gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Yönetmelik değişikliği 09.01.2011 tarihli resmi Gazetede yayınlandı.

09 Ocak 2011 Pazar 09:40
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

9 Ocak 2011 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27810
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümleri ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.
             “k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,”
             “l) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,”
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
             “d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydı ile uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilirler.”
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) numaralı alt bendinin (b) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, yeri ve sayısı eğitim tarihinden en az kırkbeş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce yazılı olarak bildirilir.”
             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 10 – Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine sınava katılmak isteyenler ilgili sınav kuruluna başvururlar. Başvurular görevde yükselme eğitimi istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca incelenir.
             Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanların da görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.
             Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, atama yapılacak sınav kurulunda her mahal için ilan edilen boş kadro sayısının üç katını geçemez.
             İlgili sınav kuruluna yapılan başvurularda duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması veya üç katı kadar aranan şartları taşıyan aday bulunmaması halinde bu oran aranmaz ve başvuranlardan şartları tutanların tamamı eğitime alınır. Başka adalet komisyonlarında görev yapanların başvurusu kabul edilmez. Ancak, herhangi bir mahal için duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması veya aranan şartları taşıyan üç katı kadar aday bulunmaması ve Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde; bu mahallerin bağlı olduğu adalet komisyonunun bulunduğu ilin mülki hudutları içerisindeki diğer adalet komisyonlarında görev yapanlardan, kendi komisyonuna başvurup üç katı aday arasına giremeyenlerin müracaatları ek başvuru ile alınabilir. Bu adaylar ek başvuru yoluyla sadece bir mahal için başvurabilirler ve başvurdukları mahalde üç katlık kontenjandan dolmayan kısım için kendi aralarında beşinci fıkradaki usûle göre sıralanırlar.
             Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılır. Puanlama yapılırken, Hukuk Fakültesi mezunlarına lisans mezunlarına göre; Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulların Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı mezunlarına ise önlisans mezunlarına göre ilave bir puan verilir. Toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;     
             a) Hizmet süresi fazla olanlara,
             b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
             c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
             öncelik verilir.
             Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır.
             Görevde yükselme eğitimine seçilenlerin listesi ile Personel Değerlendirme Formları başvurunun bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içinde Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.”
             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 12 – Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:
             a) T.C. Anayasası;
             1) Genel esaslar,
             2) Temel hak ve ödevler,
             3) Devletin temel organları,
             b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,
             c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat,
             d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
             e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,
             f) Halkla ilişkiler,
             g) Etik davranış ilkeleri,
             h) Bakanlık merkez teşkilâtı, adalet komisyonlarının yapısı ve görevleri ile yargı örgütü, Ulusal Yargı Ağı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular.
             Eğitim programları, birinci fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ders konularından en az otuz; (h) bendinde belirtilen ders konularında en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saatten az olamaz.”
             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 14 – Görevde yükselme eğitim programının tamamına katılanlar, görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanırlar.
             Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.
             Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.”
             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Sınav sonuçları, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavından itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.”
             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Bakanlık merkezinde, Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Bakanlıkta görevli üç tetkik hâkiminin katılımıyla beş kişilik sınav kurulu oluşturulur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve en az salt çoğunlukla karar alır. Kurulun çalışmaları Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”
             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 17 – Sınav kurulları, görevde yükselme eğitimine katılacak personelin seçilmesi, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci maddeyle öngörülen ve Bakanlıkça belirlenecek görev alanları, atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilânı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
             Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulu bilgilendirilir. Sınav kurulu, atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak konulara ilişkin ders notları ise ilgili personel tarafından temin edilir.”
             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 18 – Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.”
             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.”
             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 20 – Sınav kurulları, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.
             İtirazlar sınav kurulları tarafından sınavı yapan kuruma, itiraz sonuçları da ilgililere yazılı olarak bildirilir.
             Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”
             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 22 – Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atamaları, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde sınav kurullarınca başarı listesindeki sıraya göre üç ay içerisinde yapılır.
             Puanların eşit olması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılır. Puanlama yapılırken, Hukuk Fakültesi mezunlarına lisans mezunlarına göre; Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulların Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı mezunlarına ise önlisans mezunlarına göre ilave bir puan verilerek, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
             a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
             b) Hizmet süresi fazla olanlara,
             c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
             d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
             öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlere mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
             Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlardan görevde yükselme eğitimine katılarak başarılı sayılanların atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
             İlan edildiği halde ilk atama sırasında doldurulamayan kadrolara, ilgili sınav kurullarınca başarılı sayılıp da ataması yapılamayanlardan her mahal için yeniden tercihleri alınmak suretiyle ve en yüksek puandan başlayarak atama yapılır. İlgili sınav kurulunca yapılan sınav sonucunda ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması halinde, bu kadrolara başka sınav kurullarınca yapılan sınav sonucuna göre atama yapılamaz.
             Duyurulan kadrolardan;
             a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
             b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
             sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, ilgili sınav kurullarınca yapılan sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre aynı komisyon içerisine atamaları yapılabilir.
             Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atananlar, atanma tarihinden önceki mazerete dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar.”
             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 25 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara personelin atanması bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tâbi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
             Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
             Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
             Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:
             a) Kütüphaneci, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Eğitim Rehberi, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog kadrolarına atanabilmek için;
             1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, 
             2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
             b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,
             2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (B) düzeyinde başarılı olmak,
             3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
             c) Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant kadrosuna atanabilmek için;
             1) Bu unvanları veren fakültelerin, yüksek okulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
             2)Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
             d) Teknik Ressam, Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;
             1) Bu unvanları veren yüksek okul, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
             2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
             e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak,
             2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
             gerekir.”
             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan “15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” ibaresi “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinde görevde bulunup iki yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanların diğer koşullara sahip olmaları halinde 8 inci maddenin uygulanması açısından dört yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranmaz.” ibaresi “18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.” olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET