gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADALET PERSONELİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 25/03/2014 tarihli ve 88/741 sayılı Olur'u ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi revize edilerek ekte sunulmuştur.

08 Kasım 2015 Pazar 10:16
ADALET PERSONELİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 58 ve 60 ıncı maddeleri, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 15 inci maddesi ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı (3.Mükerrer)Resmi Gazete'de yayınlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanan 'Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi" 25/03/2014 tarihli ve 88/741 sayılı Olur'u ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 27 nci maddesinde; "Usul ve Esaslarda belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı şekilde malî hizmetler birimine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. Bu düzenlemelerde, malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi tutulacak malî karar ve işlemler, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir ve yılda bir kez değerlendirilir" hükmü doğrultusunda Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi revize edilerek ekte sunulmuştur.

 

ADALET BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülecek ön mali kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58 ve 60 ıncı maddeleri, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı(3. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen,

a)   Bakanlık: Adalet Bakanlığım,

b)   Başkan: Strateji Geliştirme Başkanmı,

c)   Başkanlık: Strateji Geliştirme Başkanlığım,

ç) Harcama birimi: Merkezi yönetim bütçe kanunu ile m ödenek tahsis edilen Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile bağlı kuruluş olan Adli Tıp Kurumu Başkanlığım, ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen birimi,(bölge adliye mahkemesi başsavcılıkları, Cumhuriyet başsavcılıkları,bölge idare mahkemesi başkanlıkları, tek idare veya vergi mahkemesi olan yerlerde mahkeme başkanlıkları; Her iki mahkemenin olduğu yerlerde , idare mahkemesi başkanlıkları; Birden fazla idare ve vergi mahkemesi bulunan yerlerde 1 nolu idare mahkemesi başkanlıkları, Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğünün uygulaması uyarınca müdürlük teşkilatı bulunan ceza infaz kurumları ile eğitim evlerinde kurum müdürlükleri, müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında kurumun idari yönden bağlı bulunduğu Cumhuriyet başsavcılıkları,Denetimli serbestlik ve Yardım Merkezleri Şube Müdürlükleri,)

d)   Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen herbir harcama biriminin en üst yönetici sini (Adli Tıp Kurumu Başkam dahil) veya ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen birim yöneticisini(Bakanlığımız Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi konulu 11/11/2011 tarih ve 149 sayılı Genelge ile bölge adliye mahkemesi başsavcıları, Cumhuriyet başsavcıları; İdari yargıda , bölge idare mahkemelerinde, bölge idare mahkemesi başkam, tek idare veya vergi mahkemesi olan yerlerde mahkeme başkanları; Her iki mahkemenin olduğu yerlerde , idare mahkemesi başkanları; Birden fazla idare ve vergi mahkemesi bulunan yerlerde 1 nolu idare mahkemesi başkanları harcama yetkilisi olarak, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün uygulaması uyarınca müdürlük teşkilatı bulunan ceza infaz kurumları ile eğitim evlerinde kurum müdürü, müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında kurumun idari yönden bağlı bulunduğu Cumhuriyet başsavcısı, Denetimli serbestlik ve Yardım Merkezleri Şube Müdürlüklerinde şube müdürü harcama yetkilisi olarak belirlenmiştir.)

e)   Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine;işin yaptırılması, mal ve hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütenleri, (149 sayılı Genelge ile bölge adliye mahkemeleri ve adli yargı ilk derece mahkemelerinde; harcama yetkilisinin belirleyeceği, idari işler müdürü,yazı işleri müdürü ya da bunların dışındaki personelce; idari yargıda harcama yetkilisinin belirleyeceği idari işler müdürü, yazı işleri müdürü ya da bunların dışındaki personelce yerine getirilebilir, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün uygulaması uyarınca müdürlük teşkilatı bulunan ceza infaz kurumları ile eğitim evlerinde 2.müdür, müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında idare memuru, katip, infaz ve koruma başmemurlarından biri, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Şube Müdürlüklerinde şube müdürünün belirleyeceği personelden biri gerçekleştirme görevlisi olarak belirlenmiştir )

f)  Görüş yazısı:Ön mali kontrol sonucunda mali karar ve işlemlerin uygun bulunup
bulunmadığı yönünde verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine yazılanşerhi,

g)    Kanun: 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu MaliYönetimi ve Kontrol Kanununu, ğ) Ön mali kontrol: İdarenin gelir, gider, varlıkve yükümlülüklerine ilişkin mali karar

ve işlemlerinin, Bakanlık bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenektutarı, harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuathükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekildekullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü,

h)Üst Yönetici: Müsteşarı, ı)Yönerge: Bu Yönergeyi, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM Ön Mali Kontrol

 

Ön mali kontrolün kapsamı

MADDE 4- (1) Ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde, Başkanlıkve harcama birimleri tarafından yerine getirilir.

(2)  Başkanlık tarafından yapılacak ön mali kontrol,Yönergede belirtilen kontroller ile harcama birimlerinin talebi veyaBaşkanlığın risk değerlendirmesi sonucunda, ön mali kontrol işlemine tabitutulmasında yarar görülen mali karar ve işlemlerden, üst yönetici tarafındanuygun görülen kontrollerden meydana gelir.

(3)  Başkanlık ve harcama birimleri tarafmdan yapılacak önmali kontrol, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı,ayrıntılı harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuathükümlerine uygunluk yönlerinden yerine getirilir. Harcama birimleri tarafındanyapılacak ön mali kontrol; idare bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk yönündenyapılacak kontrol, ödeneğin bütçede yer alma amacına uygun olarak harcamanınyerinde yapılıp yapılmadığı, ihtiyaçların karşılanmasında idareninönceliklerine uyum, etkinlik değerlendirmesi ile harcamalarda verimlilik vetutumluluğun sağlanması hususlarını da kapsar.

(4)  Mali karar ve işlemler harcama birimleri tarafındankaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından dakontrol edilir.

 

 Ön mali kontrolün niteliği

MADDE 5- (1) Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi hususu,danışma ve önleyici niteliği haiz olup, mali karar ve işlemlerin harcamayetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir.

(2) Mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması ve ön malikontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri vegerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

Ön mali kontrol süreci ve usulü

MADDE 6- (1) Ön mali kontrole tâbi malikarar ve işlemler, kontrol edilmek üzere Başkanlığa gönderilir. Başkanlıkça kontroledilen işlemler baklanda görüş yazısı düzenlenir ve ilgili birime gönderilir.Başkanlıkça düzenlenen yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve gerekçeli olmakzorundadır. Başkanlığın görüş yazısı ilgili işlem dosyasında saklanır ve birörneği de ödeme emri belgesine eklenir.

(2) Mali karar ve işleminuygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısıyazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgilibirimine gönderilir.

(3)   Başkanlıkça, bu Yönergenin 10, 14, 17 ve 19 uncumaddeleri uyarınca yapılan kontrollerde yazılı görüş düzenlenmesi zorunludur.Bu yazıda, yapılan kontrol sonucunda mali karar ve işlemin uygun görülüpgörülmediği, uygun görülmemişse nedenleri açıkça belirtilir. Mevzuatına uygunolarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan mali karar ve işlemlerde,tespit edilen eksiklikler ve bunların nasıl düzeltilebileceğine ilişkinhususların belirtilmesi ve söz konusu eksikliklerin ilgili harcama birimitarafından düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüşdüzenlenebilir.

(4)  Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreçkontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekildetasarlanır ve uygulanır. Mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar,yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünüsağlamak amacıyla mali işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve Başkanlığınuygun görüşü ve Üst Yöneticinin onayı ile yürürlüğe girer.

(5)  Harcama yetkilileri, yardımcıları veya makam sırasıolarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri ve Bakanlık 149 noluGenelgesi uyarınca belirlenenler arasından bir veya daha fazla sayıdagerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödemeemri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödemeemri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparlar. Bugerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emribelgesi üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhidüşülerek imzalanır.

 

Kontrol yetkisi

MADDE 7- (1) Ön mali kontrol yetkisi Başkana aittir. Kontrolsonucunda düzenlenen yazılı görüşler Başkan tarafından imzalanır. Başkan, buyetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak Başkanlık ÖnMali Kontrol Şubesinden Sorumlu Daire Başkanına devredebilir. Başkanın harcamayetkilisi olması durumunda ön mali kontrol görevi, Başkanlık Ön Mali KontrolŞubesinden Sorumlu Daire Başkam tarafından yerine getirilir.

(2)  Başkanlığın ön mali kontrolüne tabi mali karar veişlemlerin kontrolü, Ön Mali Kontrol Şubesi tarafından yürütülür.

(3)  Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve ekibelgeler üzerinde ön mali kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemeklegörevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir.

 

Görevler ayrılığı ilkesi

MADDE 8- (1) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi göreviaynı kişide birleşemez. Başkanlıkta ön mali kontrol görevini yürütenler,Başkanlık ve Bakanlık bünyesindeki tüm alımlarda onay belgesi ve ekleri ileşartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve işlemlerinbelgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar veişlemlerin hazırlanması ile uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler.İhale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başkanlığın ÖnMali Kontrolüne Tabı Mali Karar ve İşlemler

 

Kanun Tasarılarının Mali Yükünün Hesaplanması

Madde 9 - (1) Gelirlerin azalmasınaveya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanuntasarıları, ilgili birim tarafından, mali yüklerin hesaplanmasını sağlamaküzere Başkanlığa gönderilir. Başkanlıkça kanun tasarılarının mali yükleri en azüç yıllık bir dönem için hesaplanır ve orta vadeli program ve orta vadeli maliplan çerçevesinde, idarenin stratejik planı, performans programı ve bütçesiüzerindeki etkileri açısından değerlendirilir. Bu


değerlendirme sonucu,Başkanlık tarafından ilgili birime yazılı olarak bildirilir. Taahhüt evrakı ve sözleşmetasarıları

MADDE 10- (1) Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tabi olsunveya olmasın, harcamayı gerektirecek taalıhüt evrakı ve sözleşme tasarılarındantutarı mal ve hizmet alımları için 750.000 (yediyüz elli bin) Türk Lirasını,yapım işleri için 1.500.000 (bir milyon beşyüz bin) Türk Lirasını aşanlarkontrole tabidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.

(2)   Kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme taşanları, bunlarailişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde oluşturulacak işlem dosyasıhalinde, asıl dosya ve tutanakla onaylı elektronik ortamda kayda alınmış suretiolmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen idareye şikâyet veKamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvuru sürelerinin bitimini müteakiben,sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden önce harcama yetkilisitarafından Başkanlığa gönderilir.

(3)   Kontrol edilmek üzere Başkanlığa gönderilecek işlemdosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

a)  Onay belgesi,

b)  Yaklaşık maliyet ve dayanağımoluşturan hesap cetvelleri,

c)  İhale komisyonlarının kurulmasına ilişkin (asil veyedek üyelerin belirtildiği) ihale yetkilisi onayı,

ç) Kamu İhaleKurumu tarafından ihale kayıt numarası verilen ihale kayıt formu,

d)  İlanın yapıldığına ilişkinbelgeler,

e) İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde,isteklilerin davet edildiğine dair davet yazıları,
i) Yıllık yatırım programmda yeralan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre

yapılacak işlerde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun bu konudakihükümlerinin her yıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan Yatırım ProgramınınUygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'da öngörülen işlemlerinyapıldığım kanıtlayan belgeler,

g)      Ödeneği toplu olarak verilmiş projelerin detayprogramlarına ait bilgiler ile toplulaştırılmış projelerin alt kalemlerineilişkin bilgiler,

ğ) Gelecekyıllara yaygın yüklenmelerde izin alınması gereken hallerde Üst Yöneticinin

izni,

h)  Yıl içinde projelerin, yer, karakteristik, süre,maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin

bilgiler,

ı) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporugerekli olan işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gerekenözel komisyon izin ve kararları,

i)      Yapım işlerinde (4734sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar
hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığınadair belgeler,

j) İhaleyeilişkin tüm şartnameler,

k) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin(a), (b) ve (c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkinolarak ihale mevzuatında belirlenen standart form,

1) Sözleşme tasarısı,

m)Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 4734 sayılı Kanun ile4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin yayımlanan yönetmelik vediğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standartformlar ve diğer belgeler,

m)Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklileregönderildiğine dair

belgeler,

n) ihalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikhükümlerine göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde,buna ilişkin yazışmalar,(Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre şikâyet veitirazen şikâyet başvuruları sonuçlanmadan taahhüt dosyaları Başkanlığagönderilmeyecektir)

o) Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdanen avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat alındı belgesi (BankaTeminat Mektubu olması durumunda ayrıca Geçici Teminat Mektubu fotokopisi ve bankadanalınacak teyit yazıları),

ö) Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdanen avantajlı ikinci teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihalekomisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamı,

p) İhaleyekatılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,

r) Önyeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere aiteleme

nedeni olan bütün belgeler,

s) İhaleüzerine kalan isteklinin, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklıolup

olmadığına dair Kamu İhaleKurumundan alınan teyit belgesi,

ş) İhalekararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay   tarihinin belirtilmiş

olması gerekmektedir),

t) İhale kararlarına ait damga vergisinin (karar pulu)tahsil edildiğine ilişkin belge, u) İşlem dosyasında bulunan bütün belgelerigösteren onaylı dizi pusulası, ü) Başbakanlığın veya Maliye Bakanlığının izninetabi alımlarda izin yazısı.

(4)  Ayrıca söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasındansonra, beş iş günü içinde aşağıda belirtilen belgelerin onaylı birer nüshasıBaşkanlığa gönderilecektir.

 

a)  Sözleşme,

            b)  Kesin Teminata ilişkin alındının örneği, (BankaTeminat Mektubu olması durumunda Kesin Teminat Mektubu fotokopisi ve bankadanalınacak teyit yazıları)

c)Yapım işlerinde sözleşmedeöngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın müteahhidineyaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesapcetveli ile ek kesin teminata ilişkin belge,

ç)Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi,

d)  Sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde, 4734sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e)ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeler.

(5)  Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenmiş olanlarınharcama birimlerince onaylı Türkçe tercümelerinin ayrıca işlem dosyasınaeklenmesi gerekmekte olup, belgelerin yabancı dildeki asılları ile taahhütlereilişkin diğer belgeler harcama birimlerinde muhafaza edilir.

(6)  Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, Başkanlıkça engeç on iş günü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenengörüş yazısı, işlem dosyasının aslı ile birlikte harcama birimine gönderilir.

 

Ödenek gönderme belgeleri

MADDE 11- (1) Bütçe ödeneklerinin dağıtımı ödenek göndermebelgesiyle yapılır. Ödenek gönderme belgeleri harcama yetkilisi tarafındanimzalandıktan sonra kontrol edilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

(2)   Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa, bütçe tertibine,ayrıntılı harcama programına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkinusul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan ödenekgönderme belgeleri veya ödenek gönderme belgeleri icmalinin ön mali kontrolişlemi, Başkanlıkça en geç üç iş günü içinde sonuçlandırılır. Uygun görülmeyenödenek gönderme belgeleri veya ödenek gönderme belgeleri icmali aym süre içindegerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilir.

(3)   Ödenek gönderme belgelerinin harcama birimlerincee-bütçe sistemi üzerinden düzenlenmesi durumunda, Başkanlık Bütçe ve KesinHesap Şubesince, e-bütçe sistemi üzerinden ödenek kayıt ve dağıtım işlemlerineonay verilmesi, ödeneklerin ön mali kontrol işleminin yapıldığı ve uygun görüşverildiği anlamına gelir.

(4)   Tenkis belgelerinin ön mali kontrol işlemleri deödenek gönderme belgeleri için belirtilen usul ve esaslar çerçevesindeyürütülür.

 

Ödenek aktarma işlemleri

Madde 12- (1) Kanun ve yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuuyarınca Bakanlık bütçesi içinde yapılacak aktarmalar, harcama birimlerinintalebi üzerine Başkanlık Bütçe ve Kesin


Hesap Şubesince hazırlanır. Bu şekilde yapılacak aktarmalar ÜstYöneticinin onayına sunulmadan önce Başkanlık Bütçe ve Kesin Hesap ŞubesinceKanun, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve bütçe işlemlerine ilişkindüzenlemeler çerçevesinde en geç iki işgünü içinde kontrol edilir.

(2) Başkanlık Bütçe ve Kesin Hesap Şubesince mevzuatına aykırı bulunanaktarma talepleri, aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili harcamayetkilisine iadesi sağlanır.

 

Kadro dağılım cetvelleri

MADDE 13- (1) Kadro dağılım cetvelleri, 190 sayılı Genel Kadrove Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Kadro İhdas, Serbest Bırakma veKadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikhükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ileuygunluk sağlandıktan sonra Başkanlıkça kontrol edilir.

(2) Kadro dağılım cetvelleri Başkanlıkça en geç beş işgünü içinde kontrol edilir. İlgililerine yapılacak ödemeler, bu onaylı kadrodağılım cetvellerine göre yapılır. Bu cetvellerde yapılacak değişiklikler deaynı şekilde Başkanlıkça kontrole tabidir.

 

Seyahat kartı listeleri

MADDE 14- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesiuyarınca İçişleri, Maliye ve Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarıtarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kartı verilecekpersonel listesi, harcama birimlerinin teklifi üzerine Başkanlıkça, ilgilimevzuat ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçeödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç iş günü içinde değerlendirilerekkontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler, aynı süre içinde gerekçeli bîryazıyla ilgili birime gönderilir.

 

Seyyar görev tazminatı cetvelleri

MADDE 15- (1) Harcama birimlerince teşkilat yapıları ve ihtiyaçlarına göre;bölge, il ve ilçe için ayrı ayrı hazırlanan seyyar görev dağılım listeleriBaşkanlık tarafından 6245 sayılı Harcırah Kanunu, bu Kanuna dayanılarak yapılandüzenlemeler, yılı bütçesine bu amaçla konulan ödenekler ve Maliye Bakanlığıtarafından vize edilen cetvellere uygunluk açısından en geç üç iş günü içindekontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler aynı süre içinde gerekçeli biryazıyla ilgili birime gönderilir.

Geçici işçi pozisyonları

MADDE 16- (1) Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenenyetki çerçevesinde, geçici işçi pozisyon ve sayılarının (kişi/ay) aylar vebirimler itibarıyla dağılımı kontrole tabidir.

(2) Geçici işçi pozisyonları Başkanlıkça en geç beş iş günü içindekontrol edilir. Kontrol sonucunda uygun görülmeyen cetveller, aynı süre içindegerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.

Yan ödeme cetvelleri

MADDE 17- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanununek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren idarelerde istihdam edilen devletmemurlarından, hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara zam ve tazminatödeneceği, ödenecek zam ve tazminatın miktarları ile ödeme usul ve esaslarınailişkin olarak anılan Kanunun 152 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulanBakanlar Kurulu Karan uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelinkadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleriile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren veserbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibarıyladağılımını gösteren listeler geciktirilmeksizin Başkanlığa gönderilir.

(2) Söz konusu listeler,Başkanlık tarafından yapılan kontrol işlemi sonucunda onaylanmak üzere üstyöneticiye sunulur. Üst yönetici onaylama işlemini, anılan Bakanlar KuruluKararında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

 

Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri

MADDE 18- (1) MaliyeBakanlığı tarafındanyıllık olarak vize edilen cetvellere ve tip


sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelleyapılacak sözleşmeler ile ilgili mevzuatı gereğince Maliye Bakanlığı vizesialınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmelerBaşkanlığın kontrolüne tabidir. Bu sözleşmeler, Maliye Bakanlığı tarafındanvize edilen cetveller ve tip sözleşmeye, ilgili kanunlarına, diğer mevzuatınave bütçelerinde öngörülen düzenlemelere uygunluk yönünden incelenir ve en geçbeş iş günü içinde sonuçlandrılır.

(2) Uygun görülmeyensözleşmeler aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.

 

Yurt dışı kira katkısı

MADDE 19- (l)Yurt dışı kadrolara sürekli görevle atananpersonele yapılacak yurt dışı kira katkısı ödemelerine ilişkin belgeleri içerenişlem dosyası, ilgili birim tarafından hazırlanır ve kontrol edilmek üzereBaşkanlığa gönderilir. Yurt dışıkira katkısına ilişkin talepler, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca,2802 sayılı Kanunun 50 nci maddesine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul veesaslara uygunluk yönünden incelenir ve uygun bulunan talepler hakkmda en geçüç iş günü içinde uygun görüş verilir.

(2) Uygun görülmeyen talepleraynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime

gönderilir.

 

Yurtdışına geçici görevle gönderilenlerin konaklamagiderleri Madde 20 - (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesigereğince çıkarılan yurtdışı gündeliklerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 5inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüncehazırlanan "Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek KonaklamaGiderlerine İlişkin Esas ve Usullerin*' 6 ncı maddesine göre tefrik edilenyurtdışı geçici görev yolluğu ödeneğinin Başkanlıkça; etkili, ekonomik veverimli kullanımının kontrolü çerçevesinde;

(2)  Bakanlık Harcama Birimlerinin, yurtdışı geçicigörevlendirmelerde Bakanlar Kurulu kararının 5 inci maddesi gereğince konaklamabedellerinin ödenmesinin söz konusu olması halinde görevlendirme onayıalınmadan önce koordinasyon parafını almak üzere Başkanlığa (İç Kontrol DaireBaşkanlığına) gönderilecektir. Koordinasyon parafına ilişkin işlem iki iş günüiçinde tamamlanır.

(3)  Ayrıca yurtdışı geçici görevlendirmelerde, Kararın 5inci maddesi gereğince ödenecek konaklama bedellerinin toplamının Bakanlıkbütçesinin 03.3.3.01 ekonomik kodunda yer alan "Yurtdışı Geçici GörevYolluğu" kesintili başlangıç ödeneğinin %30'unu aşıp aşmadığı kontrolü yapılır.

(4)      Bu kapsamda harcama birimlerince, yurtdışına geçicigörevlendirilenlerden konaklama bedelleri Bakanlar Kumlu kararının 5 incimaddesi uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin geçici görev yolluğubildirimlerinde, ödenecek konaklama bedelinin Bakanlar Kurulu kararının 4 üncümaddesi kapsammda karşılanan tutarı ile 5 inci maddesi kapsamında karşılanacaktutar ayrı ayrı gösterilerek Başkanlığımıza gönderilir.

(5)  Başkanlıkça bu veriler dikkate alınarak Bakanlıkbütçesinin "Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Kesintili BaşlangıçÖdeneğinin" %30'una ilişkin limitlerinin aşılmaması yönünde ödeneklimitlerinin %25'ine ulaşılması durumunda gerekli tedbirleri almak üzereharcama birimleri bilgilendirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇeşitliHükümler

 

Yapılacak düzenlemeler

MADDE 21 - (1) Yönergede belirlenen mali karar ve işlemlerindışında kalan mali karar ve işlemlerin de aynı şekilde Başkanlık tarafındankontrol edilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu konuda yapılacakdüzenlemeler, Başkanlığın talebi üzerine Üst Yöneticinin onayıyla yürürlüğekonulur. Başkanlığın ön mali kontrolüne tabi tutulacak mali karar ve işlemler,riskli


alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konuitibarıyla belirlenir ve yılda bir kez değerlendirilir.

(2) Ön mali kontrole ilişkin yapılan düzenlemeler ÜstYöneticinin onayım izleyen on iş günü içinde Maliye Bakanlığına bildirilir.

 

Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemler

MADDE 22- (1) Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediğihalde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemler, harcamayetkililerince Başkanlığa yazılı olarak bildirilir. Başkanlıkça bu türişlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle Üst Yöneticiyebildirilir. Söz konusu kayıtlar, iç ve dış denetim şurasında denetçilere desunulur.

 

Kontrol süresi

MADDE 23- (1) Başkanlık, ön mali kontrole ilişkin işlemleriniYönergede belirlenen süreler içinde sonuçlandırır. Yönergede belirtilensürelerin başlangıç tarihinin belirlenmesinde, Başkanlık evrak giriş kayıttarihini izleyen iş günü esas alınır. Başkanlığın talebi ve Üst Yöneticininonayı üzerine bu süreler bir katma kadar artırılabilir.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 24- (1) Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecektereddütleri gidermeye Başkanlık yetkilidir.

 

Yürürlük

MADDE 25- (1) Yönerge, Üst Yönetici tarafından onaylandığıtarihte yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 26- (1) Yönerge hükümlerini Üst Yönetici yürütür. EK:DİZİN PUSULASI


 

 

KONTROL EDİLMEK ÜZERE STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLECEK İHALE İŞLEM DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

VAR

YOK

1

ihale işlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren dizi pusulası

 

 

2

İhale yetkilisinden alınan onay belgesi

 

 

3

Yaklaşık maliyet ve dayanağını oluşturan hesap cetvelleri

 

 

4

- İlanın yapıldığına İlişkin belgeler (Ekap'ta yayınlanan ilan metni ve varsa yerel gazete ilanı)

- Yapılmışsa düzeltme İlanı ve isteklilere tebligat yazılan

 

 

5

İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklinin davet edildiğine dair davet yazıları

 

 

6

İhale komisyonu kurulmasına ilişkin ihale yetkilisi onayı (asil ve yedek)

 

 

7

Yıllık yatırım programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununun bu konudaki hükümlerinin ve her yıl Bakanlar kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler:

- Ödeneği toplu olarak verilmiş projelerin detay programlarına ait bilgiler ile topiulaştırılmış projelerin alt kalemlerine ilişkin bilgiler.

- Yıl içinde projelerin yer,karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine İlişkin belgeler

 

 

8

Ödeneği İş Yurtları Kurumu tarafından karşılanan işlerde İş Yurtları Kurumu ödenek tahsis yazısı

 

 

9

5018 sayılı Kanunun 27 inci maddesi uyarınca ertesi yıla geçen yüklenmelerde üst yöneticiden alınan onay

 

 

10

Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde 5018 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre izin alınması gereken hallerde Maliye Bakanlığından alınan uygun görüş yazısı ve üst yöneticiden alınan onay belgesi

 

 

11

Yapım işlerinde (4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgeler

 

 

12

İhale Dokümanında yer alması gereken idari şartname, sözleşme tasarısı, teknik şartname ve standart formlar

 

 

13

Şikayet Başvurusu Tarihi

Dokümana

 

 

 

[hale Kararına

 

 

 

14

Düzenlenmiş İse zeyilname ve/veya açıklama İle bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler

 

 

15

İhale dokümanının, satın alındığına veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin belgeler

 

 

16

ihaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları

 

 

17

Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminata ilişkin alındı belgesi ya da geçici teminat mektubu

 

 

18

hale uygulama yönetmelikleri ekinde yer alan ve İhale sürecinde düzenlemesi gereken standart formlar ve diğer belgeler

 

 

19

hale üzerinde kalan isteklinin, şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz ettiği belgelerin tamamı

 

 

20

haleyi kazanan istekli dışında ihaleye katılan isteklilere ait tüm bilgi ve belgeler

 

 

21

Süre uzatımı teklifinde bulunulması halinde, bu teklife ve istekliler tarafından verilen cevaba ilişkin tüm yazışmalar

 

 

22

haleye katılan tüm istekliler ile ihale üzerinde kalan isteklinin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin 4734 sayılı Kanunun 58 nci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgesi

 

 

23

hale kararının ihale yetkilisince onaylandığına dair belge (Onay tarihînin Delirtilmiş olması gerekmektedir)

 

 


24

İhale hakkında idareye şikayet ve/veya KİK'e itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde bunlara ilişkin tüm belgeler

 

 

25

İhale işlem dosyasının cd ortamında hazırlanmış örneği

 

 

NOT: Kontrol edilmek amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilecek ihale işlem dosyasında bulunması gereken belgeleri gösteren bu tablo aynı zamanda dizi pusulası yerine kullanılacak olup, idare yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale işlem dosyasının en üstünde yer alacaktır.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET