gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.09.2011 tarihli RG'de yayınlandı.

24 Eylül 2011 Cumartesi 06:37
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılm

ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ
KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/11/1997 tarihli ve 23157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönetmelik” tanımı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin; hükümlü ve tutukluların emanete alınan kişisel paralarına ait hesap, döviz hesabı, kıymetli evrak ve eşya hesabı, genel bütçe avans hesabı, hurda ve her türlü atık satış bedelleri hesabı, elektrik parası hesabı, genel bütçe ambar hesabı ile genel bütçe maddi duran varlıklar hesabını, işyurtlarının ise kasa, banka, ambar, atölye, kantin, çay ocağı, tabldot, satış mağazaları gibi faaliyet konusu işkolları ile maddi duran varlıkların mevcudunu saymak, işlemlerini incelemek, gerektiğinde incelemesini yapabilmek için mühür altına almak,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı “Yazılı ve Sözlü Sınavı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yazılı sınavlar, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına göre gerçekleştirilir ve bu sınavda, Bakanlıkça öngörülen puan türleri esas alınır. Bakanlığın gerekli görmesi halinde bu sınavı kazanan adaylar arasında ikinci bir yazılı sınav daha yapılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı “Genel Şartlar” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,”
“d) Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olmak,”
“Sınava katılabilmek için, müracaat formu ve mezun olunan okul diploması aslı veya kurumca onaylı örneği ya da geçici mezuniyet belgesiyle Personel Genel Müdürlüğüne başvurulur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınavların yapılacağı yer, gün ve saat sınav kurulunca tespit edilerek sınav gününden en az 1 ay önce boş kadroların sayısı ve derecesi de belirtilmek suretiyle Resmi Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birisi ile Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Sınav sonuçları, yazılı ve sözlü notları toplamının ortalamasını gösterir şekilde sınav kurulu tarafından Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu atama sırasında adaylardan 16 ncı maddede yazılı belgelere ek olarak sabıka kaydına dair yazılı beyanı, askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, 4 adet vesikalık fotoğraf ve mal beyannamesi alınır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Adalet müfettişlerince müstakilen denetlenen birimlerde, bu denetimin başladığı tarih, kontrolörlerce yapılan denetimlerde ise önceki denetimin başladığı tarihten yeni denetimin başladığı tarihe kadar,”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin onbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ondördüncü fıkrasının birinci paragrafı ile onaltıncı fıkrasının onaltıncı paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.
“Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin denetiminde; hükümlü ve tutukluların emanete alınan kişisel paralarına ait hesap, döviz hesabı, kıymetli evrak ve eşya hesabı, genel bütçe avans hesabı, hurda ve her türlü atık satış bedelleri hesabı, elektrik parası hesabı, genel bütçe ambar hesabı, genel bütçe maddi duran varlıklar hesabının tespit ve sayım işlemleri yapılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ve beşinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Denetim raporlarına; ceza infaz kurumu ve genel idareyle ilgili olarak, yönetim servisi, psiko sosyal servis, eğitim servisi ve sağlık servisinin çalışmalarını gösterir raporlar ile denetime başlanıldığı tarih itibariyle işyurdunca düzenlenecek detaylı mizan eklenir.”
“f) Ceza infaz kurumları ile işyurtlarında görev yapan personelin mesleki durumları, başarı dereceleri, sosyal yaşayışları, varsa kişisel sorunları, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkileri,”
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET