2006-5497/12md.)

TürkSilâhlı Kuvvetlerine mensup (Jandarma ve Sahil GüvenlikKomutanlığı dahil)subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmelierbaş ve erler, erbaşve erlerden;

a) Muharebe harekâtında, iç güvenlik ve terörle mücadelede,tabii afetlerde vediğer olağanüstü hal ve durumlarda liyakat, feragat, yüksekhizmet veyayaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenler,

__________________

(1) 12/6/2003 tarihli ve 4891sayılı Kanunun 1 incimaddesiyle, madde başlığı, “Madalya ve nişanlarınmirascılra intikali:“ ikenmetne işlendiği şekilde değiştirilmiş olup, maddeyebirinci fıkra eklenmiş vediğer fıkralar teselsül ettirilmiştir.

(2) 10/3/2011 tarihli ve 6191sayılı Kanunun 10 uncumaddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan“uzman erbaş,” ibaresindensonra gelmek üzere “sözleşmeli erbaş ve erler,”ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

b) Eğitimde, atışta, sporda, idarî ve lojistik faaliyetlerdebulunduklarıkıt'a, karargah ve kurumlarda yurt içi ve yurt dışında yapılançeşitlimüsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar,

c) Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usûllerde olumluyenilikler getirenlerveya yeni buluşlar yapanlar,

d) Mesleğine ait eser yazanlar veya tercüme yapanlar,

e) Askeri okullardan yönetmelikte tespit edilecekderecelerle mezun olanlar,

yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmeksuretiyle taltifolunurlar.

II – Madalya yapımının giderleri ve ödüller:

Madde203 –(Değişik: 17/6/1992 - 3815/2 md.)

Bu Kanunda yazılı madalya ve minyatürleri ile nişanlar, şiltve şerit rozetlerive bunların beratlarının yapım giderleri ve ödüller; MilliSavunma Bakanlığı,Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığıbütçelerinden ödenir.

III – Yönetmelik:

Madde204 – (Değişik: 3/7/1975 - 1923/49 md.)

Bu Kanun gereğince verilecek madalya ve minyatürlerinşekilleri, kayıtları,nitelikleri, kordela, rozet ve nişanların takılacağı yerve zamanlar,kişiler  ve birlik  sancaklarına veriliş ve takılışusulleri,ödüllerin miktarları ve ilgili diğer hususlarMilli Savunma veİçişleri Bakanlığınca müştereken tanzim edilecek biryönetmelikle saptanır.

Albaylığa ve daha üst rütbelere yükselebilme:

EkMadde 1 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/13 md.)

General - Amiral (ve Albay) rütbelerine yükselebilmek için;Harbokulu, fakülteveya yüksek okul mezunu olmak şarttır. (1)

Çalışma saatleri:

EkMadde 2 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/13 md; Değişik: 20/1/1976- 1933/1 md.)

Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmaların haftalıkçalışma süresigenel olarak 40 saattir. (2)

Bu süre Cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzeredüzenlenir. Ancak 211sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bukonudaki hükümleri saklıdır.

İş güçlüğü ve riski zammı:

EkMadde 3 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/13 md.; Değişik: 20/1/1976- 1933/1 md.)

Subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmalardan;

Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerdeçalışanlara iş güçlüğüzammı,

Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerdeçalışanlara iş riski zammı,

Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdamedilmesinde güçlükbulunan elemanlara temininde güçlük zammı,

Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlara Malisorumluluk tazminatıödenir.

——————————

(1) Anayasa Mahkemesinin12/5/1977 tarih ve E. 1977/4,K.1977/74 sayılı kararıyla maddede yer alan(...ve Albay...) hükmü iptaledilmiştir.

(2)  18/3/1986 tarihve 3269sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle maddenin uzman çavuşlarla ilgilikısmıyürürlükten kaldırılmıştır.

(Ek fıkra: 11/2/2014-6519/41 md.) Ancak;

a) Sağlık kurulu raporu üzerineverilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akılhastalıkları gibi uzun süreli birtedaviye ihtiyaç gösteren hastalığayakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmîyataklı tedavi kurumlarındayatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri ileterörle mücadele veya hudutbirliklerindeki görevleri nedeniyle yaralananpersonel,

hariç olmak üzere bir takvim yılıiçinde kullanılan hastalıkizin süreleri toplamının 15 günü aşması hâlinde,aşan günlere isabet eden zam vetazminatlar ödenmez.

Bu tazminat ve zamların hangi işi yapanlara, hangi görevdebulunanlaraödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ile görevine devametmesine engelteşkil etmemekle birlikte göreve yönelik faaliyetlerden belirlibir süre muaftutulan personelin zam ve tazminatlarından hangi oranda kesintiyapılmasınailişkin hususlar her yıl Genelkurmay Başkanlığı ve Milli SavunmaBakanlığınınmüştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşüalındıktan sonraMilli Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca yıldabir defa tespitedilir. Ve bu tespiti izleyen mali yılbaşından itibarenyürürlüğe girer. (1)

(Ekfıkra: 9/4/1990 - KHK - 418/19 md.); Mülga: 13/7/1993 -KHK - 486/27 md.)

Harb okulları ve harb akademilerinde ders göreviverilenlerin ücreti:

EkMadde 4 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/13 md.)

Harp okulları, sınıf okulları ve harp akademilerinde dersgörevi verilenüniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri veya profesör,doçent unvanınıkazanmış asker ve sivil kişiler ile öğretim görevliliği niteliğiüniversitesenatosunca kabul edilen asker ve sivil kişilere ders saati başınaödenecekücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.

144 ve 223 sayılı kanunların ve 926 sayılı kanunun 49 uncumaddesinin uygulanmasınaesas olacak albay maaşı:

EkMadde 5 – (Mülga: 27/6//1989 - KHK - 375/23 md; Yenidendüzenleme:9/8/1993-KHK - 499/23 md.) 49 uncu maddenin (d) bendi gereğinceaynırütbede hizmete devam ettirilen general ve amirallerden ve rütbe beklemesüresinidolduran albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılanlara da 49uncumaddenin (f) bendi esaslarına uygun olarak kadrosuzluk tazminatı ödenir.

Denizaltı, dalgıç ve kurbağaadam personelinin tazminatyüzdeleri:

EkMadde 6 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/13 md.; Mülga : 28/2/1982- 2629/22 md.)

Yedeksubay okulu öğrencilerinin harçlıkları:

EkMadde 7 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/13 md.; Mülga : 3/7/1975 -1923/52 md.)

––––––––––––

(1) 11/2/2014 tarihli ve 6519sayılı Kanunun 41 incimaddesiyle, bu fıkrada yer alan “ödeme usul ve esasları”ibaresinden sonragelmek üzere “ile görevine devam etmesine engel teşkiletmemekle birlikte göreveyönelik faaliyetlerden belirli bir süre muaf tutulanpersonelin zam vetazminatlarından hangi oranda kesinti yapılmasına ilişkinhususlar” ibaresieklenmiştir.

Askeri lise öğrencilerinin harçlıkları :

EkMadde 8 – (Ek: 31/7/1970 - 1323/13 md.; Mülga : 3/7/1975 -1923/52 md.)

926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET