gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE HEKİM ÜCRET VE SÖZLEŞMELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. Aile hekim maaş düzenlemesi yapıldı.

16 Nisan 2015 Perşembe 08:05
AİLE HEKİM ÜCRET VE SÖZLEŞMELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Aile hekimi haberleri


16 Nisan 2015 tarihli Resmî Gazetede, ekli “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 23/2/2015 tarihli ve 297 sayılı yazısı üzerine, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Aile hekim maaşları bu düzenleme ile yeni usul ve esaslar benimsendi.

Aile hekim maaşı düzenleme eki için tıklayınız


Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişenler


1-) Yönetmeliğin adı  ; “ Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği “ olarak değiştirilmiştir.


2-) Yönetmelikte yapılan değişiklikle “ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü “ olmuştur.


3-) Yönetmeliğin  “ Sözleşmenin içeriği, süresi ve dönemi “ başlıklı 6. Maddesinde yapılan değişiklikle Vali sözleşme yapma yetkisini Vali yardımcılarından birine veya İl Sağlık Müdürüne devredebilirken İl Sağlık Müdürü yerine Halk Sağlığı Müdürüne devredebilecektir.


4-) Yönetmeliğin “ İzinler “  başlıklı 8. Maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiş ve madde “ Hizmet İçi eğitim ve görevlendirme “ başlığını almıştır. Söz konusu düzenleme ile Hizmet içi eğitimler için görevlendirme süresi 1 yılda en fazla 30 gün olarak belirlenmiştir.

5-) Yönetmeliğin “ sözleşmenin yetkili merci tarafından sona erdirilmesi' başlıklı 13. Maddesinin 1. Fıkrasına “ Feshi gerektiren fiilin kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği takdirde “ ibaresi eklenmiş feshi gerektiren hallerde Aile Hekimi ve Sağlığı Elemanına savunma hakkı tanınmıştır. Yine 1. Fıkranın “ Aile Hekimi ve Aile Sağlığı elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak “ ibaresinin bulunduğu (i) bendi kaldırılmıştır. 13. Maddenin 


5. Fıkrasında yapılan değişiklikle ilgili maddenin belli fıkralarına münhasır olmak üzere görevi başında kalmasında sakınca görülen Aile Hekimi ve Aile Sağlığı elemanlarının 2 aya kadar sözleşmelerinin askıya alınmak suretiyle görevden uzaklaştırılmaları yetkisi Bakan, Vali, Bakanlık Müfettişlerinde iken ; Sağlık Bakanı, Vali, Bakanlık Denetçileri veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetçileri olarak değiştirilmiştir. Yine, 13. Maddeye yeni bir fıkra eklenerek, Bu maddede yer alan fiillerin işlenmesi halinde “öğrenme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde işlem başlatılıp takip eden altı ay içinde sonuçlandırılacağı, belirtilen fiillerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde sözleşme sona erdirilmez ise fesih yetkisinin sona ereceği hükme bağlanmıştır.


6-) Aile Hekim ve Aile Sağlığı Elemanlarına verilecek ihtar cezalarının tespiti Mülki İdare Amirleri, İl Sağlık Müdürleri veya bunların görevlendireceği personel tarafından yapılıyorken yeni düzenleme ile Vali Yardımcıları, Bakanlık veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılacaktır.


7-) Anılan değişiklikle Sözleşmesini sona erdiren Aile Hekiminin yanında çalışan Aile Sağlığı Elemanlarının da sözleşme bitimine kadar görevlerinde bulunabilecekleri düzenlenmiştir.


8-) Aile Hekimlerinin maaşa esas puan değerlendirmesinde ilk 1000 puana kadar

Uzman tabip veya tabip için 2.167-TL

Aile hekimliği uzmanları için 3.139-TL ödeme yapılacağı öngörülmüşken değişiklik ile;

Uzman tabip veya tabip için tavan ücretin %78,5’i,

Aile hekimliği uzmanları için tavan ücretin %113,5’i,tutarında ödeme yapılacağı düzenlenmiştir.


9-) 1000 puanın üzerindeki puanlar için ise puanların 1,4418 katsayı ile çarpımı kadar ödeme yapılacağı öngörülüyorken değişiklikle; 1.000 puanın üzerinde kalan puanların tavan ücretin onbinde 5,22’si ile çarpılması sonucu bulunan tutarın ayrıca ödeneceği düzenlenmiştir.


10-) Aile hekimleri Gezici Sağlık Hizmetleri için asgari kat edilmesi gereken kilometre üzerinden ödeme alabilecekler.


11-)Gezici Sağlık Hizmetlerinde Aile Hekimleri her yüz kişi başına tavan ücretin binde 16’sı oranında değil, her kişi için tavan ücretin yüz binde 7,5’i kadar ödeme alabilecekler.

12-)Teknik ve sarf malzeme giderleri oranında hormon ve ELİSA tetkik giderleri yeni düzenleme ile artık dâhil edilmeyecektir.


13-) Aile Sağlığı Elemanlarına yapılacak ödemeler bakımından İzin, rapor ve Bakanlık tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısına dahil edilmesi düzenlenmiştir.


14-) Aile Sağlığı Elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, hesaplanan maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan dahil); 1) Mesleki yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı elemanına tavan ücretin %41,85’i (eski hükümde 1.158 TL),  2) Mesleki yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı elemanına tavan ücretin %49,15’i (eski hükümde 1.360 TL) , tutarında ödeme yapılır. 1.000 puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların tavan ücretin onbinde 2’si ( eski hükümde 0,577 değişken katsayısı) ile çarpılarak bulunan tutar ayrıca ödenir, şeklinde düzenleme getirilmiştir.

15-) Aile Sağlığı Elemanlarına yapılacak ödemeler bakımından, aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlara tahsis edilen aile hekimliği biriminde çalışan sözleşmeli aile sağlığı elmanı için eğitim kurumuna yapılacak ödemeden aile sağlığı elemanı için yapılması gereken ödemenin mahsup edileceği hükmü eklenmiştir.


16-) Geçici Aile Sağlığı Elemanı olarak görevlendirilenlere yapılacak ödemeler bakımından, geçici aile sağlığı elemanı olarak alacağı ücretin kadrosunun bulunduğu görev yeri ve unvanı göz önünde bulundurulmak suretiyle döner sermayeden yapılacak ödemeler toplamının (sabit ödeme dahil) brüt tutarından az olamayacağı hükmü getirilmiştir. (Yapılacak kesintiler hariç tutulmuştur)


17-) Ayrıca geçici aile sağlığı elemanı görevlendirilmesinde aile sağlığı elemanının aynı anda en fazla iki aile hekimliği biriminin sorumluluğunu üstlenebileceği düzenlemesi getirilmiştir.


18-) Yönetmeliğe Ek madde eklenerek “kiralama' hususu açıklanmıştır. Buna göre; Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazların müdürlükçe uygun görülmesi halinde aile hekimliği birimi olarak aile hekimlerine kiralanabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca kira bedelinin yerleşim yeri, aile hekimi sayısı ve binanın yaşı gibi kriterlere göre belirleneceği belirtilmiştir.


19-) Yönetmeliğe ayrıca “Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi' başlıklı yeni bir ek madde eklenmiştir. Buna göre; eğitim süresince aile hekimliği sözleşmesinin devam edeceği, eğitim sürecinin ve zamanlarının aile hekimliği hizmetlerini aksatmayacak şekilde çalışma saatleri dışında en fazla iki farklı günde ve ayda sekiz saati geçmeyecek şekilde eğitim kurumunca planlanacağı, eğitime başladıkları tarihte çalıştıkları aile hekimliği birimini en az üç yıl değiştirmemek şartıyla uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan sözleşmeli aile hekimlerinin Devlet hizmetini ifa etmiş sayılacakları düzenlenmiştir. Ayrıca eğitim sorumlularına her aile hekimi için eğitim süresince her ay tavan ücretin %5’inin ödeneceği hükmü getirilmiştir.


20-) 01.05.2015 itibarıyla, ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde sözleşmeli olarak çalışan aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, bu Yönetmelikle değiştirilmeden önceki mevcut düzenlemelere göre yapılan ödemeler, bu ödemeler için öngörülen artışlar yapılmaksızın, bu Yönetmelikle değiştirilen hükümlere göre ödenmesi gereken tutarlara eşitleninceye kadar aynı şekilde hesaplanarak ödenmeye devam edileceği, söz konusu aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının herhangi bir nedenle sözleşmesi sona erdiği takdirde yerlerine yerleşenlerin ödemeleri, bu Yönetmelikle getirilen yeni düzenlemelere göre hesaplanacağı düzenlemesi getirilmiştir.


21-) Değişiklik yapılan yönetmeliğe “izinler' başlıklı yeni bir geçici madde eklenmiştir. Bu maddeye göre; Sözleşmeli çalıştırılan aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri 30 gün olarak belirlenmiş, kullanılmayan yıllık izin sürelerinin bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamayacağı düzenlenmiş, ayrıca mazeret olması halinde yıllık iznin bitiminden sonra 5 gün daha izin verilebileceği düzenlemesi getirilmiştir.

 Bunun yanında aile hekimi ve aile sağlığı elemanının kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşinin-çocuğunun- kendisinin veya eşinin ana-baba veya kardeşinin ölümü, eşinin doğum yapması hallerinde 7 gün izin verileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanı için doğum ve süt izni hakları maddesi eklenmiştir. Bu izinler Devlet Memurları için belirlenen süreler ile aynıdır, ancak doğumdan sonra anneye çocuğunu emzirmesi için analık izni süresinin bitiminden itibaren ilk altı ay için günde üç saat ikinci altı ay için ise iki saat süt izni getirilmiştir. (Devlet Memurları Kanununda ikinci altı ay için bir buçuk saat öngörülmüştür.)

Hastalık hallerinde kırk güne kadar hastalık izni, bir defada on günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gerektiği, raporların en geç raporun düzenlendiği günü takip eden işgününün mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.


22-) Bu değişen yönetmeliğin ihtar puanı cetvelindeki değişiklikler 16.04.2015 tarihinde, diğer maddeleri ise 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe gireceği hükmü eklenmiştir.


23-) İHTAR PUANI CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

a-) Çalışma saatleri planına uymamak 3 puandan 5 puana çıkarılmıştır.

b-) Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek 10 puandan 5 puana düşürülmüştür.

c-) İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için) 5 puandan 10 puana çıkarılmıştır. (Buradaki işe gelmemek normal mesaiyi tanımlamaktadır.)

d-) Tüberküloz (Eski halinde verem) hastalarının doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya yapılmasını sağlamamak 5 puandan 10 puana çıkarılmıştır.

e-) Mevzuatta verilen diğer görevleri yapmamak 5 puandan 10 puana çıkarılmıştır.

f-) Performansa tabi olmayan koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek 20 puandan 10 puana düşürülmüştür.

g-) Miadı geçmiş aşı bulundurmak 15 puan olarak belirlenmiştir.

ğ-) Mesai dışı hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelmemek 20 puan olarak belirlenmiştir. (Bu puanlama yeni getirilmiştir, bu husus Aile Hekimlerinin hastane veya Cumartesi ASM nöbetlerine katılmamasına ilişkin düzenlenmiştir.)

K:Türk Sağlık Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET